Consell Social

3/06, de 22 de setembre de 2006

Ple 3/06, de 22 de setembre de 2006

S’APROVA:


La proposta de nomenament del Sr. Josep Solé Tarragó, com a gerent de la UdG, així com les condicions del seu contracte.


S’APROVA:


El Programa pilot d’ajuts de mobilitat per estades del personal d’administració i serveis de la UdG en altres universitats o institucions d’educació superior, d’acord amb l’annex núm. 2.

Annex núm.2: Programa pilot d'ajuts de mobilitat


S’APROVA:


- La relació del professorat que reuneix els mèrits de competència suficient per a l’aplicació de les retribucions addicionals per mèrits de docència, recerca i de gestió, d’acord amb l’annex núm. 3.

- En el moment que es disposi del decret sobre les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat, el vicerectorat de personal n’informarà al Consell Social.

Annex núm. 3: Relació professorat


S’APROVA:


Acceptar la donació feta pel Sr. Ignació Muñiz Bayón, en nom i representació de l’empresa Distribucines Médicas y de Laboratorio (DISMED, SA), d’un aparell de PCR quantitativa en temps real model 7300 d’Applied Biosystems a favor de l’Àrea de Coneixement de Genètica del Departament de Biologia de la UdG, que té un valor de mercat de 40.484 € (iva inclòs)


S’APROVA:


Acceptar la donació feta pel Sr. Jean Vilar, en nom propi i propi i com a únic hereter interessat del seu difunt pare Sr. Pierre Vilar, de llibres i documents relacionats amb els estudis sobre la història de Catalunya, a favor de la Biblioteca de la UdG.

El valor no es pot fitxar atès que és incalculable des del punt de vista econòmic i d’una gran vàlua perquè es tracta d’un fons creat al llarg dels anys amb un rigorós criteri docent i investigador.