Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Introducció al socioconstruccionisme. Recerca qualitativa: teoria i pràctica. - Principals mètodes d'investigació qualitativa: etnografia, estudi de casos, mètode biogràfic investigació- acció participativa. Metodologia qualitativa i perspectiva de gènere. Metodologia qualitativa i decolonialisme. Principals tècniques de recollida de dades: entrevista en profunditat, observació participant, grups de discussió - Anàlisi i interpretació de les dades- Ètica i reflexivitat en la investigació qualitativa
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
TERESA CABRUJA UBACH
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (10%), Francès (10%)

Competències

 • Identificar les pròpies capacitats d’aprenentatge, els contextos on es desenvolupen amb més eficàcia, i aprofitar al màxim aquestes potencialitats al servei de la recerca i la millora professional.
 • Participar activament en el treball d´equip, respectant les decisions col.lectives.
 • Comunicar-se oralment i per escrit en un auditori o a uns destinataris coneguts, seguint un guió d’elaboració pròpia, sobre qualsevol informació, idea, problema o solució, valorar-ne el resultat i idear propostes de millora.
 • · Obtenir i organitzar informació rellevant per al servei demanat
 • · Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels mètodes i dels instruments de mesura adequats en cada situació o context d'avaluació
 • · Aplicar tècniques per recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups i organitzacions
 • · Aplicar els mètodes o les estratègies recollits en el pla d'intervenció, d'acord amb els objectius establerts, en els contextos rellevants per al servei demanat.
 • · Elaborar i redactar informes tècnics sobre els resultats de l'avaluació, la investigació o els serveis demanats
 • · Respondre i actuar de manera adequada, tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió, en tots i cada un dels processos d'avaluació, intervenció i investigació psicològica
 • · Mostrar respecte, confidencialitat i compromís ètic en la comunicació de la informació resultant de la pràctica professional i la investigació
 • · Recoger, ordenar, analitzar i interpretar les dades de la investigació en el marc del coneixement disciplinari establert
 • · Prendre decisions de manera crítica sobre l'elecció, l'aplicació i la interpretació dels resultats derivats dels diferents mètodes d'investigació psicològica.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ AL SOCIOCONSTRUCCIONISME

2. RECERCA QUALITATIVA i PSICOLOGIA: TEORIA I PRÀCTICA.

3. CARACTERÍSTIQUES DE LA RECERCA QUALITATIVA I LA INTERACCIÓ. LA PERSPECTIVA DE GÈNERE I DECOLONIAL PER SUBJECTIVITATS I RELACIONS DE PODER.

4. PRINCIPALS MÈTODES D'INVESTIGACIÓ QUALITATIVA. 4.1. Estudi de casos 4.2. Investigació-Acció Participativa 4.3. Etnografia 4.4. Mètode Biogràfic/Narratiu

5. PRINCIPALS TÈCNIQUES DE RECOLLIDES DE DADES. 5.1. Entrevista en profunditat 5.2. Grups de Discussió. 5.3. Observació participant

6. TIPUS D' ANÀLISI QUALITATIU DE LES DADES. REFLEXIVITAT I ÈTICA

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5 3 8
Cerca i anàlisi d'informació 1 3 4
Elaboració individual de treballs 7 15 22
Sessió pràctica 4 4 8
Simulacions 5 11 16
Sortida de camp 6 10 16
Total 28 46 74

