Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Grau en Química

Grau en Química

Curs 2019-2020

El grau en Química et proporcionarà els coneixements fonamentals per a entendre i predir les transformacions que tenen lloc en qualsevol procés químic, tant a nivell de materials de tot tipus com en l’entorn natural o els éssers vius, i també et formarà en l’execució de tècniques de laboratori dirigides al seguiment de processos i a la preparació, caracterització i anàlisi de tota mena de compostos.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Química
Branca de coneixement:
Ciències
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Química per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Ciències
Nombre orientatiu de places:
60
Última nota de tall:
Notes de tall convocatòria juny 2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
2.287 euros. Vegeu Informació de preus
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

Per accedir als estudis de Química és convenient tenir una sòlida formació en química i haver cursat durant el batxillerat el major nombre possible de crèdits de matemàtiques i física. Cal tenir també una bona disposició per a l'experimentació de laboratori.

Objectius formatius

L’objectiu general del grau en Química és l’adquisició, per part de l’estudiant, de competències en la comprensió del comportament químic dels elements i compostos i en el disseny i execució de muntatges experimentals. Així, els continguts que es treballen al Grau en Química són transversals i abasten els diferents àmbits que en formen part (química física, analítica, orgànica, inorgànica, bioquímica i enginyeria) incloent tant matèries teòriques com assignatures de tipus pràctic, on s’imparteixen més de 500 hores de laboratori.

El pla d’estudis proposat pretén que, en acabar el grau, hagis adquirit una base sòlida de coneixements teòrics i pràctics que puguis aplicar a la resolució de problemes i al disseny d’estratègies innovadores, per tal d' atendre les múltiples demandes socials que dia a dia arriben al sector químic. Aquesta formació implica també l’adquisició de competències que inclouen l’anàlisi i interpretació de dades , la comunicació científica (tant oral com escrita) incloent-hi la llengua anglesa, el treball en equip o la capacitat de generar propostes amb criteris ètics i de sostenibilitat, per tal de donar resposta a problemàtiques i necessitats dels àmbits industrial, econòmic, mediambiental o biomèdic, entre altres.

Competències bàsiques
 • CB-01. Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CB-02. Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CB-03. Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CB-04. Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CB-05. Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
Competències específiques
 • CE-01. Aplicar els fonaments científics i el mètode científic (reunir i gestionar dades per formular i comprovar hipòtesis) per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.
 • CE-02. Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • CE-03. Utilitzar correctament la terminologia química: nomenclatura, convencions i unitats i aplicar conceptes, principis i teories relacionades amb les diferents àrees de la química.
 • CE-04. Identificar i entendre, a nivell estructural i funcional, les bases moleculars de les estructures i els processos biològics, les seves aplicacions i els mecanismes de regulació.
 • CE-05. Relacionar les propietats macroscòpiques de la matèria amb les característiques i estructura de les molècules individuals incloent biomolècules i macromolècules (naturals i sintètiques).
 • CE-06. Aplicar els principis i teories de la reactivitat química a l'estudi dels compostos orgànics i inorgànics i al desenvolupament dels processos.
 • CE-07. Utilitzar i aplicar les principals operacions bàsiques d'enginyeria relacionant-les amb els fonaments químics i / o biològics.
 • CE-08. Interpretar i aplicar els principis fisicoquímics a la descripció de l'estructura i les propietats dels àtoms i les molècules.
 • CE-09 Aplicar processos metrològics per a l'obtenció d'informació de qualitat en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius relacionats amb la identificació, caracterització i determinació de substàncies orgàniques i inorgàniques.
 • CE-10. Desenvolupar la redacció i planificar la direcció i execució de projectes relacionats amb l'àmbit de treball.
 • CE-11. Integrar els coneixements del grau en un entorn professional i d'investigació incorporant coneixements de legislació, economia i gestió.

Organització del grau

El Grau en Química s’organitza en 4 anys, al llarg dels quals adquiriràs les competències necessàries per analitzar i estudiar tant la composició i propietats de les substàncies i els materials com per a entendre els canvis qualitatius, produïts de forma natural o provocats.

A primer, cursaràs les següents matèries bàsiques d’un estudi científic: Química, Física, Biologia, Matemàtiques i Estadística, així com un mòdul de caràcter pràctic anomenat Tècniques científiques integrades. Les matèries bàsiques et proporcionaran les eines necessàries per entendre la química, mentre que les tècniques científiques integrades et permetran adquirir i desenvolupar les competències i habilitats relacionades amb el treball experimental, principalment de laboratori però també de camp.

A segon i tercer, estudiaràs les matèries centrals de la Química: Química física, Química analítica, Química orgànica i Química inorgànica. A més, t’introduiràs en matèries afins com ara Bioquímica i Enginyeria química.

A quart aprendràs a crear, dissenyar i gestionar projectes i prendràs contacte amb la Ciència dels materials. A més, començaràs la teva especialització triant dos mòduls optatius entre els següents: ‘Síntesi i Reactivitat’, ‘Biomolècules’, ‘Anàlisi i Determinació Estructural’ i ‘Qualitat i Indústria’. També podràs decidir sobre la professionalització dels teus estudis escollint entre una major especialització si curses altres matèries optatives del mòdul "Complements Específics en Ciències Químiques" o la realització de pràctiques en empreses. Finalitzaràs els estudis amb un treball final de grau, en el qual podràs aplicar totes les competències adquirides.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

La química és a tot arreu i, en conseqüència, es tracta d'una ciència en progrés continu que comporta una creixent demanda socioeconòmica, en paral·lel a l’augment demogràfic. El sector químic es troba en el segon lloc de l’estat espanyol a nivell d’exportacions i és el primer sector en recerca i desenvolupament, amb un bon percentatge de creixement fins i tot durant els anys de crisi econòmica. D’altra banda, el percentatge de contractes indefinits es troba al voltant del 95%, molt per sobre d’altres sectors i de la mitjana nacional.

Des del punt de vista de formació, el grau en Química de la UdG et convertirà en un professional molt versàtil, preparat per a la incorporació a qualsevol dels sectors de l’àmbit químic, com per exemple els que es detallen a continuació:

 • Indústria: projectes de recerca i desenvolupament, producció, control de qualitat, seguretat i medi ambient, enginyeria i disseny de processos, comercialització, etc., tant en indústria química de base com de transformació o de química fina.
 • Ensenyament: graus universitaris, ensenyament secundari en ciències de la salut, àrea cientificotècnica, cicles formatius...
 • Recerca: projectes desenvolupats tant en indústria (recerca aplicada) com en institucions públiques (recerca aplicada i també bàsica).
 • Serveis: anàlisis químiques en sanitat, tècnics de medi ambient i seguretat, sector d’assegurances...

