Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Grau en Economia

Grau en Economia

Curs 2020-2021

El grau d'Economia permet accedir a la professió d'economista. Per tant, capacita tant per a l'exercici lliure de la professió com per al treball a l'empresa i a l'Administració.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Economia
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:

Graduat/ada en Economia per la Universitat de Girona, amb Menció en... (vegeu mencions )

Centre docent:
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Nombre orientatiu de places:
50
Última nota de tall:
Notes de tall de la convocatòria de juny de 2020
Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Calendari acadèmic i horaris:

Calendaris
Horaris

Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

El jovent amb interès en la comprensió del funcionament de l'economia i la direcció d'empreses encaixa en el perfil del grau d'Economia. Recomanem que l'optativitat del batxillerat s'orienti cap a les matemàtiques i els idiomes, en especial l'anglès.

Competències adquirides

Aquest grau formarà l’estudiant perquè gestioni i comprengui la informació econòmica i la sintetitzi i analitzi amb sentit crític. També l’instruirà perquè sigui conscient del caràcter pluridisciplinari dels problemes econòmics que es poden presentar durant l’exercici de la seva professió. Finalment, el farà apte per analitzar situacions econòmiques complexes i oferir respostes adequades per al seu tractament.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències socials i jurídiques.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències socials i jurídiques.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: ciències socials i jurídiques.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

Les sortides professionals més freqüents d'aquesta titulació són: gestió d'ens públics, recerca en serveis d'estudis públics o privats, economista de l'Estat, economista d'organismes internacionals, analista de l'activitat econòmica, assessor de sindicats, organitzacions empresarials i altres ens públics i privats.

Continuar estudiant

Màsters universitaris

La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Programes de doctorat

Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2020-2021

Instruments d'anàlisi econòmica18.00 crèdits

Anàlisi d'institucions i agents econòmics 24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Història econòmica   Historia económica   Economic history (3107G00005)

BBàsica 12.00 AAnual

Sociologia   Sociología   Sociology (3107G00006)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Instruments d'economia aplicada (I)   Instrumentos de economía aplicada (I)   Tools of applied economics (I) (3107G00007)

BBàsica 6.00 SSemestral

Anàlisi empresarial bàsica 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Fonaments de l'empresa   Fundamentos de la empresa   Foundations of the firm (3107G00010)

BBàsica 6.00 SSemestral

Anàlisi econòmica bàsica 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Introducció a l'economia   Introducción a la Economía   Introduction to Economics (3107G00012)

BBàsica 12.00 AAnual

Instruments d'anàlisi econòmica18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Matemàtiques II   Matemáticas II   Mathematics II (3107G00003)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Estadística   Estadística   Statistics (3107G00004)

BBàsica 12.00 AAnual

Anàlisi d'institucions i agents econòmics 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Introducció al dret   Introducción al derecho   Introduction to law (3107G00008)

BBàsica 6.00 SSemestral

Anàlisi empresarial bàsica 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Introducció a la comptabilitat   Introducción a la contabilidad   Accounting introduction (3107G00009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Economia de l'empresa   Economía de la empresa   Business economics (3107G00011)

