Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2017-2018

Grau en Gestió Hotelera i Turística

Fonaments i dimensions del turisme i l'hostaleria

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dimensió econòmica del mercat turístic (3153G01089)

Introducció al coneixement dels conceptes micro i macro econòmics

Bbàsica 6 A 1primer semestre ESespanyol

Dimensió sociocultural del turisme (3153G01090)

Coneixement del context sociocultural en el que es desenvolupa l'activitat turística i hotelera

Bbàsica 6 A 1primer semestre ESespanyol

Dimensió territorial del turisme (3153G01091)

Coneixement del context paisajistic en el que es desenvolupa l'activitat turística i hotelera

Bbàsica 6 A 1primer semestre ESespanyol

Dimensió jurídica del turisme (3153G01092)

Coneixement del marc jurìdic civil i mercantil en el que es desenvolupa l'activitat turística i hotelera

Bbàsica 6 A 1primer semestre NDno definit

Mètodes comunicatius i quantitatius

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tècniques quantitatives i qualitatives d'anàlisi turístic (3153G01093)

Coneixement i aplicació de les tècniques estadístiques que són susceptibles de ser utilitzades en el camp del turisme i de l'hoteleria

Bbàsica 6 A 2segon semestre ESespanyol

Tècniques informàtiques i comunicatives (3153G01094)

Coneixement de les tècniques i eines informàtiques i de comunicació en la gestió del turisme i de l'hoteleria

Bbàsica 6 A 2segon semestre ESespanyol

Anglès B-2 (3153G01095)

Domini del nivell d'anglès equivalent al nivell B 2 (Marc Comú Europeu de Referència) equivalent a Intermig alt

Bbàsica 6 A Aanual ENanglès

Operacions d'allotjament i restauració

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció al turisme i hostaleria (3153G01096)

Recull de coneixements relatius al mon del turisme i de la hoteleria: descripció, estructura, aspects socials i economics de l' activitat.

OBobligatòria 6 A Aanual ESespanyol

Operacions de Food & Beverage (3153G01097)

Formació teòrico-pràctica operativa als departaments de cuina i restaurant

OBobligatòria 6 A 2segon semestre ESespanyol

Operacions de Front & Back Office (3153G01098)

Coneixement dels sistemes de gestió del departament de front & back office

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit

Fonaments d'empresa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Comptabilitat financera (3153G01099)

Coneixement de les tècniques i eines comptables per tal d'interpretar els resultats de la gestió hotelera

Bbàsica 6 A 1primer semestre ESespanyol

Organització i gestió d'empreses (3153G01100)

Estudi i aplicació dels processos de gestió de les empreses en general i de les empreses hoteleres en particular

Bbàsica 6 A 1primer semestre ESespanyol

Màrqueting (3153G01101)

Estudi i aplicació del les tècniques de marketing i comercialització del producte turìstic i hoteler

Bbàsica 6 A 1primer semestre ESespanyol

Idioma bàsic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anglès C-1 (3153G01102)

Domini de l'idioma anglès al nivell de C1, que equival a l'Advanced baix

OBobligatòria 6 A Aanual ENanglès

Idioma bàsic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Segon idioma B-1 (3153G01103)

Domini de nivell B 1 equivalent a intermig baix en un segon idioma que l'estudiant pot seleccionar entre el francès o l'alemany

OBobligatòria 6 AL Aanual DEalemany
FR Aanual FRfrancès

Gastronomia i restauració

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tecnologia dels aliments (3153G01104)

Coneixement de les característiques i propietats de les matèries primeres per la seva utilització a la gastronomia

OBobligatòria 6 A 2segon semestre ESespanyol

Cultura gastronòmica (3153G01105)

Coneixement de la evolució de la gastronomia i les tècniques culinàries

OBobligatòria 6 A 2segon semestre ESespanyol

Gestió de processos de Food & Beverage (3153G01106)

Estudi i aplicació del sistema de processos i protocols de producció i servei-venda dels productes hotelers i de restauració

OBobligatòria 6 A 1primer semestre ESespanyol

Gestió del turisme

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Gestió de destinacions turístiques (3153G01107)

