Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Grau en Estudis d'Arquitectura

Grau en Estudis d'Arquitectura

Curs 2020-2021

L'arquitectura és una professió de caire multidisciplinari a la qual la societat atribueix la responsabilitat de projectar i conservar l’entorn edificat. Cases, carrers, places, ciutats i territoris són els escenaris on l'arquitecte té un paper protagonista.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Estudis d'Arquitectura
Branca de coneixement:
Enginyeria i arquitectura
Durada:
5 anys
Crèdits europeus:
300
Títol(s) a què dóna dret:

Graduat/ada en Estudis d'Arquitectura per la Universitat de Girona

Centre docent:
Escola Politècnica Superior
Nombre orientatiu de places:
40
Última nota de tall:
Notes de tall de la convocatòria de juny de 2020
Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Calendari acadèmic i horaris:

Calendaris i horaris

Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

La formació dels futurs arquitectes ha d'atendre dues vessants inqüestionables de l'ofici: capacitat tècnica i preparació cultural. Projectar un edifici és, alhora, un acte tècnic i un fet cultural.

Es tracta d'una carrera vocacional i generalista, a mig camí entre la formació tecnològica i les humanitats, que permet als titulats operar en una multitud de sortides professionals lligades d'una manera especial al camp de l'edificació però també, i cada vegada més, a altres àmbits del món de la indústria, la cultura o l'empresa.

L'arquitecte pot desenvolupar la seva activitat, individualment o en equip, com a professional liberal; integrat en el món de l'empresa, en tots els nivells organitzatius (tècnic, gerencial o directiu); com a tècnic o funcionari de l'Administració pública, i, finalment, en el camp de la docència i la recerca, tant en centres d'ensenyament secundari i universitari com en instituts de recerca i innovació tecnològica.

També té un paper rellevant en el camp de les arts decoratives: interiorisme, mobiliari, disseny gràfic i industrial, disseny escenogràfic i publicitat.

En el camp de la recerca la seva preparació el capacita per participar en projectes d'R+D en el sector tecnològic, en els àmbits propers a la seva disciplina (nous materials, estalvi energètic, domòtica, realitat virtual i dibuix 3D, rehabilitació i restauració arquitectòniques, etc.), o en altres àmbits, com ara les humanitats (teoria i història de l'art i l'arquitectura, sistemes de representació, expressió gràfica, fotografia, etc.).

Per aconseguir aquests objectius l'escola desplega el pla d'estudis vigent a Espanya per a la titulació d'arquitecte, que consisteix en 300 crèdits (5 cursos) de grau i 60 crèdits (un curs) de màster.

De forma específica, en el pla d'estudis de la Universitat de Girona s'incorporen dues activitats docents especifiques més: 

 • Les aules d'arquitectura 1 i 2, que consisteixen en workshops intensius d'una setmana a tercer i quart curs, amb un arquitecte convidat de prestigi reconegut.
 • 5 viatges d'estudis d'una setmana (un per curs) amb destí a ciutats europees d'interès arquitectònic.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: enginyeria i arquitectura.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i amb resultat d’apte a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

La llei regula la professió d’arquitecte, a la qual atorga les atribucions següents:

