Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2017-2018

Grau en Estudis d'Arquitectura

Fonaments de Física

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de física 1 (3105G00021)

Estática i deformació dels sòlids. Hidráulica. Oscil·lacions. Acústica.

Bbàsica 6 A 1primer semestre NDno definit

Fonaments de matemàtiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de matemàtiques 1 (3105G00019)

Àlgebra lineal. Geometria analítica i diferencial

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Fonaments de matemàtiques 2 (3105G00020)

Càlcul numèric i infinitessimal. Tècniques i métodes probabilístics i d'anàlisis estadístic

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

Expressió gràfica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Expressió gràfica 1 (3105G00023)

Bloc-1. Representació i interseccions en dièdric i axonometria Bloc-2. Introducció al Dibuix Arquitectònic Bloc-3. Perspectiva cònica frontas i angulada Bloc-4. Representació de les ombres arquitectòniques

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Expressió gràfica 2 (3105G00024)

Materials i tecniques gràfiques , sistemes de representació,sistemes d'acotació, pas a escala, dibuix a ma alçada,dibuix intuitiu i croquització.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

Fonaments d'art 1 (3105G12003)

OBJECTIU: La finalitat del curs es conèixer els principals estils i corrents artístics desenvolupats en la cultura occidental METODE DE TREBALL: Cada tema s’iniciarà i es finalitzarà amb el comentari d’un edifici arquitectònic que servirà per identificar les peculiaritats del llenguatge artístic de cada època. Després el desenvolupament dels temes es farà: definint les característiques teòriques de cada període artístic (forma, espai i temps), analitzant exemples d’obres d’art concretes (dibuix, pintura i escultura), i realitzant activitats practiques (línia, color i volum).

Bbàsica 3 A 1primer semestre CAcatalà

Construcció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de materials (3105G00026)

Estudi dels materials, la seva vinculació amb els sistemes constructius, tecnologia i posada en obra. Estudi del sòl. Coneixement i anàlisi de la normativa aplicable als materials de construcció.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Construcció 1 (3105G00028)

- Els elements constructius. Generalitats: components i fases del procés edificatori. Anàlisi d'un procés constructiu genèric. Normativa general apicable. Conceptes bàsics de LOE i Codi tècnic.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Projectes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projectes 1 (3105G12017)

INTRODUCCIÓ AL PROJECTE

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Projectes 2 (3105G12018)

ARQUITECTURA QUOTIDIANA . Introducció a l’habitatge: la casa aïllada. Crítica sobre l´idea d'habitar' .

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit

Urbanisme

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Urbanística 1 (3105G12028)

Introducció a l’urbanisme: la descripció com pas previ al projecte. Assentaments urbans. Assentaments residencials del segle XIX i XX. Morfologia urbana.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Fonaments de Física

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de física 2 (3105G00022)

Termologia i higrotèrmia. Electricitat i magnetisme. Òptica i il·luminació.

Bbàsica 6 A 1primer semestre NDno definit

Expressió gràfica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Expressió gràfica 3 (3105G00025)

Anàlisi d'un edifici a través la representació gràfica a mà alçada I de manera informàtica. Des de la seva implantació en el territori (E.1/10000) fins a la definició constructiva màxima (E.1/1). Utilitzant totes les escales intermitges segons normativa Din per aconseguir la representació real d'un projecte construit.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Representació arquitectònica 1 (3105G12001)

Representació i transformació parcial d’espais arquitectònics reals amb la introducció, modificació o adaptació de diferents elements arquitectònics. Representació d’edificis i espais arquitectònics no visitables, de qualitat arquitectónica reconeguda a partir de plànols i fotografíes.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Representació arquitectònica 2 (3105G12002)

Sistemes de representació, ideació gràfica, dibuix a mà alçada, tècniques de dibuix en blanc i negre i en color.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

Fonaments d'art 2 (3105G12004)

OBJECTIU: La finalitat del curs es conèixer els principals estils i corrents artístics desenvolupats en la cultura occidental METODE DE TREBALL: Cada tema s’iniciarà i es finalitzarà amb el comentari d’un edifici arquitectònic que servirà per identificar les peculiaritats del llenguatge artístic de cada època. Després el desenvolupament dels temes es farà: definint les característiques teòriques de cada període artístic (forma, espai i temps), analitzant exemples d’obres d’art concretes (dibuix, pintura i escultura), i realitzant activitats practiques (línia, color i volum).

Bbàsica 3 A 1primer semestre CAcatalà

Construcció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Empresa (3105G00027)

Aquesta assignatura té com a objectiu oferir un coneixement pràctic i construir la base per a majors coneixements en l'àmbit de la Organització d'Empreses. Els continguts es centren especialment en l'estudi del concepte d'empresa i el seu entorn. També s'estudien els subsistemes d'administració, financer, comercial i d'operacions.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

Construcció 2 (3105G12005)

. Sistemes constructius : - Estudi dels elements i sistemes constructius. - Anàlisi gràfica dels sistemes constructius. - Introducció a la interacció i anàlisi del procés constructiu : El disseny constructiu. - Seguiment fotogràfic i anàlisi d’obres en execució. - Coneixement i anàlisi de la normativa aplicable

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Estructures

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estructures 1 (3105G00036)

Introducció al comportament resistent de materials i estructures. Esforços i deformacions en estructures isostàtiques. Comprovació seccional.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Projectes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projectes 3 (3105G12019)

HABITATGE I ESPAIS INTERMEDIS

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Projectes 4 (3105G12020)

RESIDÈNCIES 2. L´habitatge plurifamiliar aillat o entre mitgeres. Tipologíes, programes funcionals i tecnologíes. Relació amb l´entorn.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Urbanisme

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Urbanística 2 (3105G12029)

Projecte urbà a un poble del gironès. Projecte, imatge i paisatge urbans. El curs d’Urbanística 2 completa la introducció als temes de la disciplina urbanìstica mitjançant l’anàlisi detallada d’uns projectes d’urbanisme del segle XIX i XX que puguin servir de referent a l’hora d’aplicar els continguts teòrics en els exercicis pràctics. La finalitat del curs és familiaritzar l’alumnat amb les eines específiques del projecte urbanístic, amb les diferents formes de racionalitats que són a la base del projecte, amb la seva representació bidimensional i tridimensional. Els treballs analitzaran els nuclis urbans mitjançant l’anàlisi morfo-tipològica com a pas previ a la redacció d’intervencions i de projectes en els espais buits de la ciutat .

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Construcció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Construcció 3 (3105G12044)

. Interacció d'elements i sistemes constructius : El disseny constructiu - El detall constructiu : Anàlisi constructiu gràfic - Anàlisi dels condicionants de la interacció i del procés constructiu. - Projecte i procés constructiu : documents i valoració. - Seguiment fotogràfic i anàlisi d’obres en execució. - Construcció de l'interior de l'edifici

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Estructures

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estructures 2 (3105G00037)

Anàlisi i comprovació d'estructures hiperestàtiques. Coneixament i aplicació de accions normatives.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Estructures 3 (3105G12046)

Ampliació d'estructures 2 i estructures metàl.liques

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Instal.lacions

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Instal·lacions 1 (3105G00033)

Implantació de serveis en xarxes urbanes. Abastament d'aigua. Aigua freda sanitària (AFS). Aigua calenta sanitària (ACS). Sanejament. Petita depuració. Gas. OBJECTIUS: 1.- Conèixer la normativa vigent aplicable en cada instal•lació. 2.- Tenir criteris de disseny per aplicar en cada cas les solucions adequades. 3.- Conèixer els materials existents. 4.- Saber calcular els elements que intervenen en una instal•lació, així com els espais que ocupen dins dels edificis. 5.- Saber com es realitza la posta en obra. 6.- Criteris de control i manteniment.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Instal·lacions 2 (3105G00034)

Protecció contra incendis Electricitat Il·luminació Qualitat de l'aire interior: ventilació i evacuació de fums. Arquitectura passiva. Calefacció Aire Condicionat Telecomunicacions Elevació vertical OBJECTIUS: - Conèixer la normativa vigent aplicable en cada instal·lació. - Tenir criteris de disseny per aplicar an cada cas les solucions adequades. - Conèixer els materials existents. - Saber calcular els elements que intervenen en una instal·lació, així com els espais que ocupen dins els edificis. - Saber com es realitza la posta en obra. - Criteris de control i manteniment.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Composició

