Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Accés a graus per a més grans de 40 i 45 anys

Text consolidat de la Normativa reguladora de l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau de la Universitat de Girona per als més grans de 40 anys mitjançant experiència professional i per als més grans de 45 anys mitjançant la prova d'accés

Aprovada pel Consell de Govern en la sessió ordinària núm. 5/2014, de 19 de juny de 2014 (eBOU-649) i modificada pel Consell de Govern en la sessió ordinària núm. 3/2020, de 19 de febrer de 2020 (eBOU-1853)

El Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, regula les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles.

A més de les condicions d’accés a la universitat amb estudis previs, el Reial decret n’estableix d’altres orientades a persones que s’han vist privades d’accedir a la universitat per les vies tradicionals. Així, incorpora una nova via d’accés per als més grans de 45 anys, adreçada als que no posseeixin cap titulació que habiliti per accedir a la universitat ni puguin acreditar experiència laboral o professional. Manté, també, la coneguda dels més grans de 25 anys i n’estableix una altra per a aquelles persones majors de 40 anys amb experiència laboral o professional vinculada a la titulació a què volen accedir.

La disposició transitòria única de l’esmentat Reial decret estableix que els procediments d’admissió per a les vies esmentades en el paràgraf anterior seran d’aplicació per al curs 2010-11.

El Reial decret preveu la possibilitat de constituir comissions organitzadores de les proves d’accés per als més grans de 25 anys i per als més grans de 45 anys en l’àmbit de la comunitat autònoma. El Consell Interuniversitari de Catalunya així ho ha decidit.

Ara bé, el Reial decret no preveu aquesta possibilitat en relació a l’accés a la universitat mitjançant l’acreditació d’experiència laboral o professional, per la qual cosa es fa necessari que la Universitat de Girona estableixi, d’acord amb el reial decret citat, la normativa que regularà l’accés per aquesta via.

El Consell de Govern va aprovar en la sessió núm. 2/10, de 25 de febrer de 2010, la Normativa reguladora de l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau de la Universitat de Girona per als més grans de 40 anys mitjançant experiència professional, que va ser modificada per acord del Consell de Govern en sessió núm. 3/11, de 31 de març de 2011. Pel fet que el CIC, a través de l’Oficina d’Accés, ofereix a les universitats la possibilitat d’acollir-se als procediments comuns de matrícula per a l’accés a la universitat per als més grans de 40 anys mitjançant experiència professional i per les proves d’accés a la universitat per als més grans de 45 anys cal adaptar aquella normativa als requeriments del procediment comú esmentat, que contempla, sobretot un calendari comú.

Fruit de l’experiència en l’aplicació de la normativa esmentada, amb els objectius de millorar la descripció dels procediments d’accés per als més grans de 40 anys mitjançant l’experiència professional i d’incorporar la regulació de l’accés per a més grans de 45 anys, que tot i basar- se en una prova d’accés organitzada pel Consell Interuniversitari de Catalunya, contempla una fase d’entrevista personal a desenvolupar per la Universitat, es fa necessari aprovar una nova normativa.

Pel fet que el RD 412/2014, de 6 de juny, pel qual s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau, modifica les condicions requerides per a l’accés a la universitat per les vies que regula aquesta normativa, s’actualitza l’article 3. 

Article 1. Règim jurídic

L'accés a la Universitat de Girona per als més grans de 40 anys i per als més grans de 45 anys es regirà pel que estableixen els articles 36 a 44 del Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles i l'article 42.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, en la redacció donada per la Llei 4/2007, de 12 d'abril, i pel que disposa la present normativa.

Article 2. Naturalesa i finalitat del procediment de valoració

2.1. L’accés per als més grans de 40 anys permet valorar, de manera objectiva, l'experiència laboral i professional del sol·licitant i apreciar-ne la maduresa i idoneïtat per a seguir amb èxit l'ensenyament universitari oficial de grau triat, amb la finalitat de determinar quins candidats poden accedir a les places que s’ofereixen per a cada un dels ensenyaments oficials de grau que tinguin prevista aquesta via d’accés en la memòria del pla d’estudis verificat.

A la valoració dels mèrits acreditats seguirà, d’acord amb el que disposa l’article 36.4 del RD1892/2008, l’entrevista personal amb el candidat.

2.2. L’accés per als més grans de 45 anys permet valorar, mitjançant una prova d’accés, la maduresa i idoneïtat dels candidats per seguir amb èxit els estudis universitaris, així com la seva capacitat de raonament i d’expressió escrita.

A la superació de la prova seguirà, d’acord amb el que disposa l’article 38.3 del RD 1892/2008, una entrevista personal amb el candidat prèvia manifestació del centre-estudi al qual es vol accedir.
La prova d'accés, un cop superada, té validesa indefinida, mentre que l'entrevista personal, obligatòria i amb resolució final d'apte, només tindrà validesa l'any en què es fa i per accedir a un sol centre-estudi.

Article 3. Requisits

3.1. Les persones que sol·licitin participar en l’accés a la Universitat de Girona mitjançant l’acreditació d’experiència laboral o professional hauran de reunir els requisits següents:

a) Haver complert 40 anys l'any en què sol·licita l'accés a la universitat.

b) No posseir cap titulació que habiliti per accedir a la universitat.

c) Acreditar experiència laboral o professional en relació a l’ensenyament de grau per al qual sol·liciten l’accés.

3.2. Les persones que sol·licitin participar en l’accés a la Universitat de Girona mitjançant les proves d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys hauran de reunir els requisits següents:

a) Haver complert 45 anys en l'any natural en què es realitza la prova.

b) No posseir cap titulació que habiliti per accedir a la universitat.

Article 4. Convocatòries

L’accés per a més grans a 40 anys i les proves d’accés per a més grans de 45 anys es convoquen una vegada a l’any pels títols oficials de grau que imparteix la Universitat de Girona. La Universitat de Girona seguirà els processos d’admissió per ambdós accessos d'acord amb el calendari establert per Consell Interuniversitari de Catalunya. El calendari i la convocatòria es publicarà a la pàgina web de la Universitat de Girona, en l'apartat d'accés a la Universitat: www.udg.edu/acces

Accés per a més grans de 40 anys
Proves d’accés per a més grans de 45 anys

En virtut del que estableix l’article 50 del Reial Decret 1892/2008, s’estableix per a aquestes dues vies d’accés una reserva de l’1% de les places de cada ensenyament universitari oficial de grau, excepte que en la memòria hi digui el contrari, i arrodonint a la unitat inferior.

Article 5. Matrícula per a l'accés

Les persones sol·licitants hauran de formalitzar la matrícula per a l’accés a través d’internet, al portal accesnet.gencat.cat dins el període establert en el calendari del CIC.

5.1. En l’accés per a més grans de 40 anys cada candidat haurà d’indicar l’ensenyament universitari oficial de grau que desitja cursar i només podrà sol·licitar la participació en un únic estudi d’una universitat, quan realitzi la matrícula per internet, en el portal Accesnet: accesnet.gencat.cat . En el mateix portal hi haurà un enllaç que remetrà al candidat a la pàgina web de la Universitat de Girona on s’especifica la documentació que cal lliurar –si escau-, dins el termini fixat pel Consell Interuniversitari de Catalunya.

Per aquest accés, la documentació requerida i el resguard de la matrícula es presentaran a la seu de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat, ubicada a Girona en la Secció d’Atenció als Estudiants i d’Accés de la UdG, o en qualsevol altra de les seus, durant el període de matrícula establert en la convocatòria.

A la sol·licitud necessàriament s’haurà d’adjuntar la següent documentació:

a) Comprovant de la matrícula segellat per l’entitat bancària (o bé comprovant bancari) conforme s’ha abonat el preu públic per la realització de l’accés per als més grans de 40 anys, amb les exempcions i bonificacions aplicables que estableixi la legislació vigent.

b) Una fotocòpia del document nacional d’identitat, NIE o passaport.

c) Currículum vitae documentat amb fotografia recent. En cada mèrit del currículum (experiència laboral, formació: relacionada amb la titulació, català i llengües estrangeres, etc.) s’haurà d’indicar el número del document acreditatiu que es presenta. Els mèrits del currículum s’han d’acreditar obligatòriament per ser valorats.

c.1. Documentació acreditativa de l’experiència laboral o professional relacionada amb l’ensenyament de grau: contracte o nomenament i certificació oficial de períodes de cotització a la Seguretat Social o qualsevol altre mitjà que en permeti l’acreditació.

