Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2023-2024

Grau en Innovació i Seguretat Alimentària

Assignatures Bàsiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Matemàtiques 2 (3105G06002)

Càlcul infinitesimal. Integració. Equacions diferencials. Mètodes numèrics.

Bbàsica 6 A 2segon semestre

Estadística i informàtica (3105G06003)

Introducció al computador. Anàlisi i disseny de bases de dades i d'algorismes. Dades univariants i bivariants. Introducció a la distribució normal i l'inferència estadística.

Bbàsica 6 A 2segon semestre

Física 1 (3105G06004)

Amb aquesta assignatura es pretén familiaritzar l'alumne amb els conceptes fonamentals relacionats amb les lleis de la mecànica, resistència de materials, estàtica i dinàmica de fluids, termodinàmica i electromagnetisme.

Bbàsica 6 A 1primer semestre

Química (3105G06053)

Per l'estudi de la Química en l'Enginyeria Agroalimentària, es desenvolupen temes de Química general aplicada, com ara les dissolucions (no electrolítiques i electrolítiques), la termoquímica, la cinètica química, l'equilibri en fase gasosa i les principals reaccions en dissolució aquosa (àcid-base, precipitació i oxidació-reducció). S’estudia també, la nomenclatura i la formulació de compostos orgànics així com la seva importància en el sector agroalimentari.

Bbàsica 6 A 1primer semestre

Empresa (3105G06055)

Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.

Bbàsica 6 A 2segon semestre

Biologia (3105G06056)

Bases i fonaments de la biologia vegetal i animal en l'àmbit agroalimentari

Bbàsica 6 A 1primer semestre

Bioquímica (3105G10001)

Estructura, propietats, reactivitat i funció de macromolècules. Catàlisi i control de les reaccions bioquímiques. Metabolisme de sucres, lipids, aminoàcids i nucleòtids.

Bbàsica 6 A 2segon semestre

Microbiologia general (3105G10002)

Microbiologia i tècniques microbiològiques

Bbàsica 6 A 2segon semestre

Ciència i Tecnologia d'Aliments

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Matèries primeres (3105G10005)

Matèries primeres d'origen animal i vegetal. Fisiologia, desenvolupament i composició dels aliments d'origen animal i d'origen vegetal. Paràmetres de qualitat i factors relacionats.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Assignatures Bàsiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Matemàtiques 2 (3105G06002)

Càlcul infinitesimal. Integració. Equacions diferencials. Mètodes numèrics.

Bbàsica 6 A 2segon semestre

Estadística i informàtica (3105G06003)

Introducció al computador. Anàlisi i disseny de bases de dades i d'algorismes. Dades univariants i bivariants. Introducció a la distribució normal i l'inferència estadística.

Bbàsica 6 A 2segon semestre

Física 1 (3105G06004)

Amb aquesta assignatura es pretén familiaritzar l'alumne amb els conceptes fonamentals relacionats amb les lleis de la mecànica, resistència de materials, estàtica i dinàmica de fluids, termodinàmica i electromagnetisme.

Bbàsica 6 A 1primer semestre

Química (3105G06053)

Per l'estudi de la Química en l'Enginyeria Agroalimentària, es desenvolupen temes de Química general aplicada, com ara les dissolucions (no electrolítiques i electrolítiques), la termoquímica, la cinètica química, l'equilibri en fase gasosa i les principals reaccions en dissolució aquosa (àcid-base, precipitació i oxidació-reducció). S’estudia també, la nomenclatura i la formulació de compostos orgànics així com la seva importància en el sector agroalimentari.

Bbàsica 6 A 1primer semestre

Empresa (3105G06055)

Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.

Bbàsica 6 A 2segon semestre

Biologia (3105G06056)

Bases i fonaments de la biologia vegetal i animal en l'àmbit agroalimentari

Bbàsica 6 A 1primer semestre

Bioquímica (3105G10001)

Estructura, propietats, reactivitat i funció de macromolècules. Catàlisi i control de les reaccions bioquímiques. Metabolisme de sucres, lipids, aminoàcids i nucleòtids.

