Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2023-2024

Grau en Logística Empresarial

Fonaments de l'empresa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments d'administració i gestió d'empreses (3152G03001)

Aquesta assignatura introduirà als estudiants en el camp de l'administració i gestió d'empreses, considerant l'entorn competitiu dels diferents mercats i els constants canvis que els afecten, prestant especial atenció als més nous en l'última dècada, com la creixent importància de la influència de la diversitat, la protecció del medi ambient, la perspectiva de gènere, etc. L'assignatura es divideix en cinc blocs. Bloc I: Fonaments sobre l'empresa. En aquest bloc s'estudiarà les funcions de l'empreses; clases d'empreses; objectius empresarials; creixement empresarial; clústers. Bloc II: El subsistema d'administració. Direcció d'empreses i el procés de presa de decisions; Diferents nivells de direcció; La funció de recursos humans. Bloc III: El subsistema de producció. La funció de direcció de producció; noves tecnologies de producció; el control de sistema de producció. Bloc IV: El subsistema comercial. Clases de mercats; el marketing en l'empresa; polítiques de producte; polítiques de preu. Bloc V: El subsistema financer. El sistema financer; fonts de finançament empresarial

Bbàsica 6 A 1primer semestre

Introducció a l'economia (3152G03002)

Es tracta d’una assignatura introductòria en la qual s’aborden els conceptes fonamentals de la ciència econòmica, tant des de la vessant microeconòmica com macroeconòmica. Principalment els seus objectius són dos: • Aportar al alumnes un marc conceptual que els permeti conèixer els conceptes i relacions bàsiques de la teoria econòmica per a poder explicar la realitat econòmica i social així com també comprendre el sector logístic en l'actualitat(tenint en compte aspectes d'actualitat com per exemple la perspectiva de gènere). • Aprofundir en l’estudi dels problemes i mètodes, a nivell bàsic, de la teoria econòmica.

Bbàsica 6 A 1primer semestre

Fonament del Dret i Marc Jurídic del Negoci Logístic (3152G03003)

Conèixer el marc legal de l'empresa en els seus aspectes generals, societaris i regles del mercat, i donant una base de teoria general dels contractes mercantils i la seva formulació, però amb enfoc pràctic, introduint les bases dels principals contractes empresarials, i de transport, emmagatzematge i operacions logístiques, que es desenvoluparan en el segon curs en l'assignatura . Disposar d’eines de coneixement i d’identificació de qüestions legals que afecten a la operativa logística.

Bbàsica 6 A 1primer semestre

Gestió financera i costos logístics (3152G03004)

Es tracta d'una assignatura que permetrà a l'alumne saber analitzar la informació econòmica i financera de l'empresa per a la presa de decisions, incloent la gestió i control de costos logístics. En definitiva s'inclou tots els conceptes i instruments necessaris per a poder gestionar eficientment una empresa logística i contemplar la mateixa desde diverses perspectives, com l'econòmica, financera, comercial o la de gènere.

Bbàsica 6 A 2segon semestre

Principis de logística i transport

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments de la Logística (3152G03006)

El programa d’aquesta assignatura està destinat a tenir una primera visió del concepte de Logística i de la Cadena de Subministrament, des de totes les seves àrees funcionals, donada la transversalitat de la matèria. La Logística a dia d’avui ha estat una parcel·la amb poca presència femenina, i un dels objectius d’aquest curs és fer-la atractiva a totes les persones amb vocació de servei, independentment del seu gènere.

Bbàsica 6 A 1primer semestre

Modalitats del Transport i Intermodalitats (3152G03007)

El programa d’aquesta assignatura permetrà a l’alumne tenir una visió global del transport des d’una perspectiva econòmica, tecnològica, organitzativa, social i, fins i tot, política sent una assignatura que tracta la perspectiva de gènere. Els continguts de l’assignatura pretenen contextualitzar el conjunt del sistema global de transport com un sistema integrat del qual són part tots els mitjans de transport i donar a conèixer les característiques bàsiques dels diferents mitjans de transport terrestre, ferrocarril, marítim i aeri. En primer terme, els continguts de l’assignatura pretenen donar una visió general de tot el sistema de transport de mercaderies intermodal d’Europa. En segon terme, els continguts pretenen donar una visió concreta dels diferents mitjans de transports i contextualitzar la seva possible relació. Finalment, pretenen donar diferents visions del transport dins de la cadena de subministrament, així com la intervenció de concursos de transport, negociació, selecció, millora i, mostrar tant coneixements bàsics que intervenen en el transport com eines i noves tecnològiques. L’objectiu fonamental de l’assignatura es l’aprenentatge de les característiques dels principals mètodes de transports incorporant la intermodalitat, noves tecnologies mitjançant exemples, casos reals i poder adquirir competències per a la pressa de decisions en la gestió, planificació i organització de la logística i transport.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Distribució comercial i comerç internacional

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Internacionalització, globalització i comerç internacional (3152G03010)