 • Redacció de projectes d’edificació de nova construcció i d’ampliació, modificació, reforma, rehabilitació o intervenció en edificis catalogats.
 • Direcció de l’obra d’edificació de nova construcció i d’ampliació, modificació, reforma, rehabilitació o intervenció en edificis catalogats.
 • Direcció de l’execució d’obra d’edificació de nova construcció i d’ampliació, modificació, reforma, rehabilitació o intervenció en edificis catalogats, en els casos previstos per la legislació vigent.
 • Redacció d’instruments de planejament urbanístic com ara plans generals d’ordenació urbana, plans parcials, estudis de detall, programes d’actuació urbanística, plans especials de qualsevol tipus, normes subsidiàries del planejament, normes complementàries del planejament i projectes de delimitació del sòl urbà.
 • Redacció d’instruments de gestió urbanística com ara projectes de parcel·lació, reparcel·lació i expropiació.
 • Participació en la redacció de projectes d’ordenació territorial.
 • Redacció de projectes d’urbanització.
 • Assessorament i altres treballs urbanístics.
 • Partió de terrenys, solars i edificacions; replantejaments de llindars i alineacions; amidaments de terrenys, solars i edificis.
 • Valoració i taxació de terrenys, solars, edificis i drets reals.
 • Redacció d’informes, dictàmens i certificats relacionats amb arquitectura, edificació, urbanisme i patrimoni històric; emissió de dictàmens pericials en judicis i arbitratges oralment o per escrit.
 • Redacció de projectes i direcció de decoració, moblament i ambientació d’edificis i locals; disseny escenogràfic, industrial i d’artesania.
 • Projectes de demolició d’edificis i construccions.
 • Desenvolupament i dimensionament d’instal·lacions.
 • Redacció de documents per a expedients de legalització d’obres.

Continuar estudiant

Per exercir professionalment com a arquitecte/a caldrà superar el màster en Arquitectura (60 crèdits), que també s'imparteix a la EPS-UdG.

Els estudis del grau en Estudis d'Arquitectura permeten accedir a estudis de màster de l’àmbit de la tecnologia i de l’arquitectura.

La Universitat de Girona i la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació proposen un ampli programa de màsters amb un perfil pràctic i enfocat a les necessitats del mercat de treball. També es dona resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior, amb cursos d’especialització i altres per a postgraduats en tots els camps de coneixement.

Si es vol continuar la formació en l’àmbit de la recerca, des de qualsevol dels màsters de l’àrea d’estudis tècnics que ofereix la Universitat de Girona es pot accedir al doctorat en Tecnologia.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2020-2021

Fonaments de Física6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Fonaments de física 1   Fundamentos de física 1   Fundamentals of Physics 1 (3105G00021)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments de matemàtiques12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Fonaments de matemàtiques 1   Fundamentos de matemáticas 1   Fundamentals of mathematics 1 (3105G00019)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments de matemàtiques 2   Fundamentos de matemáticas 2   Fundamentals of mathematics 2 (3105G00020)

BBàsica 6.00 SSemestral

Expressió gràfica15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Expressió gràfica 1   Expresión gráfica 1   Graphic expression 1 (3105G00023)

BBàsica 6.00 SSemestral

Expressió gràfica 2   Expresión gráfica 2   Graphic expression 2 (3105G00024)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments d'art 1   Fundamentos de arte 1   Art basis 1 (3105G12003)

BBàsica 3.00 SSemestral

Construcció12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Fonaments de materials   Fundamentos de materiales   Fundamentals of materials (3105G00026)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Construcció 1   Construcción 1   Construction 1 (3105G00028)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Projectes9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Projectes 1   Proyectos 1   Design project unit 1 (3105G12017)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Projectes 2   Proyectos 2   Design project unit 2 (3105G12018)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Urbanisme6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Urbanística 1   Urbanística 1   Town planning 1 (3105G12028)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fonaments de Física6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Fonaments de física 2   Fundamentos de física 2   Fundamentals of Physics 2 (3105G00022)

BBàsica 6.00 SSemestral

Expressió gràfica21.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Expressió gràfica 3   Expresión gráfica 3   Graphic expression 3 (3105G00025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Representació arquitectònica 1   Representación arquitectónica 1   Architectural representation 1 (3105G12001)

BBàsica 6.00 SSemestral

Representació arquitectònica 2   Representación arquitectónica 2   Architectural representation 2 (3105G12002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments d'art 2   Fundamentos de arte 2   Art basis 2 (3105G12004)

BBàsica 3.00 SSemestral

Construcció12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Empresa   Empresa   Business (3105G00027)

