Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2010
Descripció:
Estudi general, transhistòric i transnacional del fenomen literari, amb especial atenció al caràcter específic del llenguatge literari, a la constitució dels texts literaris, a les disciplines d'anàlisi d'aquest àmbit i a les característiques bàsiques dels gèneres que conformen la producció literària.
Crèdits:
9
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:

Competències

 • Capacitat d'anàlisi i síntesi i de raonament crític
 • Capacitat d'organització i planificació del treball i l'aprenentatge individual
 • Capacitat d'organització i planificació del treball i l'aprenentatge en equip
 • Habilitat en la comunicació oral i escrita en les llengües catalana i castellana
 • Capacitat de gestionar i ordenar informació
 • Responsabilitat i qualitat en el treball
 • Capacitat d'aplicació de coneixements a la resolució de problemes
 • Capacitat de consulta i maneig de fonts bibliogràfiques

Altres Competències

 • Capacitat de llegir i interpretar les obres literàries d'una manera fonda i rigorosa.
 • Habilitat en l’ús de la terminologia de la disciplina
 • Habilitat en l’ús dels recursos i instruments bàsics de la disciplina
 • Capacitat d’anàlisi lingüística
 • Capacitat d’anàlisi de textos
 • Coneixement dels principals corrents, autors i obres
 • Consolidació de la pràctica de la lectura i de l’escriptura

Continguts

1. Bloc: LA LITERATURA I LA TEORIA LITERÀRIA. Tema 1. El concepte i les funcions de la literatura. El llenguatge literari. Tema 2. Les disciplines de l'estudi de la literatura. Evolució històrica dels estudis literaris. Tema 3. La retòrica. Les figures del discurs. Gèneres literaris.

2. Bloc: LA POESIA. Tema 4. El concepte de poesia. Tema 5. L'estructura del poema. Tema 6. La mètrica, la rima i l'estrofisme.

3. Bloc: LA PROSA I LA NARRATIVA. Tema 7. El concepte de prosa i narrativa. L’estructura de la narració literària. Tema 8. La modalització de la narració literària. Tema 9. La temporalització, l’espacialització i els personatges de la narració literària.

4. Bloc: LA LITERATURA DRAMÀTICA I EL TEATRE. Tema 10. El teatre com a text i com a espectacle. Tema 11. La semiologia de l’obra dramàtica. Tema 12. Els elements constitutius de l’obra dramàtica.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Lectura / comentari de textos 0 50,00 50,00
Prova d'avaluació 60,00 40,00 100,00
Total 60,00 90,00 150

Bibliografia

 • Joan Abellan, Pere Ballart i Enric Sullà (1997). Introducció a la teoria de la literatura. Barcelona: Angle. Catàleg
 • Pere Ballart (1998). El contorn del poema. Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg
 • Jonathan Culler (2000). Breve introducción a la teoría literaria. Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Gérard Genette (1991). Figuras III. Barcelona: Lumen. Catàleg
 • Jordi Sala (2000). Literatura, crítica, interpretació. Girona: Universitat de Girona. Catàleg
 • Anne Ubersfeld (1989). Semiótica teatral. Madrid: Cátedra. Catàleg
 • René Wellek i Austin Warren (1953). Teoría literaria. Madrid: Gredos. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova escrita del bloc 1 del temari. Assimilació suficient dels continguts, les habilitats i la terminologia del bloc 1. 15
Prova escrita del bloc 2 del temari. Assimilació suficient dels continguts, les habilitats i la terminologia del bloc 2. 15
Prova escrita del bloc 3 del temari. Assimilació suficient dels continguts, les habilitats i la terminologia del bloc 3. 15
Prova escrita del bloc 4 del temari. Assimilació suficient dels continguts, les habilitats i la terminologia del bloc 4. 15
Pràctica escrita dels blocs 1-2 del temari. Adquisició de la capacitat escrita de fer anàlisi literària; assimilació de les habilitats i la terminologia necessàries per poder dur a terme aquesta anàlisi en el camp de la poesia i la retòrica. 20
Pràctica escrita dels blocs 3-4 del temari. Adquisició de la capacitat escrita de fer anàlisi literària; assimilació de les habilitats i la terminologia necessàries per poder dur a terme aquesta anàlisi en el camp de la narrativa i/o el teatre. 20

Qualificació

El tipus d’avaluació de l’assignatura consisteix en el que es coneix com a “avaluació continuada”.

