Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2014-2015

Dret

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret financer i tributari II (3104DR0022)

Dret tributari (part especial). Sistema tributari. Els impostos en particular. La imposició sobre la renda. La imposició patrimonial. La imposició sobre el tràfic. Sistemes tributaris autonòmic i local.

NDno definit A Aanual NDno definit

Dret internacional privat (3104DR0023)

Tècniques de reglamentació i normes. Competència judicial i dret aplicable a les relacions privades internacionals. Eficàcia extraterritorial d'actes i decisions estrangeres. Pràcticum.

NDno definit A Aanual ESespanyol
FY 1primer semestre NDno definit

Dret mercantil II (3104DR0024)

Dret dels títols valors. Dret camviari. Dret del mercat del crèdit. Dret del mercat de valors. Dret d'assegurances privades. Dret del comerç i Dret concursal.

NDno definit A Aanual NDno definit
FJ 1primer semestre NDno definit
FY 1primer semestre NDno definit

Dret eclesiàstic de l'Estat (3104DR0025)

La tutela de la llibertat religiosa en el Dret espanyol i comparat. Reflexos jurídics: ensenyament, matrimoni, assistència religiosa, objecció de consciència... Règim jurídic de les relacions entre l'Estat i les esglésies i confessions religioses.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Dret processal II (3104DR0026)

El procés penal. Principis que informen el procés penal. Sistemes de procediment penal.Judici Ordinari; procediment abreujat; enjudiciament ràpid; judici de faltes. Processos penals especials.

NDno definit A 1primer semestre CAcatalà

Filosofia del dret (3104DR0027)

El fenomen jurídic. Problemes filosòfics bàsics del dret. Decisions dels jutges.

NDno definit A 2segon semestre ESespanyol

PRÀCTIQUES

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades, etc. (3104DR0121)

NDno definit A Aanual NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Criminologia (3104DR0031)

Teories criminològiques, institucions de control penal i problemes actuals.

OPoptativa A 1primer semestre ESespanyol

Dret de la competència (3104DR0038)

Estudi del Dret de la competència espanyol, comunitari i internacional, tant en l’àmbit del Dret de defensa de la competència com en el del Dret contra la competència deslleial

OPoptativa A 1primer semestre CAcatalà

Dret matrimonial i processal canònic (3104DR0058)

Matrimoni i Dret canònic. Capacitat de les parts. Impediments matrimonials. Consentiment matrimonial. Forma canònica del matrimoni. Processos matrimonials canònics.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Dret privat europeu i comparat I (sistemes) (3104DR0064)

Concepte, objectius i metodologia del Dret privat europeu i comparat. Els sistemes jurídics. Cultura jurídica continental i angloamericana.

OPoptativa A 2segon semestre CAcatalà

Dret social europeu (3104DR0070)

Lliure circulació de treballadors i drets socials en la Unió Europea.

OPoptativa A 1primer semestre CAcatalà

Dret urbanístic (3104DR0071)

Antecedents i normativa bàsica. El planejament urbanístic. Els sistemes de gestió. La disciplina urbanística.

OPoptativa A 2segon semestre CAcatalà

Història del dret penal (3104DR0088)

L'assignatura ofereix una aproximació històrica al desenvolupament del dret penal europeu i espanyol.

OPoptativa A 2segon semestre CAcatalà

La tradició jurídica europea I (introducció i dret patrimonial) (3104DR0092)

la tradició jurídica que desemboca en el dret patrimonial dels codis civils europeus, explicació histórica de la continuïtat i dels particularismes a través de l'estudi de casos

OPoptativa A 1primer semestre CAcatalà

Nacionalitat, ciutadania de la Unió Europea i estrangeria (3104DR0098)

Principis del dret internacional. Adquisició i pèrdua de la nacionalitat espanyola. La ciutadania europea. Règim jurídic dels estrangers a Espanya.

OPoptativa A 1primer semestre CAcatalà

Pràctica processal civil I (3104DR0108)

La pràctica dels procediments civils més freqüents en la praxis judicial civil. Procés ordinari; procés verbal; procés d'execució, procés monitori; judici canviari.

OPoptativa A 2segon semestre CAcatalà

Tributació local (3104DR0125)

Hisenda local. Ordenances fiscals. Taxes i preus públics locals. Contribucions especials locals. Impostos municipals. Impost sobre Béns Immobles. Impost sobre Activitats Econòmiques. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres. Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

OPoptativa A 1primer semestre CAcatalà

La prova i la seva valoració. Perspectives filosòfiques (3104DR0126)

Tipus de fets. La noció general de prova. Prova jurídica. Prova com a mitjà, com a activitat i com a resultat. El fet rellevant jurídicament. Noció de fet provat. Prova: creença, convicció, coneixement. La justificació de les decisions judicials. Motivació de les decisions judicials.

OPoptativa A 2segon semestre ESespanyol