BBàsica 6.00 SSemestral

Construcció 2   Construcción 2   Building technology 2 (3105G12005)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Estructures6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Estructures 1   Estructuras 1   Structures 1 (3105G00036)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Projectes9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Projectes 3   Proyectos 3   Design project unit 3 (3105G12019)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Projectes 4   Proyectos 4   Design project unit 4 (3105G12020)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Urbanisme6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Urbanística 2   Urbanística 2   Town planning 2 (3105G12029)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Construcció6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Construcció 3   Construcción 3   Building technology 3 (3105G12044)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Estructures9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Estructures 2   Estructuras 2   Structures 2 (3105G00037)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Estructures 3   Estructuras 3   Structural design 3 (3105G12046)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Instal.lacions12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Instal·lacions 1   Instalaciones 1   Installations 1 (3105G00033)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Instal·lacions 2   Instalaciones 2   Installations 2 (3105G00034)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Composició9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Història de l'art i l'arquitectura 1   Historia del arte y la arquitectura 1   History of art and architecture 1 (3105G12010)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Història de l'art i l'arquitectura 2   Historia del arte y la arquitectura 2   History of art and architecture 2 (3105G12011)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Composició 1   Composición 1   Theory of architecture 1 (3105G12013)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Projectes18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Projectes 5   Proyectos 5   Design project unit 5 (3105G12021)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Projectes 6   Proyectos 6   Design project unit 6 (3105G12022)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Aula d'arquitectura 1   Aula de arquitectura 1   Workshop 1 (3105G12026)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Urbanisme6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Urbanística 3   Urbanística 3   Town planning 3 (3105G12030)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Construcció12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Anàlisi del procés constructiu   Análisis de los procesos constructivo   Analysis of the construction process (3105G00031)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Patologia i rehabilitació   Patología y rehabilitación   Pathology and rehabilitation (3105G00032)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Construcció 4   Construcción 4   Building technology 4 (3105G12006)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Estructures9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Estructures 4   Estructuras 4   Structural design 4 (3105G12007)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Estructures 5   Estructuras 5   Structural design 5 (3105G12008)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Instal.lacions3.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Instal·lacions 3   Instalaciones 3   Environmental design 3 (3105G12009)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Composició12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Història de l'art i l'arquitectura 3   Historia del arte y la arquitectura 3   History of art and architecture 3 (3105G12012)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Composició 2   Composición 2   Theory of architecture 2 (3105G12014)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Composició 3   Composición 3   Theory of the architecture 3 (3105G12015)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Estètica   Estética   Aesthetics (3105G12016)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Projectes18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Projectes 7   Proyectos 7   Design project unit 7 (3105G12023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Projectes 8   Proyectos 8   Design project unit 8 (3105G12024)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Aula d'arquitectura 2   Aula de arquitectura 2   Workshop 2 (3105G12027)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Urbanisme6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Dret en edificació   Derecho en edificación   Building construction law (3105G00039)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Urbanística 4   Urbanística 4   Town planning 4 (3105G12031)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Construcció6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Construcció 5   Construcción 5   Building technology 5 (3105G12045)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Projectes9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Projectes 9   Proyectos 9   Design project unit 9 (3105G12025)

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Urbanisme3.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Urbanística 5   Urbanística 5   Town planning 5 (3105G12032)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Optatives30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Estructures de formigó   Estructuras de hormigón   Concrete Structures (3105G04038)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Estructures metàl·liques   Estructuras metálicas   Metal structures (3105G04039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Projectes de restauració ambiental i paisatgística   Proyectos de restauración ambiental y paisajística   Environmental and Landscape Restoration Projects (3105G06033)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Informàtica gràfica   Informática gráfica   Computer graphics (3105G07035)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Patologia i rehabilitació estructural   Patología y rehabilitación estructural   Structural pathology and rehabilitation (3105G11019)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Patologia i rehabilitació de l'envolvent i els acabats   Patología y rehabilitación del envolvente y los acabados   Pathology and rehabilitation of siding and finish work (3105G11020)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Manteniment d'edificis   Mantenimiento de edificios   Building maintenance (3105G11021)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Gestió integral de la prevenció   Gestión integral de la prevención   Comprehensive prevention management (3105G11022)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Sistemes de planificació d'obres i el seu control   Sistemas de planificación de obras y su control   Building planning and control systems (3105G11023)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Conjuntura econòmica del sector i anàlisi del negoci immobiliari   Coyuntura económica del sector y análisis del negocio inmobiliario   Economic situation of the sector and analysis of the real estate market (3105G11024)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Introducció al control de costos de la construcció   Introducción al control de costes de construcción   Introduction to construction cost control (3105G11025)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Representació virtual de projectes d'interiorisme   Representación virtual de proyectos de interiorismo   Virtual representation of interior design projects (3105G11026)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Projectes d'acondicionament i instal·lacions   Proyectos de acondicionamiento e instalaciones   Conditioning projects and installations (3105G11027)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Gestió i eficiència energètica en l'edificació   Gestión y eficiencia energética en la edificación   Management and energy efficiency in buildings (3105G12033)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Projecte de restauració arquitectònica   Proyecto de restauración arquitectónica   Architectural conservation (3105G12034)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Projecte de restauració ambiental   Proyecto de restauración ambiental   Environmental restoration (3105G12035)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Innovació tecnològica a la construcció   Innovación tecnológica en la construcción   Advanced Building Technologies (3105G12036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Saber veure l'arquitectura   Saber ver la arquitectura   How to look at the architecture (3105G12037)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Utopia i avantguarda   Utopía y vanguardia   Utopia and modernity (3105G12038)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Teoria de la imatge   Teoría de la imagen   Theory of image (3105G12039)

OPOptativa 5.00 SSemestral

La forma de la ciutat   La forma de la ciudad   The form of the city (3105G12040)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Arquitectura sostenible   Arquitectura sostenible   Sustainable architecture (3105G12041)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Prácticas en Empresa   Prácticas en Empresa   Practices on companies (3105G12042)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Cultura i projecte   Cultura y proyecto   Culture and design (3105G12047)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Anàlisi i rehabilitació d’edificis històrics   Análisis y rehabilitación de edificios históricos   Analysis and intervention in historic buildings (3105G12048)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Treball fi de grau6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Treball fi de grau   Trabajo fin de grado   Final work degree (3105G12043)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Optativitat + Reconeixement 36.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Estructures de formigó   Estructuras de hormigón   Concrete Structures (3105G04038)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Estructures metàl·liques   Estructuras metálicas   Metal structures (3105G04039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Projectes de restauració ambiental i paisatgística   Proyectos de restauración ambiental y paisajística   Environmental and Landscape Restoration Projects (3105G06033)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Informàtica gràfica   Informática gráfica   Computer graphics (3105G07035)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Patologia i rehabilitació estructural   Patología y rehabilitación estructural   Structural pathology and rehabilitation (3105G11019)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Patologia i rehabilitació de l'envolvent i els acabats   Patología y rehabilitación del envolvente y los acabados   Pathology and rehabilitation of siding and finish work (3105G11020)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Manteniment d'edificis   Mantenimiento de edificios   Building maintenance (3105G11021)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Gestió integral de la prevenció   Gestión integral de la prevención   Comprehensive prevention management (3105G11022)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Sistemes de planificació d'obres i el seu control   Sistemas de planificación de obras y su control   Building planning and control systems (3105G11023)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Conjuntura econòmica del sector i anàlisi del negoci immobiliari   Coyuntura económica del sector y análisis del negocio inmobiliario   Economic situation of the sector and analysis of the real estate market (3105G11024)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Introducció al control de costos de la construcció   Introducción al control de costes de construcción   Introduction to construction cost control (3105G11025)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Representació virtual de projectes d'interiorisme   Representación virtual de proyectos de interiorismo   Virtual representation of interior design projects (3105G11026)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Projectes d'acondicionament i instal·lacions   Proyectos de acondicionamiento e instalaciones   Conditioning projects and installations (3105G11027)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Gestió i eficiència energètica en l'edificació   Gestión y eficiencia energética en la edificación   Management and energy efficiency in buildings (3105G12033)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Projecte de restauració arquitectònica   Proyecto de restauración arquitectónica   Architectural conservation (3105G12034)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Projecte de restauració ambiental   Proyecto de restauración ambiental   Environmental restoration (3105G12035)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Innovació tecnològica a la construcció   Innovación tecnológica en la construcción   Advanced Building Technologies (3105G12036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Saber veure l'arquitectura   Saber ver la arquitectura   How to look at the architecture (3105G12037)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Utopia i avantguarda   Utopía y vanguardia   Utopia and modernity (3105G12038)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Teoria de la imatge   Teoría de la imagen   Theory of image (3105G12039)

OPOptativa 5.00 SSemestral

La forma de la ciutat   La forma de la ciudad   The form of the city (3105G12040)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Arquitectura sostenible   Arquitectura sostenible   Sustainable architecture (3105G12041)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Prácticas en Empresa   Prácticas en Empresa   Practices on companies (3105G12042)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Cultura i projecte   Cultura y proyecto   Culture and design (3105G12047)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Anàlisi i rehabilitació d’edificis històrics   Análisis y rehabilitación de edificios históricos   Analysis and intervention in historic buildings (3105G12048)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Requisit de llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

A partir del tercer curs de la carrera l'escola ofereix pràctiques professionals (estades en l'entorn laboral), amb un reconeixement acadèmic d'un màxim de 15 crèdits (300 hores). Aquestes es poden fer tant en empreses i institucions, públiques o privades, lligades al sector de la construcció, moltes de les quals formen part del Patronat de l’Escola Politècnica Superior, com en estudis d'arquitectura de les comarques gironines.

Les pràctiques en empreses permeten que els estudiants coneguin de prop el sector de la construcció i l'urbanisme, amb l'objectiu de completar la seva formació i obtenir experiència pràctica.

Des del portal Universia (Consorcio Portal Universia, SA) s'ofereixen pràctiques en empreses a l'estranger (dins la Unió Europea) que poden donar dret a obtenir una beca Erasmus Work Placement.

Aquestes pràctiques en empreses a l'estranger poden donar opció a tenir el mateix tractament que les pràctiques nacionals a través del model Estades en l'entorn laboral, és a dir, seguiment acadèmic i matriculació de l'assignatura Estades en l'entorn laboral.

Treball de fi de grau

Amb el TFG l’estudiant realitza un projecte, estudi, memòria o treball en què s’apliquen, s’integren i es desenvolupen els coneixements, capacitats, competències i habilitats requerits en l’ensenyament corresponent. Té assignats 6 crèdits ECTS.

El TFG està orientat a l’avaluació de competències associades al títol i conclou amb la defensa pública i l’avaluació i qualificació del treball.

Tal i com estableix la normativa de la UdG, pel seu caràcter d’assignatura compendi, el treball final de grau no pot ser objecte de reconeixement o compensació.

Mobilitat

L'EPS ofereix els següents programes de mobilitat en intercanvi amb universitats foranes:

 • Erasmus. És un programa que s'adreça als estudiants de grau i postgrau que dona la possibilitat de cursar part dels estudis en les institucions d'educació superior d'altres estats de la Unió Europea i països associats.
 • SICUE. És un programa de mobilitat creat per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) que s'adreça únicament als estudiants de grau. 
 • Prometeu. Permet fer estades d’intercanvi en institucions d’educació superior, amb les quals la UdG té un conveni d'intercanvi, que estiguin ubicades a països no inclosos en el programa Erasmus, en especial a Amèrica llatina.
 • Programa de mobilitat EPS-Wentworth Institute of Technology (WIT), Boston, EUA. Aquest programa de mobilitat permet fer una estada d’intercanvi al Wentworth Institute of Technology a Boston, EUA, amb el qual l'EPS ha signat un conveni marc de cooperació internacional. Aquest programa de mobilitat dona la possibilitat als estudiants de grau en Arquitectura de fer una estada d'un semestre a la institució de destí. Durant aquest període l'estudiant està matriculat a la UdG i al final de l’estada se li reconeixen les assignatures cursades a través d'un acord d'estudis signat.

