Consell Social

Acords

Acords presos pel Cosell Social entre 1998 i 2010

Acords 1998-2010

Acords presos pel Consell Social a partir d'octubre de 2010

Any Òrgan Acte administratiu
Any Òrgan Acte Sessió Article
2013 Ple del Consell Social Acords Ple 1/13 Constitució de la Fundació Institut Interuniversitari Acadèmia (InterAc)
2013 Ple del Consell Social Acords Ple 1/13 Modificació dels estatuts del centre de serveis científics i acadèmics de Catalunya (CESCA) per ampliar l'abast dels seus serveis i transformar-se en el Consorci de serveis interuniversitaris de Catalunya (CSUC)
2013 Ple del Consell Social Acords Ple 1/13 Preus dels programes de Màsters propis per al curs 2013-2014 (1a convocatòria)
2013 Ple del Consell Social Acords Ple 1/13 Exempcions de lloguer d'aules
2013 Ple del Consell Social Acords Ple 1/13 Convidats a les reunions del Ple
2013 Ple del Consell Social Acords Ple 1/13 Creació de l'Institut de Recerca en Visió per Computador i Robòtica (VICOROB)
2013 Ple del Consell Social Acords Ple 2/13 Nomenament del vicepresident del consell social
2013 Ple del Consell Social Acords Ple 2/13 Composició de les comissions
2013 Ple del Consell Social Acords Ple 2/13 Els comptes anuals de l'exercici 2012
2013 Ple del Consell Social Acords Ple 2/13 Preus dels programes de màsters propis per al curs 2013-2014 (2a convocatòria)
2013 Ple del Consell Social Acords Ple 2/13 Bases de la convocatòria d’ajuts de caràcter especial de la Universitat de Girona per dotar les places del Consell d’Estudiants (Cd’E) i del Consell d’Associacions (Cd’A) per al curs 2013/2014
2013 Ple del Consell Social Acords Ple 2/13 Ratificació de la signatura del VI Conveni col•lectiu del personal laboral de les universitats públiques catalanes
2013 Ple del Consell Social Acords Ple 2/13 Aplicació d’una bonificació en el preu del crèdit de màsters per al curs 2013-2014
2013 Ple del Consell Social Acords Ple 3/13 Informe al Consell de Govern, de les memòries dels màsters i graus dels nous estudis per al curs 2014-2015
2013 Ple del Consell Social Acords Ple 3/13 Informe al Consell de Govern de l’adscripció del Centre d’Estudis de Postgrau a la Universitat de Girona
2013 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP1/13 Convocatòria 2013 d’ajuts del Consell Social
2013 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP1/13 Acord de la proposta plurianual relativa a la contractació del la prestació del servei del manteniment d’un enllaç entre el Campus Barri Vell i el Campus Montilivi via GIGABIT ETHERNET de la UdG
2013 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP1/13 Exempció de lloguer d’aules
2013 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP2/13 Proposta d’acord relativa a la sol•licitud d’ajornament de les devolucions de les bestretes reemborsables del Ministerio de Economia y Competividad, corresponents a les ajudes a Parcs de l’any 2012
2013 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP2/13 Proposta d’acord per rectificar el dret de superfície constituït a favor del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, Fundació Privada, per a la construcció dels edificis Narcís Monturiol i H2O
2013 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP2/13 Proposta d’acord de comptabilització de la resolució de la Secretaria d’Universitats i Recerca de 19 de desembre de 2012
2013 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP3/13 Proposta d’anul•lació de l’acord de la Comissió d’Economia, Pressupost i Patrimoni EPP2/13, de 15 de març de 2013, relatiu a l’obertura d’unitat de despesa i dotació pressupostària per donar compliment a l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, sobre el tercer ajust per a la sostenibilitat i solvència de la Generalitat de Catalunya, de data 12 de juny de 2012
2013 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP4/13 Resolució de la convocatòria 2013 d’ajuts del Consell Social
2013 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP5/13 Sol•licitud d'ajornament de les devolucions de les bestretes reemborsables del Ministeri d'Economia i Competivitat corresponents a les quotes 2013 de les ajudes a Parcs
2013 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP5/13 Sol•licitud d'ajornament de les devolucions de les bestretes reeemborsables del Ministeri d'Economia i Competivitat corresponents als interessos de les quotes 2012.
2013 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP5/13 Convocatòria 2013-2014 de Becaris de Transferència i Innovació (BTI)
2013 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP5/13 Tarifes d'un nou servei de mapes web "Maps Cloud" del Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció (SIGTE) de la UdG
2013 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP5/13 Proposta de despesa plurianual relativa a la contractació de la prestació del servei Via per a la UdG
2013 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP5/13 Proposta de despesa plurianual relativa a la contractació del subministrament per preus unitaris del vestuari per al personal laboral i funcionari de la UdG amb dret a vestuari de treball
2013 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP5/13 Proposta de despesa plurianual relativa a la contractació del subministrament d'ordinadors, mitjançant modalitat rènting per a la renovació de les aules informàtiques dels centres docents de la UdG
2013 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP5/13 Exempcions de lloguer d'aules
2013 Comissió de Comunitat Universitària, del Consell Social Acords CU1/13 Candidatures a la Distinció Jaume Vicens Vives
2013 Comissió de Comunitat Universitària, del Consell Social Acords CU1/13 Retribucions addicionals per mèrits de docència al personal docent i investigador laboral i funcionari, corresponents a la convocatòria 2011
2013 Comissió de Comunitat Universitària, del Consell Social Acords CU1/13 Retribucions addicionals per mèrits de recerca, corresponents a la convocatòria: 1a convocatòria AAI funcionari 2012
2013 Comissió de Comunitat Universitària, del Consell Social Acords CU1/13 Trams docents corresponents a l’any 2012