Consell Social

Acords

Acords presos pel Cosell Social entre 1998 i 2010

Acords 1998-2010

Acords presos pel Consell Social a partir d'octubre de 2010

Any Òrgan Acte administratiu
Any Òrgan Acte Sessió Article
2016 Ple del Consell Social Acords Ple1/16 Proposta de despesa pluriennal relativa a la dotació econòmica, segons acord de cooperació acadèmica, per a l’execució del projecte “Strategic Academic Partnership (SAP), entre la Universitat de Gènova (UNIGE) i la Universitat de Girona (UdG)
2016 Ple del Consell Social Acords Ple1/16 Proposta de despesa pluriennal relativa a la contractació del servei de manteniment, suport i actualització de les llicències d’accés a ServiceNow del Servei Informàtic de la UdG
2016 Ple del Consell Social Acords Ple1/16 Ratificació de la modificació de les taules retributives de la UdG per a l’exercici 2016, d’aplicació de l’increment d’un 1%.
2016 Ple del Consell Social Acords Ple1/16 Proposta d’acord en relació amb els terminis de pagament de la UdG per a l’adquisició d’actius immobiliaris, en concret del 31,67 % del dret de superfície de l’Edifici Casademont, segons acord marc amb la Fundació Privada Catalana “Parc Científic i Tecnològic de la UdG
2016 Ple del Consell Social Acords Ple1/16 Atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de recerca corresponents a la 1a convocatòria AAI Funcionari 2015
2016 Ple del Consell Social Acords Ple1/16 Informe al Consell de Govern, d’aprovar l’inici del procés per a reverificar el mateix pla d’estudis sense el marc regulador dels Erasmus Mundus amb el nom de Màster Universitari en Visió Computeritzada i Robòtica (VIBOT) per a poder programar-lo a la UdG a partir del curs 2016-17
2016 Ple del Consell Social Acords Ple1/16 Informe al Consell de Govern, sobre la desadscripció de l’Escola Universitària de Turisme de Terrassa (EUTT) centre adscrit de la UdG
2016 Ple del Consell Social Acords Ple2/16 Atorgament del pagament d’una compensació econòmica en concepte de vestuari pel personal laboral i funcionari d’administració i serveis de la UdG
2016 Ple del Consell Social Acords Ple2/16 Límit de les propostes de despesa pluriennals.
2016 Ple del Consell Social Acords Ple3/16 Proposta de modificació de la relació de llocs de treball dels serveis centrals i ICE, increment d l’1 % del complement específic funcionaris i complement de lloc laborals i inclusió de la millora addicional del PAS Laboral
2016 Ple del Consell Social Acords Ple3/16 Proposta de ratificació de les tarifes modificades per al 2016 de l’anella científica del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
2016 Ple del Consell Social Acords Ple3/16 Proposta de despesa pluriennal relativa als costos segons les bases de la convocatòria d’ajuts de col·laboració a la biblioteca de la UdG per al curs 2016-2017
2016 Ple del Consell Social Acords Ple3/16 Atorgament de trams docents corresponents a la convocatòria del 2015
2016 Ple del Consell Social Acords Ple3/16 Informe al Consell de Govern sobre l'adscripció de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua de la UdG
2016 Ple del Consell Social Acords Ple3/16 Informe al Consell de Govern, sobre l’adscripció de l’Institut d’Investigació Biomèdica de la UdG
2016 Ple del Consell Social Acords Ple4/16 Modificació de la memòria dels estudis de Grau de Dret, Ciències Polítiques i de l’Administració i Criminologia
2016 Ple del Consell Social Acords Ple4/16 Informe al Consell de Govern, de la memòria del Màster Erasmus Mundus Joint Master Medical Imaging and Applications (MAIA)
2016 Ple del Consell Social Acords Ple4/16 Proposta de desafectació d’un equip frigorífic composat de maquinària i equips de central de fred industrial corresponents a l’edifici de centre de recerca de noves tecnologies alimentàries (CNTA) per a la seva alienació
2016 Ple del Consell Social Acords Ple4/16 Proposta de despesa pluriennal relativa als costos, segons les bases de la convocatòria de dos ajuts de col·laboració per a la web de la UdG
2016 Ple del Consell Social Acords Ple4/16 Proposta d’acord per a l’aplicació de preus de matrícula bonificats a estudiants no ciutadans de la Unió Europea ni residents, en el cas de convenis de doble titulació
2016 Ple del Consell Social Acords Ple4/16 Atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de docència al personal docent funcionari i laboral corresponents a la convocatòria de 2014
2016 Ple del Consell Social Acords Ple4/16 Modificació dels membres del Consell Social a les comissions
2016 Ple del Consell Social Acords Ple4/16 Modificació del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social
2016 Ple del Consell Social Acords Ple4/16 Designació de tres membres del Consell Social, per formar part de la comissió d’ajuts del Consell Social” per als estudis de màsters de la UdG per al curs 2016-2017
2016 Ple del Consell Social Acords Ple5/16 Liquidació de l’exercici 2015 del Consell Social