Continuar estudiant

Màsters universitaris

La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Programes de doctorat

Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

Química Bàsica12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Fonaments de química   Fundamentos de química   Fundamentals of chemistry (3103G00078) BBàsica 6.00 AAnual
Complements de química   Complementos de química   Complements of chemistry (3103G04071) BBàsica 6.00 AAnual
Biologia Bàsica6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Biologia fonamental   Biología fundamental   Fundamentals of biology (3103G00079) BBàsica 6.00 AAnual
Matemàtiques Bàsiques9.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Matemàtiques   Matemáticas   Mathematics (3103G00085) BBàsica 9.00 AAnual
Física Bàsica9.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Física   Física   Physics (3103G04072) BBàsica 9.00 AAnual
Matèries Instrumentals Bàsiques24.00 crèdits
Termodinàmica 6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Termodinàmica   Termodinámica   Thermodynamics (3103G04074) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Química Física6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Química quàntica i espectroscòpia   Química cuántica y espectroscopia   Quantum chemistry and spectroscopy (3103G04075) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Química Inorgànica6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Química dels elements   Química de los elementos   Elements chemistry (3103G04076) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Química Orgànica6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Química dels compostos orgànics   Química de los compuestos orgánicos   Chemistry of organic compounds (3103G00094) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Introducció a l'Experimentació en Síntesi Química6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Introducció a l'experimentació en síntesi química   Introducción a la experimentación en síntesis química   Introduction to experimental synthetic chemistry (3103G04077) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Enginyeria Química12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Enginyeria química   Ingeniería química   Chemical engineering (3103G04078) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Experimentació en enginyeria química   Experimentación en ingeniería química   Experimental chemical engineering (3103G04079) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Mètodes numèrics   Métodos numéricos   Numerical methods (3103G04080) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Bioquímica9.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Bioquímica   Bioquímica   Biochemistry (3103G00086) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Pràctiques de bioquímica   Prácticas de bioquímica   Biochemistry practical lessons (3103G00087) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Química Analítica9.00 crèdits
Química Física Avançada6.00 crèdits
Experimentació en Química Física6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Experimentació en química física   Experimentación en química física   Physical chemistry experiments (3103G04085) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Química Inorgànica Avançada9.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Compostos de coordinació   Compuestos de coordinación   Coordination chemistry (3103G04086) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Química inorgànica avançada   Química inorgánica avanzada   Advanced inorganic chemistry (3103G04087) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Química Orgànica Avançada9.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Mètodes sintètics orgànics   Métodos sintéticos orgánicos   Organic synthetic methods (3103G04088) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Elucidació estructural de compostos orgànics   Elucidación estructural de compuestos orgánicos   Structural elucidation of organic compounds (3103G04089) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Experimentació en Síntesi Química12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Experimentació en síntesi química   Experimentación en síntesis química   Experimental synthetic chemistry (3103G04090) OBObligatòria 12.00 SSemestral
Química Analítica Avançada9.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Anàlisi instrumental   Análisis instrumental   Instrumental analysis (3103G04091) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Química analítica avançada   Química analítica avanzada   Advanced analytical chemistry (3103G04092) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Experimentació en Química Analítica6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Experimentació en química analítica   Experimentación en química analítica   Advanced analytical laboratory (3103G04093) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Projectes9.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Projectes   Proyectos   Projects (3103G04094) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Estudi de casos   Estudio de casos   Case study (3103G04095) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Ciència de Materials6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Ciència de materials   Ciencia de materiales   Materials science (3103G04096) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Treball de Fi de Grau12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Treball de fi de grau   Trabajo de fin de grado   Graduation thesis (3103G04097) OBObligatòria 12.00 AAnual