Es tracta d'una assignatura que permetrà a l'alumne entendre el context actual que rodeja l'activitat internacional de l'empresa, atenent al seu origen, així com als seus factors impulsors, protagonistes i els constants canvis que l'afecten, prestant especial atenció als més nous en l'última dècada, com la creixent importància de la influència de la diversitat, la protecció del medi ambient, la perspectiva de gènere, etc. L'assignatura consta de tres blocs. Bloc I: Globalització. Concepte i origen de la globalització; principals factors impulsors de la globalització; protagonistes de la globalització. Bloc II: L’activitat internacional de l’empresa. Tipus d’empreses amb activitat internacional; motius per a la internacionalització; elecció de mercats i productes; mecanismes d’entrada; enfocaments d’estratègia internacional. Bloc III: Aspectes principals del comerç internacional. Factors legals i administratius (incoterms, problemàtica i gestió aduanes); Factors transport i logística (particularitats per mode de transport); Factors financers; Impacte de la cultura en els negocis internacionals

Bbàsica 6 A 2segon semestre

Mètodes estadístics i gestió de dades aplicats a la logística 4.0

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Mètodes Quantitatius aplicats a la Logística (3152G03012)

En aquesta assignatura, en un primer nivell, es pretén donar a conèixer els diferents mètodes de recerca quantitativa aplicats a l’activitat logística. Per tal de fer-ho, caldrà conèixer les diferents fases de qualsevol estudi, donant èmfasi al disseny d’aquest. En un segon nivell, es farà referència a l’anàlisi estadística de dades a nivell d’estadística descriptiva i inferencial univariada i bivariada.

Bbàsica 6 A 1primer semestre

Àrees i eines de suport a la logística

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments de Metereologia i Climatologia (3152G03017)

En l’assignatura de Fonaments de la Meteorologia i la Climatologia s’aborden conceptes fonamentals per a que l’alumne conegui els fonaments de la predicció del temps i del clima i com treure partit dels productes meteorològics per tal d’organitzar la logística de l’empresa. L’assignatura es divideix en quatre blocs: 1. Fonaments de la meteorologia 2. Fonaments de la predicció 3. Tractar la incertesa 4. Meteorologia aplicada a la logística Aquests blocs pretenen que l’estudiant adquireixi habilitats partint de les bases de la meteorologia i la predicció de curta a gran escala. Tot i que l’assignatura no pretén que l’estudiant acabin sabent predir el temps de forma efectiva, l’objectiu final es saber fer ús dels diferents productes disponibles per a la correcta presa de decisions en l’àmbit logístic.

Bbàsica 6 A 2segon semestre

Llengües estrangeres aplicades a la logística

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Anglès I (3152G03030)

Millora i intensificació de la llengua anglesa per al desenvolupament professional dels estudiants, augmentant el seu nivell de domini de la llengua respecte al nivell d'entrada. Aquest curs està dissenyat per a estudiants que ja tenen un coneixement intermig d'anglès. S'empra un enfocament funcional i temàtic per permetre que l'alumnat estengui i millori el seu coneixement dins del context de la Logística. Basant-se en els temes i les habilitats professionals pertinents per a l'alumnat, així com tenint en compte la perspectiva de gènere, el curs també incorpora un complert temari de gramàtica, vocabulari i treball sistemàtic d'expressió i comprensió orals i escrites. Introdueix i practica les habilitats lingüístiques necessàries per relacionar-se amb col·legues de parla anglesa i per comunicar-se amb parlants anglesos dins del sector de la logística. L'assignatura Anglés I ha de permetre a l'estudiant adquirir el nivell B2.1 del Marc Europeu Comú de referència per a les Llengües (MECR) adaptat a les necessitats de l'entorn professional de la logística.

OBobligatòria 3 A Aanual
B Aanual

Alemany I (3152G03034)

Introducció a l’idioma alemany en el coneixement dels aspectes més bàsics i essencials de l’estructura fonològica, morfològica, lèxica, sintàctica, semàntica i pragmàtica, per aconseguir que l’estudiant sigui capaç de comunica-se tant de manera oral com escrita en situacions quotidianes. Es traballaran les normes de convivència socioculturals, tractrant també la perspectiva de gènere, amb la finalitat de donar una imatge adequada en les relacions professionals, fent especial atenció a situacions bàsiques del sector de la logística. L’alumne ha d’assolir un grau de correcció en la pronunciació suficient per no dificultar la comunicació. Es treballaran les quatre eines comunicatives, amb l’ús i comprensió del vocabulari bàsic més freqüent dins el món de la logística. L’assignatura d’alemany I ha de permetre a l’estudiant adquirir el nivell A1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MCERL) adaptat a les necessitats de l’entorn professional de la logística.

OBobligatòria 3 A Aanual
B Aanual

Fonaments de l'empresa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Gestió dels Recursos Humans (3152G03005)

L'assignatura proporciona les eines necessàries per a que els estudiants coneixin els objectius i funcions de l'àrea funcional de Recursos Humans. Els estudiants aprendran els procediments que configuren el treball bàsic del departament de recursos humans i finalment seran capaços d'aplicar les técniques adecuades a situacions concretes per a la gestión dels recursos humans en empreses. S'estudiarà la cultura organitzacional i els processos de comunicación; el disseny i la valoració del llocs de treball; els processos d'incorporació de persones en l'empresa, processos formatius i desenvolupament del pla de carreres; evaluació del rendiment i la planifació estratègica dels recursos humans.