BBàsica 6.00 SSemestral

Anàlisi econòmica bàsica 24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Microeconomia   Microeconomía   Microeconomics (3107G00013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Macroeconomia   Macroeconomía   Macroeconomics (3107G00014)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Economia internacional   Economía internacional   International economics (3107G00015)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Economia industrial   Economía industrial   Industrial organization (3107G00016)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Anàlisi d'institucions i agents econòmics 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Temes d'història econòmica contemporània   Temas de historia económica contemporánea   Topics on Modern Economic History (3107G03006)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Anàlisi econòmica intermitja 36.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Anàlisi microeconòmica   Análisis microeconómica   Microeconomic analysis (3107G03018)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Anàlisi macroeconòmica   Análisis macroeconómico   Macroeconomic Analysis (3107G03019)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Economia pública   Economía pública   Public economics (3107G03020)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Econometria   Econometría   Econometrics (3107G03021)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Instruments d'economia aplicada (II)   Instrumentos de economía aplicada (II)   Tools of applied economics (II) (3107G03022)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Economia internacional 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Política econòmica I   Política económica I   Economic policy I (3107G03023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Economia del medi ambient i dels recursos naturals (economia)   Economía del medio ambiente y de los recursos naturales   Environmental and resource economics (3107G03025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Itineraris d'optativitat 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Dret del treball   Derecho del trabajo   Labour law (3107G00057)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anglès per a l'economia   Inglés para la economía   English for economics (3107G00020)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fiscalitat sobre les operacions empresarials   Fiscalidad de las operaciones empresariales   Taxation of business operations. (3107G00021)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Els sistemes fiscals en un món globalitzat   Los sistemas fiscales en un mundo globalizado.   Taxation systems in a globalized world. (3107G00022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Dret mercantil   Derecho mercantil   Comercial law (3107G00023)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Empresa familiar   Empresa familiar   Family business (3107G00024)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Comptabilitat pública   Contabilidad pública   Public accounting (3107G00026)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La igualtat efectiva i el mercat de treball en l'àmbit espanyol i europeu   La igualdad efectiva y el mercado de trabajo en el ámbito español y europeo   Equality and the labour market in Spain and Europe (3107G00030)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Institucions i polítiques de la Unió Europea   Instituciones y políticas de la Unión Europea   Institutions and policies of the European Union (3107G01045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Temes d'història socioecològica   Temas de historia socioecológica   Topics on Socio-Environmental History (3107G00058)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mètodes de previsió econòmica i empresarial   Métodos de previsión económica y empresarial   Forecasting methods in economics and business (3107G00031)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Metodologia d'enquestes   Metodología de encuestas   Survey methodology (3107G00033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Temes d'economia aplicada   Temas de economía aplicada   Topics in applied economics (3107G00037)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Temes d'economia mundial   Temas de economía mundial   Topics in the world economy (3107G00038)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia laboral   Economía laboral   Labour economics (3107G00039)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Integració econòmica europea   Integración económica europea   European economic integration (3107G00040)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia de l'empresa pública   Economía de la empresa pública   Public firm economics (3107G00041)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia de la família   Economía de la familia   Family Economics (3107G00042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia i gestió de la salut   Economía y gestión de la salud   Health Management and Economics (3107G00043)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Demografia i economia de la població   Demografía y economía de la población   Demography and economics of the population (3107G00044)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica d'Espanya   Historia económica de España   Economic History of Spain (3107G00045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de les relacions econòmiques internacionals   Historia de las relaciones económicas internacionales   History of the Economic International Relations (3107G00046)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història del pensament econòmic   Historia del pensamiento económico   History of Economic Thought (3107G00047)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica de Catalunya   Historia económica de Cataluña   Economic History of Catalonia (3107G00048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mercats energètics   Mercados energéticos   Energy markets (3107G00049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teoria de les decisions i comportament econòmic   Teoría de las decisiones y comportamiento económico   Decision theory (3107G00050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teoria de jocs   Teoría de juegos   Game theory (3107G00051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques i programes d’optimització   Técnicas y programas de optimización   Economics and programs for optimization (3107G00052)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Mercats agraris i política agrària   Mercados agrarios y política agraria   Agricultural markets and policy (3107G00053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Sociologia de les relacions laborals   Sociología de las relaciones laborales   Sociology of labour relations (3107G00055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Sociologia del consum   Sociología del consumo   Sociology of consumption (3107G00056)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Econometria de la salut   Econometría de la salud   Health econometrics (3107G03033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Habilitats comunicatives   Habilidades comunicativas   Communicative skills (3107G03036)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Matemàtica actuarial   Matemática actuarial   Actuarial mathematics (3107G00060)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Optimització dinàmica   Optimización dinámica   Dynamics optimization (3107G03040)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La política comercial de la UE i l'organització mundial del comerç   La política comercial de la UE y la organización mundial del comercio   The commercial policy of the EU and the world trade organization (3107G03041)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi d'estats financers   Análisis de estados financieros   financial statement analysis (3107G03042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia de l'educació   Economía de la Educación   Education Economics (3107G03053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Temes d'economia pública   Temas de economía pública   Topic in public economics (3107G03054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia territorial   Economía territorial   Economics of the territory (3107G03055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Política social   Política social   Social policy (3107G03056)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Globalització econòmica   Globalización económica   Economic Globalisation (3107G03057)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Informació i incentius en l'economia   Información e incentivos en la economía   Information economics (3107G00059)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Política de defensa de la competència   Política de defensa de la competencia   Competition Policy (3107G03070)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Política d'infraestructura: inversió i regulació   Política de infraestructura: inversión y regulación   Infrastructure Policy: Investment and Regulation (3107G03071)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Incentius i informació en el finançament de l'empresa   Incentivos e información en la financiación de la empresa   Incentives and information in corporate finance (3107G03072)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mètodes i tècniques de decisió col·lectiva   Métodos y técnicas de decisión colectiva   Social Choice (3107G03073)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teoria econòmica financera   Teoría económica financiera   Economic financial theory (3107G03074)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa   Prácticas en la empresa   External internship (3107G03075)

