Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

UdG Qualitat

Comissions de Qualitat

Membres

Comissió de Qualitat de la UdG (CQ)

El 29 d'abril de 2010 es va crear la comissió de qualitat i se n'acordà el seu reglament d'organització i funcionament .

La Comissió de Qualitat és l’òrgan que vetllarà pel correcte desenvolupament dels processos de planificació, seguiment, avaluació i millora de la Universitat de Girona, actuant, entre d’altres, en els àmbits següents:

 1. Definició, assessorament, posada en pràctica, actualització i seguiment de la política de qualitat de la Universitat de Girona, i dels processos implicats, exceptuant, per la seva naturalesa, les funcions pròpies assignades a la Comissió d’Avaluació Universitària (CAU).
 2. Avaluació, verificació i acreditació dels processos on es requereixi.
 3. Seguiment i avaluació de la planificació estratègica de les unitats estructurals i de la seva activitat ordinària, alineada amb la política de qualitat de la Universitat.

Els seus membres són:

 • Pepus Daunis i Estadella, vicerector de Qualitat i Transparència i president de la Comissió de Qualitat
 • Pilar del Acebo, Membre del GPA i secretària de la Comissió de Qualitat
 • Rosa Núria Aleixandre, Presidenta del Consell Social
 • Carme Bertran, Degana de la Facultat d'Infermeria
 • Laia Gil, Representant dels estudiants
 • Gerusa Giménez, Directora del Departament d'OGEDP
 • Josep Mª Gómez Pallarès, Cap del Gabinet de Planificació i Avaluació
 • Nela Hidalgo, Representant del PDI
 • Anna Massaguer, Representant del PDI
 • Xavier Pla, Director del Departament de Filologia i Comunicació
 • Imma Ribas, Representant del PAS
 • Marcel Swart, Director de l'Institut de Química Computacional i Catàlisi
 • Lluís Vidal, Representant dels estudiants
 • Montserrat Vilà,  Degana de la Facultat d'Educació i Psicologia

Comissió de Qualitat del Centre (CQC)

El Consell de Govern de la UdG va aprovar, el 28 de maig de 2015, el Reglament d’organització i funcionament de l’estructura responsable del Sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) dels estudis de la Universitat de Girona . Aquest reglament fixa la creació, composició i funcions de les Comissió de Qualitat de Centre Docent (CQC). Aquesta comissió és l’òrgan responsable dels processos de qualitat relatius a les titulacions oficials de cada centre docent. Així, la CQC haurà de vetllar per la qualitat en el plantejament i desplegament dels processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació dels estudis de grau i de màster impartits en el centre, així com també dels processos del SGIQ a nivell de centre docent.

Les Comissions de Qualitat dels Centres tindran la composició següent:

 1. Degà/ana de la Facultat o director/a de l’Escola, que la presideix,
 2. La persona responsable dels processos de qualitat del centre (RespQ), que serà proposat i nomenat pel degà/-ana o director/a,
 3. Els/les coordinadors/ores de tots els estudis de grau del centre docent,
 4. Els/les coordinadors/ores de tots els estudis de màster adscrits al centre docent,
 5. Un/a professor/a de cada departament la docència majoritària del qual sigui en els estudis del centre,
 6. 3 estudiants de grau i 1 estudiant de màster dels estudis impartits al centre escollit pel Consell d’Estudiants i designat pel degà/ana o director/directora,
 7. 1 representant del PAS, les funcions del qual tinguin relació amb l’organització i la gestió de la docència del centre,
 8. Fins a un màxim de 3 representants d’organitzacions externes relacionades amb els estudis de grau i de màster del centre docent, a proposta del degà o director del centre docent,
 9. L’administrador/a de l’àrea d’estudis, que farà les funcions de secretari.
 10. Un membre del GPA (Gabinet de Planificació i Avaluació) proposat pel Cap del Gabinet i nomenat pel degà/-ana o director/a assistirà a les reunions amb veu però sense vot.

Els seus membres són: