Consell Social

4/01

Sessió ordinària núm. 4/01, de 12 de març de 2001

S'APROVEN:

Les Transferències de crèdit sol·licitades, d'acord amb la documentació lliurada pel vicegerent d'Economia, dels núm. d'expedients següents: 29/01, 30/01, 31/01, 32/01, 33/01, 34/01 i 35/01.