Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Grau en Estudis d'Arquitectura

Grau en Estudis d'Arquitectura

Curs 2019-2020

Arquitectura és una professió de caire multidisciplinari a la qual la societat atribueix la responsabilitat de projectar i conservar l’entorn edificat. Cases, carres, places, ciutats i territoris són els escenaris on el arquitecte hi té un paper protagonista.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Estudis d'Arquitectura
Branca de coneixement:
Enginyeria i arquitectura
Durada:
5 anys
Crèdits europeus:
300
Títol(s) a què dóna dret:

Graduat/ada en Estudis d'Arquitectura per la Universitat de Girona

Centre docent:
Escola Politècnica Superior
Nombre orientatiu de places:
40
Última nota de tall:
Notes de tall convocatòria juny 2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
2.287 euros. Vegeu Informació de preus
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

La formació dels futurs arquitectes ha d'atendre dues vessants inqüestionables de l'exercici de l'ofici: capacitat tècnica i preparació cultural. Projectar un edifici és, alhora, un acte tècnic i un fet cultural.

Es tracta d'una carrera vocacional i generalista, a mig camí entre la formació tecnològica i les humanitats, que permet als seus titulats operar en una multitud de sortides professionals lligades de manera especial al camp de l'edificació però també, i cada vegada més, a altres àmbits del món de la indústria, la cultura o l'empresa.

L'arquitecte pot desenvolupar la seva activitat, de manera individual o en equip, com a professional liberal; integrat en el món de l'empresa, en tots els nivells organitzatius (tècnic, gerencial o directiu); com a tècnic o funcionari de l'Administració pública, i, finalment, en el camp de la docència i la recerca, tant en centres d'ensenyament secundari i universitari com en instituts de recerca i innovació tecnològica.

També té un paper rellevant en el camp de les arts decoratives: interiorisme, mobiliari, disseny gràfic i industrial, disseny escenogràfic i publicitat.

En el camp de la recerca la seva preparació el capacita per participar en projectes d'R+D en el sector tecnològic, en els àmbits propers a la seva disciplina (nous materials, estalvi energètic, domòtica, realitat virtual i dibuix 3D, rehabilitació i restauració arquitectòniques, etc), o en altres àmbits, com ara les humanitats (teoria i història de l'art i l'arquitectura, sistemes de representació, expressió gràfica, fotografia, etc).

Per aconseguir aquests objectius l'escola desplega el pla d'estudis vigent a Espanya per a la titulació d'arquitecte, consistent en 300 crèdits (5 cursos) de grau i 60 crèdits (un curs) de màster.

De forma específica en el pla d'estudis de Girona s'incorporen dues activitats docents especifiques més: 

 • les aules d'arquitectura 1 i 2, consistent en workshops intensius d'una setmana a 3 i 4 curs, amb un arquitecte convidat de reconegut prestigi
 • 5 viatges d'estudis d'una setmana (un per curs) amb destí a ciutats europees d'interès arquitectònic

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Enginyeria i Arquitectura.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

La llei regula la professió d’arquitecte, atorgant-li les següents atribucions:

 • Redacció de projectes d’edificació de nova construcció i d’ampliació, modificació, reforma, rehabilitació o intervenció en edificis catalogats.
 • Direcció de l’obra d’edificació de nova construcció i d’ampliació, modificació, reforma, rehabilitació o intervenció en edificis catalogats.
 • Direcció de l’execució d’obra d’edificació de nova construcció i d’ampliació, modificació, reforma, rehabilitació o intervenció en edificis catalogats, en els casos previstos per la legislació vigent.
 • Redacció d’instruments de planejament urbanístic com ara plans generals d’ordenació urbana, plans parcials, estudis de detall, programes d’actuació urbanística, plans especials de qualsevol tipus, normes subsidiàries del planejament, normes complementàries del planejament i projectes de delimitació del sòl urbà.
 • Redacció d’instruments de gestió urbanística com ara projectes de parcel·lació, reparcel·lació i expropiació.
 • Participació en la redacció de projectes d’ordenació territorial.
 • Redacció de projectes d’urbanització.
 • Assessorament i altres treballs urbanístics.
 • Partió de terrenys, solars i edificacions; replantejaments de llindars i alineacions; amidaments de terrenys, solars i edificis.
 • Valoració i taxació de terrenys, solars, edificis i drets reals.
 • Redacció d’informes, dictàmens i certificats relacionats amb arquitectura, edificació, urbanisme i patrimoni històric; emissió de dictàmens pericials en judicis i arbitratges oralment o per escrit.
 • Redacció de projectes i direcció de decoració, moblament i ambientació d’edificis i locals; disseny escenogràfic, industrial i d’artesania.
 • Projectes de demolició d’edificis i construccions.
 • Desenvolupament i dimensionament d’instal·lacions.
 • Redacció de documents per a expedients de legalització d’obres.

