Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2019-2020

Grau en Enginyeria Agroalimentària

Matemàtiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Matemàtiques 1 (3105G06001)

Nombres complexos. Àlgebra lineal. Models matricials.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Matemàtiques 2 (3105G06002)

Càlcul infinitesimal. Integració. Equacions diferencials. Mètodes numèrics.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

Estadística i informàtica (3105G06003)

Introducció al computador. Anàlisi i disseny de bases de dades i d'algorismes. Dades univariants i bivariants. Introducció a la distribució normal i l'inferència estadística.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

Física

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Física 1 (3105G06004)

Amb aquesta assignatura es pretén familiaritzar l'alumne amb els conceptes fonamentals relacionats amb les lleis de la mecànica, resistència de materials, estàtica i dinàmica de fluids.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Física 2 (3105G06005)

Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de les lleis generals de Termodinàmica, Camps i Electromagnetisme, així com les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

Química

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Química (3105G06053)

Per l'estudi de la Química en l'Enginyeria Agroalimentària, es desenvolupen temes de Química general aplicada, com ara les dissolucions (no electrolítiques i electrolítiques), la termoquímica, la cinètica química, l'equilibri en fase gasosa i les principals reaccions en dissolució aquosa (àcid-base, precipitació i oxidació-reducció). S’estudia també, la nomenclatura i la formulació de compostos orgànics així com la seva importància en el sector agroalimentari.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Expressió Gràfica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Expressió Gràfica (3105G06054)

Bases per la interpretació, redacció y validació de documentació tècnica en format gràfic. Introducció a les tècniques de disseny assistit per ordinador.L'expressió gràfica a l'enginyeria és un llenguatge gràfic basat en normes tècniques mundialment acceptades. El domini del llenguatge gràfic és important per compartir informació de projectes d'enginyeria entre professionals de diferents àmbits i nacionalitats. De la mateixa manera aquest llenguatge permet modelitzar i representar problemes tècnics d'una manera entenedora.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Empresa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Empresa (3105G06055)

Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

Biologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Biologia (3105G06056)

Bases i fonaments de la biologia vegetal i animal en l'àmbit agroalimentari

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Geologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Geologia, edafologia i climatologia (3105G06006)

Conceptes generals de Gelogia: minerals i roques. Processos geològics externs Conceptes generals de climatologia : els factors climàtics i la seva importància en l'agricultura. Edafologia: els sòls, les seves principals característiques i funcions.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

Bases tecnològiques de la producció vegetal

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Bases tecnològiques de la producció vegetal 1 (3105G06007)

Principis de les bases de la producció i protecció vegetal: fisiologia vegetal i factors que afecten el rendiment dels cultius.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Bases tecnològiques de la producció vegetal 2 (3105G06008)

Bases de la producció vegetal: material vegetal, sistemes de producció i d'explotació. Biotecnologia i avenços tecnològics en la produccció vegetal.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Bases tecnològiques de la producció animal

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Bases tecnològiques de la producció animal (3105G06057)

Tecnologies i sistemes de producció animal. Allotjaments i instal·lacions per la salut i el benestar animal.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Ciència i tecnologia del medi ambient

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Ecologia i enginyeria ambiental (3105G06009)

Principis d'ecologia. Estudi d'impacte ambiental. Enginyeria ambiental.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Anàlisi agroalimentària i ambiental (3105G06010)

Revisió de les tècniques analítiques més utilitzades en el camp agroalimentari i d'estudis mediambientals. Estudi de l'expressió dels resultats i de la seva incertesa.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Enginyeria del medi rural

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Topografia i SIG (3105G06011)

Coneixement de les eines i les bases teòriques per represenar el territori i els seus elements.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Estructures (3105G06012)

Bases de resistència de materials i càlcul d'estructures metàl·liques

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Hidràulica i Electrotècnia (3105G06013)

Principis d'hidràulica i electrotècnia aplicats a l'enginyeria agroalimentària

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Projectes (3105G06014)

Metodologia, organització i gestió de projectes agroalimentaris

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Economia Agrària

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Comercialització i valoració agroalimentària (3105G06015)