OPOptativa 12.00 SSemestral

Economia del turisme   Economía del turismo   Tourism economics (3107G03078)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia espanyola i de Catalunya   Economía española y de Cataluña   Spanish and Catalan economies (3107G00062)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa I   Prácticas en la empresa I   External internship I (3107G03080)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa II   Prácticas en la empresa II   External internship II (3107G03081)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Creació d'empreses   Creación de empresas   Business creation (3107G00066)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Corrents actuals de la filosofia   Corrientes actuales de la filosofía   Current philosophical issues (3102G03024)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teoria del coneixement   Teoría del conocimiento   Theory of knowlege (3102G03027)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Filosofia de la ciència   Filosofía de la ciencia   Philosophy of science (3102G03028)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Filosofia moral   Filosofía moral   Moral philosophy (3102G03033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Filosofia política I   Filosofía política I   Political philosophy I (3102G03034)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Filosofia política II   Filosofía política II   Political philosophy II (3102G03035)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mercats i organitzacions   Mercados y organizaciones   Markets and organizations (3107G01065)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mètodes matemàtics per a l'economia   Métodos matemáticos para la economía   Mathematical methods for economics (3107G02045)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gestió pressupostària i comptabilitat pública   Gestión presupuestaria y contabilidad pública   Budgetary management and public accounting (3107G03035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Estratègies de negoci digital   Estrategias de negocio digital   Digital Business Strategy (3107G02072)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Direcció d’empreses internacionals   Dirección de empresas internacionales   International business management (3107G00069)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Dona, empresa i societat   Mujer, empresa y sociedad   Woman, Enterprise and Society (3107G00070)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret dels negocis internacionals   Derecho de los negocios internacionales   International Business Law (3107G00072)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estructura i desigualtats socials   Estructura y desigualdades sociales   Social Structure and Social Inequalities (3107G00075)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Ètica i responsabilitat social a l'empresa   Ética y responsabilidad social en la empresa   Ethics and corporate social responsibility (3107G00076)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió i anàlisi de dades en economia i empresa   Gestión y análisis de datos en economía y empresa   Data analysis and management in economics and business (3107G00077)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi econòmica del dret del treball   Análisis económico del derecho del trabajo   Economic analysis of labor law (3107G03082)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret per a l'administració pública   Derecho para la administración pública   Law for public administration (3107G03083)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret tributari, local i autonòmic   Derecho tributario, local y autonómico   Multi-Government tax law (3107G03084)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió comptable dels pressupostos públics   Gestión contable de los presupuestos públicos   Accounting managements of public budgets (3107G03085)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Hisendes locals i autonòmiques   Haciendas locales y autonómicas   Multi-government public finance (3107G03086)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Institucions econòmiques internacionals   Instituciones económicas internacionales   International economic institutions (3107G03087)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Models macroeconòmics de la política econòmica   Modelos macroeconómicos de la política económica   Macroeconomic models for the economic policy (3107G03088)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió pública   Gestión pública   Public management (3107G03089)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Avaluació de Polítiques Públiques   Evaluación de Políticas Públicas   Public Policies Evaluation (3107G03090)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anàlisi i gestió tributària   Análisis y gestión tributaria   Tax analysis and tax management (3107G03092)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Dret de la Seguretat Social   Derecho de la Seguridad Social   Law of Social Security (3107G00081)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Economia internacional 18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Política econòmica II   Política económica II   Economic policy II (3107G03024)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Comerç i creixement econòmic   Comercio y crecimiento económico   Trade and growth (3107G03026)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Anàlisi dels cicles i de la conjuntura econòmica   Análisis de los ciclos y de la coyuntura económica   Business cycles (3107G03027)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Itineraris d'optativitat 24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Dret del treball   Derecho del trabajo   Labour law (3107G00057)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anglès per a l'economia   Inglés para la economía   English for economics (3107G00020)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fiscalitat sobre les operacions empresarials   Fiscalidad de las operaciones empresariales   Taxation of business operations. (3107G00021)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Els sistemes fiscals en un món globalitzat   Los sistemas fiscales en un mundo globalizado.   