Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2017-2018

Grau en Estudis d'Arquitectura

Fonaments de Física

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de física 1 (3105G00021)

Estática i deformació dels sòlids. Hidráulica. Oscil·lacions. Acústica.

Bbàsica 6 A 1primer semestre NDno definit

Fonaments de matemàtiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de matemàtiques 1 (3105G00019)

Àlgebra lineal. Geometria analítica i diferencial

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Fonaments de matemàtiques 2 (3105G00020)

Càlcul numèric i infinitessimal. Tècniques i métodes probabilístics i d'anàlisis estadístic

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

Expressió gràfica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Expressió gràfica 1 (3105G00023)

Representació de l'espai i la volumetria arquitectònica. Els sistemes de representació. Representació axonomètrica i dièdrica, la perspectiva cònica, la resolució de cobertes i les ombres.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Expressió gràfica 2 (3105G00024)

Materials i tècniques de dibuix a ma alçada, dibuix intuitiu i croquització, aplicats a elements arquitectònics, edificis i espais arquitectònics reals, en els diferents sistemes de representació estudiats.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

Fonaments d'art 1 (3105G12003)

Introducció a l´història de l'art fins a la modernitat

Bbàsica 3 A 1primer semestre CAcatalà

Construcció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de materials (3105G00026)

Estudi dels materials, la seva vinculació amb els sistemes constructius, tecnologia i posada en obra. Estudi del sòl. Coneixement i anàlisi de la normativa aplicable als materials de construcció.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Construcció 1 (3105G00028)

- Els elements constructius. Generalitats: components i fases del procés edificatori. Anàlisi d'un procés constructiu genèric. Normativa general apicable. Conceptes bàsics de LOE i Codi tècnic.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Projectes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projectes 1 (3105G12017)

INTRODUCCIÓ AL PROJECTE

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Projectes 2 (3105G12018)

ARQUITECTURA QUOTIDIANA . Introducció a l’habitatge: la casa aïllada. Crítica sobre l´idea d'habitar' .

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit

Urbanisme

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Urbanística 1 (3105G12028)

Introducció a l’urbanisme: la descripció com pas previ al projecte. Assentaments urbans. Assentaments residencials del segle XIX i XX. Morfologia urbana.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Fonaments de Física

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de física 2 (3105G00022)

Termologia i higrotèrmia. Electricitat i magnetisme. Òptica i il·luminació.

Bbàsica 6 A 1primer semestre NDno definit

Expressió gràfica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Expressió gràfica 3 (3105G00025)

Anàlisi d'un edifici a través la representació gràfica a mà alçada I de manera informàtica. Des de la seva implantació en el territori (E.1/10000) fins a la definició constructiva màxima (E.1/1). Utilitzant totes les escales intermitges segons normativa Din per aconseguir la representació real d'un projecte construit.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Representació arquitectònica 1 (3105G12001)

Sistemes de representació, topografia, cartografia i representació del terreny . Teoria del color i de la forma. Representació i anàlisi de l'arquitectura.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Representació arquitectònica 2 (3105G12002)

Sistemes de representació, ideació gràfica, dibuix per ordinador en dues i tres dimensions

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

Fonaments d´art 2 (3105G12004)

Introducció a l´història de l´art contemporani

Bbàsica 3 A 1primer semestre CAcatalà

Construcció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Empresa (3105G00027)

Aquesta assignatura té com a objectiu oferir un coneixement pràctic i construir la base per a majors coneixements en l'àmbit de la Organització d'Empreses. Els continguts es centren especialment en l'estudi del concepte d'empresa i el seu entorn. També s'estudien els subsistemes d'administració, financer, comercial i d'operacions.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

Construcció 2 (3105G12005)

. Sistemes constructius : - Estudi dels elements i sistemes constructius. - Anàlisi gràfica dels sistemes constructius. - Introducció a la interacció i anàlisi del procés constructiu : El disseny constructiu. - Seguiment fotogràfic i anàlisi d’obres en execució. - Coneixement i anàlisi de la normativa aplicable

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Estructures

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estructures 1 (3105G00036)

Introducció al comportament resistent de materials i estructures. Esforços i deformacions en estructures isostàtiques. Comprovació seccional.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Projectes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projectes 3 (3105G12019)

HABITATGE I ESPAIS INTERMEDIS

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Projectes 4 (3105G12020)

