Consell Social

Acords

Acords presos pel Cosell Social entre 1998 i 2010

Acords 1998-2010

Acords presos pel Consell Social a partir d'octubre de 2010

Any Òrgan Acte administratiu
Any Òrgan Acte Sessió Article
2015 Ple del Consell Social Acords Ple1/15 Modificació de la relació de llocs de treball referent al col·lectiu d’oficials de suport i auxiliars de serveis
2015 Ple del Consell Social Acords Ple1/15 Retribucions addicionals per mèrits de recerca corresponents a la convocatòria AAI contractat (2014)
2015 Ple del Consell Social Acords Ple2/15 Pressupost UdG exercici 2015
2015 Ple del Consell Social Acords Ple2/15 Atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de recerca corresponents a la 1a convocatòria AAI funcionari (2014)
2015 Ple del Consell Social Acords Ple2/15 Pagament d’una compensació econòmica en concepte de vestuari per al personal laboral i funcionari d’administració i serveis de la UdG
2015 Ple del Consell Social Acords Ple2/15 Despesa pluriennal relativa als costos segons les bases de la convocatòria 2015 del Programa UdG d’Ajuts per a investigadors en formació. (UFUdG2015)
2015 Ple del Consell Social Acords Ple 2/15 Convocatòria ajuts 2015 Consell Social al PDI
2015 Ple del Consell Social Acords Ple6/15 Informe al Consell de Govern del canvi de nom del Grau d’Arquitectura Tècnica per al Grau d’Arquitectura Tècnica i Edificació
2015 Ple del Consell Social Acords Ple6/15 Informe al Consell de Govern de la memòria de reverificació del Grau en Publicitat i Relacions Públiques.
2015 Ple del Consell Social Acords Ple6/15 Informe al Consell de Govern de la memòria de verificació del Màster Universitari en Patrimoni i Paisatge Cultural
2015 Ple del Consell Social Acords Ple6/15 Pressupost de la Universitat de Girona per a l’exercici 2016
2015 Ple del Consell Social Acords Ple7/15 Informe al Consell de Govern, de la proposta de la creació de l’Empresa de Base Tecnològica (EBT) de la UdG “Nabla Thermoelectrics, SL” a l’entorn de la UdG
2015 Ple del Consell Social Acords Ple7/15 Derogació de l’acord dels ajuts per a l’expedició del títol dels estudiants que han obtingut un premi extraordinari de titulació
2015 Ple del Consell Social Acords Ple7/15 Proposta de les tarifes d’ús del Centre d’habilitats clíniques (CHC) de la Facultat de Medicina, per tal que puguin ser aplicades a l’exercici 2016
2015 Ple del Consell Social Acords Ple7/15 Autorització del rector per adoptar l’acord d’adquisició d’actius immobiliaris, en concret del 31,67 % del dret de superfície de l’edifici Casademont, mitjançant la subscripció d’un acord marc amb la Fundació Privada Catalana “Parc Científic i Tecnològic de la UdG”
2015 Ple del Consell Social Acords Ple7/15 Proposta de despesa pluriennal relativa a la contractació per a la prestació del servei de vigilància i seguretat, en horari diürn, al campus Barri Vell de la UdG
2015 Ple del Consell Social Acords Ple7/15 Exempció del deute de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC
2015 Ple del Consell Social Acords Ple7/15 Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya CSUC
2015 Ple del Consell Social Acords Ple7/15 Preus dels programes de màster propis “Cultura jurídica, Seguridad, justícia y derecho i en proceso penal y garantismo” per al curs 2015-2016
2015 Ple del Consell Social Acords Ple7/15 Dissolució de la Fundació UdG Medicina
2015 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP1/15 Contractació del servei de supervisió remota de la infraestructura de sistemes i comunicacions i manteniment dels equips de comunicacions de la Universitat de Girona
2015 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP1/15 Aprovació de la despesa pluriennal relativa a la contractació del servei de manteniment de l’equipament d’emmagatzematge de dades dels sistema Storage Bull de la UdG
2015 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP1/15 Aprovació de la modificació de la prestació del servei d’auxiliars de cap de setmana, amb control de porta per obertura i tancament, i vigilància d’usuaris, per a les biblioteques dels Campus Barri Vel i Montilivi de la UdG
2015 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP1/15 Exempció del 100 % en les taxes de dos convenis de cooperació educativa