Taxation systems in a globalized world. (3107G00022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Dret mercantil   Derecho mercantil   Comercial law (3107G00023)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Empresa familiar   Empresa familiar   Family business (3107G00024)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Comptabilitat pública   Contabilidad pública   Public accounting (3107G00026)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La igualtat efectiva i el mercat de treball en l'àmbit espanyol i europeu   La igualdad efectiva y el mercado de trabajo en el ámbito español y europeo   Equality and the labour market in Spain and Europe (3107G00030)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Institucions i polítiques de la Unió Europea   Instituciones y políticas de la Unión Europea   Institutions and policies of the European Union (3107G01045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Temes d'història socioecològica   Temas de historia socioecológica   Topics on Socio-Environmental History (3107G00058)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mètodes de previsió econòmica i empresarial   Métodos de previsión económica y empresarial   Forecasting methods in economics and business (3107G00031)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Metodologia d'enquestes   Metodología de encuestas   Survey methodology (3107G00033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Temes d'economia aplicada   Temas de economía aplicada   Topics in applied economics (3107G00037)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Temes d'economia mundial   Temas de economía mundial   Topics in the world economy (3107G00038)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia laboral   Economía laboral   Labour economics (3107G00039)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Integració econòmica europea   Integración económica europea   European economic integration (3107G00040)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia de l'empresa pública   Economía de la empresa pública   Public firm economics (3107G00041)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia de la família   Economía de la familia   Family Economics (3107G00042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia i gestió de la salut   Economía y gestión de la salud   Health Management and Economics (3107G00043)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Demografia i economia de la població   Demografía y economía de la población   Demography and economics of the population (3107G00044)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica d'Espanya   Historia económica de España   Economic History of Spain (3107G00045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de les relacions econòmiques internacionals   Historia de las relaciones económicas internacionales   History of the Economic International Relations (3107G00046)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història del pensament econòmic   Historia del pensamiento económico   History of Economic Thought (3107G00047)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica de Catalunya   Historia económica de Cataluña   Economic History of Catalonia (3107G00048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mercats energètics   Mercados energéticos   Energy markets (3107G00049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teoria de les decisions i comportament econòmic   Teoría de las decisiones y comportamiento económico   Decision theory (3107G00050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teoria de jocs   Teoría de juegos   Game theory (3107G00051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques i programes d’optimització   Técnicas y programas de optimización   Economics and programs for optimization (3107G00052)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Mercats agraris i política agrària   Mercados agrarios y política agraria   Agricultural markets and policy (3107G00053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Sociologia de les relacions laborals   Sociología de las relaciones laborales   Sociology of labour relations (3107G00055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Sociologia del consum   Sociología del consumo   Sociology of consumption (3107G00056)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Econometria de la salut   Econometría de la salud   Health econometrics (3107G03033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Habilitats comunicatives   Habilidades comunicativas   Communicative skills (3107G03036)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Matemàtica actuarial   Matemática actuarial   Actuarial mathematics (3107G00060)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Optimització dinàmica   Optimización dinámica   Dynamics optimization (3107G03040)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La política comercial de la UE i l'organització mundial del comerç   La política comercial de la UE y la organización mundial del comercio   The commercial policy of the EU and the world trade organization (3107G03041)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi d'estats financers   Análisis de estados financieros   financial statement analysis (3107G03042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia de l'educació   Economía de la Educación   Education Economics (3107G03053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Temes d'economia pública   Temas de economía pública   Topic in public economics (3107G03054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia territorial   Economía territorial   Economics of the territory (3107G03055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Política social   Política social   Social policy (3107G03056)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Globalització econòmica   Globalización económica   Economic Globalisation (3107G03057)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Informació i incentius en l'economia   Información e incentivos en la economía   Information economics (3107G00059)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Política de defensa de la competència   Política de defensa de la competencia   Competition Policy (3107G03070)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Política d'infraestructura: inversió i regulació   Política de infraestructura: inversión y regulación   Infrastructure Policy: Investment and Regulation (3107G03071)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Incentius i informació en el finançament de l'empresa   Incentivos e información en la financiación de la empresa   Incentives and information in corporate finance (3107G03072)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mètodes i tècniques de decisió col·lectiva   Métodos y técnicas de decisión colectiva   Social Choice (3107G03073)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teoria econòmica financera   Teoría económica financiera   Economic financial theory (3107G03074)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa   Prácticas en la empresa   External internship (3107G03075)