RESIDÈNCIES 2. L´habitatge plurifamiliar aillat o entre mitgeres. Tipologíes, programes funcionals i tecnologíes. Relació amb l´entorn.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Urbanisme

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Urbanística 2 (3105G12029)

Projecte urbà. Imatge i paisatge urbà

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Construcció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Construcció 3 (3105G12044)

. Interacció d'elements i sistemes constructius : El disseny constructiu - El detall constructiu : Anàlisi constructiu gràfic - Anàlisi dels condicionants de la interacció i del procés constructiu. - Projecte i procés constructiu : documents i valoració. - Seguiment fotogràfic i anàlisi d’obres en execució. - Construcció de l'interior de l'edifici

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Estructures

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estructures 2 (3105G00037)

Coneixament i aplicació de accions normatives. Anàlisi i comprovació d'estructures hiperestàtiques.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Estructures 3 (3105G12046)

Disseny i càlcul d'estructures metàl.liques

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Instal.lacions

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Instal.lacions 1 (3105G00033)

Implantació de serveis en xarxes urbanes. Abastament d'aigua. Aigua freda sanitària (AFS). Aigua calenta sanitària (ACS). Sanejament. Petita depuració. Gas. OBJECTIUS: 1.- Conèixer la normativa vigent aplicable en cada instal•lació. 2.- Tenir criteris de disseny per aplicar en cada cas les solucions adequades. 3.- Conèixer els materials existents. 4.- Saber calcular els elements que intervenen en una instal•lació, així com els espais que ocupen dins dels edificis. 5.- Saber com es realitza la posta en obra. 6.- Criteris de control i manteniment.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Instal.lacions 2 (3105G00034)

Protecció contra incendis Electricitat Il·luminació Qualitat de l'aire interior: ventilació i evacuació de fums. Arquitectura passiva. Calefacció Aire Condicionat Telecomunicacions Elevació vertical OBJECTIUS: - Conèixer la normativa vigent aplicable en cada instal·lació. - Tenir criteris de disseny per aplicar an cada cas les solucions adequades. - Conèixer els materials existents. - Saber calcular els elements que intervenen en una instal·lació, així com els espais que ocupen dins els edificis. - Saber com es realitza la posta en obra. - Criteris de control i manteniment.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Composició

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Història de l´art i l´arquitectura 1 (3105G12010)

Història de l'arquitectura i de les formes d'expressió artística més directament relacionades. Història de l'arquitectura, de la construcció i de l'urbanisme.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Història de l´art i l´arquitectura 2 (3105G12011)

Història de l'arquitectura i de les formes d'expressió artística més directament relacionades. Història de l'arquitectura, de la construcció i de l'urbanisme.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ESespanyol

Composició 1 (3105G12013)

Conceptes fonamentals de l'arquitectura com art, espai, tècnica, ciutat, natura i habitatge. Teoria de l'arquitectura.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ESespanyol

Projectes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projectes 5 (3105G12021)

PROJECTE I CONTEXT 1 : CIUTAT DENSA Arquitectura en entorns consolidats. Estudi de precedents i mètodes d´intervenció

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Projectes 6 (3105G12022)

PROJECTE I CONTEXT 2 : CIUTAT DIFOSA Arquitectura en entorns periurbans. Estudi de precedents i mètodes d´intervenció

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Aula d´arquitectura 1 (3105G12026)

Taller intensiu de projectes arquitectónics 1

OBobligatòria 6 A 1primer semestre ESespanyol

Urbanisme

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Urbanística 3 (3105G12030)

Planificació i intervenció urbana sostenible

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Construcció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anàlisi del procés constructiu (3105G00031)

. Anàlisi del procés constructiu. Raonament de la interacció d’elements i sistemes constructius a l’edificació. Raonament del procés d’execució. Normativa.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Patologia i rehabilitació (3105G00032)

Introducció a les patologies de la construcció, a la rehabilitació d'edificis: terapèutica, i a l'elaboració de manuals i plans de manteniment.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Construcció 4 (3105G12006)

Estudi de les tecnologies dels sistemes constructius : obra de fàbrica / formigó / acer / fusta. Ecología y construcció

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Estructures

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estructures 4 (3105G12007)

Disseny i càlcul d´estructures de formigó

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Estructures 5 (3105G12008)

