Consell Social

Acords

Acords presos pel Cosell Social entre 1998 i 2010

Acords 1998-2010

Acords presos pel Consell Social a partir d'octubre de 2010

Any Òrgan Acte administratiu
Any Òrgan Acte Sessió Article
2014 Ple del Consell Social Acords Ple1-14 Designació del representant del Personal docent i investigador
2014 Ple del Consell Social Acords Ple1-14 Modificació de la relació de llocs de treball
2014 Ple del Consell Social Acords Ple1-14 Atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de recerca corresponents a la 1a convocatòria AAI Funcionari (2013).
2014 Ple del Consell Social Acords Ple1-14 Atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de gestió corresponents a la convocatòria 2012
2014 Ple del Consell Social Acords Ple1-14 Tarifes que presta el CESCA a la UdG.
2014 Ple del Consell Social Acords Ple1-14 Despesa pluriennal relativa a la contractació per a la prestació del servei de vigilància i seguretat dels edificis i campus de la UdG
2014 Ple del Consell Social Acords Ple1-14 Despesa pluriennal relativa a la contractació dels serveis postals de la UdG
2014 Ple del Consell Social Acords Ple1-14 Despesa pluriennal relativa a la contractació del servei de manteniment d’equipament cientificotècnic de la Facultat de Medicina de la UdG
2014 Ple del Consell Social Acords Ple1-14 Exempció de lloguers d’aules
2014 Ple del Consell Social Acords Ple1-14 Criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost de la UdG
2014 Ple del Consell Social Acords Ple1-14 Informe al Consell de Govern, del nou conveni d’adscripció de l’Institut de Patrimoni Cultural
2014 Ple del Consell Social Acords Ple2/14 Pagaments procedents de romanents del 2013
2014 Ple del Consell Social Acords Ple2-14 Pressupost del Consell Social de l'exercici 2014
2014 Ple del Consell Social Acords Ple2-14 Pressupost 2014 de la UdG
2014 Ple del Consell Social Acords Ple 2-14 Atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de docència al personal docent i investigador funcionari i laboral, corresponents a la convocatòria de 2012
2014 Ple del Consell Social Acords Ple2-14 Validació de les gratificacions per serveis extraordinaris realitzats pel personal de la Universitat de Girona
2014 Ple del Consell Social Acords Ple2-14 Proposta de contractació per a la prestació del servei de neteja ordinària dels edificis i dependències de la Universitat de Girona
2014 Ple del Consell Social Acords Ple2-14 Memòries dels graus i màsters, per tal que puguin ser implantats durant el curs 2014-2015
2014 Ple del Consell Social Acords Ple2-14 Liquidació del Pressupost del Consell Social de l'exercici 2013
2014 Ple del Consell Social Acords Ple3-14 Nomenament del síndic de la UdG
2014 Ple del Consell Social Acords Ple3-14 Atorgament de mèrits docents corresponents a la convocatòria de 2013
2014 Ple del Consell Social Acords Ple3-14 Ratificació del Sr. Ricard Meléndez com a membre del Patronat del Parc Científic i Tecnològic.
2014 Ple del Consell Social Acords Ple3-14 Nomenament de tres membres que formaran part de la comissió de les beques per a l’excel•lència universitària per a estudiants de Màster
2014 Ple del Consell Social Acords Ple3-14 Ajut econòmic a la Facultat de Medicina
2014 Ple del Consell Social Acords Ple 3-14 Informe favorable al Consell de Govern per a la creació del Programa de Doctorat Interuniversitari en Estudis de Gènere: Cultura, Societat i Polítiques.
2014 Ple del Consell Social Acords Ple4-14 Comptes anuals exercici 2013
2014 Ple del Consell Social Acords Ple4-14 Renúncia l’acceptació del dret de superfície sobre la finca municipal situada al carrer Alemanys núm. 18, al Barri Vell de Girona
2014 Ple del Consell Social Acords Ple4-14 Informe favorable al Consell de Govern per a la creació del Programa de Doctorat Interuniversitari en Arts i Educació
2014 Ple del Consell Social Acords Ple5-14 Nomenament dels representants del PAS i els estudiants
2014 Ple del Consell Social Acords Ple5-14 Atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de recerca.
2014 Ple del Consell Social Acords Ple5-14 Criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost de la UdG, per a l’exercici de 2015
2014 Ple del Consell Social Acords Ple5-14 Memòria del Grau Universitari en Fisioteràpia
2014 Ple del Consell Social Acords Ple5-14 Informe favorable al Consell de Govern de la memòria de programació dels estudis de Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs de la Universitat de Girona
2014 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP1-14 Costos de la convocatòria del 2014 del Programa UdG d’Ajuts per a Investigadors en Formació
2014 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP1-14 Contractació d’una pòlissa de crèdit per cobrir les possibles demores en els pagaments procedents de la Generalitat de Catalunya
2014 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP1-14 Despesa pluriennal relativa a la contractació per a la prestació del servei d’auxiliars de cap de setmana, amb control de porta per a obertura i tancament, i vigilància d’usuaris, per a les biblioteques dels Campus Barri Vell i Montilivi
2014 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP2-14 Contractació de la subscripció a la base de dades (SOCPUS) per a la Biblioteca de la UdG
2014 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP2-14 Contractació de la subscripció a la base de dades WEB of SCIENCE per a la biblioteca de la UdG
2014 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP2-14 Contractació de la prestació dels serveis de telecomunicacions corporatives de la Universitat de Girona, en el marc del model consorciat de telecomunicacions proposat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
2014 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP2-14 Convocatòria ajuts 2014 del Consell Social
2014 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP2-14 Ajut econòmic a l’associació El Racó dels Robotaires
2014 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP3-14 Bases de la convocatòria de Beques per a l’excel•lència universitària per a estudiants de master
2014 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP3-14 Autoritzar l’abast pluriennal de la convocatòria d’ajuts de col•laboració a la Biblioteca de la Universitat de Girona per al curs 2014/2015
2014 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP3-14 Exempció de les taxes dels convenis de cooperació educativa individuals per a la realització de les pràctiques extracurriculars de curta durada
2014 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP4-14 Contractació, amb un abast pluriennal, per a la prestació del subministrament de la llicència Campus del Programari Microsoft de la UdG
2014 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP4-14 Preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2014-2015
2014 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP5-14 Concessió de la cessió gratuïta de l’església de Sant Domènec a l’entitat BITÒ PRODUCCIONS SL
2014 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP5-14 Concessió de la cessió gratuïta de l’església de Sant Domènec a l’entitat CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA
2014 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP5-14 Reversió a la Universitat de Girona del dret de superfície atorgat per aquesta al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, Fundació Privada, sobre la parcel•la del CIRS
2014 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP5-14 Ajut per a l’organització d’unes Jornades “IX Simposi: Llengua, educació immigració
2014 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP5-14 Ajut al Grup de Química Bioinspirada, Supramolecular i Catàlisi
2014 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP5-14 Contractació per a la prestació del servei de manteniment preventiu i correctiu de les instal•lacions de gasos tècnics i sistemes de seguretat
2014 Comissió de Comunitat Universitària, del Consell Social Acords CU1-14 Distinció Jaume Vicens Vives 2014
2014 Comissió de Comunitat Universitària, del Consell Social Acords CU2-14 Distribució de les 22 beques de col•laboració del Ministeri d’Educació per al curs 2014-2015
2014 Comissió de Programació i Gestió del Consell Social Acords PG1-14 Informe favorable al Consell de Govern de les memòries dels graus en Biologia, Biotecnologia, Ciències Ambientals i Química de la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona