Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2017-2018

Grau en Fisioteràpia

Anatomofisiologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anatomia I (3159G03001)

Els continguts d’aquesta assignatura van dirigits a identificar i conèixer les estructures anatòmiques amb la finalitat d’establir relacions dinàmiques amb l’organització funcional de les mateixes i la seva aplicació en la fisioteràpia. Generalitats del cos humà. Extremitat superior (osteologia, artrologia, miologia, neurologia i angiologia). Extremitat inferior (osteologia, artrologia, miologia, neurologia i angiologia). Tronc (osteologia, artrologia, miologia, neurologia i angiologia) .Efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre les estructures musculo-esquelètiques.

Bbàsica 6 A 1primer semestre ENanglès

Anatomia II (3159G03002)

Els continguts d’aquesta assignatura van dirigits a identificar i conèixer les estructures anatòmiques amb la finalitat d’establir relacions dinàmiques amb l’organització funcional de les mateixes i la seva aplicació en la fisioteràpia. Anatomia del sistema cardiovascular. Anatomia del sistema respiratori. Anatomia del sistema digestiu. Anatomia del sistema urinari. Anatomia del sistema endocrí. Anatomia del sistema limfàtic i immunitari. Anatomia del sistema reproductor. Anatomia del sistema nerviós.

Bbàsica 8 A 2segon semestre ENanglès

Fisiologia (3159G03003)

Estudi del funcionament del cos humà. Estudi de les funcions bioquímiques, físiques i mecàniques de l'organisme, i la interrelació entre els diferents òrgans del cos humà. Adaptacions fisiològiques produïdes per l'activitat física.

Bbàsica 10 A 2segon semestre ENanglès

Ciències bàsiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Biologia (3159G03004)

Estudi de la cèl·lula com a unitat elemental que forma els éssers vius. Estudi de l'estructura dels orgànuls i les seves funcions principals en la cèl·lula eucariota animal.Descriure els elements principals de la comunicació intercel·lular. Estudi de la matriu extracel·lular i els principals teixits animals.

Bbàsica 6 A 1primer semestre ENanglès

Bioquimica (3159G03005)

Estudiar l’estructura i funcions principals de les biomolècules. Descriure les rutes metabòliques que regeixen el nostre organisme. Conèixer els processos que permeten l’expressió de la informació genètica.

Bbàsica 6 A 1primer semestre ENanglès

Física (3159G03006)

En aquesta assignatura es descriuen formalment la mecànica dels sòlids, dels fluids i dels camps electromagnètics com a base del funcionament del sistema musculo-esquelètic i de l'ús d'agents terapèutics en fisioteràpia.

Bbàsica 6 A 1primer semestre ENanglès

Anglès científic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anglès Científic (3159G03007)

This course is designed to help B2.1 students develop their receptive and productive skills in English. It is an intensive course and students are expected to work both in and outside the classroom to ensure that they acquire the grammar, vocabulary, and communicative skills required for the level. Students must attend 80% of classes to qualify for continuous assessment.

Bbàsica 6 A 2segon semestre ENanglès

Fonaments de fisioteràpia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de Fisioteràpia (3159G03010)

La present assignatura té per objecte dotar a l'estudiant de les eines per l'adequat desenvolupament de competències pràctiques i teòriques dins del marc de la mobilització articular passiva. Les bases teòriques i el desenvolupament dels mètodes i procediments bàsics per als tractaments fisioterapèutics. Les tècniques de mobilització, tracció i manipulacón, i la seva aplicació bàsica en els casos pertinents.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre ENanglès

Valoració en fisioteràpia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Valoració en Fisioteràpia (3159G03011)

Els continguts van dirigits a tenir la capacitat de valorar des de la perspectiva de la fisioteràpia l'estat funcional del pacient/usuari, considerant els aspectes físics, psicològics i socials del mateix. Identificació d'estructures normals i alterades mitjançant la palpació. Proves específiques per a diagnòstic de lesions múscul esquelètiques.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre ENanglès

Ciències socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a la Psicologia (3159G03008)

És pretén que l'alumne adquireixi una formació teòrica i pràctica en determinats aspectes psicològics i socials implicats en el camp de la fisioteràpia. Així, aquesta assignatura se centra en l'estudi dels processos d'interacció de l'individu amb el seu entorn en l'àmbit de la salut. Efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre els aspectes psicològics i socials de l'ésser humà.

