Portal de Govern Obert i de la Transparència

Plantilla

El Claustre Universitàri de la Universitat de Girona en la sessió 1/2016, de 18 de febrer de 2016, va aprovar el document "criteris per a la definició de la plantilla teòrica de professorat de la Universitat de Girona". Es tracta d’un full de ruta que ha de servir per orientar la política de professorat a mig i llarg termini sobre la base d’una projecció raonable de les necessitats docents que els departaments de la Universitat de Girona han d’atendre. Un instrument que, des d’un punt de vista intern, ha de servir per dur a terme la futura contractació i promoció del PDI i que, d’altra banda, ha de servir per elevar al Govern de la Generalitat les necessitats reals que la UdG requereix. Uns 9 M d’euros d’increment de pressupost (un 10% aproximadament del pressupost actual) que si és materialitzés a raó d’1M o 2 M d’euros l’any, possibilitaria que la UdG pogués programar la implantació de la nova plantilla en un termini de 10 anys.

La creació, la modificació, la refosa i la supressió de llocs de treball es fan mitjançant la RLT. Per tant, per a qualsevol modificació de les estructures, per a la seva reestructuració, per a la creació de noves unitats o l'eliminació d'altres, així com per a modificar qualsevol característica d'un lloc de treball (ja sigui retributiva, de requisits, d'adscripció, de mecanismes de provisió, de tipologia, etc.), cal modificar la corresponent relació de llocs de treball.

Relació de Llocs de Treball de la Universitat de Girona, aprovada per acord de modificació del Ple del Consell Social en la sessió ordinària núm. 3/2018, de 6 de març de 2018

Relació de Llocs de Treball de la Universitat de Girona, aprovada  per acord del Consell Social en la sessió ordinària núm. CU2/09 de 27 de juliol de 2009, i ha sofert les següents modificacions:

 • Modificada per acord del Ple del Consell Social en la sessió ordinària núm. 4/10 de 23 de desembre de 2010.
 • Modificada per acord del Ple del Consell Social en la sessió ordinària núm. 1/14 de 20 de febrer de 2014.
 • Modificada per acord del Ple del Consell Social en la sessió ordinària núm. 1/2015 de 12 de febrer de 2015.
 • Modificada per acord de la Comissió Universitària del Consell Social en la sessió ordinària núm. CU1/15 de 5 de maig de 2015.
 • Modificada per acord del Ple del Consell Social en la sessió ordinària núm. 5/2015 de 4 novembre de 2015. Relació de Llocs de Treball (format pdf).
 • Modificada per acord del Ple del Consell Social en la sessió ordinària 3/2016 de 19 d'abril de 2016 i publicada al BOUdG núm. 2/2016 de 25 d'abril de 2016.
 • Modificada per acord del Ple del Consell Social en la sessió ordinària núm. 1/2017 de 28 de febrer de 2017 i publicada al BOU 1/2017 de 10 de març de 2017

Oferta pública d'ocupació

Podeu consultar aquí:

Oferta pública d'ocupació 2018

Oferta pública d'ocupació 2017

Oferta pública d'ocupació 2016

Darrera actualització: 19/06/2019

Descripció i valoració dels llocs de treball

La UdG va analitzar els llocs de treball i fruit d'aquest treball d'anàlisi es va elaborar un recull amb tota la documentació que fa referència als llocs de treball de l’estructura organitzativa del Personal d’Administració i Serveis. Aquesta documentació ha de servir de base per a una nova gestió dels recursos humans de la UdG.

Darrera actualització 27/06/2017

El Consell Social autoritza i aprova l’aplicació dels imports retributius al personal que presta serveis a la Universitat de Girona.

El personal docent funcionari és retribuït segons el seu cos i dedicació, i d’acord amb la legislació vigent, pels conceptes de retribucions bàsiques, de complements de destinació i específic, i dels altres complements i conceptes que s’estableixin reglamentàriament. Les retribucions del personal funcionari d’administració i serveis són les bàsiques i el complement de destinació (segons els imports establerts en la legislació pressupostària vigent) i el complement específic (segons els imports acordats pel Consell Social). El personal laboral, tant l’acadèmic com el d’administració i serveis, és retribuït segons determini el conveni col∙lectiu que sigui aplicable.

Taules retributives per l'any 2019:

Taules retributives per l'any 2018:

Taules retributives per l'any 2017:

Taules retributives per l'any 2016:

Retribucions addicionals per mèrits de recerca

Retribucions addicionals per mèrits de gestió

Complement específic per mèrits docents

Complements per càrrecs i encàrrecs

Complements retributius UdG 2018 (Excel)
Complement per càrrecs acadèmics UdG 2018 (CKAN)
Complement per encàrrecs de gestió UdG 2018 (CKAN)
Complement Director/a de Càtedra UdG 2018 (CKAN)

Complement per càrrecs acadèmics UdG2017 (CKAN)

Complement per encàrrecs de gestió UdG 2017 (CKAN)
Complement Director/a de Càtedra UdG 2017 (CKAN)

Complement per càrrecs acadèmics UdG 2016 (CKAN)
Complement per encàrrecs de gestió UdG 2016 (CKAN)
Complement Director/a de Càtedra UdG 2016 (CKAN)

Complement per càrrecs acadèmics UdG 2015 (CKAN)
Complement per encàrrecs de gestió aprovats per resolució del rector UdG 2015 (CKAN)

Dietes i indemnitzacions

Amb caràcter general, el personal de la Universitat té dret a percebre, per raó del servei, les indemnitzacions estipulades en el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del servei.

En el cas que el servei prestat es realitzi en el marc d’activitats subvencionades o finançades per l’Administració general de l’Estat o pels organismes que en depenen (ajuts d’innovació, R+D, transferència tecnològica, etc.), només podran liquidar‐se les indemnitzacions establertes en el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei i l’Ordre EHA/3770/2005, d’1 de desembre, per la qual es revisa l’import de la indemnització per ús de vehicle particular, sens perjudici del que estableixin les respectives convocatòries o la normativa desenvolupadora.

També tenen dret a indemnitzacions per raó del servei, amb la mateixa consideració que el personal de la Universitat, a aquests efectes, els membres dels tribunals en concursos de professorat, els membres dels tribunals de tesi, els alumnes que assisteixin a actes o facin activitats en nom de la Universitat, els col∙laboradors en projectes d’investigació que acreditin aquest dret i els professors de les universitats públiques catalanes que participin en màsters interuniversitaris coordinats per la UdG.

Dietes i indemnitzacions per l'any 2016

 • Dietes dins el territori de l'Estat, a aplicar en cas d'indemnitzacions finançades amb pressupost propi de la Universitat de Girona o amb subvencions procedents de la Generalitat de Catalunya o la Unió Europea.
 • Dietes a l'estranger a aplicar en cas d'indemnitzacions finançades amb pressupost propi de la Universitat de Girona o amb subvencions procedents de la Generalitat de Catalunya o la Unió Europea.
 • Indemnitzacions per raó de serveis mitjançant l’ús de vehicles particulars o altres mitjans especials de transport. A aplicar en cas d'indemnitzacions finançades amb pressupost propi de la Universitat de Girona o amb subvencions procedents de la Generalitat de Catalunya o la Unió Europea. 
 • Dietes dins el territori de l'Estat, a aplicar en cas de subvencions procedents de l’Administració de l’Estat i d’organismes dependents de la mateixa.
 • Indemnitzacions per raó de serveis mitjançant l’ús de vehicles particulars o altres mitjans especials de transport, a aplicar en cas de subvencions procedents de l’Administració de l’Estat i d’organismes dependents de la mateixa.