OPOptativa 12.00 SSemestral

Economia del turisme   Economía del turismo   Tourism economics (3107G03078)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia espanyola i de Catalunya   Economía española y de Cataluña   Spanish and Catalan economies (3107G00062)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa I   Prácticas en la empresa I   External internship I (3107G03080)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa II   Prácticas en la empresa II   External internship II (3107G03081)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Creació d'empreses   Creación de empresas   Business creation (3107G00066)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Corrents actuals de la filosofia   Corrientes actuales de la filosofía   Current philosophical issues (3102G03024)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teoria del coneixement   Teoría del conocimiento   Theory of knowlege (3102G03027)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Filosofia de la ciència   Filosofía de la ciencia   Philosophy of science (3102G03028)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Filosofia moral   Filosofía moral   Moral philosophy (3102G03033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Filosofia política I   Filosofía política I   Political philosophy I (3102G03034)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Filosofia política II   Filosofía política II   Political philosophy II (3102G03035)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mercats i organitzacions   Mercados y organizaciones   Markets and organizations (3107G01065)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mètodes matemàtics per a l'economia   Métodos matemáticos para la economía   Mathematical methods for economics (3107G02045)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gestió pressupostària i comptabilitat pública   Gestión presupuestaria y contabilidad pública   Budgetary management and public accounting (3107G03035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Estratègies de negoci digital   Estrategias de negocio digital   Digital Business Strategy (3107G02072)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Direcció d’empreses internacionals   Dirección de empresas internacionales   International business management (3107G00069)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Dona, empresa i societat   Mujer, empresa y sociedad   Woman, Enterprise and Society (3107G00070)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret dels negocis internacionals   Derecho de los negocios internacionales   International Business Law (3107G00072)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estructura i desigualtats socials   Estructura y desigualdades sociales   Social Structure and Social Inequalities (3107G00075)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Ètica i responsabilitat social a l'empresa   Ética y responsabilidad social en la empresa   Ethics and corporate social responsibility (3107G00076)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió i anàlisi de dades en economia i empresa   Gestión y análisis de datos en economía y empresa   Data analysis and management in economics and business (3107G00077)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi econòmica del dret del treball   Análisis económico del derecho del trabajo   Economic analysis of labor law (3107G03082)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret per a l'administració pública   Derecho para la administración pública   Law for public administration (3107G03083)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret tributari, local i autonòmic   Derecho tributario, local y autonómico   Multi-Government tax law (3107G03084)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió comptable dels pressupostos públics   Gestión contable de los presupuestos públicos   Accounting managements of public budgets (3107G03085)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Hisendes locals i autonòmiques   Haciendas locales y autonómicas   Multi-government public finance (3107G03086)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Institucions econòmiques internacionals   Instituciones económicas internacionales   International economic institutions (3107G03087)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Models macroeconòmics de la política econòmica   Modelos macroeconómicos de la política económica   Macroeconomic models for the economic policy (3107G03088)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió pública   Gestión pública   Public management (3107G03089)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Avaluació de Polítiques Públiques   Evaluación de Políticas Públicas   Public Policies Evaluation (3107G03090)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anàlisi i gestió tributària   Análisis y gestión tributaria   Tax analysis and tax management (3107G03092)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Dret de la Seguretat Social   Derecho de la Seguridad Social   Law of Social Security (3107G00081)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Avaluació global de competències de la titutació12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Treball de fi de grau   Trabajo de fin de grado   Global evaluation of the degree (3107G03079)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Optativitat + reconeixement acadèmic36.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Dret del treball   Derecho del trabajo   Labour law (3107G00057)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anglès per a l'economia   Inglés para la economía   English for economics (3107G00020)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fiscalitat sobre les operacions empresarials   Fiscalidad de las operaciones empresariales   Taxation of business operations. (3107G00021)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Els sistemes fiscals en un món globalitzat   Los sistemas fiscales en un mundo globalizado.   