Bbàsica 6 A 1primer semestre

Principis de logística i transport

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Transport de Containers (3152G03008)

Aquesta assignatura introduirà als estudiants en el camp dels containers logístics. Es treballaran les característiques dels containers logístics; els sistemes d'identificació dels containers; tipologies de containers; equips de manipulació i sistemes d'eficiència en la manipulació de contenidors; danys a contenidors; reutilització de contenidors. També es veurà l'estiba de mercaderies transportades en containers; el trincatge de mercaderies transportades en containers; directrius d'envasat, embalatge i paletització.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre

Dret del Transport (3152G03009)

Tema 1: TRANSPORT I REGLAMENTACIÓ ADMINISTRATIVA. POLÍTICA DEL TRANSPORT A LA UNIÓ EUROPEA: Permisos administratius per desenvolupar l'activitat / Política del Transport a la UE/ Règim jurídic d'Infraestructures i Operadors / Policia administrativa de transports / Riscos Penals: compliance, contraban, decomís, requises en les operacions antidroga, tràfic il·legal de persones / Normativa sobre competència i els transports: preus i condicions generals de contractació/ Transpots i Aduanes. Tema 2: RÈGIM JURÍDIC DEL TRANSPORT INTERN: Llei del Contracte de Transport Terrestre de Mercaderies / LOTT / ROTT/ Normes de Desenvolupmant. Tema 3: TRANPORT INTERNACIONAL: Reglamentació del Transport Intercomunitari de Mercaderies / Reglamentació del Transport Extracomunitari de Mercaderies/ Conveni CMR / Conveni COTIF / Conveni Montreal. Tema 4: TRANSPORT TERRESTRE DE MERCADERIES PER CARRETERA: Reglamentació de Vehicles Pessants i Lleugers / Transport de Mercaderies Perilloses i Especials: Convenis ADR i RID / Transport Urgent / Juntes Arbitrals del Transport / Regulació dels operadors de transport de mercaderies.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre

Distribució comercial i comerç internacional

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments del Màrqueting i Distribució Comercial (3152G03011)

L’assignatura en qüestió, pretén, oferir les eines necessàries per entendre i dimensionar la funció del màrqueting dins de l’estructura empresarial, amb la relació amb els clients i com a punt d’innovació i creixement constant de l’empresa. Els set blocs en els que s’ha estructurat permet veure la assignatura tal i com ho faria el departament de màrqueting per tal de crear el seu pla de màrqueting i poder decidir les millors estratègies i accions per a cada moment empresarial, de mercat, segons objectius o segons necessitats o desitjos del consumidor.

Bbàsica 6 A 1primer semestre

Mètodes estadístics i gestió de dades aplicats a la logística 4.0

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Sistemes d'informació aplicats a la logística 4.0 (3152G03013)

El programa d’aquesta assignatura està destinat a entendre l’impacte de les tecnologies en el món de la Cadena de Subministrament, i com la utilització d’aquestes pot aportar un valor diferenciador. Es farà un viatge tant pels diferents tipus de Sistemes vinculats a la Logística, com per les noves tecnologies de la Indústria 4.0 aplicades a la Logística

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Estadística Aplicada a la Logística 4.0 (3152G03014)

En aquesta assignatura es presentaran les diferents tècniques multivariades més utilitzades per tal d’aplicar-les dins del context de la logística. Es farà referència a models de predicció com, per exemple, els models de regressió. També, es farà referència a mètodes de síntesi de dades, com són l’anàlisi de components principals, l’anàlisi de correspondències múltiples, etc.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Àrees i eines de suport a la logística

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Direcció d'operacions aplicada a la logística (3152G03018)

L'assignatura tracta d’introduïr als alumnes en els conceptes necessaris per entendre bé la funció de producció en la empresa. Consta de quatre blocs. Bloc I: Introducció a la direcció d’operacions. La funció d’operacions; Criteris per a la presa de decisions; Aspectes estratègics i tàctics. Bloc II: Atenció al Client: Definir proveïdors; MRP (càlcul de necessitats) ; Programar producció ; Aplec de materials (Just in Time, Canvan, ERP). Bloc III: Logística: Operació d'Aprovisionament, Operació de Transport; Embalatges. Bloc IV: Compres: Serveis, Materials, Consumibles; Negociació (Preu i Qualitat).

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Gestió de Riscos i Sistemes d'Assegurances en la Logística (3152G03019)

Dins de les organitzacions modernes fan falta cada vegada més, líders, competents, globals i integrals. Per això, des d'aquesta assignatura prepararem als alumnes perquè, sigui quina sigui la seva professió actual o de futur, siguin capaços de donar una resposta professional relacionada amb la seguretat, sistemes de gestió i assegurances a les empreses que contractin els seus serveis.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Estrategia integral de la logística

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Gestió de la Cadena de Subministrament (SCM) (3152G03021)

El programa d’aquesta assignatura està destinat a entendre, dissenyar i implementar Cadenes de Subministrament com una eina estratègica per a competir en el mercat, crenat valor a l’empresa a través de la seva gestió eficient, analitzant els processos, els costos i els recursos necessaris

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Emmagatzematge i Gestió de Stocks (3152G03022)

En aquesta assignatura els estudiants apendran tot allò relacionat amb l'emmagatzematge i la gestió de stocks. Es tracta d'una assignatura en la que es treballaran casos reals I els estudiants hauran d'establir com solventar els problemes d'emmagatzematge I gestió de stocks.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Llengües estrangeres aplicades a la logística

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Anglès II (3152G03031)

Millora i intensificació de la llengua anglesa per al desenvolupament professional dels estudiants, augmentant el seu nivell de domini de la llengua respecte al nivell d'entrada. Aquest curs està dissenyat per a estudiants que ja tenen un coneixement intermig-alt d'anglès. S'empra un enfocament funcional i temàtic per permetre que l'alumnat estengui i millori el seu coneixement dins del context de la Logística. Basant-se en els temes i les habilitats professionals pertinents per a l'alumnat, així com tenint en compte la perspectiva de gènere, el curs també incorpora un complert temari de gramàtica, vocabulari i treball sistemàtic d'expressió i comprensió orals i escrites. Introdueix i pràctica les habilitats lingüístiques necessàries per relacionar-se amb col·legues de parla anglesa i per comunicar-se amb parlants anglesos dins del sector de la logística. L'assignatura Anglès II ha de permetre a l'estudiant adquirir el nivell B2 del Marc Europeu Comú de referència per a les Llengües (MECR) adaptat a les necessitats de l'entorn professional de la logística.