Matrícula

Matrícula de primer

 1. Pots consultar els resultats de l’assignació al Portal d'Accés a la Universitat i informar-te sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).
 2. Un cop la Generalitat t’hagi assignat la plaça, rebràs un missatge de correu electrònic de la UdG amb el teu codi d'usuari i una adreça per configurar la teva contrasenya, així com enllaços a l'aplicació d'automatrícula i a la informació de matrícula del teu estudi de grau.
 3. En cas que no rebis el missatge, emplena i envia el formulari de Sol·licitud de compte d'usuari per a estudiants de nou accés del curs 2020-21.
 4. Accedeix a l'adreça proporcionada en el missatge per configurar la teva contrasenya. El codi d'usuari i la contrasenya constitueixen la teva identitat digital com a estudiant de la UdG i et permetran accedir als serveis electrònics de la universitat.
 5. Accedeix a l'aplicació d'automatrícula amb el teu codi d'usuari i contrasenya. Hi trobaràs el dia i hora de matrícula que tens assignats.
 6. Fes clic a la pestanya Ajuts i bonificacions. Si tens dret a bonificacions que no apareguin acreditades, tindràs l'opció d'iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent i adjuntant la documentació necessària escanejada. La secretaria del teu centre validarà la documentació perquè, si és el cas, puguis gaudir del descompte o gratuïtat corresponent en la matrícula.
 7. Consulta els apartats "Què necessites saber per a la teva matrícula" i "Documentació que hauràs de presentar" de la informació de matrícula del teu estudi de grau.
 8. Consulta la Guia bàsica d'automatrícula de primer de grau .
 9. El dia i hora assignats, formalitza la matrícula en línia seguint les instruccions de la guia.

 • Assignatures. Revisa les assignatures de què et pots matricular a l'apartat Assignatures > Oferta d'assignatures 2020-2021.
 • Preus. Consulta els preus de matrícula i les bonificacions a què pots acollir-te.
 • Beques. Si vols demanar la beca de caràcter general del MEFP, per poder formalitzar la matrícula condicionada a beca hauràs de sol·licitar una acreditació de caràcter econòmic. Informa-te'n a la pàgina web de Beques i ajuts de grau.
 • Pagament. Pots pagar la matrícula en diversos terminis (consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula). També pots demanar un préstec per al finançament de la matrícula.
 • Assegurances. Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 9,50 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances.
 • Permanència. Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència per a estudis de grau.

Abans de la matrícula

Només hauràs de lliurar telemàticament la documentació relativa a bonificacions o exempcions que no constin com a acreditades, per poder gaudir del corresponent descompte o gratuïtat en la matrícula. Consulta l'apartat "Passos a seguir per a la matrícula".

Després de la matrícula

a) Si no has accedit a la universitat des de batxillerat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent el teu document d’identitat vigent, segons la teva nacionalitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants amb nacionalitat espanyola Fotocòpia compulsada del DNI
Estudiants de països de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent del país d’origen, o passaport
Estudiants estrangers no comunitaris Fotocòpia compulsada de la TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

b) Si has accedit a la UdG procedent d’una altra universitat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent la documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions de l'estudi d'origen, i justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

c) Si no ets titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, l’imprès de comunicació/modificació de dades bancàries i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

d) Si no l’has pogut presentar abans de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, la documentació acreditativa de bonificacions o exempcions. Segons el cas, la secretaria acadèmica del teu centre docent et pot reclamar la presentació física de la documentació.

La documentació es podrà presentar fins al 19 de novembre de 2020 (excepte l’acreditativa de bonificacions o exempcions, que es podrà lliurar fins al 31 de desembre de 2020).

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.