Continuar estudiant

Per exercir professionalment com a arquitecte/a caldrà superar el Màster en Arquitectura (60 crèdits) que també s'imparteix a la EPS-UdG.

Els estudis del Grau en Estudis d'Arquitectura permeten accedir a estudis de màster de l’àmbit de la tecnologia i de l’arquitectura.

La Universitat de Girona i la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació proposen un ampli programa de màsters amb un perfil eminentment pràctic i enfocat a les necessitats del mercat de treball. També es dóna resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior, amb cursos d’especialització i altres activitats post graduals en tots els camps de coneixement.

Si es vol continuar la formació en l’àmbit de la recerca, des de qualsevol dels màsters de l’àrea d’estudis tècnics que ofereix la Universitat de Girona, es pot accedir al doctorat en Tecnologia.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

Fonaments de Física6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Fonaments de física 1   Fundamentos de física 1   Fundamentals of Physics 1 (3105G00021)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments de matemàtiques12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Fonaments de matemàtiques 1   Fundamentos de matemáticas 1   Fundamentals of mathematics 1 (3105G00019)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments de matemàtiques 2   Fundamentos de matemáticas 2   Fundamentals of mathematics 2 (3105G00020)

BBàsica 6.00 SSemestral

Expressió gràfica15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Expressió gràfica 1   Expresión gráfica 1   Graphic expression 1 (3105G00023)

BBàsica 6.00 SSemestral

Expressió gràfica 2   Expresión gráfica 2   Graphic expression 2 (3105G00024)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments d'art 1   Fundamentos de arte 1   Art basis 1 (3105G12003)

BBàsica 3.00 SSemestral

Construcció12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Fonaments de materials   Fundamentos de materiales   Fundamentals of materials (3105G00026)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Construcció 1   Construcción 1   Construction 1 (3105G00028)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Projectes9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Projectes 1   Proyectos 1   Design project unit 1 (3105G12017)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Projectes 2   Proyectos 2   Design project unit 2 (3105G12018)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Urbanisme6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Urbanística 1   Urbanística 1   Town planning 1 (3105G12028)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fonaments de Física6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Fonaments de física 2   Fundamentos de física 2   Fundamentals of Physics 2 (3105G00022)

BBàsica 6.00 SSemestral

Expressió gràfica21.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Expressió gràfica 3   Expresión gráfica 3   Graphic expression 3 (3105G00025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Representació arquitectònica 1   Representación arquitectónica 1   Architectural representation 1 (3105G12001)

BBàsica 6.00 SSemestral

Representació arquitectònica 2   Representación arquitectónica 2   Architectural representation 2 (3105G12002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments d'art 2   Fundamentos de arte 2   Art basis 2 (3105G12004)

BBàsica 3.00 SSemestral

Construcció12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Empresa   Empresa   Business (3105G00027)