OBobligatòria 3 A Aanual
B Aanual

Alemany II (3152G03035)

Perfeccionament i intensificació de l’alemany per un adequat desenvolupament professional, augmentant el grau de coneixement respecte al nivell d’entrada a l’assignatura donant una especial aplicació al vocabulari i situacions d’àmbit logístic. Es tractaran diversos temes a través de continguts funcionals, lèxics, gramaticals i culturals. Es continuaran treballant situacions professionals quotidianes com instrument de comunicació i l’anàlisi de les normes de convivència socioculturals, tractrant també la perspectiva de gènere, amb la finalitat de donar una imatge adequada en les relacions professionals. L’assignatura d’alemany II ha de permetre a l’estudiant adquirir el nivell A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MCERL) adaptat a les necessitats de l’entorn professional de la logística.

OBobligatòria 3 A Aanual
B Aanual

Mètodes estadístics i gestió de dades aplicats a la logística 4.0

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Gestió de Dades i Aplicacions Big Data en logística 4.0 (3152G03015)

La logística 4.0 implica una gestió intel·ligent en aquesta activitat. La gestió intel·ligent, en aquest sentit, va molt lligada a les tecnologies presents en cada moment. En aquesta assignatura es treballaran diferents mètodes de gestió de dades considerats dins del context 4.0 en logística i que permeten funcions bàsiques en logística com la identificació, la localització, la percepció, la gestió de xarxes, etc. En totes aquestes funcions, es treballarà amb big data i amb la extracció de la informació rellevant d'aquestes bases de dades massives (data mining).

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Aplicació de Models de Simulació a la Logística 4.0 (3152G03016)

1. Introducció a la simulació en logística. 2. Objectius de la simulació en logística. 3. Tipus de models de simulació en logística. 4. Metodologia de modelatge. 5. Aplicacions pràctiques dels models de simulació (models d’inventari, models de predicció, models de programació i rutes, etc.) i models d’èxit.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Àrees i eines de suport a la logística

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Gestió de la Qualitat aplicada a la Logística (3152G03020)

Aquesta assignatura està distribuïda en 7 blocs: Bloc 1: EL CONCEPTE DE QUALITAT. LA QUALITAT EN LES ORGANITZACIONS. Bloc 2: LES NECESSITATS (I EXPECTATIVES) DEL CLIENT. PILARS BÀSICS EN LA GESTIÓ DE LA QUALITAT. Bloc 3: DIFERENTS ASPECTES DE LA QUALITAT. MODELS DE GESTIÓ DE LA QUALITAT. Bloc 4: NORMATIVA UNE-EN-ISO 9001: 2008. Bloc 5: IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE QUALITAT EN UNA ORGANITZACIÓ. Bloc 6: LA QUALITAT TOTAL. Bloc 7: AUDITORIES DELS SISTEMES DE QUALITAT.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Estrategia integral de la logística

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Gestió de Compres a Proveïdors i Indústria Auxiliar (IN BOUND) (3152G03023)

En aquesta assignatura es veuran tots els processos In Bound: GESTIÓ D'APROVISIONAMENT: Introducció a la gestió de compres i gestió d'aprovisionament / Procés de compres i les seves funcions / Desenvolupament i implantació d'una estratègia de compres / Components en les decisions d'aprovisionament i mètriques / Ràtios d'aprovisionament / Personal, funcions i repartiment de responsabilitat: el paper del director de Logística i el Quadre de Comandament Logístic / Outsourcing i Smartsourcing / Gestió de Riscos en el aprovsisionamiento. PROCÉS DE SELECCIÓ DE PROVEÏDORS: Especificació de les necessitats / Mercats / Identificació de proveïdors / Negociació / Selecció / Avaluació / Homologació / Procés de recepció de producte / Programes de col·laboració amb proveïdors en entorns win-win i win-lose / Consideracions importants en la gestió de compres, ordres de compres. Gestió d'estocs: Tipols d'existències / Classificació ABC / Gestió d'Estoc / Costos associats a la gestió d'estoc / Ràtios de control i gestió / Terminis d'aprovisionament. PREVISIÓ DE DEMANDA: La demanda / Tipus de demanda / Procés per fer una previsió de demanda / Demanda dependent i independent

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Activitat Logística dins de la planta (IN HOUSE) (3152G03024)