Bbàsica 6 A 2segon semestre

Microbiologia general (3105G10002)

Microbiologia i tècniques microbiològiques

Bbàsica 6 A 2segon semestre

Química orgànica (3105G10042)

L’assignatura ofereix una visió general de la química orgànica, començant per l’estructura de l’àtom i de l’enllaç químic (covalent), passant per l’estructura i propietats de les molècules orgàniques, les funcions orgàniques i la seva reactivitat. S’estudiarà també els orbitals moleculars, la hibridació i formes moleculars, així com la isomeria i estereoisomeria dels compostos orgànics.

Bbàsica 6 A 1primer semestre

Ciència i Tecnologia d'Aliments

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Matèries primeres (3105G10005)

Matèries primeres d'origen animal i vegetal. Fisiologia, desenvolupament i composició dels aliments d'origen animal i d'origen vegetal. Paràmetres de qualitat i factors relacionats.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Assignatures Bàsiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Nutrició humana (3105G10004)

Funcions dels aparells del cos humà, interrelaciones entre ells i sistemes que controlen el seu funcionament i homeòstasi. Tipus de nutrients i principals funcions. Bases per a la determinació dels requeriments nutricionals. Nutrició i salut. Nutrigenòmica.

Bbàsica 6 A 1primer semestre

Ciència i Tecnologia d'Aliments

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Operacions bàsiques d'aliments 1 (3105G06035)

A la indústria alimentària els processos de tractament tèrmic són molt importants i aquests tractaments tèrmics necessiten dels fonaments teòrics de les principals operacions de transferència de matèria i d'energia. A Operacions Bàsiques d’Aliments 1 es donen aquests fonaments teòrics per realitzar els balanços de matèria i d’energia en aquelles operacions de conservació, tractament i transformació dels aliments. També s’introdueix el dimensionament dels principals equips necessaris per a aquestes operacions.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Bioquímica dels aliments (3105G06039)

Components dels aliments: valor nutritiu, propietats físico-químiques i funcionals. Degradació química i bioquímica dels components dels aliments. Modificacions químiques i bioquímiques provocades pels tractaments de transformació i conservació dels aliments. Formulació d’aliments. Els additius, classificació, funcions i legislació.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Química analítica (3105G10007)

Procés analític. Mostreig. La mesura a l'Anàlisi Química. Anàlisi qualitativa. Anàlisi volumètrica. Anàlisi gravimètrica. Introducció als mètodes intrumental d'anàlisi.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre

Dietètica i alimentació (3105G10008)

Alimentació individual en diferents etapes de la vida. Alimentació de col·lectivitats. Desordres nutricionals. L'alimentació com a factor preventiu de múltiples patologies. Dietes saludables y dieta mediterrània. El suport nutricional mitjançant nutrició artificial. La nutrigenòmica. El processament dels aliments i salut. Ètica, cultura i nutrició.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre

Seguretat Alimentària

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Contaminació abiòtica i toxicologia alimentària (3105G10013)

Origen i fonts de la contaminació abiòtica en aliments. Metalls pesats. Pesticides i biocides. Residus de detergents i desinfectants. Medecines veterinàries i additius de pinsos. Nitrits, Nitrats i Nitrosamines. Dioxines i Bifenils policlorats (PCBs). Hidrocarburs policíclics aromàtics. Acrilamida. Additius no permesos. Toxicologia Alimentària.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre

Anàlisi dels aliments i control de qualitat (3105G10014)

Anàlisis biològiques i bioquímiques. anàlisis espectroscòpiques. Cromatografia. Propietats físiques: Color; Anàlisis tèrmiques, Reologia. Textura: avaluació instrumental. Microestructura (microscòpia òptica, electrònica, de fluorescència). Anàlisi sensorial. Avaluació de propietats funcionals de components alimentaris. Control de qualitat.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre

Higiene dels aliments (3105G10015)

Disseny higiènic d'instal·lacions. Neteja i desinfecció d'instruments i de superfícies de contacte amb aliments. Control de l'ambient de les sales de processament i emmagatzematge. Cossos estranys. Gestió d'al·lèrgens. Formació i capacitació del personal (BPF). Qualitat de matèries primeres i control de proveïdors. Control de temperatures.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre

Innovació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Ingredients i aliments funcionals (3105G10019)

Ingredients tecno-funcionals (carbohidrats, proteïnes i lípids) i ingredients amb activitat biològica. Productes alimentosos intermedis (PAI). Ingredients amb activitat biològica i aliments especials: aliments funcionals, aliments enriquits/fortificats, complements alimentosos. Nutricèutics. Nous aliments. Legislació que regula la comercialització i declaracions nutricionals i de propietats saludables. Obtenció de compostos bioactius. Desenvolupament de nous ingredients i productes alimentosos.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre

Assignatures Bàsiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Nutrició humana (3105G10004)

Funcions dels aparells del cos humà, interrelaciones entre ells i sistemes que controlen el seu funcionament i homeòstasi. Tipus de nutrients i principals funcions. Bases per a la determinació dels requeriments nutricionals. Nutrició i salut. Nutrigenòmica.

Bbàsica 6 A 1primer semestre

Ciència i Tecnologia d'Aliments

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Operacions bàsiques d'aliments 1 (3105G06035)

A la indústria alimentària els processos de tractament tèrmic són molt importants i aquests tractaments tèrmics necessiten dels fonaments teòrics de les principals operacions de transferència de matèria i d'energia. A Operacions Bàsiques d’Aliments 1 es donen aquests fonaments teòrics per realitzar els balanços de matèria i d’energia en aquelles operacions de conservació, tractament i transformació dels aliments. També s’introdueix el dimensionament dels principals equips necessaris per a aquestes operacions.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Bioquímica dels aliments (3105G06039)

Components dels aliments: valor nutritiu, propietats físico-químiques i funcionals. Degradació química i bioquímica dels components dels aliments. Modificacions químiques i bioquímiques provocades pels tractaments de transformació i conservació dels aliments. Formulació d’aliments. Els additius, classificació, funcions i legislació.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Química analítica (3105G10007)

Procés analític. Mostreig. La mesura a l'Anàlisi Química. Anàlisi qualitativa. Anàlisi volumètrica. Anàlisi gravimètrica. Introducció als mètodes intrumental d'anàlisi.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre

Dietètica i alimentació (3105G10008)

Alimentació individual en diferents etapes de la vida. Alimentació de col·lectivitats. Desordres nutricionals. L'alimentació com a factor preventiu de múltiples patologies. Dietes saludables y dieta mediterrània. El suport nutricional mitjançant nutrició artificial. La nutrigenòmica. El processament dels aliments i salut. Ètica, cultura i nutrició.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre

Seguretat Alimentària

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Microbiologia dels aliments (3105G06043)

Bases de microbiologia necessàries per comprendre: els principals problemes associats a la presència i creixement de microorganismes en aliments i en equipaments industrials; els processos de transformació d’aliments basats en l’activitat de microorganismes; els sistemes de control de microorganismes i la seva relació amb les tecnologies de conservació d’aliments; la legislació i les tècniques d’anàlisi microbiològica d’aliments.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Contaminació abiòtica i toxicologia alimentària (3105G10013)

Origen i fonts de la contaminació abiòtica en aliments. Metalls pesats. Pesticides i biocides. Residus de detergents i desinfectants. Medecines veterinàries i additius de pinsos. Nitrits, Nitrats i Nitrosamines. Dioxines i Bifenils policlorats (PCBs). Hidrocarburs policíclics aromàtics. Acrilamida. Additius no permesos. Toxicologia Alimentària.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre

Anàlisi dels aliments i control de qualitat (3105G10014)

Anàlisis biològiques i bioquímiques. anàlisis espectroscòpiques. Cromatografia. Propietats físiques: Color; Anàlisis tèrmiques, Reologia. Textura: avaluació instrumental. Microestructura (microscòpia òptica, electrònica, de fluorescència). Anàlisi sensorial. Avaluació de propietats funcionals de components alimentaris. Control de qualitat.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre

Higiene dels aliments (3105G10015)