BBàsica 6.00 SSemestral

Construcció 2   Construcción 2   Building technology 2 (3105G12005)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Estructures6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Estructures 1   Estructuras 1   Structures 1 (3105G00036)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Projectes9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Projectes 3   Proyectos 3   Design project unit 3 (3105G12019)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Projectes 4   Proyectos 4   Design project unit 4 (3105G12020)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Urbanisme6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Urbanística 2   Urbanística 2   Town planning 2 (3105G12029)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Construcció6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Construcció 3   Construcción 3   Building technology 3 (3105G12044)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Estructures9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Estructures 2   Estructuras 2   Structures 2 (3105G00037)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Estructures 3   Estructuras 3   Structural design 3 (3105G12046)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Instal.lacions12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Instal·lacions 1   Instalaciones 1   Installations 1 (3105G00033)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Instal·lacions 2   Instalaciones 2   Installations 2 (3105G00034)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Composició9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Història de l'art i l'arquitectura 1   Historia del arte y la arquitectura 1   History of art and architecture 1 (3105G12010)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Història de l'art i l'arquitectura 2   Historia del arte y la arquitectura 2   History of art and architecture 2 (3105G12011)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Composició 1   Composición 1   Theory of architecture 1 (3105G12013)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Projectes18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Projectes 5   Proyectos 5   Design project unit 5 (3105G12021)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Projectes 6   Proyectos 6   Design project unit 6 (3105G12022)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Aula d'arquitectura 1   Aula de arquitectura 1   Workshop 1 (3105G12026)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Urbanisme6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Urbanística 3   Urbanística 3   Town planning 3 (3105G12030)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Construcció12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Anàlisi del procés constructiu   Análisis de los procesos constructivo   Analysis of the construction process (3105G00031)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Patologia i rehabilitació   Patología y rehabilitación   Pathology and rehabilitation (3105G00032)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Construcció 4   Construcción 4   Building technology 4 (3105G12006)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Estructures9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Estructures 4   Estructuras 4   Structural design 4 (3105G12007)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Estructures 5   Estructuras 5   Structural design 5 (3105G12008)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Instal.lacions3.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Instal·lacions 3   Instalaciones 3   Environmental design 3 (3105G12009)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Composició12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Història de l'art i l'arquitectura 3   Historia del arte y la arquitectura 3   History of art and architecture 3 (3105G12012)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Composició 2   Composición 2   Theory of architecture 2 (3105G12014)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Composició 3   Composición 3   Theory of the architecture 3 (3105G12015)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Estètica   Estética   Aesthetics (3105G12016)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Projectes18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Projectes 7   Proyectos 7   Design project unit 7 (3105G12023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Projectes 8   Proyectos 8   Design project unit 8 (3105G12024)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Aula d'arquitectura 2   Aula de arquitectura 2   Workshop 2 (3105G12027)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Urbanisme6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Dret en edificació   Derecho en edificación   Building construction law (3105G00039)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Urbanística 4   Urbanística 4   Town planning 4 (3105G12031)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Construcció6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Construcció 5   Construcción 5   Building technology 5 (3105G12045)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Projectes9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Projectes 9   Proyectos 9   Design project unit 9 (3105G12025)

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Urbanisme3.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Urbanística 5   Urbanística 5   Town planning 5 (3105G12032)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Optatives30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Estructures de formigó   Estructuras de hormigón   Concrete Structures (3105G04038)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Estructures metàl·liques   Estructuras metálicas   Metal structures (3105G04039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Projectes de restauració ambiental i paisatgística   Proyectos de restauración ambiental y paisajística   Environmental and Landscape Restoration Projects (3105G06033)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Informàtica gràfica   Informática gráfica   Computer graphics (3105G07035)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Patologia i rehabilitació estructural   Patología y rehabilitación estructural   Structural pathology and rehabilitation (3105G11019)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Patologia i rehabilitació de l'envolvent i els acabats   Patología y rehabilitación del envolvente y los acabados   Pathology and rehabilitation of siding and finish work (3105G11020)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Manteniment d'edificis   Mantenimiento de edificios   Building maintenance (3105G11021)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Gestió integral de la prevenció   Gestión integral de la prevención   Comprehensive prevention management (3105G11022)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Sistemes de planificació d'obres i el seu control   Sistemas de planificación de obras y su control   Building planning and control systems (3105G11023)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Conjuntura econòmica del sector i anàlisi del negoci immobiliari   Coyuntura económica del sector y análisis del negocio inmobiliario   Economic situation of the sector and analysis of the real estate market (3105G11024)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Introducció al control de costos de la construcció   Introducción al control de costes de construcción   Introduction to construction cost control (3105G11025)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Representació virtual de projectes d'interiorisme   Representación virtual de proyectos de interiorismo   Virtual representation of interior design projects (3105G11026)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Projectes d'acondicionament i instal·lacions   Proyectos de acondicionamiento e instalaciones   Conditioning projects and installations (3105G11027)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Gestió i eficiència energètica en l'edificació   Gestión y eficiencia energética en la edificación   Management and energy efficiency in buildings (3105G12033)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Projecte de restauració arquitectònica   Proyecto de restauración arquitectónica   Architectural conservation (3105G12034)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Projecte de restauració ambiental   Proyecto de restauración ambiental   Environmental restoration (3105G12035)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Innovació tecnològica a la construcció   Innovación tecnológica en la construcción   Advanced Building Technologies (3105G12036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Saber veure l'arquitectura   Saber ver la arquitectura   How to look at the architecture (3105G12037)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Utopia i avantguarda   Utopía y vanguardia   Utopia and modernity (3105G12038)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Teoria de la imatge   Teoría de la imagen   Theory of image (3105G12039)