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Història de l'art i l'arquitectura 1 (3105G12010)

Història de l'arquitectura i de les formes d'expressió artística més directament relacionades. Història de l'arquitectura, de la construcció i de l'urbanisme.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Història de l'art i l'arquitectura 2 (3105G12011)

Història de l'arquitectura i de les formes d'expressió artística més directament relacionades. Història de l'arquitectura, de la construcció i de l'urbanisme.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ESespanyol

Composició 1 (3105G12013)

Conceptes fonamentals de l'arquitectura com art, espai, tècnica, ciutat, natura i habitatge. Teoria de l'arquitectura.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ESespanyol

Projectes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projectes 5 (3105G12021)

Anàlisi d'obres d'arquitectura moderna i contemporània. Anàlisi, estudi i discussió crítica de programes funcionals d´ edificis públics. Estudi de les condicions de l'entorn. L'arquitectura i les idees. Arquitectura i tecnologia. Desenvolupament de projectes arquitectònics. Desenvolupament de projectes de nova planta i de conservació del patrimoni arquitectònic.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Projectes 6 (3105G12022)

El tercer curs es centra en l’anàlisi, l’estudi i la discussió crítica de programes públics i culturals i les condicions de l'entorn on s’implanten. Es pretén que la reflexió entorn de les idees, sigui la principal eina de desenvolupament del projecte. Les idees com a fil conductor de tot el projecte, com a guia del procés projectual que ens ha de donar com a resultat una proposta coherent. Idees i conceptes que són l´esquelet sobre el que es sustenta tota obra d´art i que analitzarem en diferents exemples de la historia sigui en la aquitectura, la pintura,la música o la literatura. Una pràctica que poc a poc ens ha d´anar familiaritzant amb les diferents disciplines artistiques i que ens ha de permetre d´entendre les seves relacions reciproques i que per tant el coneixement de totes elles és necesari per a la formació de l´arquitecte. Es pretén que l’alumne aprengui a establir un primer pas clar i conceptual com a punt de partida. Un punt de partida que l´evolució del projecte anirà modificant i adaptant a la seva propia naturalesa. Es tracta en definitiva de saber escoltar allò que el projecte reclama perqué el resultat sigui coherent. I alló que el projecte reclama sempre ja existeix a la història de l´art i de l´arquitectura, i per tant, del seu anàlisi exhaustiu n´extreurem el cami a seguir.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Aula d'arquitectura 1 (3105G12026)

Taller intensiu de projectes arquitectónics 1

OBobligatòria 6 A 1primer semestre ESespanyol

Urbanisme

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Urbanística 3 (3105G12030)

Planificació i intervenció urbana sostenible

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Construcció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anàlisi del procés constructiu (3105G00031)

. Anàlisi del procés constructiu. Raonament de la interacció d’elements i sistemes constructius a l’edificació. Raonament del procés d’execució. Normativa.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Patologia i rehabilitació (3105G00032)

Introducció a les patologies de la construcció, a la rehabilitació d'edificis: terapèutica, i a l'elaboració de manuals i plans de manteniment.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Construcció 4 (3105G12006)

Construcció 4 : Interacció d'elements i sistemes Anàlisi i reflexió sobre temes vinculats a l’arquitectura i la construcció dels edificis. Aprofundir en els elements i sistemes constructius segons la tecnologia constructiva : obra de fàbrica / formigó / acer / fusta. Interacció d'elements i sistemes constructius. El disseny constructiu. Anàlisi gràfica dels sistemes constructius i les seves interaccions. El detall constructiu. Introducció a l’anàlisi dels condicionants del procés constructiu.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Estructures

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estructures 4 (3105G12007)

Disseny i càlcul d´estructures de formigó

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Estructures 5 (3105G12008)

Mecànica de sòls. Estructures de fonamentació i contenció de terres

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Instal.lacions

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Instal·lacions 3 (3105G12009)

Qualitat de l'aire interior. Arquitectura passiva: Emplaçament, climes i confort. Càrregues tèrmiques. Sistemes constructius. Rendiment energètic. Energía solar.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Composició

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Història de l'art i l'arquitectura 3 (3105G12012)

Història de l'arquitectura i de les formes d'expressió artística més directament relacionades. Història de l'arquitectura, de la construcció i de l'urbanisme. Teoria de la conservació del patrimoni arquitectònic.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ESespanyol

