Consell Social

Acords

Acords presos pel Cosell Social entre 1998 i 2010

Acords 1998-2010

Acords presos pel Consell Social a partir d'octubre de 2010

Any Òrgan Acte administratiu
Any Òrgan Acte Sessió Article
2014 Ple del Consell Social Acords Ple1-14 Designació del representant del Personal docent i investigador
2014 Ple del Consell Social Acords Ple1-14 Modificació de la relació de llocs de treball
2014 Ple del Consell Social Acords Ple1-14 Atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de recerca corresponents a la 1a convocatòria AAI Funcionari (2013).
2014 Ple del Consell Social Acords Ple1-14 Atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de gestió corresponents a la convocatòria 2012
2014 Ple del Consell Social Acords Ple1-14 Tarifes que presta el CESCA a la UdG.
2014 Ple del Consell Social Acords Ple1-14 Despesa pluriennal relativa a la contractació per a la prestació del servei de vigilància i seguretat dels edificis i campus de la UdG
2014 Ple del Consell Social Acords Ple1-14 Despesa pluriennal relativa a la contractació dels serveis postals de la UdG
2014 Ple del Consell Social Acords Ple1-14 Despesa pluriennal relativa a la contractació del servei de manteniment d’equipament cientificotècnic de la Facultat de Medicina de la UdG
2014 Ple del Consell Social Acords Ple1-14 Exempció de lloguers d’aules
2014 Ple del Consell Social Acords Ple1-14 Criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost de la UdG
2014 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP1-14 Costos de la convocatòria del 2014 del Programa UdG d’Ajuts per a Investigadors en Formació
2014 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP1-14 Contractació d’una pòlissa de crèdit per cobrir les possibles demores en els pagaments procedents de la Generalitat de Catalunya
2014 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP1-14 Despesa pluriennal relativa a la contractació per a la prestació del servei d’auxiliars de cap de setmana, amb control de porta per a obertura i tancament, i vigilància d’usuaris, per a les biblioteques dels Campus Barri Vell i Montilivi