Analisi i coneixement de les caracterìstiques dels escenaris en els que es desenvolupa l'activitat turìstica

OBobligatòria 6 A 2segon semestre ESespanyol

Sistemes d'intermediació turística (3153G01108)

Anàlisi i coneixement dels sistemes i les tendències de distribució del producte turístic i hoteler

OBobligatòria 6 A 2segon semestre ESespanyol

Gestió d'hotels i restaurants

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Administració i control de Food & Beverage (3153G01109)

Matèria que complementa el coneixement operatiu de les assignatures d'Operacions de F&B i de Gestió de processos en restauració dotant l'alumne de les eines de gestió estratègica necessàries per portar a terme la direcció del departament de F&B

OBobligatòria 4 A 1primer semestre ESespanyol

Administració i control d'allotjaments (3153G01110)

Matèria que complementa el coneixement operatiu de l'assignatura de Operacions de Frony & Back Office dotant l'alumne de les eines de gestió estratègica necessàries per portar a terme la dirección del departament d'allotjament

OBobligatòria 4 A 1primer semestre NDno definit

Gestió de compres i aprovisionament (3153G01111)

Matèria que dota l'alumne del coneixement de les tècniques i eines de gestió de l'aprovisionament i les relacions amb els proveïdors

OBobligatòria 4 A 1primer semestre NDno definit

Revenue & Yield Management (3153G01112)

Estudi i aplicació de les tècniques i eines de maximació de la productivitat operativa de l'oferta hotelera i de restauració

OBobligatòria 4 A 1primer semestre ENanglès

Direcció de recursos humans (3153G01113)

OBobligatòria 4 A 1primer semestre ENanglès

Gestió financera (3153G01114)

Coneixement de les tècniques i eines d'anàlisi i interpretació de les inversions i resultats de l'empresa hotelera i de restauració

OBobligatòria 4 A 1primer semestre ENanglès

Idioma professional turístic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anglès professional turístic (3153G01115)

Nivell d'anglès adequat per la preparació de comunicacions orals i escrites en temes professionals turìstics

OBobligatòria 6 A 2segon semestre ENanglès

Segon idioma professional turístic (3153G01116)

Nivell del 2n idioma (francès o alemany) adequat per redactar textos i realitzar comunicacions orals en temes professionals turístics

OBobligatòria 6 AL 2segon semestre DEalemany
F1 2segon semestre FRfrancès

Pràcticum

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràctiques d'empresa (3153G01117)

Pràctiques d'empresa com a adjunts a direcció per tal d'adquirir experiència, i aprenentatge de la mà de professionals en actiu

OBobligatòria 24 A 2segon semestre ESespanyol

Estrategies d'empresa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Direcció estratègica (3153G01118)

Estudi i anàlisi i coneixements de les eines de gestió directiva de les empreses hoteleres i de restauració

OBobligatòria 4 A 1primer semestre ENanglès
ER 1primer semestre ENanglès

Estratègies de comercialització (3153G01119)

Estudi i coneixement de les noves tecnologies informàtiques de comercialització

OBobligatòria 4 A 1primer semestre ENanglès
ER 1primer semestre ENanglès

Relacions publiques i comunicació (3153G01120)

Coneixement de les tècniques i eines de gestió de les relacions públiques i dels sistemes interns i externs en l'empresa hotelera i de restauració

OBobligatòria 4 A 1primer semestre ESespanyol
ER 1primer semestre ESespanyol

Anglès professional hoteler

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anglès professional hoteler (3153G01133)

Nivell d'anglès adequat per la preparació de comunicacions orals i escrites en temes profesionals hotelers i de restauració

OBobligatòria 6 A Aanual ENanglès
ER Aanual ENanglès

Treball final de grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball final de grau (3153G01134)

Projecte final de carrera interdisciplinàri

OBobligatòria 12 A 2segon semestre ESespanyol
B 2segon semestre ESespanyol
C 1primer semestre ESespanyol

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Legislació hotalera i laboral (3153G01122)

Estudi de la normativa de dret administratiu i laboral de l'activitat hotelera i de restauració

OPoptativa 6 A 1primer semestre ESespanyol
ER 1primer semestre ESespanyol

Tercer Idioma B1 (3153G01124)