Disseny higiènic d'instal·lacions. Neteja i desinfecció d'instruments i de superfícies de contacte amb aliments. Control de l'ambient de les sales de processament i emmagatzematge. Cossos estranys. Gestió d'al·lèrgens. Formació i capacitació del personal (BPF). Qualitat de matèries primeres i control de proveïdors. Control de temperatures.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre

Innovació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Ingredients i aliments funcionals (3105G10019)

Ingredients tecno-funcionals (carbohidrats, proteïnes i lípids) i ingredients amb activitat biològica. Productes alimentosos intermedis (PAI). Ingredients amb activitat biològica i aliments especials: aliments funcionals, aliments enriquits/fortificats, complements alimentosos. Nutricèutics. Nous aliments. Legislació que regula la comercialització i declaracions nutricionals i de propietats saludables. Obtenció de compostos bioactius. Desenvolupament de nous ingredients i productes alimentosos.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre

Ciència i Tecnologia d'Aliments

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Comercialització (3105G10020)

El mercat alimentari. El procés de comercialització dels aliments: canals comercials, processos de compra-venda i marges comercials. Canals curts de comercialització. Costos de Producció i Escandall.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre

Seguretat Alimentària

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Alimentació i salut (3105G10003)

Epidemiologia nutricional. Mètodes d'avaluació de la ingesta en individus i poblacions. Estudis poblacionals de consum d'aliments. Reaccions adverses a aliments (al·lèrgies, intoleràncies i celiaquia). Productes dietètics especials.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre

Innovació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Millora de l'impacte ambiental en la indústria alimentària (3105G10011)

Impacte mediambiental de les indústries alimentàries. Mesures de correcció. La gestió de l'aigua. Millores en l'eficiència energètica. Gestió i valorització de subproductes i residus. Residus d'envasos i material d'envasament. Innovació per a la reducció de l'impacte ambiental

OBobligatòria 5 A 1primer semestre

Innovació en envasos (3105G10023)

Desenvolupament de nous materials per l'envasament d'aliments. Disseny d’envasos. Tecnologies d’envasament dels aliments: envasament actiu, envasament intel•ligent, envasament asèptic.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre

Màrqueting (3105G10025)

Fonaments de Màrqueting. Noves tendències en les estratègies de promoció i comercialització de productes alimentaris.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre

Ciència i Tecnologia d'Aliments

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Tecnologia de processos en les agroindústries (3105G06037)

Contempla el processos tecnològics de les indústries alimentàries. Tecnologies dels processos de preparació, transformació, conservació, envasament, emmagatzematge i transport dels aliments. Equips industrials pel processament dels aliments.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Comercialització (3105G10020)

El mercat alimentari. El procés de comercialització dels aliments: canals comercials, processos de compra-venda i marges comercials. Canals curts de comercialització. Costos de Producció i Escandall.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre

Seguretat Alimentària

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Alimentació i salut (3105G10003)

Epidemiologia nutricional. Mètodes d'avaluació de la ingesta en individus i poblacions. Estudis poblacionals de consum d'aliments. Reaccions adverses a aliments (al·lèrgies, intoleràncies i celiaquia). Productes dietètics especials.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre

Seguretat alimentària I (3105G10043)

Organismes i institucions implicades en la Seguretat Alimentària. Avaluació, gestió i comunicació del risc i els seus components. Avaluació de la exposició. Sistemas de recollida de dades. Principis i objectius de seguretat alimentària.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Seguretat alimentària II (3105G10044)

Sistemes d'autocontrol de la producció: Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC). Perills biològics, químics i físics associats a la producció d'aliments. Al·lergens alimentaris. Identificació i avaluació de perills. Determinació de mesures preventives. Identificació de punts de control i establiment de límits crítics. Documentació i registres. Traçabilitat. Gestió d'al·lergens.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Innovació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Millora de l'impacte ambiental en la indústria alimentària (3105G10011)

Impacte mediambiental de les indústries alimentàries. Mesures de correcció. La gestió de l'aigua. Millores en l'eficiència energètica. Gestió i valorització de subproductes i residus. Residus d'envasos i material d'envasament. Innovació per a la reducció de l'impacte ambiental