Composició 2 (3105G12014)

Teoria de l'arquitectura des del llegat del manierisme fins al segle XIX i la seva fortuna a la producció del segle XX.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Composició 3 (3105G12015)

Conceptes fonamentals de l'arquitectura com a funció, construcció, material, estructura, forma, proporció, ornament, símbol i ciutat. Teoria de l'arquitectura.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ESespanyol

Estètica (3105G12016)

Les grans polaritats de l'estètica: expressió-representació, mimesi-abstracció, autonomia-heterònim. Conceptes fonamentals de l'arquitectura com a funció, construcció, material, estructura, forma, proporció, ornament, símbol i ciutat.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Projectes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projectes 7 (3105G12023)

REHABITAR 1 Estudi del habitat existent com materia del projecte. Rehabilitació, reutilització, reforma.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Projectes 8 (3105G12024)

REHABITAR 2 Estudi del habitat existent com materia del projecte. Rehabilitació, reutilització, reforma.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Aula d'arquitectura 2 (3105G12027)

Taller intensiu de projectes arquitectónics 2

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit

Urbanisme

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret en edificació (3105G00039)

Legislació general aplicada al sector. L'exercici de la professió i les responsabilitats derivades de l'exercici professional. El procés de l'edificació (LOE). Dret urbanístic

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Urbanística 4 (3105G12031)

El projecte dels paisatges rurals. Estratègies pel desenvolupament sostenible del territori

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Construcció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Construcció 5 (3105G12045)

Construcció 5 Anàlisi i reflexió sobre temes vinculats a l’arquitectura i la innovació tecnològica en la construcció dels edificis. Anàlisi del disseny constructiu segons la tecnologia constructiva d’edificis construïts El detall estratègic i el detall constructiu : Anàlisi gràfica dels sistemes constructius, les seves interaccions i condicionants del procés constructiu. El projecte executiu Anàlisi d’obres en execució.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Projectes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projectes 9 (3105G12025)

CONDENSADORS SOCIALS. Edificis i equipaments públics. Gran escala en context metropolità.

OBobligatòria 9 A 1primer semestre NDno definit

Urbanisme

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Urbanística 5 (3105G12032)

Implantació territorial dels usos no residencials. El planejament supramunicipal. Especial atenció als Plans Directors Urbanístics. Estudi dels usos d'activitats industrials, comercials, i d'activitats en sòl rural.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Treball fi de grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball fi de grau (3105G12043)

Exercici sintétic d´un projecte d´arquitectura

OBobligatòria 6 J 2segon semestre NDno definit
S 2segon semestre CAcatalà

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projecte de restauració arquitectònica (3105G12034)

Conservació i restauració del patrimoni construit. Fonaments teòrics i analisi de models.

OPoptativa 5 A 2segon semestre CAcatalà

Saber veure l'arquitectura (3105G12037)

Crítica visual de l´arquitectura. La visita arquitectónica, el caminar i el viatge com experiència formativa

OPoptativa 5 A 2segon semestre CAcatalà

Utopia i avantguarda (3105G12038)

Revisió del moviment modern i de les seves arrels ideològiques.

OPoptativa 5 A 2segon semestre ESespanyol

Teoria de la imatge (3105G12039)

Fonaments de la visualització. Tipologies dels llenguatges visuals. Fotografia, cinema, il.lustració, comunicació multimèdia. Producció dels missatges gràfics.

OPoptativa 5 A 2segon semestre CAcatalà

Arquitectura sostenible (3105G12041)

Mètodes de disseny ecobio-constructius. Materials i tecnologies sostenibles. Ecoeficiència i ecoauditoria

OPoptativa 5 A 2segon semestre ESespanyol

Prácticas en Empresa (3105G12042)

Estades en l'entorn laboral. Pràctiques en empresa

OPoptativa 15 F 1primer semestre NDno definit
J 2segon semestre CAcatalà
S 2segon semestre NDno definit

Cultura i projecte (3105G12047)

Anàlisis sobre els problemes actuals de l´arquitectura contemporània

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Anàlisi i rehabilitació d’edificis històrics (3105G12048)

Estudi i intervenció en estructures existents

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà