Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2008
Descripció:
Ús del material de laboratori. Tècniques bàsiques del laboratori químic. Normes de seguretat.
Crèdits:
10
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
AUGUST MARIA BONMATI BLASI  / VERONICA CALIZ GOMEZ  / LAURA CANO YBARRA  / Jesús Colprim Galceran  / IVAN GONZALEZ MOLINA  / Montserrat Heras Corominas  / Maria Jose Martin Sanchez  / Maria Angeles Martinez Lorente  / Manuel Poch Espallargas  / IRENE PRAT I CASELLAS  / Sebastia Puig Broch  / Montserrat Rodríguez Pizarro  / Miquel Solà i Puig

Competències

 • Conèixer les reaccions químiques més importants i les seves característiques
 • Conèixer els principis i procediments de l’anàlisi químic i de la caracterització dels compostos químics
 • Capacitat de reconèixer i implementar bones pràctiques científiques, de mesura i tractament de dades
 • Capacitat de portar a terme l’avaluació del risc que comporta qualsevol procediment al laboratori i la utilització de qualsevol substància química
 • Capacitat de manipular amb seguretat materials químics, tenint en consideració les seves propietats físiques i químiques, incloent qualsevol perill específic associat al seu us
 • Capacitat de portar a terme els procediments estàndards del laboratori químic i per utilitzar la instrumentació, sintètica i analítica, requerida en qualsevol sistema orgànic o inorgànic
 • Capacitat d’interpretar les dades obtingudes en les mesures i observacions experimentals, i de relacionar-ho amb la teoria adequada
 • Capacitat per aprendre, necessària per continuar el propi desenvolupament professional
 • Capacitat d’anàlisi i síntesi
 • Capacitat d’organització i planificació
 • Capacitat per prendre decisions
 • Motivació per la qualitat
 • Sensibilitat front temes medioambientals

Altres Competències

 • Utilització apropiada de la instrumentació, material i tècniques bàsiques del laboratori químic
 • Aplicar la correcte segregació de residus al laboratori
 • Capacitat per preparar correctament dissolucions
 • Saber utilitzar correctement la balança
 • Saber escollir el material de laboratoriadequat pel transvasament de volums
 • Saber determinar experimentalment l'acidesa o basicitat relativa de solucions aquoses
 • Saber calibrar i manipular correctement un pHmetre.
 • Saber determinar experimentalment el poder oxidant o reductor relatiu de diferents compostos químics.
 • Saber determinar experimentalment el producte de solubilitat
 • Capacitat de relacionar la solubilitat d'una substància amb diferents factors (pH, ió comú, agents acomplexants)
 • Saber manipular i utilitzar correctement els instruments necessaris per la determinació de propietats físiques
 • Capacitat de realitzar experimentalment una valoració
 • Capacitat dur a terme una filtració per qualsevol de les tènciques més habituals
 • Saber determinar experimentalment la concentració d'una mostra mitjançant anàlisi gravimètrica
 • Capacitat de saber preparar un montatge de destil.lació així com la seva manipulació
 • Capacitat per dur a terme la purificació d'un compost
 • Capacitat per utilitzar l'embut d'extracció

Continguts

1. El laboratori químic: manipulació, seguretat i residu

2. Pesada. Volums. Dissolucions. Densitats

3. Equilibris àcid-base

4. Reaccions d'oxidació-reducció

5. Equilibris de solubilitat

6. Observació i descripció de reaccions químiques

7. Propietats físiques i identificació de compostos

8. Anàlisi volumètrica

9. Anàlisi gravimètrica

10. Electroquímica

11. Destil·lació

12. Cristal·lització

13. Extracció

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 0 4,00 4,00
Prova d'avaluació 3,00 20,00 23,00
Sessió expositiva 2,00 2,00 4,00
Sessió participativa 5,00 3,50 8,50
Sessió pràctica 80,00 58,00 138,00
Total 90,00 87,50 177,5

Bibliografia

 • Manual práctico de calidad en los laboratorios, : enfoque ISO 17025 (cop. 2004). Madrid: AENOR.
 • CRC handbook of chemistry and physics (1988) (1st student edition). Boca Raton: CRC Press.
 • The Merck index, : an encyclopedia of chemicals, drugs, and biologicals (2001) (13th ed). Whitehouse Station: Merck.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realització d'una pràctica al laboratori manipulació de sòlids i líquidsa partir de la preparació de dissolucions. Aptitud de l'estudiant i grau d'adquisició de la destresa en el treball al laboratori.
Preparació prèvia de la pràctica valorada a partir d'una qüestió teòrica, que es durà a terme just abans d'iniciar la pràctica.
Valoració dels coneixements adquirits al llarg del desenvolupament de la pràctica plantejant una qüestió almateix laboratori a la següent sessió de pràctiques.Elaboració d'una etiqueta per la dissolució preparada en el laboratori, i redacció d'un protocol de manipulació de la dissolució. Valoració dels coneixements adquirits a partir del treball realitzat
Realització de pràctiques al laboratori relacionant les mesures de pH amb les propietats àcid-base de dissolucions aquoses en diferents situacions: d'àcids i bases (forts i febles), sals, presència d'ió comú i solucions amotidores Aptitud de l'estudiant i grau d'adquisició de la destresa en el treball al laboratori.
Preparació prèvia de la pràctica valorada a partir d'una qüestió teòrica, que es durà a terme just abans d'iniciar la pràctica.
Valoració dels coneixements adquirits al llarg del desenvolupament de la pràctica plantejant una qüestió almateix laboratori a la següent sessió de pràctiques.
Realització de pràctiques al laboratori relacionades amb reaccions rédox. Determinació experimental del poder oxidant o reductor mitjançant proves químiques. Aptitud de l'estudiant i grau d'adquisició de la destresa en el treball al laboratori.
Preparació prèvia de la pràctica valorada a partir d'una qüestió teòrica, que es durà a terme just abans d'iniciar la pràctica.
Valoració dels coneixements adquirits al llarg del desenvolupament de la pràctica plantejant una qüestió almateix laboratori a la següent sessió de pràctiques.
Realització de pràctiques de laboratori relacionades amb reaccions de precipitació. Determinació experimental del Kps i la influència de diferents factors en la solubilitat (pH, ió comú, complexes) Aptitud de l'estudiant i grau d'adquisició de la destresa en el treball al laboratori.
Preparació prèvia de la pràctica valorada a partir d'una qüestió teòrica, que es durà a terme just abans d'iniciar la pràctica.
Valoració dels coneixements adquirits al llarg del desenvolupament de la pràctica plantejant una qüestió almateix laboratori a la següent sessió de pràctiques.
Pràctiques de laboratori relacionades amb diferents tipus de reaccions. A partir de les observacions experimentals caldrà determinar el tipus de reacció s'ha produit i els productes obtinguts Aptitud de l'estudiant i grau d'adquisició de la destresa en el treball al laboratori.
Preparació prèvia de la pràctica valorada a partir d'una qüestió teòrica, que es durà a terme just abans d'iniciar la pràctica.
Valoració dels coneixements adquirits al llarg del desenvolupament de la pràctica plantejant una qüestió almateix laboratori a la següent sessió de pràctiques.
Pràctiques relacionades amb la identificació de sustàncies químiques. Mitjançant la determinació experimental de diferents propietats físiques (solubilitat, punt de fusió, punt d'ebullició, aspecte, color, olor) s'identifica unes mostres problema. Aptitud de l'estudiant i grau d'adquisició de la destresa en el treball al laboratori.
Preparació prèvia de la pràctica valorada a partir d'una qüestió teòrica, que es durà a terme just abans d'iniciar la pràctica.
Valoració dels coneixements adquirits al llarg del desenvolupament de la pràctica plantejant una qüestió almateix laboratori a la següent sessió de pràctiques.
Realització de pràctiques al laboratori relacionades amb l'anàlisi volumètrica. Determinació de la concentració de mostres problemes mitjançant valoració àcid-base Aptitud de l'estudiant i grau d'adquisició de la destresa en el treball al laboratori.

