Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Història de les societats aborigens americanes
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
NURIA SALA VILA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CG8- Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • CE32- Usar els instruments de recopilació d'informació propis de la disciplina (catàlegs bibliogràfics, guies, inventaris d'arxius, bases de dades electròniques ...)
 • CE34- Comprendre l'evolució i els principals debats, teòrics i metodològics, de la disciplina i de les ciències socials en general
 • CE35- Formular i exposar arguments historiogràfics (per escrit, oralment o mitjançant altres mitjans de comunicació) amb claredat, coherència i segons els cànons acadèmics

Continguts

1. A l'assignatura s'organitza entorn l'anàlisi de les crisis sociopolítiques que han condicionant el desenvolupament històric de les societats aborigens americanes: crisi demogràfica i problemes medio-ambientals post-conquesta o sota el domini colonial; subordinació a l'Estat-Nació i en el context de polítiques liberals; i l'afectació de la pandemia de COVID 19.

2. Conquesta de les societats aborígens americanes(1492-1570). 2.1. Guerres de Conquesta i crisi demogràfica; 2.2. La conquesta espiritual dels indis americans; 2.3. Adaptació i resistència indigena sota el domini colonial; 2.4. La política il·lustrada vers els grups ètnics sotmesos i els fronterers; 2.5. La construcció de la imatge del indi en època Moderna.

3. Indis i Estat Nació (s.XIX-1/2 s.XX). 3.1. Liberalisme, positivisme i etnicitat: drets colectius o drets individuals, el dilema indi-ciutadà; la subordinació racial i l'exclusió política; la pauperització india o el llarg camí de indi a "campesino". 3.2. L'avenç de la frontera interna nacional sobre territoris indigenes (estudis de casos). 3.3. L'indigenisme. 3.4. La iconografia contemporània de l'indi.

4. L'acció política indígena, s.XX i XXI. 4.1. Disgregació, etnogènesis i/o reconstrucció de les identitats ètniques. 4.2. Moviments indis en contextos neoliberals i neopopulistes. 4.3. Indis i religió: nativisme, catolicisme, moviments evangèlics... 4.3. Estudis de cas: dirigents i moviments indis -maputxes, maies, Andes, grups amazònics-. 4.4. L'afectació de la pandèmia del COVID-19 a les societats aborigens americanes.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 22,50 60,00 22,50 105,00
Prova d'avaluació 4,50 36,00 4,50 45,00
Total 27,00 96,00 27,00 150

Bibliografia

 • Albó, Xavier (2002). Pueblos indios en la política. La Paz: CIPCA . Recuperat , a http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=apLvVaYWfN4C&oi=fnd&pg=PA7&dq=Al
 • Bengoa, José (2007 ). La Emergencia indígena en América latina . Chile: Fondo de Cultura Económica Chile. Catàleg
 • Boccara, Guillaume y Seguel-Boccara, Ingrid (2005). Políticas indígenas en Chile. Nuevo Mundo Mundos Nuevos,, . Recuperat , a http://nuevomundo.revues.org/594
 • Clavero, Bartolomé (2008 ). Geografía jurídica de América Latina : pueblos indígenas entre constituciones mestizas . [México]: Siglo XXI Editores. Catàleg
 • Cook, Noble David (2005 ). La Conquista biológica : las enfermedades en el nuevo mundo, 1492-1650 . Madrid: Siglo XXI de España. Catàleg
 • Degregori, Carlos Ivan; Sandoval, Pablo (2007). La Antropología en el Perú: del estudio del otro a la construcción.... Revista Colombiana de Antropología,, . Recuperat , a http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/1050/105015277010.pdf
 • Duverger, Christian (1993 ). La Conversión de los indios de Nueva España . México, D.F.: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Larson, Brooke (2002 ). Indígenas, élites y estado en la formación de las repúblicas andinas 1850-1910 . Lima: Instituto de Estudios Peruanos. Catàleg
 • Mandrini, Raúl J. (2007). La historiografía argentina, los pueblos originarios y la incomodidad. Quinto Sol, 11(), . Recuperat , a http://www.scielo.org.ar/pdf/quisol/n11/n11a02.pdf
 • Quijada, Mónica (2000 ). Homogeneidad y nación : con un estudio de caso: Argentina, siglos XIX y XX . Madrid: Consejo Superior de Investigaciones CientíficasCentro de Humanidades Instituto de Historia. Catàleg
 • Toribio,|cde Motolinía, Fray (1985 ). Historia de los indios de la Nueva España . Madrid: Castalia. Catàleg
 • Washburn, Wilcomb E. (1996-2000 ). The Cambridge history of the native peoples of the Americas . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Weber, David J (2007 ). Bárbaros : los españoles y sus salvajes en la era de la Ilustración . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Murra, John V. (2002). El mundo andino, población, medio ambiente y economía. Lima: IEP. Recuperat , a http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=nT2CFToHfTYC&oi=fnd&pg=PA9&dq=murra&ot

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Anàlisi de documents generats per indígenes, conqueridors-colonitzadors, religiosos, que permetin interpretar com va impactar la conquesta en les societats aborígens. Seminari amb exposició oral. Capacitat d'identificar, interpretar i situar en un context històric determinat documentació coetània, obra de diferents actors socials, indis o relacionats amb la realitat india. Es valorara l'exposició oral i la participació en el debat dins el seminari. 25
Anàlisi de la iconografia de l'indi a partir de l'ús de fonts materials, iconogràfiques -pintures, gravats, fotografies, films-, textuals o cartogràfiques. Comentari escrit d'una imatge representativa i seminari amb exposició oral. Es valorara la capacitat de descripció i interpretació dels elements culturals i ideològics que condicionen una icona o un escrit-relat; i l'exposició oral i la participació en el debat dins el seminari. 25
Anàlisis de les agendes del moviments indis, s. XIX-XXI- a través d'un estudi de cas. Seminari amb exposició oral. Capacitat de identificar i diferenciar fonts que versen entorn les demandes indies -organitzacions indies, ideolegs, textes constitucionals i/o legals, directrius polítiques d'organismes multilaterals o ONG's.Es valorara l'exposició oral i la participació en el debat dins el seminari. 25
Anàlisi de l'afectació del COVID-19 en les poblacions indigenes de l'Amazonia. Cal dur a terme una serie de lectures -proposades i de lliure elecció- i recabar informació sobre la situació i reclams de un o varis grups étnics afectats. Seminari amb exposicio oral. Capacitat de a) llegir, comentar i contrastar la literatura científica sobre el tema; b) indagar a les xarxes -internet, facebook,...- la difusió i circulació de la informació, declaracions o manifestos de les organitzación ètniques. Es valorara l'exposició oral i la participació en el debat dins el seminari. 25

Qualificació

L'avaluació serà individual.

Al llarg del curs es definirà i concretarà al moodle el material docent i les activitats d'avaluació: documents, lectures, iconografía, audiovisuals obligatòries, estudis de cas que s'analitzaran.

Com a reflexió general, voldria recordar, que en cap cas, l’esfera privada pot afectar l’esfera pública, en el que te a veure amb l’igualtat d’oportunitats, i en la conseqüent avaluació única i igual pel conjunt dels alumnes matriculats a qualsevol activitat acadèmica amb reconeixement de crèdits docents en el marc d’una Universitat pública.

En conseqüència, prego a tothom qui tingui qualsevol contingència que pugui impedir el seguiment de l’assignatura i la seva avaluació, que ho resolgui en el marc de la normativa de la Universitat de Girona i via Secretaria Acadèmica de la Facultat de Lletres.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentar cap de les activitats d'avaluació sense causa justificada.

Avaluació única:
L'alumne podrà, en el marc de la normativa de l'UdG, optar per l'avaluació única. Aquesta consistira en un control del conjunt de lectures i anàlisis dels materials -textuals, visuals o sonors-treballats obligatoriament en les distintes activitats programades i concretades al moodle al llarg del curs.

Requisits mínims per aprovar:
La qualificació positiva global de l'assignatura d'Etnohistòria d'Amèrica exigeix que l'alumne hagi realitzat totes i cascuna de les activitats.
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0
Es valorarà l'assistència i participació de l'alumne a les classes teòriques i seminaris.

Tutoria

En el marc de les mesures excepcionals davant la situació sanitària a causa de la COVID-19 i donada la complexitat de garantir tutories presencials, aquestes seràn preferencialment per correu electrònic institucional o, previa cita, a través de videoconferència.
La resposta a qualsevol consulta es durà a terme en l'horari establert per l'atenció als alumnes i per correu electrònic institucional.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat


La comunicació serà preferentment no presencial a travès dels canals institucionals.
El moodle serà l'eina per concretar les actitivats i lectures obligatories al llarg del curs i el contenidor del material docent -textual, visual...- preceptiu per poder dur-les a terme. Al mateix temps serà la plataforma on entregar les diferents activitats d'avaluació.

Assignatures recomanades

 • Antropologia contemporània
 • Antropologia de les representacions simbòliques
 • Antropologia econòmica
 • Antropologia filosòfica
 • Arqueologia
 • Història d'Amèrica Llatina contemporània
 • Història d'Espanya
 • Història moderna
 • Prehistòria

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
El curs acadèmic 2020-21 s'ha planificat en el marc de la Resolució del rector, de data 10 de juny del 2020, de "noves mesures per a l’activitat acadèmica del curs 2020-2021 (període excepcional) davant la situació de crisi sanitària a causa de la COVID-19 (escenari 7)" i el Protocol de Seguretat i Salut. "Mesures Preventives del risc de contagi del coronavirus SARS-Cov2. Alerta sanitària covid-19". En conjunt s'estableix "determinar com a 'període excepcional' per a la Universitat de Girona el període comprès entre l'inici i la finalització del curs acadèmic 2020-2021, independentment de la situació de l'estat d’alarma declarat pel Govern de l'Estat".

La Universitat de Girona és una universitat presencial. Malgrat això l’excepcionalitat sanitària de la covid-19 comportarà una docència dual, presencial i virtual al 50%. Les activitats presencials i les formatives no presencials seran síncrones en horari marcat per la Facultat de Lletres.

Les classes virtuals podran esdevenir presencials o les presencials podran esdevenir virtuals en funció de la normativa que reguli aquesta qüestió en cada moment.

En el cas que es modifiquessin les condicions sanitàries, de mobilitat social o en cas de situació de risc o vulnerabilitat de la professora, la docència podrà migrar a activitats no presencials o a presencials al 100%.

Es garantirà l’aprenentatge d'aquell estudiantat vulnerable o especialment sensible a la COVID-19 que no pugui realitzar activitats presencials per prescripció mèdica o per qui tingui restriccions de mobilitat establertes per les autoritats sanitàries.


Modificació de l'avaluació:
No es preveuen modificacions de l'avaluació excepte aquelles derivades de noves normatives sobre presencialitat o virtualitat que canviïn el plantejament inicial de l'assignatura.

Tutoria i comunicació:
La tutoria i comunicació podran efectuar-se total o parcialment de manera presencial a partir de noves reglamentacions que puguin modificar el disseny original de l'assignatura