OBobligatòria 5 A 1primer semestre

Innovació en envasos (3105G10023)

Desenvolupament de nous materials per l'envasament d'aliments. Disseny d’envasos. Tecnologies d’envasament dels aliments: envasament actiu, envasament intel•ligent, envasament asèptic.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre

Màrqueting (3105G10025)

Fonaments de Màrqueting. Noves tendències en les estratègies de promoció i comercialització de productes alimentaris.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre

Tecnologia Culinària i Noves Tecnologies (3105G10045)

Noves tecnologies d'elaboració i processament dels aliments. Tecnologies emergents de conservació i transformació. Tecnologia culinària i de restauració col·lectiva. Equips industrials.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Biotecnologia aplicada a la indústria alimentària (3105G10046)

Obtenció d'additius i ingredients alimentaris mitjançant processos biotecnològics. Producció i millora de microrganismes per a aplicacions alimentàries (cultius iniciadors, bioprotectors, bioconservadors, prebiòtics). Estratègies de modificació genètica. Potencialitats de la biotecnologia en la innovació, millora de la qualitat i la seguretat de productes i processos alimentaris.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Innovació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Desenvolupament de nous productes alimentaris (3105G10006)

Disseny de nous productes. Ingredients i formulació. Interaccions entre ingredients (incompatibilitats i sinergies). Substitució d'ingredients convencionals. Industrialització

OBobligatòria 5 A 2segon semestre

Innovació i emprenedoria (3105G10024)

Creativitat i innovació. Desenvolupament de nous productes/processos. Procés creatiu. Enprenedoria. Pla d'empresa. Propietat intel·lectual i industrial.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre

Industries d'aliments d'origen vegetal

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Enologia i indústries derivades (3105G06044)

Tecnologia de l'elaboració de vi des del camp a la taula. Indústries derivades. Altres begudes alcohòliques.

OPoptativa 5 A 1primer semestre

Indústries hortofructícoles (3105G06046)

Conservació post-collita de fruites i hortalisses per a consum en fresc. Tecnologies de processat mínim. Conserves d'aliments vegetals. Tecnologia dels sucs i concentrats de fruita. Begudes refrescants.

OPoptativa 5 A 2segon semestre

Indústries de l'oli i la farina (3105G10031)

Fonaments i descripció dels diferents processos en les indústries de l'oli, greixos i derivats i en les indústries de derivats de cereals. Control i gestió de la qualitat en aquestes indústries.

OPoptativa 5 A 1primer semestre

Industries d'aliments d'origen animal

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Indústries làcties i d'ovoproductes (3105G06049)

Composició i propietats de la llet. Tecnologia de la llet i dels productes lactis no fermentats. Tecnologia del iogurt i el formatge. Composició, propietats i conservació dels ous. Tecnologia dels ovoproductes.

OPoptativa 5 A 2segon semestre

Indústries càrnies (3105G10032)

Composició i atributs de qualitat de la carn. Sacrifici i especejament. Tecnologia de la carn fresca. Formulació i elaboració de preparats carnis

OPoptativa 5 A 1primer semestre

Productes de la pesca i plats preparats (3105G10033)

Peix i marisc: tipus, rellevància, i característiques fisicoquímiques i nutricionals. Canvis químics i bioquímics posteriors a la captura del peix. Control de la frescor. Tecnologia de conservació del peix i productes derivats de la pesca. Principals riscos alimentaris associats al consum de productes de la pesca. Plats preparats: classificació i tendències de mercat. Legislació. Desenvolupament de nous productes. Tecnologia per a l'elaboració i conservació dels plats preparats.