Valoració dels coneixements adquirits al llarg del desenvolupament de la pràctica plantejant una qüestió almateix laboratori a la següent sessió de pràctiques.
Pràctiques de laboratori relacionades amb l'anàlisi gravimètrica. Determinació de la conentració d'una mostra a partir de la precipitació quantitativa d'un dels ions. Aptitud de l'estudiant i grau d'adquisició de la destresa en el treball al laboratori.
Preparació prèvia de la pràctica valorada a partir d'una qüestió teòrica, que es durà a terme just abans d'iniciar la pràctica.
Valoració dels coneixements adquirits al llarg del desenvolupament de la pràctica plantejant una qüestió almateix laboratori a la següent sessió de pràctiques.
Practiques de laboratori relacionades amb la valoració potenciomètrica. Determinació de la concentració d'una mostra problema mitjançant una valoració. Aptitud de l'estudiant i grau d'adquisició de la destresa en el treball al laboratori.
Preparació prèvia de la pràctica valorada a partir d'una qüestió teòrica, que es durà a terme just abans d'iniciar la pràctica.
Valoració dels coneixements adquirits al llarg del desenvolupament de la pràctica plantejant una qüestió almateix laboratori a la següent sessió de pràctiques.
Realitació de pràctiques al laboratori relacionades amb la tècnique de destil.lació. Aplicació d'aquesta tècnica a la purificació de líquids Aptitud de l'estudiant i grau d'adquisició de la destresa en el treball al laboratori.
Preparació prèvia de la pràctica valorada a partir d'una qüestió teòrica, que es durà a terme just abans d'iniciar la pràctica.
Valoració dels coneixements adquirits al llarg del desenvolupament de la pràctica plantejant una qüestió almateix laboratori a la següent sessió de pràctiques.
Realització de pràctiques al laboratori relacionades amb les tècniques de cristal.lització. Es purifica una mostra sòlida mitjançant la tècnica de purificació Aptitud de l'estudiant i grau d'adquisició de la destresa en el treball al laboratori.
Preparació prèvia de la pràctica valorada a partir d'una qüestió teòrica, que es durà a terme just abans d'iniciar la pràctica.
Valoració dels coneixements adquirits al llarg del desenvolupament de la pràctica plantejant una qüestió almateix laboratori a la següent sessió de pràctiques.
Pràctiques relacionades amb la separació de compostos mitjançant la tècnica d'extracció. Es separen dos compostos mitjançant la tècnica d'extracció líquid-líquid Aptitud de l'estudiant i grau d'adquisició de la destresa en el treball al laboratori.
Preparació prèvia de la pràctica valorada a partir d'una qüestió teòrica, que es durà a terme just abans d'iniciar la pràctica.
Valoració dels coneixements adquirits al llarg del desenvolupament de la pràctica plantejant una qüestió almateix laboratori a la següent sessió de pràctiques.
Examen teòrico-pràctic Es valoraran els coneixements adquirits per l'estudiant i el grau de destresa en treball en el laboratori mitjançant la realització d'experiments pràctics i qüestions teòriques

Qualificació

La nota global inclou els resultats del treball continu de l'alumne i un examen final teòrico-pràctic segons els següents percentatges:

- Preparació prèvia (pre-labs + activitats etiqueta): 25%
- Valoració dels coneixements adquirits(post-labs): 25%
- Examen teòrico-pràctic: 50%

L'aptitud i el grau d'adquisició de la destresa es valorarà mitjançant un factor multiplicador de 0,8 a 1,2 sobre la nota conjunta de les activitats anteriorment mencionades.

IMPORTANT: s'ha d'assolir una qualificació mínima de 4 sobre cadascun dels tres blocs d'avaluació.
S'ha d'haver assistit a totes les pràctiques.

Observacions

- Assistèrncia obligada a totes les pràctiques. En cas d'absències per causes major, caldrà algun document acreditatiu.
-No es permetrà fer canvis de grup de pràctiques.

Cal portar obligatòriament:
bata, ulleres de seguretat, guants, espàtula, pera, drap i paper indicador de pH

Coordinadors de les pràctiques :
- Dra. Montse Heras (despatx 218, mail:montserrat.heras@udg.edu)
-Dra. Marilós Balaguer (despatx 140, e-mail:dolors.balaguer@udg.edu)
- Dra. Montse Rodríguez (despatx 212, e-mail: montse.rodriguez@udg.edu)

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.