OPOptativa 5.00 SSemestral

La forma de la ciutat   La forma de la ciudad   The form of the city (3105G12040)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Arquitectura sostenible   Arquitectura sostenible   Sustainable architecture (3105G12041)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Prácticas en Empresa   Prácticas en Empresa   Practices on companies (3105G12042)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Cultura i projecte   Cultura y proyecto   Culture and design (3105G12047)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Anàlisi i rehabilitació d’edificis històrics   Análisis y rehabilitación de edificios históricos   Analysis and intervention in historic buildings (3105G12048)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Treball fi de grau6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Treball fi de grau   Trabajo fin de grado   Final work degree (3105G12043)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Optativitat + Reconeixement 36.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Estructures de formigó   Estructuras de hormigón   Concrete Structures (3105G04038)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Estructures metàl·liques   Estructuras metálicas   Metal structures (3105G04039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Projectes de restauració ambiental i paisatgística   Proyectos de restauración ambiental y paisajística   Environmental and Landscape Restoration Projects (3105G06033)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Informàtica gràfica   Informática gráfica   Computer graphics (3105G07035)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Patologia i rehabilitació estructural   Patología y rehabilitación estructural   Structural pathology and rehabilitation (3105G11019)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Patologia i rehabilitació de l'envolvent i els acabats   Patología y rehabilitación del envolvente y los acabados   Pathology and rehabilitation of siding and finish work (3105G11020)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Manteniment d'edificis   Mantenimiento de edificios   Building maintenance (3105G11021)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Gestió integral de la prevenció   Gestión integral de la prevención   Comprehensive prevention management (3105G11022)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Sistemes de planificació d'obres i el seu control   Sistemas de planificación de obras y su control   Building planning and control systems (3105G11023)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Conjuntura econòmica del sector i anàlisi del negoci immobiliari   Coyuntura económica del sector y análisis del negocio inmobiliario   Economic situation of the sector and analysis of the real estate market (3105G11024)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Introducció al control de costos de la construcció   Introducción al control de costes de construcción   Introduction to construction cost control (3105G11025)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Representació virtual de projectes d'interiorisme   Representación virtual de proyectos de interiorismo   Virtual representation of interior design projects (3105G11026)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Projectes d'acondicionament i instal·lacions   Proyectos de acondicionamiento e instalaciones   Conditioning projects and installations (3105G11027)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Gestió i eficiència energètica en l'edificació   Gestión y eficiencia energética en la edificación   Management and energy efficiency in buildings (3105G12033)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Projecte de restauració arquitectònica   Proyecto de restauración arquitectónica   Architectural conservation (3105G12034)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Projecte de restauració ambiental   Proyecto de restauración ambiental   Environmental restoration (3105G12035)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Innovació tecnològica a la construcció   Innovación tecnológica en la construcción   Advanced Building Technologies (3105G12036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Saber veure l'arquitectura   Saber ver la arquitectura   How to look at the architecture (3105G12037)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Utopia i avantguarda   Utopía y vanguardia   Utopia and modernity (3105G12038)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Teoria de la imatge   Teoría de la imagen   Theory of image (3105G12039)

OPOptativa 5.00 SSemestral

La forma de la ciutat   La forma de la ciudad   The form of the city (3105G12040)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Arquitectura sostenible   Arquitectura sostenible   Sustainable architecture (3105G12041)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Prácticas en Empresa   Prácticas en Empresa   Practices on companies (3105G12042)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Cultura i projecte   Cultura y proyecto   Culture and design (3105G12047)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Anàlisi i rehabilitació d’edificis històrics   Análisis y rehabilitación de edificios históricos   Analysis and intervention in historic buildings (3105G12048)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Requisit de llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

A partir de tercer curs de la carrera l'escola ofereix pràctiques professionals ( estades en l'entorn laboral), amb un reconeixement acadèmic d'un màxim de 15 crèdits (300 hores). Aquestes es poden fer tan en empreses i institucions, públiques o privades, lligades al sector de la construcció, moltes de les quals formen part del Patronat de l’Escola Politècnica Superior, com en estudis d'arquitectura de les comarques de Girona.