Optatives24.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Química organometàl·lica   Química organometálica   Organometallic chemistry (3103G04098) OPOptativa 3.00 SSemestral
Química heterocíclica i síntesi de fàrmacs   Química heterocíclica y síntesis de fármacos   Heterocyclic chemistry and drug synthesis (3103G04099) OPOptativa 3.00 SSemestral
Disseny de molècules orgàniques   Diseño de moléculas orgánicas   Design of organic molecules (3103G04100) OPOptativa 3.00 SSemestral
Principis de reactivitat química   Principios de reactividad química   Principles of chemical reactivity (3103G04101) OPOptativa 3.00 SSemestral
Bioinorgànica   Bioinorgánica   Bioinorganic (3103G00127) OPOptativa 3.00 SSemestral
Productes naturals   Productos naturales   Natural products (3103G00129) OPOptativa 3.00 SSemestral
Disseny biomolecular   Diseño biomolecular   Biomolecular design (3103G00130) OPOptativa 3.00 SSemestral
Bioanàlisi   Bioanálisis   Bioanalysis (3103G00131) OPOptativa 3.00 SSemestral
Tècniques espectroscòpiques i magnètiques   Técnicas espectroscópicas y magnéticas   Spectroscopic and magnetic techniques (3103G04102) OPOptativa 3.00 SSemestral
Determinació estructural avançada   Determinación estructural avanzada   Advanced structure determination (3103G04103) OPOptativa 3.00 SSemestral
Espectroscòpia avançada   Espectroscopia avanzada   Advanced spectroscopy (3103G04104) OPOptativa 3.00 SSemestral
Anàlisi instrumental avançada   Análisis instrumental avanzado   Advanced instrumental analysis (3103G04105) OPOptativa 3.00 SSemestral
Recuperació de productes   Recuperación de productos   Dowstream processing (3103G00132) OPOptativa 3.00 SSemestral
Gestió i control de la qualitat   Gestión y control de la calidad   Quality assurance and control (3103G00134) OPOptativa 3.00 SSemestral
Química verda   Química verde   Green chemistry (3103G00135) OPOptativa 3.00 SSemestral
Anàlisi química aplicada a la indústria   Análisis químico aplicado a la industria   Chemical analysis applied to industry (3103G04106) OPOptativa 3.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Pràctiques en empresa   Prácticas en empresa   Internships (3103G04107) OPOptativa 6.00 AAnual
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Economia i gestió d'empreses   Economía y gestión de empresas   Economics and Management (3103G00125) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Introducció a la professionalització   Introducción a la profesionalización   Introduction to professionalization (3103G00126) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Bioinorgànica   Bioinorgánica   Bioinorganic (3103G00127) OPOptativa 3.00 SSemestral
Bioorgànica   Bioorgánica   Bioorganic (3103G00128) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Productes naturals   Productos naturales   Natural products (3103G00129) OPOptativa 3.00 SSemestral
Disseny biomolecular   Diseño biomolecular   Biomolecular design (3103G00130) OPOptativa 3.00 SSemestral
Bioanàlisi   Bioanálisis   Bioanalysis (3103G00131) OPOptativa 3.00 SSemestral
Recuperació de productes   Recuperación de productos   Dowstream processing (3103G00132) OPOptativa 3.00 SSemestral
Nanotecnologia   Nanotecnología   Nanotecnology (3103G00133) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió i control de la qualitat   Gestión y control de la calidad   Quality assurance and control (3103G00134) OPOptativa 3.00 SSemestral
Química verda   Química verde   Green chemistry (3103G00135) OPOptativa 3.00 SSemestral
Química organometàl·lica   Química organometálica   Organometallic chemistry (3103G04098) OPOptativa 3.00 SSemestral
Química heterocíclica i síntesi de fàrmacs   Química heterocíclica y síntesis de fármacos   Heterocyclic chemistry and drug synthesis (3103G04099) OPOptativa 3.00 SSemestral
Disseny de molècules orgàniques   Diseño de moléculas orgánicas   Design of organic molecules (3103G04100) OPOptativa 3.00 SSemestral
Principis de reactivitat química   Principios de reactividad química   Principles of chemical reactivity (3103G04101) OPOptativa 3.00 SSemestral
Tècniques espectroscòpiques i magnètiques   Técnicas espectroscópicas y magnéticas   Spectroscopic and magnetic techniques (3103G04102) OPOptativa 3.00 SSemestral
Determinació estructural avançada   Determinación estructural avanzada   Advanced structure determination (3103G04103) OPOptativa 3.00 SSemestral
Espectroscòpia avançada   Espectroscopia avanzada   Advanced spectroscopy (3103G04104) OPOptativa 3.00 SSemestral
Anàlisi instrumental avançada   Análisis instrumental avanzado   Advanced instrumental analysis (3103G04105) OPOptativa 3.00 SSemestral
Anàlisi química aplicada a la indústria   Análisis químico aplicado a la industria   Chemical analysis applied to industry (3103G04106) OPOptativa 3.00 SSemestral
Química quàntica avançada   Química cuántica avanzada   Advanced quantum chemistry (3103G04108) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Operacions de separació   Operaciones de separación   Separation unit processes (3103G04109) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Reactors químics   Reactores químicos   Chemical reactors (3103G04110) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Anàlisi d'aliments   Análisis de alimentos   Food analysis (3103G04111) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Catàlisi   Catálisis   Catalysis (3103G04112) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Optativitat + Reconeixement Acadèmic36.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Pràctiques en empresa   Prácticas en empresa   Internships (3103G04107) OPOptativa 6.00 AAnual