Mecànica de sòls. Estructures de fonamentació i contenció de terres

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Instal.lacions

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Instal.lacions 3 (3105G12009)

Qualitat de l'aire interior. Arquitectura passiva: Emplaçament, climes i confort. Càrregues tèrmiques. Sistemes constructius. Rendiment energètic. Energía solar.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Composició

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Història de l´art i l´arquitectura 3 (3105G12012)

Història de l'arquitectura i de les formes d'expressió artística més directament relacionades. Història de l'arquitectura, de la construcció i de l'urbanisme. Teoria de la conservació del patrimoni arquitectònic.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ESespanyol

Composició 2 (3105G12014)

Teoria de la tradició clàssica a l´arquitectura

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Composició 3 (3105G12015)

Conceptes fonamentals de l'arquitectura com a funció, construcció, material, estructura, forma, proporció, ornament, símbol i ciutat. Teoria de l'arquitectura.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ESespanyol

Estètica (3105G12016)

Les grans polaritats de l'estètica: expressió-representació, mimesi-abstracció, autonomia-heterònim. Conceptes fonamentals de l'arquitectura com a funció, construcció, material, estructura, forma, proporció, ornament, símbol i ciutat.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Projectes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projectes 7 (3105G12023)

REHABITAR 1 Estudi del habitat existent com materia del projecte. Rehabilitació, reutilització, reforma.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Projectes 8 (3105G12024)

REHABITAR 2 Estudi del habitat existent com materia del projecte. Rehabilitació, reutilització, reforma.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Aula d´arquitectura 2 (3105G12027)

Taller intensiu de projectes arquitectónics 2

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit

Urbanisme

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret en edificació (3105G00039)

Legislació general aplicada al sector. L'exercici de la professió i les responsabilitats derivades de l'exercici professional. El procés de l'edificació (LOE). Dret urbanístic

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Urbanística 4 (3105G12031)

El projecte dels paisatges rurals. Estratègies pel desenvolupament sostenible del territori

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Construcció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Construcció 5 (3105G12045)

Aplicació dels sistemes constructius al projecte arquitectònic

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Projectes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projectes 9 (3105G12025)

CONDENSADORS SOCIALS. Edificis i equipaments públics. Gran escala en context metropolità.

OBobligatòria 9 A 1primer semestre NDno definit

Urbanisme

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Urbanística 5 (3105G12032)

Implantació territorial dels usos no residencials. El planejament supramunicipal. Especial atenció als Plans Directors Urbanístics. Estudi dels usos d'activitats industrials, comercials, i d'activitats en sòl rural.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Treball fi de grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball fi de grau (3105G12043)

Exercici sintétic d´un projecte d´arquitectura

OBobligatòria 6 S 2segon semestre CAcatalà

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projecte de restauració arquitectònica (3105G12034)

Conservació i restauració del patrimoni construit. Fonaments teòrics i analisi de models.

OPoptativa 5 A 2segon semestre CAcatalà

Saber veure l´arquitectura (3105G12037)

Crítica visual de l´arquitectura. La visita arquitectónica, el caminar i el viatge com experiència formativa

OPoptativa 5 A 2segon semestre CAcatalà

Utopia i avantguarda (3105G12038)

Revisió del moviment modern i de les seves arrels ideològiques.

OPoptativa 5 A 2segon semestre ESespanyol

Teoria de la imatge (3105G12039)

Fonaments de la visualització. Tipologies dels llenguatges visuals. Fotografia, cinema, il.lustració, comunicació multimèdia. Producció dels missatges gràfics.

OPoptativa 5 A 2segon semestre NDno definit

Arquitectura sostenible (3105G12041)

Mètodes de disseny ecobio-constructius. Materials i tecnologies sostenibles. Ecoeficiència i ecoauditoria

OPoptativa 5 A 2segon semestre ESespanyol

Prácticas en Empresa (3105G12042)

Estades en l'entorn laboral. Pràctiques en empresa

OPoptativa 15 F 1primer semestre NDno definit
J 2segon semestre CAcatalà
S 2segon semestre NDno definit

Cultura i projecte (3105G12047)

Anàlisis sobre els problemes actuals de l´arquitectura contemporània

OPoptativa 5 A 1primer semestre NDno definit

Anàlisi i rehabilitació d’edificis històrics (3105G12048)

Estudi i intervenció en estructures existents

OPoptativa 5 A 1primer semestre NDno definit