Consell Social

2/01

Sessió ordinària núm. 2/01, de 8 de febrer de 2001

S'APROVEN:

Les Transferències de Crèdit sol·licitades, d'acord amb la documentació lliurada pel vicegerent d'Economia, dels núms. d'expedients següents: 13/01, 14/01 i 15/01.