Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Introducció als processos psicològics bàsics aplicats a l'àrea de l'esport i l'activitat física. L'assignatura aproxima a l'estudiant a temes com la personalitat, les emocions, la cognició, la motivació i la psicologia social.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JUAN PONS BAUZA
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JUAN PONS BAUZA
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • Buscar, organitzar i interpretar la informació que proporcionen les noves tecnologies (TIC).
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Ajustar-se als límits de la competència professional.
 • Identificar i analitzar els trets estructurals i funcionals de l'activitat física i de l'esport.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Aplicar les estratègies d'intervenció al procés d'ensenyament-aprenentatge dels esports.

Continguts

1. Introducció a la psicologia de l'esport

2. Aspectes bàsics: personalitat i aprenentatge

3. La iniciació esportiva i les transicions en la carrera d'elit

4. La motivació

5. Els pensaments

6. Emocions

7. Intervencions psicològiques

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 30 20 50
Prova d'avaluació 8 40 48
Seminaris 22 30 52
Total 60 90 150

Bibliografia

 • A. Papaioannou & D. Hackfort (2014). Routledge companion to sport and exercise psychology. Routledge.
 • M. Raab, P. Wylleman, R. Seiler, A. M. Elbe, & A. Hatzigeorgiadis (2016). Sport and Exercise Psychology Research: From Theory to Practice. Academic Press.
 • R. S. Weinberg, & D. Gould. (2010). Fundamentos de Psicología del Deporte y del Ejercicio físico. Editorial Médica Panamericana.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AVC1: Exercicis de reforç teòric Cal presentar el 100% dels exercicis en la data proposada 10
AVC2: Exàmens d'avaluació teòrica i pràctica Consta de 3 parcials que s'han d'aprovar amb un 5 cada un, i d'exercicis relacionats amb la práctica i recerca en psicología de l'esport 90

Qualificació

Avaluació continuada (AVC)

AVC1: Exercicis de reforç teòric (10%)

Assistència obligatòria a classe que es controla a través de l'entrega d'exercicis portats a terme durant l'horari lectiu. Cal entregar el 100% dels exercicis i el 80% d'aquests puntualment (en la data proposada). Aquest apartat és un 10 % de l’avaluació.

AVC2: Avaluació teòrica i activitats pràctiques (90%)

- AVC2a: Avaluació teòrica (75%). L’avaluació teòrica es realitzarà mitjançant 3 exàmens parcials. Si l'alumne obté una puntuació inferior a 5 ha de recuperar les parts suspeses a l’examen final. Cada examen parcial té un pes d’un 25% sobre la nota total d’aquest apartat.

- AVC2b: Activitats pràctiques (25%). La part pràctica s’avaluarà mitjançant les diferents tasques proposades durant les sessions pràctiques. Aquest apartat no és recuperable, però permet fer mitjana amb la resta d’activitats sigui quina sigui la qualificació obtinguda.


Avaluació final (AVF)

- Consta d'un examen que val el 100% de la nota

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l'avaluació final no havent superat l'avalució contínua

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:

OA 1: Conèixer el significat i la diferència dels conceptes: psicologia i psicologia de l'esport
OA2: Relacionar la psicologia i la psicologia de l'esport amb altres ciències i les seves bases històriques.
OA 3: Aprendre els conceptes fonamentals de les bases teòriques de la psicologia de l'esportista i la psicologia del rendiment.
OA 4: Comprendre els fonaments teòrics i pràctics de la psicologia social aplicada a l'esport.

Assignatures recomanades

 • Desenvolupament motor i iniciació esportiva
 • Esports d'adversari