Adquisició del nivell d'iniciació d'un tercer idioma (francès o alemany)

OPoptativa 6 AL 1primer semestre DEalemany
ER 1primer semestre FRfrancès
F1 1primer semestre FRfrancès

Tercer Idioma professional turístic (3153G01125)

Nivell intermig baix en comunicació oral i escrita en temes professionals turístics

OPoptativa 6 AL 2segon semestre DEalemany
ER 2segon semestre DEalemany
FR 2segon semestre DEalemany

Tipologia i gestió d'empreses de càtering i col.lectivitats i serveis generals hospitalaris (3153G01127)

Assignatura que engloba un conjunt d'activitats de la indústria de la neorestauració i dels serveis generals hospitalaris que en l'actualitat ostenta la denominació anglesa de "facilities management"

OPoptativa 6 A 2segon semestre ESespanyol
ER 2segon semestre ESespanyol

Sistemes de franquícia en hostaleria (3153G01128)

Assignatura que dona el coneixement dels sistemes de gestió de les empresas hoteleres i de restauració mitjançant la valoració de les marques de producte

OPoptativa 6 A 2segon semestre ENanglès

Planificació i gestió d'esdeveniments (3153G01129)

Coneixement de l'estructura de les empreses d'organització i gestió d'esdeveniments de restauració

OPoptativa 6 A 2segon semestre NDno definit
ER 2segon semestre NDno definit

Arquitectura i manteniment d'establiments d'hostaleria (3153G01130)

Estudi i coneixement de les activitats de manteniment de les instal·lacions, decoració i presentació dels espais públics dels hotels i la restauració

OPoptativa 6 A 2segon semestre NDno definit

Noves tecnologies culinàries (3153G01132)

Coneixements de les noves tèniques d'elaboració i de cocció oer tal de facilitar els processos de estandarització de la producció culinaria

OPoptativa 6 A 2segon semestre ESespanyol

Menció Hoteleria

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Legislació hotalera i laboral (3153G01122)

Estudi de la normativa de dret administratiu i laboral de l'activitat hotelera i de restauració

OPoptativa 6 A 1primer semestre ESespanyol
ER 1primer semestre ESespanyol

Sistemes de franquícia en hostaleria (3153G01128)

Assignatura que dona el coneixement dels sistemes de gestió de les empresas hoteleres i de restauració mitjançant la valoració de les marques de producte

OPoptativa 6 A 2segon semestre ENanglès

Arquitectura i manteniment d'establiments d'hostaleria (3153G01130)

Estudi i coneixement de les activitats de manteniment de les instal·lacions, decoració i presentació dels espais públics dels hotels i la restauració

OPoptativa 6 A 2segon semestre NDno definit

Treball final de grau (3153G01134)

Projecte final de carrera interdisciplinàri

OBobligatòria 12 A 2segon semestre ESespanyol
B 2segon semestre ESespanyol
C 1primer semestre ESespanyol

Menció Gastronomia, Restauració i Esdeveniments

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tipologia i gestió d'empreses de càtering i col.lectivitats i serveis generals hospitalaris (3153G01127)

Assignatura que engloba un conjunt d'activitats de la indústria de la neorestauració i dels serveis generals hospitalaris que en l'actualitat ostenta la denominació anglesa de "facilities management"

OPoptativa 6 A 2segon semestre ESespanyol
ER 2segon semestre ESespanyol

Planificació i gestió d'esdeveniments (3153G01129)

Coneixement de l'estructura de les empreses d'organització i gestió d'esdeveniments de restauració

OPoptativa 6 A 2segon semestre NDno definit
ER 2segon semestre NDno definit

Noves tecnologies culinàries (3153G01132)

Coneixements de les noves tèniques d'elaboració i de cocció oer tal de facilitar els processos de estandarització de la producció culinaria

OPoptativa 6 A 2segon semestre ESespanyol

Treball final de grau (3153G01134)

Projecte final de carrera interdisciplinàri

OBobligatòria 12 A 2segon semestre ESespanyol
B 2segon semestre ESespanyol
C 1primer semestre ESespanyol