Bibliografia

 • Banister, Peter, Burman, Erica, Parker, Ian, Taylor, Maye y Tindall Carol (2004). Métodos cualitativos en psicología. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
 • Cunill, M (2010). Metodología cualitativa. En Manual de infermeria intensiva.. Girona: en premsa. Catàleg
 • Denzin, N.K. i Lincoln, Y. S. (2013). Manual de investigación cualitativa. . Barcelona: Gedisa.
 • Esteban, Mari Luz (2013). Antropología del cuerpo. Género, itinerarios corporales, identidad y cambio. Barcelona: Bellaterra. Catàleg
 • Hine, Christine (2004). Etnografía virtual. Barcelona: UOC. Catàleg
 • Mignolo, Walter (2003). Historias locales/diseños globales. Colonialidad, conocimientos subalternos y . Madrid: Akal. Catàleg
 • Perdomo, Inmaculada; Puy Ana (2012). Género, conocimiento e investigación. Madrid: Calíope.
 • Taylor, S et al. (2000). Introducción a los métodos cualitativos de investigación: la búsqueda de signifi. Barcelona2: Paidos. Catàleg
 • Vallés, Miguel (1999). Técnicas cualitativa de investigación social. Reflexión metodológica y práctica . Madrid: Síntesis. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
DIARI DE CAMP. Realitzar un diari de camp sobre l'experiència a l'aula. Registre diari de les sessions realitzades. Anàlisi crític del que succeeix a l'aula. Capacitat d'observació i reflexió sobre les dinàmiques d'ensenyament-aprenentatge. 10
LLISTAT BIBLIOGRÀFIC. Posar en pràctica els procediments de recerca bibliogràfica i documental. La presentació d'un llistat amb un mínim de 30 referències bibliogràfiques completes, 10 de les quals s'hauran d'acompanyar d'un breu comentari. 10
PROJECTE DE RECERCA. TREBALL DIRIGIT. Redactar un projecte de recerca. Valoració de la seva viabilitat. Adequada justificació de la recerca. Objectius clars i ben plantejats. Descripció correcta de la metodologia utilitzada en la recerca. Adequació de les tècniques d'anàlisi qualitatiu dels resultats. Constatació de les limitacions de l'estudi. 15
ESCENIFICACIÓ DELS MÈTODES. Treball en equip. Es treballarà un mètode en profunditat i es presentarà a l'aula utilitzant una metodologia participativa. Presentació complerta per escrit del mètode. Recerca dels aspectes pràctics i camps d'aplicació. Exposició clara del treball. Creativitat en l'escenificació. 15
ENTREVISTA EN PROFUNDITAT. Consisteix en posar en pràctica les tècniques d'entrevista en profunditat . Transcripció de l'entrevista. Categorització de les dades. Caldrà presentar una fitxa sobre les condicions de l'entrevista i les dades de la persona entrevistada. El guió d'entrevista. La transcripció literal d'una part de l'entrevista. Presentar les fitxes de contingut un cop buidada l'entrevista. Tot això, acompanyat d'un full de valoració personal sobre la pràctica. 10
OBSERVACIÓ PARTICIPANT. Observar i descriure un fenomen social, delimitat espacialment i temporalment. Presentació per escrit d'un informe detallat d'allò observat acompanyat d'un full de valoració personal sobre la pràctica. 10
GRUP DE DISCUSSIÓ. Desenvolupar un grup de discussió. Preparació del guió. Transcripció de la informació.Categorització de les dades. Presentació per escrit d'un informe detallat d'allò registrat al grup acompanyat d'un full de valoració personal sobre la pràctica. 10
Anàlisi de contingut i/o anàlisi narratiu Aplicació de les bases d'anàlisi de contingut a les dades recollides amb les diferents tècniques o tècnica escollida pel treball. 10
Situació o tema treballat: Experiència autoreflexiva Presentació de les reflexions sobre l'aplicació d'alguna tècnica o mètode 10

Qualificació

Per superar l'assignatura cal:
- L'assistència mínima al 80% de les classes presencials de grup gran i de grup petit. En cas de no poder assistir a classe, cal justificar-ho amb document escrit i realitzar activitats d'aprenentatge compensatori.
- Presentar el treball dirigit i obtenir una qualificació mínima de 5.
- Aprovar totes les activitats amb una nota mínima de 5.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es posarà la nota NO PRESENTAT si es dóna un o més dels següents criteris:
- Manca d'assistència (no assolir el mínim del 80% d'assistència) a les classes de grup gran i grup petit
- No presentació de tots els treballs d'avaluació requerits al programa.