Consell Social

CEP 10/03

Comissió d'Economia i Pressupost 10/03, 21 de juliol de 2003

S’APROVA:

Elevar al Ple del Consell Social el projecte de pressupost de la UdG per a l’exercici 2003, incorporant el document d’esmenes aportat pel gerent.