Bbàsica 6 A 1primer semestre ENanglès

Antropologia (3159G03009)

This subject explores how anthropology can contribute to a better understanding of the cultural and social aspects in the experience of health, illness and the practices related to healing. It tries to show how anthropology can facilitate some effective applications in addressing cultures’ impact on health, help to develop cultural competence in health care and improve personal strategies for the adaptation to intercultural relations. Firstly, it aims to introduce the principal features of socio-cultural anthropology and some of its key topics, concepts and themes: What is Anthropology? What does it mean to be an anthropologist? What do anthropologists do? What is ethnography? What is culture? How should we observe, understand, interpret, and represent the culture and the lived world of people? How do social, cultural and historical aspects shape people’s lives? How is ethnographic fieldwork carried out and what are the main implications and difficulties of such work? Secondly, the subject introduces main concepts of medical anthropology and the study of human health and illness as culturally situated. It explores in what way medical anthropology offers a holistic perspective of health and illness, and it provides an understanding about cultural and social factors relating to the illness experience and the healing practices. Thirdly, the subject offers a view of qualitative methods in heath and provides information about every step of the process in qualitative research, the techniques of data collection and analysis as well as the purposes and value of this kind of research. A qualitative perspective helps us understand perceptions, attitudes and decisions regarding issues of health and explore people in their daily activities, interactions and contexts, taking into account sociocultural, political and economic factors related to health.

Bbàsica 6 A 1primer semestre ENanglès

Procediments generals en fisioteràpia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Massoteràpia (3159G03012)

Tècniques i mètodes específics d'actuacions fisioteràpiques i la seva aplicació a les diferents patologies i per a la conservació de la salut. Efectes fisiològics provocats pel massatge, així com les seves indicacions i contraindicacions. Tècniques específiques en massoteràpia com drenatge limfàtic i massatge transvers profund.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre ENanglès

Aplicació d'Agents Físics (3159G03013)

En aquesta assignatura s'aprendran les bases de l’aplicació dels Agents Físics en Fisioteràpia. Per entendre millor la seva aplicació es treballaran els conceptes i principis científics, les modalitats tèrmiques i no tèrmiques, les modalitats d’estimulació elèctrica i quines son les seves indicacions, contraindicacions, riscos i precaucions. Alhora també es treballarà la pràctica amb la finalitat d'observar l'efecte real dels tractaments.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre ENanglès

Biomecànica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Desenvolupament d'Estudis Tecnològics i Biomecànica (3159G03014)

També coneguda com Anatomia del Moviment, l'assignatura de Biomecànica aborda els principis físics de la Mecànica aplicats al sistema múscul-esquelètic i funcional de l'ésser humà. Lleis de la cinètica i cinemàtica per descriure el moviment humà. Biomecànica de les principals articulacions involucrades en la marxa humana. Avenços tecnològics utilitzats per a l'estudi de les habilitats i patrons de la motricitat humana.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre ENanglès

Cinesiteràpia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Cinesiteràpia (3159G03015)

Cinesiteràpia i tècniques especifiques de tractament. Estiraments analítics en les seves diverses tècniques. Concepte de neurodinamia i aplicació de les tècniques bàsiques de la mateixa. Facilitació neuromuscular propioceptiva.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre ENanglès

Mètodes específics d'intervenció en fisioteràpia I

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Atenció de Fisioteràpia en les Lesions de l'Aparell Locomotor (3159G03017)

Abordatge i tractament de fisoteràpia en el pacient afecte de lesions en l'aparell locomotor. Tractament específic de fisioteràpia en les lesions òssies, articulars i de parts toves.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre ENanglès

Teràpia Manual (3159G03018)

Coneixements i bases del tractament osteopàtic estructural des de la vertent fisioteràpica. Fonaments de la tècnica. Tècniques bàsiques de la teràpia manual, les seves indicacions i contraindicacions, així com l'aplicació de les mateixes.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre ENanglès

Cadenes Musculars (3159G03019)

Conèixer els elements corporals que ens permeten mantenir l'equilibri i adoptar una postura determinada.Comprendre el funcionament holístic del nostre cos i com evoluciona l'ésser humà davant els estímuls interns i externs. L'esquema corporal. La postura. El diafragma. Escoles o famílies. Aplicació de tècniques.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ENanglès

Afeccions médico quirúrgiques I

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Afeccions Médico Quirúrgiques (3159G03025)

Assignatura orientada al estudiant de fisioteràpia i que vol ser una guia clínica pel fisioterapeuta que li cal detectar la possible existència de patologies sistèmiques davant símptomes musculoesqueléticos. Dolor osteo-articular. Principals malalties, síndromes i dolors i la seva relació amb el dolor múscolo esquelètic. Bases radiològiques. Farmacodinamia i farmacocinètica de diversos medicaments, així com la utilitat dels mateixos.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre ENanglès

Patologia Traumatológica (3159G03026)

S'estudiaran els trastorns del sistema locomotor, centrant-se en la seva etiologia, diagnòstic per imatges i fisiopatologia de regions específiques de l'esquena, membres superior i inferior. També s'estudiaran alguns tractaments quirúrgics.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre ENanglès

Atenció Sanitaria Básica (3159G03027)

Es basa en el coneixement de la persona dins el context de la salut i la malaltia i de les seves necessitats bàsiques, l’atenció del esser amb patologia tant mèdica com traumàtica i la realització i atenció bàsica en les emergències sanitàries. Necessitats d'oxigenació. Necessitats de mantenir íntegra la pell. Necessitat d'eliminació. Necessitat de moure i mantenir la postura adequada. Mesures de protecció (higiene hospitalària). Guies d'actuació davant emergències.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre ENanglès

Fisioteràpia en especialitats clíniques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fisioteràpia en Especialitats Clíniques (3159G03016)

Els continguts van dirigits a identificar el tractament fisioterapèutic més apropiat en els diferents processos d'alteració, prevenció, i promoció de la salut així com en els procediments de procés i desenvolupament. Identificar la situació del pacient/usuari a través d'un diagnòstic de cures de fisioteràpia, planificant les intervencions, i avaluant la seva efectivitat en un entorn de treball cooperatiu amb altres professionals en ciències de la salut. Conèixer i aplicar les guies de bona pràctica clínica. Fisioteràpia en obstetrícia i urologia. Fisioteràpia geriàtrica. Fisioteràpia pediàtrica.

OBobligatòria 10 A 2segon semestre ENanglès

Mètodes específics d'intervenció en fisioteràpia II

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fisioteràpia en Neurologia (3159G03020)

Aquesta asignatura té com a objectiu proporcionar a l'estudiant coneixements sobre Fisioteràpia en Neurologia en un procés d'aprenantatge dinàmic, que permetrà la integració dels continguts teòrics i pràctics i el desenvolupament de les competències professionals específiques en l'àmbit de la Neurologia. Els estudiants també adquiriran els procediments de fisioteràpia característics aplicats al camp de la neurologia, que són essencials pel fisioterapeuta

OBobligatòria 4 A 1primer semestre ENanglès

Fisioteràpia Cardiorespiratoria (3159G03021)

Es donaran nocions d'anatomia i biomecànica de l'aparell toràcocopulmonar així com la fisiologia i fisiopatologia de les malalties cardíaques i respiratòries. Alhora es donaran a coneixer les propietats físiques de l'aparell locomotor, els mecanismes de defensa de la via aèria i s'obtindrà el coneixement de les principals malalties respiratories (obstructives i restrictives)així com les principals malalties cardíaques i la seva afectació a nivell fisioterapeutic. S'aprendran les principals exploracions respiratòries i es donaran les bases de les tècniques de fisioterapia respiratoria tant a nivell ventilatori con a nivell de drenatge de secrecions. És també objectiu de l'assignatura aprendre els principals mètodes de rehabilitació cardio-pulmonar.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ENanglès

ATM (Articulació Temporo-Mandibular) (3159G03022)

Estudi de l'anatomia, el funcionament i la relació de l'articulació temporomandibular dins la globalitat de l'organisme. Patologia. Hàbits. Diagnosi a través de la imatge. Tractaments bàsics en alteracions de l'ATM. Treball interdisciplinari per al maneig de lesions de l'articulació temporomandibular.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre ENanglès

Legislació, salut pública i administració sanitària

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Legislació, Salut Pública i Administració Sanitària (3159G03023)

Es proposa des de la perspectiva d’equitat, analitzar l’impacte que tenen sobre la salut, els processos mediambientals, el treball, la educació, la alimentació... i com la epidemiologia, la vigilància de la salut, la protecció, prevenció i promoció poden millorar-la; identificant la gestió i organització sanitària com una eina imprescindible per fomentar la salut de les comunitats. Deontologia i bioètica. Legislació vigent. Prevenció de riscos laborals. Administració i gestió dins el sistema sanitari.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre ENanglès

Metodologia d'investigació en fisioteràpia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Metodologia de la investigació en fisioteràpia (3159G03024)

Es pretén que l'alumne adquireixi una formació teòrica i pràctica sobre l'elaboració i desenvolupament de projectes d'investigació. Per a això, s'analitzen conceptes, es desenvolupen estratègies i es proposen exercicis pràctics dins l'àmbit de la salut. Fonaments de la investigació científica. Característiques i etapes en la investigació. Problemes i objectius d'investigació. Revisió bibliogràfica. Hipòtesi i variables. Disseny de treballs de investigación.Obtención de dades en la investigació científica. Anàlisi de dades i interpretació de resultats.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre ENanglès

Afeccions médico quirúrgiques II

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Patologia Neurològica (3159G03028)

Introducció al trastorn del moviment i la marxa patològica d'origen neurògic, mitjançant el coneixement de la Fisiologia del Sistema Nerviós Central i Perifèric, les Exploracions complementàries en Neurologia i les Malalties més rellevants infantils i de l'adult. Funcionament del sistema motor. Anàlisi de la marxa en alteracions neurològiques. Eines per al diagnòstic i el tractament de les diferents patologies neurològiques.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre ENanglès

Patologia Caridorespiratòria (3159G03029)

Es treballaran les bases de les propietats físiques i biomecaniques de l'aparell cardiorespiratori. S'apendran la fisiopatologia de les principals patologies cardíaques i respiratories. Es donaran les bases de les principals probes complementaries en l'àmbit respiratori així com la seva interpretació.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre ENanglès

Patologia Reumatològica (3159G03030)

Els continguts d'aquesta assignatura proposen descriure les principals afeccions reumatològiques des del punt de vista de la fisioteràpia i amb un enfoc inter disciplinar. Ser capaços de reconèixer l'estat de salut del pacient mitjançant una valoració reumatològica, establir un pla de cures de fisioteràpia que permeti cobrir els objectius inicialment plantejats i valorar-ne posteriorment els resultats obtinguts. Identificar els diferents tipus de dolor i conèixer els tractaments físics i farmacològics per tractar-lo. Adquirir coneixement general sobre les proves radiològiques i altres utilitzades en el diagnòstic i seguiment dels pacients reumàtics.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ENanglès

Pràcticum I

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràcticum I (3159G03037)

El pràcticum pretén establir l'intercanvi entre el coneixement teòric, observació i presa de decisions necessàries per exercir la fisioteràpia. El desenvolupament de la professió en els centres de salut, hospitals i altres centres assistencials per integrar tots els coneixements, habilitats, destreses, actituds i valors, adquirits en totes les matèries.

OBobligatòria 18 A Aanual ENanglès