Taxation systems in a globalized world. (3107G00022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Dret mercantil   Derecho mercantil   Comercial law (3107G00023)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Empresa familiar   Empresa familiar   Family business (3107G00024)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Comptabilitat pública   Contabilidad pública   Public accounting (3107G00026)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La igualtat efectiva i el mercat de treball en l'àmbit espanyol i europeu   La igualdad efectiva y el mercado de trabajo en el ámbito español y europeo   Equality and the labour market in Spain and Europe (3107G00030)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Institucions i polítiques de la Unió Europea   Instituciones y políticas de la Unión Europea   Institutions and policies of the European Union (3107G01045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Temes d'història socioecològica   Temas de historia socioecológica   Topics on Socio-Environmental History (3107G00058)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mètodes de previsió econòmica i empresarial   Métodos de previsión económica y empresarial   Forecasting methods in economics and business (3107G00031)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Metodologia d'enquestes   Metodología de encuestas   Survey methodology (3107G00033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Temes d'economia aplicada   Temas de economía aplicada   Topics in applied economics (3107G00037)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Temes d'economia mundial   Temas de economía mundial   Topics in the world economy (3107G00038)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia laboral   Economía laboral   Labour economics (3107G00039)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Integració econòmica europea   Integración económica europea   European economic integration (3107G00040)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia de l'empresa pública   Economía de la empresa pública   Public firm economics (3107G00041)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia de la família   Economía de la familia   Family Economics (3107G00042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia i gestió de la salut   Economía y gestión de la salud   Health Management and Economics (3107G00043)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Demografia i economia de la població   Demografía y economía de la población   Demography and economics of the population (3107G00044)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica d'Espanya   Historia económica de España   Economic History of Spain (3107G00045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de les relacions econòmiques internacionals   Historia de las relaciones económicas internacionales   History of the Economic International Relations (3107G00046)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història del pensament econòmic   Historia del pensamiento económico   History of Economic Thought (3107G00047)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica de Catalunya   Historia económica de Cataluña   Economic History of Catalonia (3107G00048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mercats energètics   Mercados energéticos   Energy markets (3107G00049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teoria de les decisions i comportament econòmic   Teoría de las decisiones y comportamiento económico   Decision theory (3107G00050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teoria de jocs   Teoría de juegos   Game theory (3107G00051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques i programes d’optimització   Técnicas y programas de optimización   Economics and programs for optimization (3107G00052)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Mercats agraris i política agrària   Mercados agrarios y política agraria   Agricultural markets and policy (3107G00053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Sociologia de les relacions laborals   Sociología de las relaciones laborales   Sociology of labour relations (3107G00055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Sociologia del consum   Sociología del consumo   Sociology of consumption (3107G00056)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Econometria de la salut   Econometría de la salud   Health econometrics (3107G03033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Habilitats comunicatives   Habilidades comunicativas   Communicative skills (3107G03036)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Matemàtica actuarial   Matemática actuarial   Actuarial mathematics (3107G00060)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Optimització dinàmica   Optimización dinámica   Dynamics optimization (3107G03040)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La política comercial de la UE i l'organització mundial del comerç   La política comercial de la UE y la organización mundial del comercio   The commercial policy of the EU and the world trade organization (3107G03041)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi d'estats financers   Análisis de estados financieros   financial statement analysis (3107G03042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia de l'educació   Economía de la Educación   Education Economics (3107G03053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Temes d'economia pública   Temas de economía pública   Topic in public economics (3107G03054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia territorial   Economía territorial   Economics of the territory (3107G03055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Política social   Política social   Social policy (3107G03056)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Globalització econòmica   Globalización económica   Economic Globalisation (3107G03057)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Informació i incentius en l'economia   Información e incentivos en la economía   Information economics (3107G00059)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Política de defensa de la competència   Política de defensa de la competencia   Competition Policy (3107G03070)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Política d'infraestructura: inversió i regulació   Política de infraestructura: inversión y regulación   Infrastructure Policy: Investment and Regulation (3107G03071)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Incentius i informació en el finançament de l'empresa   Incentivos e información en la financiación de la empresa   Incentives and information in corporate finance (3107G03072)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mètodes i tècniques de decisió col·lectiva   Métodos y técnicas de decisión colectiva   Social Choice (3107G03073)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teoria econòmica financera   Teoría económica financiera   Economic financial theory (3107G03074)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa   Prácticas en la empresa   External internship (3107G03075)

OPOptativa 12.00 SSemestral

Economia del turisme   Economía del turismo   Tourism economics (3107G03078)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia espanyola i de Catalunya   Economía española y de Cataluña   Spanish and Catalan economies (3107G00062)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa I   Prácticas en la empresa I   External internship I (3107G03080)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa II   Prácticas en la empresa II   External internship II (3107G03081)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Creació d'empreses   Creación de empresas   Business creation (3107G00066)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Corrents actuals de la filosofia   Corrientes actuales de la filosofía   Current philosophical issues (3102G03024)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teoria del coneixement   Teoría del conocimiento   Theory of knowlege (3102G03027)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Filosofia de la ciència   Filosofía de la ciencia   Philosophy of science (3102G03028)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Filosofia moral   Filosofía moral   Moral philosophy (3102G03033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Filosofia política I   Filosofía política I   Political philosophy I (3102G03034)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Filosofia política II   Filosofía política II   Political philosophy II (3102G03035)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mercats i organitzacions   Mercados y organizaciones   Markets and organizations (3107G01065)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mètodes matemàtics per a l'economia   Métodos matemáticos para la economía   Mathematical methods for economics (3107G02045)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gestió pressupostària i comptabilitat pública   Gestión presupuestaria y contabilidad pública   Budgetary management and public accounting (3107G03035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Estratègies de negoci digital   Estrategias de negocio digital   Digital Business Strategy (3107G02072)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Direcció d’empreses internacionals   Dirección de empresas internacionales   International business management (3107G00069)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Dona, empresa i societat   Mujer, empresa y sociedad   Woman, Enterprise and Society (3107G00070)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret dels negocis internacionals   Derecho de los negocios internacionales   International Business Law (3107G00072)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estructura i desigualtats socials   Estructura y desigualdades sociales   Social Structure and Social Inequalities (3107G00075)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Ètica i responsabilitat social a l'empresa   Ética y responsabilidad social en la empresa   Ethics and corporate social responsibility (3107G00076)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió i anàlisi de dades en economia i empresa   Gestión y análisis de datos en economía y empresa   Data analysis and management in economics and business (3107G00077)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi econòmica del dret del treball   Análisis económico del derecho del trabajo   Economic analysis of labor law (3107G03082)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret per a l'administració pública   Derecho para la administración pública   Law for public administration (3107G03083)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret tributari, local i autonòmic   Derecho tributario, local y autonómico   Multi-Government tax law (3107G03084)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió comptable dels pressupostos públics   Gestión contable de los presupuestos públicos   Accounting managements of public budgets (3107G03085)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Hisendes locals i autonòmiques   Haciendas locales y autonómicas   Multi-government public finance (3107G03086)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Institucions econòmiques internacionals   Instituciones económicas internacionales   International economic institutions (3107G03087)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Models macroeconòmics de la política econòmica   Modelos macroeconómicos de la política económica   Macroeconomic models for the economic policy (3107G03088)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió pública   Gestión pública   Public management (3107G03089)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Avaluació de Polítiques Públiques   Evaluación de Políticas Públicas   Public Policies Evaluation (3107G03090)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anàlisi i gestió tributària   Análisis y gestión tributaria   Tax analysis and tax management (3107G03092)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Dret de la Seguretat Social   Derecho de la Seguridad Social   Law of Social Security (3107G00081)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Requisit de llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