En aquesta assignatura es treballaran 8 blocs que conformen la Logística de Producció. Bloc 1 DECISIONS DE LOCALITZACIÓ: Criteris de localització / Models gravitatoris / Models financers / Models de Programació / Models Multicriteri / Tendències futures. BLOC 2 PROCESSOS PRODUCTIUS: La Direcció de Producció / Processos Productius / Criteris per a la millora de processos / Integració de Processos i Sistemes / Estragegias de diversificació industrial. BLOC 3 DISTRIBUCIÓ EN PLANTA: Elements que intervenen en la distribució en planta / Principis per a una correcta distribució en planta / Distribució en planta per producte / Distribució en planta per procés / Distribució per posició fixa / Distribucions híbrides / Sistematic Layout Planning. BLOC 4 PLANIFICACIÓ DE LA PRODUCCIÓ: Horitzons de planificació / Planificació Agregada de la Poducción / Programació Mestra de la Producció / La Planificació de les Necessitats de Materials (MRP). BLOC 5 PROGRAMACIÓ D'OPERACIONS: Assignació de càrrega a tallers / Seqüenciació / Flow shops i job shops / Programació detallada. BLOC 6: Organització del treball: Gestió de RRHH / Motivació / Productivitat / Estudi de mètodes / Estudi de temps: tècnica di

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Logística d'Expedició (OUTBOUND) i Logística Inversa (3152G03025)

BLOC I: NOVES TECNOLOGIES D'APLICACIÓ EN TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ: Getión de les comandes / Facturació i cobrament de la comanda / Tendències en la gestió de comandes / EDI: Components i implantació. Els seus costos i beneficis. Missatges EDI / Sistemes d'optimització de rutes i control de flotes (Tracking). BLOC II: LOGÍSTICA INVERSA: Reverse Supply Chain Management (RSCM) / Processos: devolucions, Outlets / Gestió Logística Verda (tipologia d'embalatge reutilitzable) / RSE (Responsabilitat Social Empresarial) en la gestió de la Logística Inversa vs Cost de gestió.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Pràctiques en empreses o departaments logístics

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pràctiques en empreses i/o departaments logístics I (3152G03026)

Aprofundir en els coneixements, capacitats i actituds vinculant els alumnes amb la realitat empresarial, completant i complementant la formació teòrica amb l'experiència pràctica. Mitjançant la realització de 130 hores de pràctiques duals en empreses es contribuirà a la formació integral dels estudiants, facilitant la percepció pels estudiants de la metodologia de treball adequada a la realitat professional del món de la logística. En aquest entorn hauran d'operar com a aprenents, contrastant i aplicant els coneixements adquirits en el Grau en Logística Empresarial. Així mateix, s'afavorirà el desenvolupament de la capacitat de decisió i l'esperit crític dels estudiants.

NDno definit 6 A 1primer semestre
B 2segon semestre

Pràctiques en empreses i/o departaments logístics II (3152G03027)

Aprofundir en els coneixements, capacitats i actituds vinculant els alumnes amb la realitat empresarial, completant i complementant la formació teòrica amb l'experiència pràctica. Mitjançant la realització de 270 hores de pràctiques duals en empreses es contribuirà a la formació integral dels estudiants, facilitant la percepció pels estudiants de la metodologia de treball adequada a la realitat professional del món de la logística. En aquest entorn hauran d'operar com a aprenents, contrastant i aplicant els coneixements adquirits en el Grau en Logística Empresarial. Així mateix, s'afavorirà el desenvolupament de la capacitat de decisió i l'esperit crític dels estudiants.

NDno definit 12 A 2segon semestre
B 2segon semestre

Llengües estrangeres aplicades a la logística

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Anglès III (3152G03032)

Aquesta és la tercera part d'un curs de nivell intermig alt/avançat basat en temàtica relacionada amb la logística. L'assignatura ha estat desenvolupada per a estudiants que desitgen treballar en la indústria de la logística i que necessiten la llengua anglesa per comunicar-se en una varietat de situacions amb col·legues, clients i socis empresarials. S'abasta una àmplia gamma de temes associats amb la indústria de logística. L'assignatura cobreix les necessitats i interessos d'aquells estudiants que veuen la logística com el seu entorn de treball futur. Les activitats presentades a classe permeten que l'alumnat aprengui mitjançant la utilització de frases, vocabulari útils en aquest entorn i s'exercita la comunicació així com el reforç de la gramàtica i vocabulari, mitjançant exercicis, així com comprensió i expressió escrites i orals. També es té en compte la perspectiva de gènere. L'assignatura Anglés III ha de permetre a l'estudiant adquirir el nivell B.2.2/C1.1 del Marc Europeu Comú de referència per a les Llengües (MECR), adaptat a les necessitats de l'àmbit professional de la logística.

OBobligatòria 3 A Aanual
B Aanual

Alemany III (3152G03036)

Perfeccionament i intensificació de l’alemany per un adequat desenvolupament professional, augmentant el grau de coneixement respecte al nivell d’entrada a l’assignatura donant una especial aplicació al vocabulari i a situacions d’àmbit logístic. Amb l’assignatura d’alemany III es pretén que l’estudiant continuï l’adquisició de les competències iniciades a les assignatures d’alemany I i II i consolidant les estructures de les situacions bàsiques en l’àmbit de la logística, tant a nivell oral com escrit. Es tractaran temes rellevants per l’estudiant dins el sector logístic i empresarial amb l’objectiu d’adquirir una sèrie de competències en una formació coherent i fonamentada mitjançant exercicis escrits, comprensió lectora i auditiva com pràctica oral per així poder obtenir l’habilitat en les relacions personals en qualsevol context i situació. També es continuarà treballant amb els aspectes socioculturals, tractrant també la perspectiva de gènere. L’assignatura d’alemany III ha de permetre a l’estudiant adquirir el nivell B1.1del Marc europeu comú de referència per a les llengües(MCERL adaptat a les necessitats de l’entorn professional de la logística