c.1.1. Certificat de la vida laboral de la Tresoreria General de la Seguretat Social (original i fotocòpia).
c.1.2. Contractes de treball (original i fotocòpia).
c.1.3. Certificats d’empresa en què s’especifiquin les funcions desenvolupades (original i fotocòpia).
c.1.4. En el cas del treballador autònom o per compte propi, certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social amb els períodes d’alta a la Seguretat Social, en el règim especial corresponent i descripció de l’activitat desenvolupada i el temps en què s’ha realitzat (original i fotocòpia).

c.2. La formació (relacionada o no amb l’ensenyament universitari de grau triat) s’acreditarà mitjançant el corresponent certificat del curs (original i fotocòpia o bé fotocòpia compulsada) en el qual haurà de constar, necessàriament: la denominació del curs, període de realització i les hores de durada.

c.3. La documentació acreditativa del coneixement del català, si escau (original i fotocòpia).

c.4. La documentació acreditativa del coneixement de terceres llengües, si escau (original i fotocòpia).

d) Carta de motivació. Preferiblement d’un sol full per davant (o davant i darrera), espai interlineal simple i entre 500 i 600 paraules, el candidat ha de:

 • descriure breument els motius pels quals el candidat ha decidit iniciar estudis universitaris i l’estudi de Grau en concret que ha escollit;
 • informar del perquè el candidat pensa que aquests estudis són idonis per la seva formació personal;
 • destacar els aspectes que considerin pertinents i importants de la seva formació i preparació professional que puguin ajudar a avaluar la seva aptitud i motivació per cursar l’estudi de Grau;
 • explicitar els seus interessos i aspiracions futures.

5.2. Per l’accés per a més grans de 45 anys, els candidats que vulguin fer les proves d’accés han de formalitzar la matrícula: accesnet.gencat.cat.

Més endavant, quan hagin superat les proves d’accés i abans de l’entrevista, els candidats lliuraran una carta de motivació, preferiblement d’un sol full per davant (o davant i darrera), espai interlineal simple i entre 500 i 600 paraules, en què el candidat ha de:

 • descriure breument els motius pels quals el candidat ha decidit iniciar estudis universitaris i l’estudi de Grau en concret que ha escollit;
 • informar del perquè el candidat pensa que aquests estudis són idonis per la seva formació personal;
 • destacar els aspectes que considerin pertinents i importants de la seva formació i preparació professional que puguin ajudar a avaluar la seva aptitud i motivació per cursar l’estudi de Grau;
 • explicitar els seus interessos i aspiracions futures.

El candidat que, tenint la prova d'accés per a més grans de 45 anys superada en convocatòries anteriors, vulgui realitzar l'entrevista personal també haurà de formalitzar la matrícula dins del termini establert a la convocatòria. En aquest cas podrà optar també per presentar-se a la prova escrita i sempre se li tindrà en compte la millor de les qualificacions.

5.3. En ambdós accessos:

 • Els candidats poden presentar, si escau, altra documentació que consideren rellevant.
 • Cas que la documentació s’enviï per correu postal, aquesta haurà d’estar compulsada o autenticada.
 • Els documents redactats en llengües estrangeres han d’anar acompanyats de la traducció jurada corresponent.
 • La matrícula només serà vàlida si el candidat fa el pagament i presenta tota la documentació necessària –si escau–, dins el termini.

Article 6. Estructura

El procediment d’admissió a la Universitat per a persones més grans de 40 anys mitjançant l’acreditació d'experiència laboral i professional s'estructura en dues fases: de valoració i d’entrevista personal.

El procediment d’admissió a la Universitat per les proves d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys s’estructura en dues fases: una prova d’accés i l’entrevista personal.

6.1. Fase de valoració, en l’accés a més grans de 40 anys

La valoració dels mèrits s'efectuarà d'acord amb el següent barem:

a) Experiència laboral i professional:

Es valorarà aquesta experiència, amb una qualificació numèrica expressada amb tres decimals no podent ser superior, aquesta qualificació, a 6 punts. Aquesta experiència la valorarà la Comissió Avaluadora de centre, sempre que l’experiència laboral i professional s’hagi desenvolupat en les famílies professionals adscrites a la branca de coneixement a la qual estigui vinculada l’ensenyament universitari oficial de grau triat, segons la vinculació que estableix l’annex II del RD 1892/2008, de 14 de novembre, en la redacció donada per l’Ordre EDU/3242/2010, de 9 de desembre. Per determinar la família professional a què correspon l’experiència acreditada s’utilitzarà el catàleg nacional de qualificacions professionals, INCUAL: https://incual.mecd.es/.