Les pràctiques en empreses permeten que els estudiants coneguin de prop el sector de la construcció i l'urbanisme, amb l'objectiu de completar la seva formació i obtenir experiència pràctica.

Des del Portal UNIVERSIA (Consorcio Portal Universia, S.A.) s'ofereixen pràctiques en empreses a l'estranger (dins la Unió europea) que poden donar dret a tenir una beca ERASMUS WORK PLACEMENT.

Les ofertes de UNIVERSIA per a pràctiques en empreses a l'estranger i la gestió de candidatures es fan des del següent subapartat del seu portal: www.practicaerasmus.es

Aquestes pràctiques en empreses a l'estranger poden donar opció a tenir el mateix tractament que les pràctiques nacionals a través del model Estades en l'Entorn Laboral, és a dir, seguiment acadèmic i matriculació de l'assignatura "Estades en l'Entorn Laboral".

Treball de fi de grau

Amb el TFG l’estudiant realitza un projecte, estudi, memòria o treball en què s’apliquen, s’integren i es desenvolupen els coneixements, capacitats, competències i habilitats requerides en l’ensenyament corresponent. Té assignats 6 crèdits ECTS.

El TFG està orientat a l’avaluació de competències associades al títol i conclou amb la defensa pública i l’avaluació i qualificació del treball.

Tal i com estableix la normativa UdG, pel caràcter d’assignatura compendi, el TF no pot ser objecte de reconeixement o compensació.

Mobilitat

La EPS ofereix els següents programes de mobilitat en intercanvi amb universitats foranies:

 • ERASMUS. És un programa que s'adreça als estudiants de grau i postgrau que dóna la possibilitat de cursar part dels estudis en les institucions d'educació superior d'altres estats de la Unió Europea i països associats.
 • SICUE. És un programa de mobilitat, creat per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), que s'adreça únicament als estudiants de grau. 
 • PROMETEU. Permet fer estades d’intercanvi en institucions d’educació superior, amb les quals la UdG té conveni d'intercanvi, que estiguin ubicades a països no inclosos en el programa ERASMUS, en especial a Amèrica llatina.
 • Programa de mobilitat EPS-Wentworth Institute of Technology (WIT), Boston, EE.UU. Aquest programa de mobilitat permet fer una estada d’intercanvi al Wentworth Institute of Technology a Boston, USA amb el qual l'EPS ha signat un conveni marc de cooperació internacional. Aquest programa de mobilitat dóna la possibilitat als estudiants de grau en arquitectura de fer una estada d'un semestre en la institució de destí. Durant aquest període l'estudiant està matriculat a la UdG i al final de l’estada se li reconeixen les assignatures cursades a través d'un acord d'estudis signat.

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
2 de setembre, de 9 h a 10.30 h, a la Sala d’Actes EPS 1
Estudiants de segona i posteriors opcions
2 de setembre, de 9 h a 10.30 h, a la Sala d’Actes EPS 1
Dates de matrícula
En primera preferència
18 de juliol, de 10 h a 12 h, a l'Aula Informàtica III-01i
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 12 h, a l'Aula Informàtica III-01i
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 i 29 de juliol, de 10 h a 12 h, a l'Aula Informàtica III-01i
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
5 i 6 de setembre, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
De segona reassignació de juny
16 de setembre, de 9.30 h a 13.45 h, a la Secretaria Acadèmica
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 9.30 h a 13.45 h, a la Secretaria Acadèmica
En convocatòria de setembre
27 de setembre, a les 10 h, a la Secretaria Acadèmica
En matrícula d’octubre
10 d'octubre, a les 10 h, a la Secretaria Acadèmica
Inici de les classes
Data d'inici
16 de setembre de 2019
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 84 20
Correu electrònic
infoacademica.eps@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent
Estudiants estrangers no comunitaris TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.

3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)

5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula