Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2004-2005

Ciències del Treball

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret de l'ocupació (3104CT0001)

Marc normatiu de les polítiques sociolaborals: la legislació d'ocupació; polítiques actives d'ocupació i intermediació laboral; modalitats de contractació laboral i mesures de foment de la contractació laboral; formació professional; polítiques passives d'ocupació: la protecció económica per desocupació; responsabilitats administratives en matèria d'ocupació.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Auditoria sociolaboral (3104CT0002)

Sistemes d'informació i comunicació per a l'avaluació del sistema. Instruments i tècniques d'investigació per la auditoria social. Informe de l'auditoria: diagnòstic i pla d'actuació. Integració de les polítiques de gestió de recursos humans

NDno definit A Aanual NDno definit

Direcció estratègica de l'empresa (3104CT0003)

Anàlisi de l'entorn general i específic. Anàlisi intern de recursos i presa de decisions. Opcions per la formulació de l'estratègia: estratègies genèriques i mètodes alternatius. Avaluació de l'estratègia. Elements per la implementació de l'estratègia.

NDno definit A Aanual NDno definit

Economia del treball (3104CT0004)

Teories del mercat de treball. Dinàmica del mercat de treball. El mercat de treball a Espanya: global, territorial i sectorial. La intervenció pública en el mercat de treball. Polítiques d'ocupació

NDno definit A Aanual NDno definit

Teoria de les relacions laborals (3104CT0005)

Teorías y modelos analíticos de los sistemas de relaciones laborales. Conflicto laboral, conflicto social y relaciones laborales. Sistema de relaciones laborales en España: desarrollo y elementos constitutivos. Sistemas de relaciones y factores de diversidad. Perspectiva comparada

NDno definit A Aanual NDno definit

Sistemes d'informació i comunicació en les organitzacions (3104CT0008)

Dinàmica de sistemes. Transmissió d'informació en sistemes complexos. Auditoria de la comunicació a l'empresa. Noves tecnologies i comunicació.

OBobligatòria A 1primer semestre NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anàlisi de les polítiques públiques (3104CT0006)

Polítiques públiques: caràcters generals de les polítiques sociolaborals. Procés de col•laboració i desenvolupament. Polítiques locals, regionals, nacionals i internacionals. Anàlisi i avaluació de les polítiques sociolaborals.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Teoria i tècniques de negociació (3104CT0007)

Teoria i estructura de la negociació col·lectiva. Dinàmica i gestió del conflicte. Estratègies de prevenció i reducció del conflicte. Fonaments i tècniques de negociació. Estratègies i tècniques.

NDno definit A Aanual NDno definit

Dret social comunitari (3104CT0009)

Normativa social de la Unió Europea. Política social i lliure circulació. Drets i deures laborals a escala comunitària

OBobligatòria A 1primer semestre NDno definit

Gestió de recursos humans (3104CT0010)

Disseny del treball a l'empresa. Organització de l'empresa i del treball. Gestió de qualitat de processos i productes. Articulació i processos de negociació i de resolució de conflictes

OBobligatòria A 1primer semestre NDno definit

Fiscalitat del treball i de l'empresa (3104CT0011)

Sistema tributari espanyol. Rendes del treball i ingressos a compte en el impost sobre la renda de les persones físiques. Incentius fiscals per al foment de la ocupació

OBobligatòria A 1primer semestre NDno definit

Tècniques d'investigació social (3104CT0012)

Mètodes estadístics en Ciències del Treball. Indicadors socioeconòmics. L'estructura de la població activa. Mètodes d'enquesta. Dissenys mostrals. Anàlisi i interpretació de resultats

OBobligatòria A 2segon semestre NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Psicologia per a les ciències del treball i criminologia I (3100001564)

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Psicologia per a les ciències del treball i criminologia II (3100001565)

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Sociologia per a les ciències del treball i criminologia I (3100001566)

Anàlisi de la realitat social. Introducció a la perspectiva sociològica i capacitació bàsica per a l'anàlisi crítica dels temes socials essencials (socialització, institucionalització, estructura social i canvi social).

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Sociologia per a les ciències del treball i criminologia II (3100001567)

Anàlisi crítica dels processos socials contemporanis: societat de la informació, globalització i nova divisió internacional del treball; estructura social contemporània; processos demogràfics, migracions i societats multiculturals; processos sociopolítics, crisis de l'Estat del Benestar i nous moviments socials.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Història contemporània (3102HI0005)

Anàlisi del període 1789-1945, des de diversos punts de vista, especialment creences, ideologies, política, economia, relacions internacionals, vida qüotidiana i fonts disponibles.

NDno definit A Aanual NDno definit

Història econòmica (3102HI0011)

Introducció a l’estudi històric dels fenòmens socioeconòmics.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

El món actual (3102HI0014)

+ Evolució de l'historia mundial i espanyola, en els seus diversos aspectes, des de la Segona Guerra Mundial

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Dret penal del treball i de l'empresa (3104CT0013)

Delictes comesos en el marc de la relació laboral contra la llibertat i la seguretat en el treball. Delictes contra la seguretat social. Delictes societaris i dret penal de l'empresa

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Antecedents i trajectòria de les institucions laborals espanyoles en el marc jurídic europeu (3104CT0014)

Orígen i evolució del dret i de les institucions públiques i laborals espanyoles.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Sociologia de les organitzacions (3104CT0015)

Estudi de les característiques formals i estructurals de les organitzacions socials. Anàlisi de les seves formes i estructures

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Estratègies de recursos humans (3104CT0027)

Direcció estratégica de recursos humans. Desenvolupament i aplicació del model estratégic dels RRHH. Models i experiències de Direcció Estratégica. Comportament organitzatiu, gestió del coneixement i del canvi a les organitzacions. Cultura i clima organitzatiu

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Polítiques socials: Estat del benestar (3104CT0028)

Importància, problemàtica i anàlisi comparativa entre països de les polítiques socials. Debat sobre l'Estat del Benestar

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Mitjans alternatius a la solució jurisdiccional de conflictes (3104CT0032)

Conflictes; els conflictes en les relacions laborals. Escalada i desescalada. El manteniment de les relacions laborals i la subsistència de les relacions de producció. Resolució pacífica de conflictes. Actors col•lectius. Mediació. Conciliació

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Economia política i hisenda pública (3104DR0008)

Els "problemes econòmics" desde diferents perspectives i amb vocació introductòria. Funcionament dels mercats. Política econòmica. Teoria econòmica dels ingressos i despeses públics. Economia de l'empresa. El procés de globalització econòmica.

NDno definit A Aanual NDno definit
B Aanual NDno definit
C Aanual NDno definit

Comptabilitat per a juristes (3104DR0030)

La comptabilitat coma instrument de l'anàlisi jurídic-econòmic de l'empresa.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Dret de danys (3104DR0037)

Sistemes de responsabilitat. Responsabilitat per culpa. Responsabilitat objectiva. Sistemes especials de responsabilitat.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Dret de la protecció social (3104DR0042)

Concepte i principis. Formació històrica. Sistema de la Seguretat Social espanyola.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Nacionalitat, ciutadania de la Unió Europea i estrangeria (3104DR0098)

Principis del dret internacional. Adquisició i pèrdua de la nacionalitat espanyola. La ciutadania europea. Règim jurídic dels estrangers a Espanya.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades, etc. (3104DR0122)

NDno definit A Aanual NDno definit

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades, etc. (3104DR0123)

NDno definit A Aanual NDno definit

Conceptes bàsics del dret (3104GAP073)

Introducció a conceptes essencials del dret: fonts del dret, persona, patrimoni, contracte i responsabilitat

NDno definit A Aanual NDno definit