Comercialització i màrqueting dels productes agroalimentaris. Valoracions i peritatges agroalimentaris.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Tecnologies de la Producció Animal

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fisiologia i genètica animal (3105G06016)

Principis bàsics de la fisiologia animal, del creixement i de la millora genètica.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Alimentació animal (3105G06017)

Nutrició i alimentació animal.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Tecnologies de la Producció Vegetal

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fitotècnia (3105G06018)

Fonaments i tecnologies de la producció agrícola

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Protecció vegetal (3105G06019)

Bases i tècniques per la protecció dels cultius dels agents nocius que disminueixen el rendiment i la qualitat dels productes agraris, en el marc de la producció agrària sostenible.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Cultius herbacis (3105G06020)

Importància i perspectives del sector. Tècniques de conreu de cultius herbacis. Cereals. Proteaginoses. Oleaginoses. Farratges. Cultius energètics.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Enginyeria de les Explotacions Agropecuàries

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Construccions i instal·lacions agropecuàries (3105G06021)

Construccions i instal·lacions agropecuàries

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Maquinària agrícola (3105G06022)

Mecanització agrària

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Regs (3105G06023)

Regs

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Formació complementària mòdul tecnologia específica Explotacions Agropecuàries

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Política agrària i desenvolupament rural (3105G06024)

Política Agrària: Revisió teòrica i històrica. La Política Agrària Comunitària. L'Organització Mundial del Comerç. Política ambiental i de recursos naturals. Desenvolupament rural: revisió teòrica i històrica. El desenvolupament rural a la Unió Europea.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Operacions Bàsiques i Processos

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Operacions bàsiques d'aliments 1 (3105G06035)

A la indústria alimentària els processos de tractament tèrmic són molt importants i aquests tractaments tèrmics necessiten dels fonaments teòrics de les principals operacions de transferència de matèria i d'energia. A Operacions Bàsiques d’Aliments 1 es donen aquests fonaments teòrics per realitzar els balanços de matèria i d’energia en aquelles operacions de conservació, tractament i transformació dels aliments. També s’introdueix el dimensionament dels principals equips necessaris per a aquestes operacions.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Operacions bàsiques d'aliments 2 (3105G06036)

Operacions bàsiques de transferència de quantitat de moviment Operacions de manipulació de sòlids Operacions de transferència de matèria

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Tecnologia de processos en les agroindústries (3105G06037)

Contempla el processos tecnològics de les indústries alimentàries. Tecnologies dels processos de preparació, transformació, conservació, envasament, emmagatzematge i transport dels aliments. Equips industrials pel processament dels aliments.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Tecnologia d'Aliments

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Gestió de la qualitat i seguretat alimentària (3105G06038)

Sistemes integrals de control de qualitat de productes i procés: BRC, IFS, GFSI, etc. Traçabilitat. Principis i requisits generals en matèria de d'higiene i seguretat alimentària. Legislació. Procediments d’autocontrol de la producció, transformació i distribució d’aliments basats en els principis de l'Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC).

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Bioquímica dels aliments (3105G06039)

Components dels aliments: valor nutritiu, propietats físico-químiques i funcionals. Degradació química i bioquímica dels components dels aliments. Modificacions químiques i bioquímiques provocades pels tractaments de transformació i conservació dels aliments. Formulació d’aliments. Els additius, classificació, funcions i legislació.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Enginyeria i disseny de les indústries agràries i alimentàries

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Enginyeria i disseny de les agroindústries (3105G06040)

Bases per al disseny d'indústries agroalimentàries. Termometria. Psicrometria. Fonaments de la transferència de calor. Aïllament tèrmic. Instal·lacions de calor i de fred a la indústria alimentària.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Enginyeria de les instal·lacions auxiliars

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Automatització i control de processos en les agroindústries (3105G06041)

Estudi dels equipaments de control automatic de diferents variables en processos de producció. Modelització dinàmica de processos.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Construccions agroindustrials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Construccions i instal·lacions agroindustrials (3105G06042)

Construccions i instal·lacions agroindustrials

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Formació complementària mòdul tecnologia específica Indústries Agràries i Alimentàries