 1. Pots consultar els resultats de l’assignació al Portal d'Accés a la Universitat i informar-te sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).
 2. Un cop la Generalitat t’hagi assignat la plaça, rebràs un missatge de correu electrònic de la UdG amb el teu codi d'usuari i una adreça per configurar la teva contrasenya, així com enllaços a l'aplicació d'automatrícula i a la informació de matrícula del teu estudi de grau.
 3. En cas que no rebis el missatge, emplena i envia el formulari de Sol·licitud de compte d'usuari per a estudiants de nou accés del curs 2020-21.
 4. Accedeix a l'adreça proporcionada en el missatge per configurar la teva contrasenya. El codi d'usuari i la contrasenya constitueixen la teva identitat digital com a estudiant de la UdG i et permetran accedir als serveis electrònics de la universitat.
 5. Accedeix a l'aplicació d'automatrícula amb el teu codi d'usuari i contrasenya. Hi trobaràs el dia i hora de matrícula que tens assignats.
 6. Fes clic a la pestanya Ajuts i bonificacions. Si tens dret a bonificacions que no apareguin acreditades, tindràs l'opció d'iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent i adjuntant la documentació necessària escanejada. La secretaria del teu centre validarà la documentació perquè, si és el cas, puguis gaudir del descompte o gratuïtat corresponent en la matrícula.
 7. Consulta els apartats "Què necessites saber per a la teva matrícula" i "Documentació que hauràs de presentar" de la informació de matrícula del teu estudi de grau.
 8. Consulta la Guia bàsica d'automatrícula de primer de grau .
 9. El dia i hora assignats, formalitza la matrícula en línia seguint les instruccions de la guia.

 • Assignatures. Revisa les assignatures de què et pots matricular a l'apartat Assignatures > Oferta d'assignatures 2020-2021.
 • Preus. Consulta els preus de matrícula i les bonificacions a què pots acollir-te.
 • Beques. Si vols demanar la beca de caràcter general del MEFP, per poder formalitzar la matrícula condicionada a beca hauràs de sol·licitar una acreditació de caràcter econòmic. Informa-te'n a la pàgina web de Beques i ajuts de grau.
 • Pagament. Pots pagar la matrícula en diversos terminis (consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula). També pots demanar un préstec per al finançament de la matrícula.
 • Assegurances. Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 9,50 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances.
 • Permanència. Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència per a estudis de grau.

Abans de la matrícula

Només hauràs de lliurar telemàticament la documentació relativa a bonificacions o exempcions que no constin com a acreditades, per poder gaudir del corresponent descompte o gratuïtat en la matrícula. Consulta l'apartat "Passos a seguir per a la matrícula".

Després de la matrícula

a) Si no has accedit a la universitat des de batxillerat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent el teu document d’identitat vigent, segons la teva nacionalitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants amb nacionalitat espanyola Fotocòpia compulsada del DNI
Estudiants de països de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent del país d’origen, o passaport
Estudiants estrangers no comunitaris Fotocòpia compulsada de la TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

b) Si has accedit a la UdG procedent d’una altra universitat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent la documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions de l'estudi d'origen, i justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

c) Si no ets titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, l’imprès de comunicació/modificació de dades bancàries i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

d) Si no l’has pogut presentar abans de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, la documentació acreditativa de bonificacions o exempcions. Segons el cas, la secretaria acadèmica del teu centre docent et pot reclamar la presentació física de la documentació.

La documentació es podrà presentar fins al 19 de novembre de 2020 (excepte l’acreditativa de bonificacions o exempcions, que es podrà lliurar fins al 31 de desembre de 2020).

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.