OBobligatòria 3 A Aanual
B Aanual

Pràctiques en empreses o departaments logístics

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pràctiques en empreses i/o departaments logístics III (3152G03028)

Aprofundir en els coneixements, capacitats i actituds vinculant els alumnes amb la realitat empresarial, completant i complementant la formació teòrica amb l'experiència pràctica. Mitjançant la realització de 270 hores de pràctiques duals en empreses es contribuirà a la formació integral dels estudiants, facilitant la percepció pels estudiants de la metodologia de treball adequada a la realitat professional del món de la logística. En aquest entorn hauran d'operar com a aprenents, contrastant i aplicant els coneixements adquirits en el Grau en Logística Empresarial . Així mateix, s'afavorirà el desenvolupament de la capacitat de decisió i l'esperit crític dels estudiants.

NDno definit 12 A 1primer semestre

Pràctiques en empreses i/o departaments logístics IV (3152G03029)

Aprofundir en els coneixements, capacitats i actituds vinculant els alumnes amb la realitat empresarial, completant i complementant la formació teòrica amb l'experiència pràctica. Mitjançant la realització de 270 hores de pràctiques duals en empreses es contribuirà a la formació integral dels estudiants, facilitant la percepció pels estudiants de la metodologia de treball adequada a la realitat professional del món de la logística. En aquest entorn hauran d'operar com a aprenents, contrastant i aplicant els coneixements adquirits en el Grau en Logística Empresarial. Així mateix, s'afavorirà el desenvolupament de la capacitat de decisió i l'esperit crític dels estudiants.

NDno definit 12 A 2segon semestre

Treball final de grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Treball Final de Grau (3152G03038)

Tots els estudiants hauran de realitzar obligatòriament un Treball Final de Grau (TFG), valorat en 12 ECTS. El TFG comporta la realització per part dels estudiants d'un treball d’investigació o acadèmic (amb estructura similar a una investigació acadèmica) o un treball amb format de TFG industrial o empresarial (recerca aplicada a una empresa en format de projecte logístic innovador) en què s’apliquin, s'integrin i es desenvolupin els coneixements, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en l'ensenyament corresponent, en aquest cas Logística Empresarial.

NDno definit 12 A 2segon semestre
B 2segon semestre

Matèries optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Llengua i Cultura Francesa I (3152G03039)

Francès I és una assignatura de francès per a fins específics que ha de permetre a l'estudiant adquirir el nivell A1 del Marc Europeu comú de referència per a les llengües (MCERL) adaptat a les necessitats de l'entorn professional de la logística. Francès I està dissenyada per permetre a l'estudiant la realització de les següents tasques comunicatives en francès, tant a nivell oral com escrit amb les quatre eines comunicatives, a nivell elemental: presentar-se professionalment i presentar la seva empresa, entendre i redactar un correu electrònic professional curt, prendre una cita i contestar una cita professional, poder interactuar en francès en un entorn professional amb homòlegs de parla francesa i adquirir el vocabulari bàsic de la logística. El temari gramatical i lèxic s'adaptarà a les necessitats professionals del sector de logística. A nivell intercultural, es farà una particuar atenció als hàbits professionals dels països francòfons. Al nivell de les activitats desenvolupades, es prenguessin en compte les problemàtiques interculturals i la perspectiva de gènere.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Llengua i Cultura Francesa II (3152G03040)

En Francès II s'ampliaran, sobre la base de Francès I, els continguts docents. Francès II és una assignatura de francès per a fins específics que ha de permetre a l'estudiant d'adquirir el nivell A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MCERL) adaptat a les necessitats de l'entorn professional de la logística. Francès II està dissenyada per permetre a l'estudiant la realització de les tasques comunicatives en francès, tant a nivell oral com escrit amb les quatre eines comunicatives, a nivell pre-intermedi següents: presentar un producte i una cadena de subministraments logístics, entendre i redactar un informe professional curt, assistir i interactuar en una reunió a temàtica logística, i adquirir el vocabulari intermedi de la logística. El temari gramatical i lèxic s'adaptará a les necessitats professionals del sector de logística. A nivell intercultural, es farà una atenció particular als hàbits professionals dels països francòfons. Al nivell de les activitats desenvolupades, es prenguessin en compte les problemàtiques interculturals i la perspectiva de gènere.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Llengua i Cultura Xinesa I (3152G03041)

L'assignatura de Xinès I es concentrarà, inicialment, a introduir els alumnes en el coneixement dels aspectes essencials de la pronunciació de la llengua, en els quatre tons i en els caràcters bàsics de l'escriptura xinesa. Es treballarà simultàniament les quatre destreses lingüístiques (la comprensió oral, la comprensió escrita, l'expressió oral i l'expressió escrita) perquè els alumnes evolucionin de forma integral en l'aprenentatge la llengua. L'objectiu principal d'aquesta assignatura és aplicar els continguts estudiats a classe al camp laboral de la logística industrial i els serveis comercials; per la qual cosa, la familiarització en l'ús d'uns 120 caràcters bàsics serà imprescindible per aquest semestre. Així mateix, els alumnes també aniran incorporant coneixements de la cultura xinesa i la perspectiva de gènere a través de la llengua.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Llengua i Cultura Xinesa II (3152G03042)