En particular, es valorarà l’experiència adquirida i demostrable en treballs que es relacionin específicament amb l’ensenyament universitari oficial de grau sol·licitat per la persona interessada en 0,05 per mes complet d’experiència professional i en 0,025 per mes complet per a l’experiència no específica en les famílies professionals adscrites a la branca de coneixement a la qual estigui vinculada l'ensenyament universitari oficial de grau triat. Aquesta experiència professional es considerarà acreditada si s'aporta certificació oficial de períodes de cotització a la Seguretat Social o qualsevol altre mitjà que possibiliti la seva acreditació. La valoració resultant de multiplicar els mesos d’experiència per 0,05 o per 0,025 es ponderarà per 1 si s’acredita en l’informe de la vida laboral de la Seguretat Social grup de cotització 3, per 0,5 si s’acrediten grups de cotització 4 i 5, per 0,25 pels grups 6, 7 i 8 i per 0,1 per al grup 9.

b) Formació:

Es valorarà aquesta formació amb un màxim de 2 punts.

Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament el contingut dels quals estigui directament relacionat amb l'ensenyament universitari oficial de grau sol·licitat, de durada igual o superior a 15 hores, que hagin estat cursats per la persona interessada, d'acord a la següent escala: 0,002 punts per hora.

Per als cursos de formació i perfeccionament, el contingut del qual estigui inclòs en les famílies professionals adscrites a la branca de coneixement i no estigui directament relacionat amb l'ensenyament universitari oficial de grau sol·licitat, de durada igual o superior a 15 hores, que hagin estat cursats per l'interessat, d'acord a la següent escala: 0,001 punts per hora.

L’acreditació d’aquesta formació es realitzarà mitjançant el corresponent certificat del curs en el qual haurà de constar, necessàriament, la denominació, el període de realització i les hores de durada.

No obstant això, els títols oficials de formació reglada d’almenys un curs acadèmic de durada directament relacionats amb l’ensenyament universitari oficial de grau sol·licitat meritaran un punt.

c) Coneixement de català:

El coneixement del català es valorarà amb 1 punt com a màxim, prèvia acreditació d'estar en possessió del corresponent certificat expedit o homologat per la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o per les escoles o serveis de llengües modernes de les universitats catalanes, d'acord a la següent escala:

 • Certificat de nivell elemental (A): 0,300 punts.
 • Certificat de nivell intermedi (B): 0,600 punts.
 • Certificat de nivell suficiència (C): 0,900 punts.
 • Certificat de nivell superior (D): 1,000 punts.

La valoració del coneixement del català s'efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut.

d) Coneixement de terceres llengües:

El coneixement de terceres llengües es valorarà en total amb 1 punt com a màxim.

La valoració del coneixement de cada llengua s’efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut en cadascuna d’elles d’acord a la següent escala:

 • Certificat de nivell A2: 0,100 punts.
 • Certificat de nivell B1: 0,300 punts.
 • Certificat de nivell B2: 0,500 punts.
 • Certificat de nivell C1: 0,800 punts.
 • Certificat de nivell C2: 1,000 punts.

Aquests certificats hauran d’haver estat expedits per l’Escola Oficial d’Idiomes o per les escoles o serveis de llengües modernes de les universitats catalanes.

De la mateixa manera, podran ser valorats per la Comissió Avaluadora les certificacions equivalents emeses per entitats acadèmiques de reconegut prestigi d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referències (MECR), així com d’altres que puguin establir les autoritats competents.

El resultat de la fase de valoració serà una puntuació entre 0 i 10 punts amb tres xifres decimals i es publicarà a la pàgina web de la universitat esmentada anteriorment: www.udg.edu/acces.

Contra el resultat de la fase de valoració els candidats podran formular reclamació en el termini de 3 dies hàbils a partir de la publicació del resultat d’aquesta fase. La reclamació la resoldré la Comissió Avaluadora de centre prèviament a la convocatòria de la fase d’entrevista personal.

Per accedir a la fase d’entrevista caldrà haver obtingut una puntuació igual o superior a 5 punts.

Tot i això, en la fase d’entrevista la Comissió Avaluadora podrà ajustar la relació entre l’experiència laboral o professional i la titulació per a la qual se sol·licita l’accés.

6.2. Estructura de la prova, en l’accés per a més grans de 45 anys

La prova d'accés, igual per a tots els candidats, consta de tres exàmens:

 • a. Comentari de text
 • b. Llengua catalana
 • c. Llengua castellana

Els temaris i l’estructura de cadascun dels tres exàmens es podran consultar a: www.udg.edu → Estudia a la UdG → Accés a la universitat → Proves d’accés per a més grans de 45 anys → Temaris i estructura dels exàmens

 • Cadascun dels exàmens es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts.
 • És obligatori lliurar tots els exàmens per obtenir la qualificació final.
 • La qualificació final de la prova s'obté de la mitjana aritmètica dels tres exercicis que integren la prova (comentari de text, llengua catalana i llengua castellana). Només es podrà fer la mitjana quan la qualificació de cadascun dels exàmens sigui igual o superior a quatre punts.
 • El candidat ha superat la prova d'accés quan obtingui un mínim de cinc punts a la qualificació final.
 • Un cop superada la prova d'accés, els candidats podran presentar-se de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació.

6.3. Entrevista personal, per ambdós processos

Una vegada els candidats han superat la fase de valoració en l’accés a més grans de 40 anys o la prova en l’accés de més grans de 45 anys, amb una puntuació igual o superior a 5 punts, aquests realitzaran una entrevista personal a la UdG, encara que en el segon cas hagin superat la prova a una altra universitat del sistema català.

El moment per sol·licitar el centre-estudi, sempre a través del portal Accesnet, serà:

 • en el cas de l’accés per a majors de 40 anys, el moment de la matrícula per l’accés,
 • en el cas de l’accés per a majors de 45 anys, una vegada s’ha superat la prova, s’obrirà un termini específic, generalment la primera setmana de juny.

La Comissió Avaluadora de centre convocarà als candidats a l’entrevista indicant lloc, dia i hora de celebració, a través de la pàgina web de la Universitat de Girona en l’apartat d’accés a la Universitat www.udg.edu/acces (o bé mitjançant correu electrònic o trucada telefònica). Els candidats que no hi assisteixin decauran en els seus drets.

En l'entrevista es valorarà i apreciarà la maduresa i idoneïtat dels candidats per a seguir amb èxit l'ensenyament universitari oficial de grau triat i la motivació envers els estudis de grau que volen cursar. S’identificarà com a mínim maduresa, motivació, idoneïtat de la formació prèvia, i idoneïtat de l’experiència laboral o professional. Aquesta fase serà qualificada quantitativament entre 0 i 10 punts, amb tres xifres decimals –si escau–. La Comissió avaluadora manifestarà en la corresponent acta de qualificacions els aspectes valorats i la qualificació parcial obtinguda per cada un dels candidats.

La Comissió avaluadora manifestarà en la corresponent acta de qualificacions la qualificació global obtinguda en aquesta fase.

El coordinador de les proves d’accés a la UdG proporcionarà un dossier amb les pautes i els criteris d’avaluació de l’entrevista a les Comissions avaluadores de centre.

Article 7. Qualificació final

La Comissió Avaluadora de centre determinarà la qualificació final d’accés i d’admissió per accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau sol·licitats. La corresponent resolució es publicarà en les pàgines web www.udg.edu/acces/MG40 i www.udg.edu/acces/MG45.

7.1. La qualificació final per l’accés per a més grans de 40 anys és la mitjana entre la qualificació de la primera i de la segona fase. Serà necessari haver obtingut una nota mínima de 5 en ambdues fases per poder fer la nota mitjana. La qualificació d’admissió haurà de ser quantitativa, de 5 a 10 amb tres decimals. En cas contrari, l’aspirant obtindrà una qualificació final de No Apte.

7.2. La qualificació final per a l’accés per a més grans de 45 anys és l’ obtinguda en la prova superada sempre que s’hagi obtingut un mínim de 5 en l’entrevista personal.

Per ambdues vies d’accés hi ha un 1% de les places totals reservades. Si hi ha més candidats que han superat l’accés que places, els que no obtinguin plaça resten en llista d’espera durant la convocatòria de la preinscripció en la qual participen per si s’escau reassignació de plaça.

Aquesta qualificació final té validesa exclusivament per accedir al curs acadèmic que s’iniciarà després d’obtenir-la. No és vàlida per a cursos posteriors.

Els candidats que no obtinguin plaça però que hagin superat el procés de selecció formaran part d’una llista d’espera per possible reassignacions en cas que els assignats no es matriculin en l’estudi.

Article 8. Comissió Avaluadora de Centre

La Universitat de Girona nomenarà una Comissió Avaluadora de centre per a cadascun dels centres propis que ofereixin graus. Als efectes d’aquest procés d’admissió, aquesta resolució determinarà a quina de les comissions avaluadores nomenades vincula els centres adscrits a la Universitat de Girona que ofereixin graus.

La Comissió Avaluadora de centre estarà constituïda, pel responsable d’accés a la UdG i coordinador de les proves que la presideix, el degà o degana o director o directora del centre docent, el coordinador o coordinadora d’estudis de les titulacions on hi hagin candidats i el o la cap de la secretaria acadèmica de l’àrea d’estudis del centre docent que actuarà com a secretari/ària de la comissió.

La Secció d’Atenció a l’Estudiant i d’Accés traslladarà a les diferents comissions avaluadores de centre els expedients dels candidats de més grans de 40 anys, les quals valoraran els mèrits acreditats dels aspirants i realitzaran les entrevistes d’acord amb el que estableix l’article 6, per tal d’atorgar la qualificació final establerta en l’article 7.

Als efectes de possibles recusacions, la composició de les diferents Comissions Avaluadores de centre es publicaran en la pàgina web de la Universitat de Girona, en l'apartat d'accés a la universitat: www.udg.edu/acces.

Els membres de la Comissió Avaluadora de centre hauran d’abstenir-se i podran ser recusats pels interessats quan concorrin en ells les circumstàncies previstes en l’art. 28 i 29 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre.

Article 9. Compatibilitat amb altres vies d'accés

Les persones que puguin accedir a la universitat per la via de més grans de 25 anys i més grans de 40 o 45 anys i vulguin fer ús d’ambdues vies, podran fer-ho matriculant-se a les dues proves, abonant les taxes corresponents a ambdues matrícules.

Cal fer avinent, però, que d’acord amb el que estableix el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, que regula les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles, l’accés a la universitat per als més grans de 45 anys està vedat a les persones amb experiència laboral o professional acreditada que els permeti optar per la via que regula aquesta normativa.

Article 10. Reclamacions

La persona interessada podrà, sobre la qualificació final obtinguda, presentar una reclamació. El termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà de tres dies hàbils, comptats a partir de la data de la publicació de les qualificacions. L'esmentada sol·licitud es presentarà a qualsevol de les oficines de registre de la Universitat de Girona, adreçada al President de la corresponent Comissió Avaluadora de centre.

Transcorregut el termini de presentació de reclamacions i una vegada resoltes les mateixes, en el cas que s’haguessin presentat, s’elaborarà la resolució rectoral corresponent i es publicarà la relació definitiva de qualificacions.

Article 11. Calendari

El calendari anual dels processos que regula aquesta normativa s’haurà d’elaborar atenent els calendari que estableixi l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat del Consell Interuniversitari de Catalunya. Correspondrà a la Secció d’Atenció als Estudiants i d’Accés elaborar la proposta de calendari de la convocatòria de cada any d’aquest procediment d’accés.

Disposició transitòria 1a

La Universitat vetllarà perquè les memòries de plans d’estudis que s’elaborin amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta normativa identifiquin si s’ofereixen places per a l’accés mitjançant l’acreditació de l’experiència professional i laboral i, si és així, quins són els àmbits específicament relacionats amb l’ensenyament universitari oficial de grau de què es tracta.

Disposició transitòria 2a

Si les memòries dels plans d’estudi no indiquen el contrari, es considerarà que els estudis de grau ofereixen places per a aquesta via d’accés.

Tanmateix, si no ho determinen les memòries, correspondrà a la Comissió Avaluadora de centre determinar els àmbits d’experiència professional i laboral relacionats específicament amb l’ensenyament universitari oficial de grau sol·licitat i els que, tot i correspondre a famílies professionals vinculades amb la branca de coneixement a què estigui adscrit, no presenten relació específica.

Disposició derogatòria

Disposició final

Aquesta normativa entrarà en vigor per a l’accés al curs acadèmic 2014/2015.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.