Preus en estudis de màster universitari

Curs 2019-2020

Preinscripció i admissió

Per formalitzar la preinscripció als màsters universitaris el curs 2019-2020 cal abonar 30,21 euros, en concepte d'estudi de documentació i d'expedient acadèmic per a la selecció i assignació, si s'escau, en ensenyament de màsters, tal com s'especifica a l'apartat 7.6 de l'annex I del Decret 152/2019 . Aquest import s’ha de fer efectiu amb targeta de crèdit. En cas de no poder pagar amb targeta, cal contactar amb masters@udg.edu .

Aquest import no serà retornat al candidat preinscrit encara que aquest no es matriculi definitivament en el màster, ja sigui per causes personals o per la no-acceptació per part de la UdG; només es retornarà si la UdG finalment no programa l’estudi de màster al qual el candidat s’ha preinscrit.

Els candidats admesos rebran un missatge amb les instruccions necessàries per fer un pagament de 500 euros (a compte de l'import de la matrícula) que els permetrà reservar plaça al màster. Per al curs 2019-2020 caldrà fer el pagament de la reserva de plaça en els casos següents: quan sigui necessari per a l'obtenció del visat o en l'admissió al Màster en Drets de Danys i al Màster en Biologia Molecular i Biomedicina.

Matrícula

Preus vinculats al Decret 152/2019

Nomenclatura:

  • 1a UE = preu del crèdit matriculat per 1a vegada per a estudiants amb nacionalitat espanyola, dels països membres de la Unió Europea o estrangers amb residència a l'Estat espanyol
  • 1a no UE = preu del crèdit matriculat per 1a vegada per a la resta d’estudiants (i preu base sobre el qual s’apliquen els coeficients multiplicadors en els màsters que no habiliten per a l'exercici d'activitats professionals)
  • 2a = preu del crèdit matriculat per 2a vegada
  • 3a = preu del crèdit matriculat per 3a vegada
  • 4a = preu del crèdit matriculat per 4a vegada o posterior
  • TIT = preu del crèdit per a estudiants que tinguin un o més títols universitaris oficials (excepte estudiants que es trobin inclosos en algun dels supòsits previstos a l’article 8.2 del Decret 152/2019 )
  • CR = preu del crèdit convalidat, adaptat (tret d’adaptacions de plans vells a plans nous, que són gratuïtes) o reconegut
  • SD = preu del crèdit sense escolaritat per extinció del pla d’estudis, sense tutoria o docència alternativa
Tipus Estudis de màster 1a UE 1a no UE 2a 3a 4a TIT CR SD
Màsters que habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades o que disposen de recomanacions acordades pel Consell d'Universitats per a l'elaboració de les memòries de sol·licitud dels títols oficials (1) Màster en Advocacia
Màster en Arquitectura
Màster en Enginyeria Industrial
Màster en Enginyeria Informàtica
Màster en Formació del Professorat d'ESO, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
Màster en Psicologia General Sanitària
41,17 41,17 49,40 107,04 148,21 57,64 6,18 6,18
Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària (segon curs) 47,01 47,01 56,41 122,23 169,24 65,81 7,05 7,05
Màsters que no habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades (2) Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva
Màster en Biologia Molecular i Biomedicina
Màster en Biotecnologia Alimentària 
Màster en Canvi Ambiental: Anàlisi i Gestió
Màster en Ciència i Tecnologia dels Recursos Hídrics
Màster en Ciutats Intel·ligents (Smart Cities)
Màster en Direcció i Planificació del Turisme
Màster en Dret de Danys
Màster en Economia de l'Empresa (Business Economics)
Màster en Ensenyament d'Espanyol i de Català com a Segones Llengües
Màster en Patrimoni (especialitats en Patrimoni Cultural i en Patrimoni Natural)
Màster en Promoció de la Salut
Màster en Recerca en Humanitats
Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans
Màster en Turisme Cultural
Master in Advanced Catalysis and Molecular Modelling
Master in Mechanics of Materials and Structures (MMS)
Màster Interuniversitari en Gestió d'Àrees de Muntanya
Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS)
Màster Interuniversitari en Polítiques i Planificació per a les Ciutats, l'Ambient i el Paisatge (PPCEL) (3)
Màster Interuniversitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades
46,11 65,87 107,04 115,27 123,51 64,55     6,92     6,92
Màsters derivats de programes Erasmus Mundus (2) European Master in Tourism Management (EMTM) 11,03 15,75 17,92 19,30 20,68 15,44 1,65 1,65
Joint Master in Medical Imaging and Applications (MAIA) 16,71 23,88 27,15 29,24 31,33 23,39 3,58 2,51
Màster en Visió per Computador i Robòtica 19,75 22,67 32,09 34,56 37,03 27,65 3,40 2,96
Màsters interuniversitaris no coordinats per la UdG Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge
Màster Interuniversitari en Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política
Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal
Màster Interuniversitari en Enginyeria Agronòmica (IU)
Màster Interuniversitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania
Màster Interuniversitari en Filosofia Analítica 
Màster Interuniversitari en Filosofia Aplicada
Màster Interuniversitari en Gestió Cultural 
Màster Interuniversitari en Identitat Europea Medieval
Màster Interuniversitari en Intervenció Psicosocial (MIPS)
Màster Interuniversitari en Polítiques Socials i Acció Comunitària
Màster Interuniversitari en Protecció Integrada de Cultius (PIC)
Màster Interuniversitari en Psicologia de l’Educació (MIPE)
Consulteu els preus a la universitat coordinadora

Notes:
1. D'acord amb l'article 7.2 del Decret 152/2019, el preu del crèdit es multiplica per 1,2 en segona matrícula, per 2,6 en tercera matrícula i per 3,6 en quarta i successives matrícules.
2. D'acord amb l'article 7.3 del Decret 152/2019, el preu del crèdit es multiplica per 1,625 en segona matrícula, per 1,75 en tercera matrícula i per 1,875 en quarta i successives matrícules.
3. Contribució a despeses del workshop: 200 € (concepte obligatori aprovat pel Consell Social de la UdG).

Preu del crèdit matriculat per primera vegada en funció del tram de renda (només per a màsters que habiliten per a l'exercici d'activitats professionals)

En cas d'obtenir una beca de règim general del MEFP o una beca Equitat, el preu per crèdit pot reduir-se d'un 10% a un 100%, segons la renda de la unitat familiar.

Tram 0 (MEFP) Tram 1 (Equitat) Tram 2 (Equitat) Tram 3 (Equitat) Tram 4 (Equitat) Tram 5 (Equitat)
0,00 30,88 32,94 34,99 37,05 39,11

Per a més informació consulteu Beques de màster.

Altres preus vinculats a la matrícula 

Concepte Preu
Gestió d’expedient acadèmic: matrícula anual 69,80
Gestió d’expedient acadèmic: modificacions i ampliacions parcials 27,27
Serveis docents i administratius en línia 70,00
Assegurança escolar (obligatòria per a menors de 28 anys) 1,12
Assegurança d'accidents (obligatòria per a majors de 28 anys i estrangers no residents) 9,50
Quota soci Servei d’Esports (opcional) 30,00
Aportació econòmica a projectes de cooperació i desenvolupament (opcional) 3,01 o 6,01