Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2018-2019

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Matemàtiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de matemàtiques 1 (3105G08001)

Funcions d'una variable. Equacions diferencials de primer i segon ordre. Mètodes numèrics. Aplicacions a l'enginyeria.

Bbàsica 9 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Fonaments de matemàtiques 2 (3105G08002)

L'objectiu principal de l'assignatura és que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de l'àlgebra lineal i les seves aplicacions a la geometria i a les equacions diferencials.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Física

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de física 1 (3105G08003)

Mecànica clàssica. Ones. Mecànica de fluids. Termodinàmica.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Fonaments de física 2 (3105G08004)

Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de les lleis generals de Camps i Electromagnetisme, així com les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Expressió gràfica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Expressió gràfica (3105G08048)

Bases per la interpretació, redacció y validació de documentació tècnica en format gràfic. Introducció a les tècniques de disseny assistit per ordinador. L'expressió gràfica a l'enginyeria és un llenguatge gràfic basat en normes tècniques mundialment acceptades. El domini del llenguatge gràfic és important per compartir informació de projectes d'enginyeria entre professionals de diferents àmbits i nacionalitats. De la mateixa manera aquest llenguatge permet modelitzar i representar problemes tècnics d'una manera entenedora.

Bbàsica 9 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Química

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de química (3105G08005)

Química inorgànica i orgànica aplicades. Dissolucions. Termoquímica. Equilibri químic. Reaccions en dissolució aquosa (àcid-base, precipitació i redox). Aplicacions industrials i mediambientals.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Informàtica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Informàtica (3105G08049)

L'objectiu principal de l'assignatura és donar eines conceptuals d'informàtica i, especialment, de programació a estudiants d'enginyeries no informàtiques. Aprendre a dissenyar software.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Empresa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments d'organització d'empreses (3105G08006)

Aquesta assignatura té com a objectiu oferir un coneixement pràctic i construir la base per a majors coneixements en l'àmbit de la Organització d'Empreses. Els continguts es centren especialment en l'estudi del concepte d'empresa i el seu entorn. També s'estudien els subsistemes d'administració, financer, comercial i d'operacions.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Fonaments de ciència de materials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de ciència de materials (3105G08050)

Amb aquesta assignatura l'alumne comprendrà la relació existent entre l'estructura, el processament i les propietats dels materials. Per una altra banda, es descriuran les tres famílies més importants de materials estructurals (metal·lics, ceràmics i polímers)

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Estadística

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estadística (3105G08047)

Elements i tècniques de probabilitat i estadística aplicades a la descripció, modelatge, control i inferència en l'enginyeria

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Mecànica de fluids i termotècnia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Enginyeria de fluids (3105G08007)

Processos fluidomecànics. Mecànica de fluids

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Termodinàmica (3105G08008)

Coneixements de termodinàmica aplicada i de transmissió de calor. Principis bàsics i la seva aplicació a la resolució de problemes d'enginyeria.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Sistemes elèctrics, electrònics i automàtics

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Teoria de circuits i fonaments d'electrònica (3105G08009)

Fonaments de teoria de circuits i electrònica per resolució i disseny de circuits electrònics.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre ENanglès

Màquines elèctriques (3105G08010)

Teoria de circuits aplicada a l'anàlisi de sistemes elèctrics trifàsics. Generalitats sobre màquines elèctriques estàtiques i rotatives. Transformadors.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Fonaments de control (3105G08011)

- Proporcionar una base preliminar sobre el control de processos. - Analitzar els diferents tipus de sistemes de control - Capacitar a l’alumne per l'anàlisi de les característiques d'un sistema de control. - Inttroduir a l'alumne en el disseny de sistemes de control.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Mecànica i resistència de materials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de mecànica (3105G08012)

Fonaments d'estàtica, cinemàtica i dinàmica de mecanismes i màquines.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Teoria de màquines (3105G08013)

Cinemàtica i dinàmica de mecanismes i màquines.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Elasticitat i resistència de materials (3105G08014)

Elasticitat i resistència de materials

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Aplicacions en màquines i estructures

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tecnologies de materials (3105G08022)

L'assignatura dóna a conéixer les tècniques que s'utilitzen per donar forma (conformar) els metalls i modificar les seves propietats per mitjà de tractaments tèrmics. Estudiarem també els fonaments de la corrosió dels metalls.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Automàtica i informàtica industrial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Informàtica i comunicacions (3105G08026)

Arquitectura de computadors, micorprocessadors i microcontroladors a la indústria, sistemes operatius, xarxes d'ordinadors i internet

OBobligatòria 4 A 2segon semestre CAcatalà

Tècniques analítiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Ampliació de matemàtiques 1 (3105G08028)

Càlcul en varies variables i càlcul vectorial

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Producció industrial i medi ambient

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tecnologies de fabricació (3105G08015)

Processos i sistemes de fabricació. Disseny i assaig de màquines. Tècniques de medició i control de qualitat

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Aplicacions de sistemes hidràulics i tèrmics

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Enginyeria tèrmica (3105G08018)

Aplicacions d'enginyería tèrmica. Equips i generadors tèrmics. Calor i fred industrial.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Sistemes fluidomecànics (3105G08019)

Màquines hidràuliques i de fluids. Projectes d'instal·lacions fluidomecàniques

OBobligatòria 5 A 2segon semestre NDno definit

Aplicacions en màquines i estructures

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a les estructures (3105G08020)

Introducció a les estructures

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà
F 1primer semestre NDno definit

Elements de màquines (3105G08021)

Disseny de màquines.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre ENanglès

Aplicacions elèctriques i electròniques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Sistemes electrònics i automàtics (3105G08023)

Control i modelització de sistemes d'esdeveniments discrets. Control de sistemes en temps discret

OBobligatòria 9 A 2segon semestre CAcatalà

Electrotècnia i accionaments elèctrics (3105G08024)

Màquines elèctriques rotatives i introducció al seu control. Aparellatge elèctric. Automatismes.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Automàtica i informàtica industrial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Regulació automàtica (3105G08025)

-Anàlisi de sistemes de control. -Disseny de controladors.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Enginyeria química

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tecnologia de processos (3105G08027)

Anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos industrials continus i discontinus. Balanços de matèria i d'energia. Càlcul d'unitats de procés (bescanviadors de calor, evaporadors, cristal·litzadors, filtres i centrifugadores).

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Tècniques analítiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Ampliació de matemàtiques 2 (3105G08029)

Mètodes numèrics. Teoria de grafs.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Aptituds professionals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Taller d'ensinistrament professional (3105G08031)

Capacitació de l'enginyer per relacionar-se amb l'administració i l'entorn laboral.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre NDno definit

Producció industrial i medi ambient

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Gestió de la producció (3105G08016)

Direcció d'operacions. Decisions tàctiques de producció: planificació de la producció (a nivell de pla mestre, MRP I&II i control de planta) i gestió d'estocs. Aplicacions informàtiques de gestió.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Ciència i tecnologia del medi ambient (3105G08017)

Impacte ambiental i gestió ambiental. Efluents líquids. Qualitat de les aigües i tractaments. Contaminació atmosfèrica. Regulació i control. Residus generació i gestió. Contaminació acústica.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre CAcatalà

Projectes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projectes (3105G08051)

Metodologia. Organització i gestió de projectes

OBobligatòria 4 A 1primer semestre CAcatalà

Tècniques analítiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Investigació operativa (3105G08030)

Elements i tècniques d'optimització lineal, entera i no-lineal en enginyeria

OBobligatòria 4 A 1primer semestre CAcatalà

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Càlcul mecànic per elements finits (3105G08032)

Introducció al mètode dels elements finits. El mètode directe de les rigideses. Forma forta i forma dèbil en problemes d'una dimensió. Formulació d'elements finits per problemes d'una o dues dimensions. Formulació d'elements finits per bigues y pòrtics. Anàlisi de plaques. Tipologies de codis comercials d'elements finits: codis explícits i codis implícits

OPoptativa 5 A 1primer semestre NDno definit

Simulació de sistemes mecànics (3105G08033)

L'ús de programari de simulació en el disseny de sistemes mecànics és una realitat i l'enginyer actual n'ha de conèixer els principis bàsics de funcionament. El curs presenta i introdueix l'aplicació de diferents tipus de programari de simulació en l'àmbit de l'enginyeria mecànica en tres grans blocs: (i) entorn de programació (MATLAB), (ii) simulació de dinàmica de mecanismes i (iii) optimització i disseny probabilista (dins un codi d'elements finits, al full de càlcul o en un entorn de programació). El funcionament del curs està basat en l'estudi de casos en els que s'aplicaran tècniques de simulació.

OPoptativa 5 A 1primer semestre ENanglès

Modelització i simulació en enginyeria (3105G08035)

Modelització de sistemes organitzatius en enginyeria mitjançant eines de simulació.

OPoptativa 5 A 2segon semestre CAcatalà

Manteniment industrial (3105G08037)

Gestió del manteniment correctiu. Implantació del manteniment preventiu

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Planificació de processos productius (3105G08038)

Mètodes per la planificació dels processos de fabricació a partir de les característiques tècniques dels productes i dels recursos necessaris. Activitats principals que intervenen el procés de desenvolupament d’un producte, focalitzant la integració entre disseny i fabricació des de les fases inicials del disseny. Selecció de processos de fabricació i estimació de costos. Enginyeria concurrent i sistemes CAPP.

OPoptativa 5 A 1primer semestre ENanglès

Robòtica industrial (3105G08042)

Introducció a la robòtica des d'un punt de vista de la seva programació i el seu anàlisi cinemàtic. Sensors i actuadors. Sistemes de coordenades. Cinemàtica d'un manipulador. Programació i simulació de robots. Control i generació de trajectòries.

OPoptativa 5 A 2segon semestre CAcatalà

Intel·ligència artificial (3105G08043)

Sistemes intel·ligents de suport a la presa de decisió. Lògica i control fuzzy, mineria de dades, xarxes neuronals.

OPoptativa 5 A 2segon semestre ENanglès

Organització de la informació (3105G08046)

Desenvolupament i gestió de bases de dades

OPoptativa 5 A 2segon semestre CAcatalà

Pràctiques en empreses (3105G08053)

Pràctiques externes en empreses o institucions en l'àmbit d'estades a l'entorn laboral. http://www.udg.edu/eps/Relacionsambempreses/EstadesEntLab/tabid/2969/language/ca-ES/Default.aspx

OPoptativa 15 F 1primer semestre CAcatalà
J Aanual CAcatalà
S Aanual CAcatalà

Projecte fi de grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projecte fi de grau (3105G08052)

Projecte fi de grau. Informació a: http://www.udg.edu/eps/Informaci%C3%B3acad%C3%A8mica/TreballfinaldegrauiPFC/tabid/3244/language/ca-ES/Default.aspx

OBobligatòria 15 F 1primer semestre NDno definit
J 2segon semestre NDno definit
S 2segon semestre NDno definit