OPoptativa 5 A 1primer semestre

Pràctiques Externes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pràctiques en empresa (3105G10040)

Estades en l'entorn laboral (EEL) o Pràctiques en empresa (PE). Realització de pràctiques en empreses alimentàries o institucions relacionades. Les EEL son l'acció formativa desenvolupada per un estudiant en qualsevol entitat col·laboradora, pública o privada, nacional o estrangera, o en unitats de pròpia universitat, amb l'objectiu d'aplicar i complementar la formació adquirida en la seva formació acadèmica, apropar l'estudiant a la realitat de l'àmbit professional en què exercirà la seva activitat professional i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball. Són pràctiques curriculars aquelles que estan configurades com a activitats acadèmiques en els Plans d’Estudi i suposaran la superació de requeriments per obtenir la titulació, d’acord amb les previsions establertes en el pla d’estudis corresponent. Objectius. Les pràctiques acadèmiques han de servir per: • Desenvolupar les competències específiques de la professió, descrites en les titulacions. • Aproximar els estudiants als escenaris professionals reals i incrementar les possibilitats d’accés al mercat laboral. • Reconèixer les pròpies aptituds, actituds i competències personals, les necessitats de formació, analitzar el seus punts forts i febles. • Contrastar l’aprenentatge acadèmic adquirit i les situacions reals presents en el món professional, de tal manera que el l’estudiant sigui capaç de comprendre el sentit de les diverses disciplines que integren els estudis. • Reflexionar sobre allò que cadascú ha fet i après durant l’estada de pràctiques.

OPoptativa 15 F 1primer semestre
J Aanual
S Aanual

Treball fi de grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Treball final de Grau (3105G10030)

Treball individual realitzat per l'estudiant, guiat o tutoritzat per un professor de l'estudi, en què ha de desenvolupar un tema de recerca o innovació relacionat amb els continguts de la carrera, redactar una memòria i presentar-lo oralment. El TFG comporta la realització i defensa, per part de l’estudiant, d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixement, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en l’ensenyament corresponent. Està orientat a l’avaluació de competències associades al títol i conclou amb la defensa pública i l’avaluació i qualificació del treball. Per a cada estudi es fixaran les competències específiques i transversals que seran objecte d’avaluació d’acord amb la memòria d’implantació de l’estudi. El TFG serveix per validar que se saben aplicar, a un treball concret, els coneixements teòrics i pràctics adquirits durant els seus estudis de grau. La seva realització ha de ser la culminació del procés d’adquisició de coneixements i competències al llarg dels estudis, i ha de facilitar l’assoliment de la maduresa necessària per a la futura activitat com a professional.

OBobligatòria 15 F 1primer semestre
S 2segon semestre

Innovació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Desenvolupament de nous productes alimentaris (3105G10006)

Disseny de nous productes. Ingredients i formulació. Interaccions entre ingredients (incompatibilitats i sinergies). Substitució d'ingredients convencionals. Industrialització

OBobligatòria 5 A 2segon semestre

Innovació i emprenedoria (3105G10024)

Creativitat i innovació. Desenvolupament de nous productes/processos. Procés creatiu. Enprenedoria. Pla d'empresa. Propietat intel·lectual i industrial.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre

Ciència i Tecnologia d'Aliments

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Legislació i deontologia (3105G10010)

Legislació alimentària. Legislació europea, estatal i autonòmica. Estructura i camps d’actuació. Normes de qualitat i de seguretat alimentàries. Deontologia, concepte. Ètica professional i bioètica. Codis deontològics i de conducta.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre

Seguretat Alimentària

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Qualitat i assegurament de la qualitat alimentària (3105G10018)

Concepte de qualitat. Estàndards de qualitat en les indústries alimentàries (ISO, BRC, IFS, SFQ, ...). Sistemes integrals de Gestió de la Qualitat Ambiental i Seguretat i Salut en el treball (ISO, OHSA...). Auditories i certificacions.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre

Ciència i Tecnologia d'Aliments

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Legislació i deontologia (3105G10010)

Legislació alimentària. Legislació europea, estatal i autonòmica. Estructura i camps d’actuació. Normes de qualitat i de seguretat alimentàries. Deontologia, concepte. Ètica professional i bioètica. Codis deontològics i de conducta.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre

Seguretat Alimentària

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Qualitat i assegurament de la qualitat alimentària (3105G10018)

Concepte de qualitat. Estàndards de qualitat en les indústries alimentàries (ISO, BRC, IFS, SFQ, ...). Sistemes integrals de Gestió de la Qualitat Ambiental i Seguretat i Salut en el treball (ISO, OHSA...). Auditories i certificacions.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.