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Microbiologia dels aliments (3105G06043)

Bases de microbiologia necessàries per comprendre: els principals problemes associats a la presència i creixement de microorganismes en aliments i en equipaments industrials; els processos de transformació d’aliments basats en l’activitat de microorganismes; els sistemes de control de microorganismes i la seva relació amb les tecnologies de conservació d’aliments; la legislació i les tècniques d’anàlisi microbiològica d’aliments.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Optatives del mòdul de tecnologia específica d'explotacions agropecuàries

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Producció integrada i ecològica (3105G06025)

Bases i tècniques per a la producció de cultius sota la normativa de producció integrada i ecològica

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Producció de fruiters i vivers (3105G06026)

Producció de Fruiters i Vivers

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Producció de monogàstrics (3105G06028)

Estructura productiva dels sectors porcí, avícola i cunícola. Races. Planificació de la producció. Reproducció. Patologies. Maneig. Alimentació. Sistemes d'explotació i producció.

OPoptativa 5 A 2segon semestre CAcatalà

Producció de remugants (3105G06029)

Estructura productiva del sector boví. Races. Reproducció. Planificació de la producció. Maneig. Alimentació. Sistemes d'explotació i producció

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Produccions ramaderes alternatives (3105G06030)

Cria i explotació d'espècies ramaderes alternatives (o no convencionals). Anàlisi i valoració dels seus sistemes de producció.

OPoptativa 5 A 2segon semestre CAcatalà

Jardineria i camps esportius (3105G06032)

Disseny de jardins. Projectes de camps esportius.

OPoptativa 5 A 2segon semestre CAcatalà

Projectes de restauració ambiental i paisatgística (3105G06033)

Paisatge i medi natural. Enginyeria de la restauració del medi natural.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Pràctiques en empresa (3105G06034)

Pràctiques externes en empreses o institucions dins del marc de les Estades en l'Entorn Laboral.

OPoptativa 15 F 1primer semestre CAcatalà
J 2segon semestre CAcatalà
S 2segon semestre CAcatalà

Optatives del mòdul de tecnologia específica d'indústries agràries i alimentàries

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràctiques en empresa (3105G06034)

Pràctiques externes en empreses o institucions dins del marc de les Estades en l'Entorn Laboral.

OPoptativa 15 F 1primer semestre CAcatalà
J 2segon semestre CAcatalà
S 2segon semestre CAcatalà

Enologia i indústries derivades (3105G06044)

Tecnologia de la fermentació alcohòlica. Indústria del vi i del cava. Altres begudes alcohòliques.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Indústries de l'oli i greixos (3105G06045)

Fonaments i descripció dels diferents processos en les indústries de l'oli, greixos i derivats i en les indústries de derivats de cereals. Control i gestió de la qualitat en aquestes indústries.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Indústries hortofructícoles (3105G06046)

Conservació post-collita de fruites i hortalisses per a consum en fresc. Tecnologies de processat mínim. Conserves d'aliments vegetals. Tecnologia dels sucs i concentrats de fruita. Begudes refrescants.

OPoptativa 5 A 2segon semestre CAcatalà

Indústries càrnies 1 (3105G06047)

Composició i atributs de qualitat de la carn. Sacrifici i especejament. Tecnologia de la carn fresca. Formulació i elaboració de preparats carnis

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Indústries càrnies 2 (3105G06048)

Plats preparats carnis. Tendències de mercat. Riscos alimentaris associats amb el consum de plats preparats. Legislació. Tecnologia de plats preparats

OPoptativa 5 A 2segon semestre CAcatalà

Indústries làcties i d'ovoproductes (3105G06049)

Composició i propietats de la llet. Tecnologia de la llet i dels productes lactis no fermentats. Tecnologia del iogurt i el formatge. Composició, propietats i conservació dels ous. Tecnologia dels ovoproductes.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Projecte Fi de Grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projecte fi de grau (3105G06058)

Realització d'un projecte / treball fi de grau com exercici integrador i de síntesi

OBobligatòria 15 F 1primer semestre NDno definit
J 2segon semestre NDno definit
S 2segon semestre CAcatalà