Economia i gestió d'empreses   Economía y gestión de empresas   Economics and Management (3103G00125) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Introducció a la professionalització   Introducción a la profesionalización   Introduction to professionalization (3103G00126) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Bioinorgànica   Bioinorgánica   Bioinorganic (3103G00127) OPOptativa 3.00 SSemestral
Bioorgànica   Bioorgánica   Bioorganic (3103G00128) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Productes naturals   Productos naturales   Natural products (3103G00129) OPOptativa 3.00 SSemestral
Disseny biomolecular   Diseño biomolecular   Biomolecular design (3103G00130) OPOptativa 3.00 SSemestral
Bioanàlisi   Bioanálisis   Bioanalysis (3103G00131) OPOptativa 3.00 SSemestral
Recuperació de productes   Recuperación de productos   Dowstream processing (3103G00132) OPOptativa 3.00 SSemestral
Nanotecnologia   Nanotecnología   Nanotecnology (3103G00133) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió i control de la qualitat   Gestión y control de la calidad   Quality assurance and control (3103G00134) OPOptativa 3.00 SSemestral
Química verda   Química verde   Green chemistry (3103G00135) OPOptativa 3.00 SSemestral
Química organometàl·lica   Química organometálica   Organometallic chemistry (3103G04098) OPOptativa 3.00 SSemestral
Química heterocíclica i síntesi de fàrmacs   Química heterocíclica y síntesis de fármacos   Heterocyclic chemistry and drug synthesis (3103G04099) OPOptativa 3.00 SSemestral
Disseny de molècules orgàniques   Diseño de moléculas orgánicas   Design of organic molecules (3103G04100) OPOptativa 3.00 SSemestral
Principis de reactivitat química   Principios de reactividad química   Principles of chemical reactivity (3103G04101) OPOptativa 3.00 SSemestral
Tècniques espectroscòpiques i magnètiques   Técnicas espectroscópicas y magnéticas   Spectroscopic and magnetic techniques (3103G04102) OPOptativa 3.00 SSemestral
Determinació estructural avançada   Determinación estructural avanzada   Advanced structure determination (3103G04103) OPOptativa 3.00 SSemestral
Espectroscòpia avançada   Espectroscopia avanzada   Advanced spectroscopy (3103G04104) OPOptativa 3.00 SSemestral
Anàlisi instrumental avançada   Análisis instrumental avanzado   Advanced instrumental analysis (3103G04105) OPOptativa 3.00 SSemestral
Anàlisi química aplicada a la indústria   Análisis químico aplicado a la industria   Chemical analysis applied to industry (3103G04106) OPOptativa 3.00 SSemestral
Química quàntica avançada   Química cuántica avanzada   Advanced quantum chemistry (3103G04108) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Operacions de separació   Operaciones de separación   Separation unit processes (3103G04109) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Reactors químics   Reactores químicos   Chemical reactors (3103G04110) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Anàlisi d'aliments   Análisis de alimentos   Food analysis (3103G04111) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Catàlisi   Catálisis   Catalysis (3103G04112) OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Dates de les sessions informatives
Estudiants de primera opció
15 de juliol, a les 10 h, a l’Aula Magna
Estudiants que han passat la seva plaça a primera opció
18 de juliol, a les 10 h, a l’Aula Magna
Estudiants de segona i posteriors opcions
26 de juliol, a les 10 h, a l’Aula Magna
Dates de matrícula
En primera preferència
15 de juliol, d'11 h a 13 h, a les aules informàtiques
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, d'11 h a 13 h, a les aules informàtiques
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 de juliol, d'11 h a 13 h, a les aules informàtiques
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
5 i 6 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
De segona reassignació de juny
16 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
En convocatòria de setembre
27 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2019
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 87 20
Correu electrònic
sacademica.aec@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació

Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra

Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent

Estudiants estrangers no comunitaris

TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.


3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG

Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris)

Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat

Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)


5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.


La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Necessàries

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Preferències

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Analytics

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Marketing

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.