En Xinès II s'ampliaran, sobre la base de Xinès I, els continguts docents. No només caldrà conèixer més vocabulari bàsic, sinó que aquest vocabulari ha de correspondre a les necessitats comunicatives del món laboral. Es treballaran, igualment, les quatre destreses lingüístiques perquè els alumnes continuïn avançant en un aprenentatge integral de la llengua. L'objectiu principal és que els alumnes puguin comprendre i parlar un xinès de nivell bàsic, però que els permeti mantenir una conversa correcta d'estructura simple amb parlants xinesos. A més, com a objectiu addicional però important, s'incorporarà el coneixement de la cultura i l'ètica laboral de la societat xinesa i la perspectiva de gènere a través de l'aprenentatge de la llengua.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Direcció estratègica (3152G03043)

Es tracta d’una assignatura que introduirà als alumnes en el camp de la integració de mercats contemplant aquesta com un factor estratègic de la direcció d'una empresa. Per tant l'assignatura tindrà una vessant pràctica en aquesta branca d'internacionalització, aspecte fonamental dins de la direcció estratègica. Al llarg del curs s'analitzaràn els efectes de la integració de mercats, principalment des d’una vessant econòmica i/o comercial, tot i que també sota altres perspectives com la de gènere. La integració de mercats és un dels fets més visibles del gran fenomen de la globalització i per tant és interessant i important entendre les circumstàncies que rodegen l’escenari comercial actual, agafant com exemple base el cas de la Unió Europea. L’objectiu del curs es dotar a l’alumne dels instruments necessaris que juntament amb altres assignatures cursades com 'Internacionalització, Globalització i Comerç Internacional' li facin desenvolupar una adequada capacitat d’anàlisi per tal d’ajudar a l’empresa a competir eficientment venen productes i/o serveis en un mercat cada cop més gran, dinàmic i complex.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Pràctiques d'aplicació en la Logística del sector de l'automoció (3152G03044)

Aprofundir en els coneixements, capacitats i actituds vinculant els alumnes amb la realitat empresarial, completant i complementant la formació teòrica amb l'experiència pràctica. Mitjançant la realització de 130 hores de pràctiques duals en empreses es contribuirà a la formació integral dels estudiants, facilitant la percepció pels estudiants de la metodologia de treball adequada a la realitat professional del món de la logística. En aquest entorn hauran d'operar com a aprenents, contrastant i aplicant els coneixements adquirits en el Grau en Logística Empresarial. Així mateix, s'afavorirà el desenvolupament de la capacitat de decisió i l'esperit crític dels estudiants.

OPoptativa 6 A Aanual

Pràctiques d'aplicació en la Logística dels sectors farmacèutics i químic (3152G03045)

Aprofundir en els coneixements, capacitats i actituds vinculant els alumnes amb la realitat empresarial, completant i complementant la formació teòrica amb l'experiència pràctica. Mitjançant la realització de 130 hores de pràctiques duals en empreses es contribuirà a la formació integral dels estudiants, facilitant la percepció pels estudiants de la metodologia de treball adequada a la realitat professional del món de la logística. En aquest entorn hauran d'operar com a aprenents, contrastant i aplicant els coneixements adquirits en el Grau en Logística Empresarial. Així mateix, s'afavorirà el desenvolupament de la capacitat de decisió i l'esperit crític dels estudiants.

OPoptativa 6 A Aanual

Pràctiques d'aplicació al sector logístic en empreses tèxtils i moda (3152G03046)

Aprofundir en els coneixements, capacitats i actituds vinculant els alumnes amb la realitat empresarial, completant i complementant la formació teòrica amb l'experiència pràctica. Mitjançant la realització de 130 hores de pràctiques duals en empreses es contribuirà a la formació integral dels estudiants, facilitant la percepció pels estudiants de la metodologia de treball adequada a la realitat professional del món de la logística. En aquest entorn hauran d'operar com a aprenents, contrastant i aplicant els coneixements adquirits en el Grau en Logística Empresarial. Així mateix, s'afavorirà el desenvolupament de la capacitat de decisió i l'esperit crític dels estudiants.

OPoptativa 6 A Aanual

Pràctiques d'aplicació en la Logística del sector agroalimentari (3152G03047)

Aprofundir en els coneixements, capacitats i actituds vinculant els alumnes amb la realitat empresarial, completant i complementant la formació teòrica amb l'experiència pràctica. Mitjançant la realització de 130 hores de pràctiques duals en empreses es contribuirà a la formació integral dels estudiants, facilitant la percepció pels estudiants de la metodologia de treball adequada a la realitat professional del món de la logística. En aquest entorn hauran d'operar com a aprenents, contrastant i aplicant els coneixements adquirits en el Grau en Logística Empresarial. Així mateix, s'afavorirà el desenvolupament de la capacitat de decisió i l'esperit crític dels estudiants.

OPoptativa 6 A Aanual

Pràctiques d'aplicació en la logística en empreses de gran distribució (3152G03048)

Aprofundir en els coneixements, capacitats i actituds vinculant els alumnes amb la realitat empresarial, completant i complementant la formació teòrica amb l'experiència pràctica. Mitjançant la realització de 130 hores de pràctiques duals en empreses es contribuirà a la formació integral dels estudiants, facilitant la percepció pels estudiants de la metodologia de treball adequada a la realitat professional del món de la logística. En aquest entorn hauran d'operar com a aprenents, contrastant i aplicant els coneixements adquirits en el Grau en Logística Empresarial. Així mateix, s'afavorirà el desenvolupament de la capacitat de decisió i l'esperit crític dels estudiants.