Dietes i indemnitzacions per l'any 2015

 • Dietes dins el territori de l'Estat, a aplicar en cas d'indemnitzacions finançades amb pressupost propi de la Universitat de Girona o amb subvencions procedents de la Generalitat de Catalunya o la Unió Europea.
 • Dietes a l'estranger a aplicar en cas d'indemnitzacions finançades amb pressupost propi de la Universitat de Girona o amb subvencions procedents de la Generalitat de Catalunya o la Unió Europea.
 • Indemnitzacions per raó de serveis mitjançant l’ús de vehicles particulars o altres mitjans especials de transport. A aplicar en cas d'indemnitzacions finançades amb pressupost propi de la Universitat de Girona o amb subvencions procedents de la Generalitat de Catalunya o la Unió Europea. 
 • Dietes dins el territori de l'Estat, a aplicar en cas de subvencions procedents de l’Administració de l’Estat i d’organismes dependents de la mateixa.
 • Indemnitzacions per raó de serveis mitjançant l’ús de vehicles particulars o altres mitjans especials de transport, a aplicar en cas de subvencions procedents de l’Administració de l’Estat i d’organismes dependents de la mateixa.

Garantia retributiva per l'exercici del càrrec de rector o rectora

L'article 72 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives estableix que:

Als catedràtics de les universitats públiques catalanes que hi exerceixen o hi han exercit,durant més de dos anys seguits o tres amb interrupcions, el càrrec de rector o rectora, els és aplicable, en els mateixos termes, la garantia retributiva establerta per la disposició addicional onzena del text únic de la Llei de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997.

Aquesta disposició addicional onzena estableix:

Onzena

De la data inicial de consolidació del grau personal

1. La data inicial per a la consolidació del grau personal dels funcionaris de carrera és la de 5 de juliol de 1977.

2. Els funcionaris de carrera que durant més de dos anys continuats, o tres amb interrupció, desenvolupin o hagin desenvolupat en l'Administració de la Generalitat llocs d'alts càrrecs, amb categoria igual o superior a director general,perceben des de la seva reincorporació al servei actiu, i mentre es mantinguin en aquesta situació, el complement de destinació corresponent al seu grau personal, incrementat de la quantitat necessària per igualar-lo al valor del complement de destinació o equivalent que es fixi per als directors generals en cada exercici pressupostari, més un complement personal i variable que es determina d'acord amb el que estableix el capítol 3 del títol 5 d'aquesta Llei.

També perceben el complement establert per aquest apartat en el moment de reingressar al servei actiu els funcionaris de carrera que durant més dos anys continuats, o tres anys amb interrupció, hagin exercit alts càrrecs en una altra administració pública, segons el que estableix la normativa específica d'aquesta, i sempre que aquesta Administració,recíprocament, reconegui un tracte igual als seus funcionaris quan reingressin al servei actiu després d'haver exercit llocs d'alt nivell en l'Administració de la Generalitat

3. Les garanties retributives establertes en l'apartat anterior també són aplicables, en els mateixos termes, als funcionaris de carrera que exerceixen o hagin exercit durant més de dos anys seguits o tres amb interrupcions un càrrec de caràcter executiu mitjançant un nomenament per decret del Govern, en els ens públics a què fan referència les lletres a ib de l'article 1 de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'estatut de l'empresa pública catalana 45.

4. El dret a percebre el complement retributiu establert per l’apartat 2 és aplicable al personal funcionari de carrera i al personal estatutari que exerceixi o hagi exercit, durant més de dos anys seguits o tres amb interrupcions, un càrrec directiu en l’estructura orgànica central de l’Institut Català de la Salut.

Darrera actualització: 20/06/2019

Plantilla i cost

Podeu consultar les dades sobre la dimensió de la plantilla de la Universitat de Girona i el cost en el pressupost general de la Institució a través d'aquest enllaç.

A l'espai de dades obertes podeu consultar l'evolució de la plantilla de PAS i PDI.  

Evolució efectius gener-abril 2015

Evolució efectius abril-juliol 2015

Evolució efectius juliol-octubre 2015

Evolució efectius gener-abril 2016

Evolució efectius abril-juliol 2016

Compatibilitats

Darrera actualització 21/10/2016