Es realitzarà una breu prova escrita després de cada bloc de temes. El valor global d’aquestes quatre proves correspondrà al 60% de la qualificació final.

Els estudiants hauran d’elaborar i lliurar en les dates que s’estableixin dues pràctiques escrites, la primera relacionada amb els blocs 1 i 2, i la segona relacionada amb els blocs 3 i 4. Els continguts i les dates de lliurament de les pràctiques seran explicats amb antelació pel professor, i també es podran consultar a la pàgina web de l'assignatura. El valor d’aquestes pràctiques correspondrà al 40% de la qualificació final.

El valor d’aquestes dues vies de qualificació (proves escrites i pràctiques) computarà a partir d’un mínim de 4 de mitjana. És a dir, la nota mínima de cada via de qualificació per poder fer mitjana final és d'un 4 sobre 10. L’aprovat en la qualificació final serà a partir de 5.

Aquells estudiants que tinguin suspesa alguna/es de les vies de qualificació per sota de 4, o que la mitjana de qualificació final sigui suspesa per sota de 5, podran recuperar-ho en la data assignada per a l’examen final de l’assignatura. Els estudiants aprovats mitjançant l’avaluació continuada no hauran de fer aquest examen final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà No Presentat qualsevol alumne que, de les sis proves avaluatives (quatre proves escrites i dues pràctiques), no s'hagi presentat més de quatre. Si deixa de presentar-se a una d'aquestes proves, se'l considerarà Presentat.

Observacions

OBJECTIUS I ORGANITZACIÓ

Teoria de la Literatura és una assignatura que té com a objectiu fonamental proporcionar als/a les alumnes les eines bàsiques que els ajudin a endinsar-se en l'estudi de la literatura i del camp de coneixement dels estudis literaris, i a adquirir l'hàbit de llegir i interpretar les obres literàries d'una manera fonda i rigorosa.

Això es fa des d’una perspectiva sincrònica i universal, és a dir, teòrica, en què el concepte de “literatura” (i termes menors: poesia, narrativa...) és pres com un absolut que es pot arribar a definir, aïllar i analitzar independentment de les seves varietats històriques, lingüístiques i nacionals. A més, tot i que la teoria literària té un estatus equivalent a l’altra gran disciplina moderna en l’estudi de la literatura, la historiografia literària, l’assignatura ha de servir com a marc teòric general on situar els diversos coneixements sobre literatura i història literària que els alumnes adquiriran al llarg del grau.

Per tal d'assolir els objectius previstos, l'assignatura s'organitzarà a través de classes que combinaran la teoria i la pràctica, classes que serviran per vehicular els continguts indispensables de la matèria i per dur a una aplicació concreta els coneixements adquirits.

Els estudiants disposen d'una pàgina web de l'assignatura, que s'anirà configurant i actualitzant durant el curs, on hi ha tot d'informacions útils sobre l'assignatura: programa, bibliografia, calendari de classes, calendari de lectures obligatòries, sistema d'avaluació, descripció dels continguts de cada tema, enllaços web relacionats, glossari de termes, textos, exercicis, etc. Es recomana la consulta periòdica a aquesta pàgina web per fer un seguiment paral•lel del curs.

Així mateix, els estudiants disposen de la possibilitat de fer consultes individualitzades al professor de l'assignatura en els horaris de despatx establerts.


LECTURES TEÒRIQUES I LITERÀRIES OBLIGATÒRIES

Al llarg del curs s'hauran de fer unes quantes lectures tant de textos literaris com teòrics. El professor informarà amb antelació de les dates de lectura dels textos, i també es podran consultar a la pàgina web de l'assignatura.

General del curs:
Llibre de Pràctiques de l’assignatura, on es recullen textos teòrics, poemes, relats i fragments dramàtics.

Bloc 3:
-Robert Louis Stevenson, El cas misteriós del Dr. Jekyll i Mr. Hyde.

Bloc 4:
-Henrik Ibsen, Casa de nines.
-Samuel Beckett, Esperant Godot.