OPoptativa 6 A Aanual

Pràctiques d'aplicació en la logística del Turisme i Transport de Viatgers (3152G03049)

Aprofundir en els coneixements, capacitats i actituds vinculant els alumnes amb la realitat empresarial, completant i complementant la formació teòrica amb l'experiència pràctica. Mitjançant la realització de 130 hores de pràctiques duals en empreses es contribuirà a la formació integral dels estudiants, facilitant la percepció pels estudiants de la metodologia de treball adequada a la realitat professional del món de la logística. En aquest entorn hauran d'operar com a aprenents, contrastant i aplicant els coneixements adquirits en el Grau en Logística Empresarial. Així mateix, s'afavorirà el desenvolupament de la capacitat de decisió i l'esperit crític dels estudiants.

OPoptativa 6 A Aanual

Pràctiques d'aplicació logística en empreses del negoci portuari i navilier (3152G03050)

Aprofundir en els coneixements, capacitats i actituds vinculant els alumnes amb la realitat empresarial, completant i complementant la formació teòrica amb l'experiència pràctica. Mitjançant la realització de 130 hores de pràctiques duals en empreses es contribuirà a la formació integral dels estudiants, facilitant la percepció pels estudiants de la metodologia de treball adequada a la realitat professional del món de la logística. En aquest entorn hauran d'operar com a aprenents, contrastant i aplicant els coneixements adquirits en el Grau en Logística Empresarial. Així mateix, s'afavorirà el desenvolupament de la capacitat de decisió i l'esperit crític dels estudiants.

OPoptativa 6 A Aanual

Pràctiques d'aplicació Logística Aeroportuària (3152G03051)

Aprofundir en els coneixements, capacitats i actituds vinculant els alumnes amb la realitat empresarial, completant i complementant la formació teòrica amb l'experiència pràctica. Mitjançant la realització de 130 hores de pràctiques duals en empreses es contribuirà a la formació integral dels estudiants, facilitant la percepció pels estudiants de la metodologia de treball adequada a la realitat professional del món de la logística. En aquest entorn hauran d'operar com a aprenents, contrastant i aplicant els coneixements adquirits en el Grau en Logística Empresarial. Així mateix, s'afavorirà el desenvolupament de la capacitat de decisió i l'esperit crític dels estudiants.

OPoptativa 6 A Aanual

Pràctiques en Consultories per desenvolupar Projectes d'Innovació Logística i Noves Tecnologies (3152G03052)

Aprofundir en els coneixements, capacitats i actituds vinculant els alumnes amb la realitat empresarial, completant i complementant la formació teòrica amb l'experiència pràctica. Mitjançant la realització de 130 hores de pràctiques duals en empreses es contribuirà a la formació integral dels estudiants, facilitant la percepció pels estudiants de la metodologia de treball adequada a la realitat professional del món de la logística. En aquest entorn hauran d'operar com a aprenents, contrastant i aplicant els coneixements adquirits en el Grau en Logística Empresarial. Així mateix, s'afavorirà el desenvolupament de la capacitat de decisió i l'esperit crític dels estudiants.

OPoptativa 6 A Aanual

Llengües estrangeres aplicades a la logística

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Anglès IV (3152G03033)

Aquesta és la quarta i última part d'un curs de nivell avançat basat en temàtica relacionada amb la logística. L'assignatura permet avançar en el coneixement de la terminologia i expressions fonamentals en llengua anglesa per poder desenvolupar diferents accions dins del sector logístic a nivell internacional: des de conceptes relacionats amb el propi sector logístic, fins a estructures i termes de gran utilitat per a la gestió de clients, la negociació logística internacional o la presentació de serveis logístics. L'adquisició de totes aquestes competències logístiques s'implementa des d'un enfocament pràctic i mitjançant nombrosos exemples de diferents contextos comunicatius dins de la logística i del transport internacional, així com tenint en compte la perspectiva de gènere. A més, s'aporta un reforç de la gramàtica i vocabulari, mitjançant exercicis, així com comprensió i expressió escrites i orals en llengua anglesa. L'assignatura Anglés IV ha de permetre a l'estudiant adquirir el nivell C1 del Marc Europeu Comú de referència per a les Llengües (MECR) adaptat a les necessitats de l'entorn professional de la logística.

OBobligatòria 3 A Aanual

Alemany IV (3152G03037)

Es continuarà amb el perfeccionament i la intensificació de l’alemany per un adequat desenvolupament professional, augmentant el grau de coneixement respecte al nivell d’entrada a l’assignatura donant una especial aplicació en vocabulari i situacions d’àmbit logístic i empresarial. Es treballarà la comprensió d’informació tant de textos escrits com de situacions orals més complexes sobre temes relacionats amb la logística i el món comercial i empresarial, així doncs, es treballaran conceptes, estructures i terminologia relacionats amb el sector logístic que pugui ser de gran ajuda per l’estudiant en la gestió, la negociació i la presentació de productes logístics. També es continuarà treballant amb els aspectes socioculturals, tractrant també la perspectiva de gènere. L’assignatura d’alemany IV ha de permetre a l’estudiant adquirir el nivell B1.2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MCERL) adaptat a les necessitats de l’entorn professional de la logística.

OBobligatòria 3 A Aanual

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.