Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2006-2007

Gestió i Administració Pública

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Ètica dels funcionaris públics (3100001924)

Ética administrativa. Sector Públic. Conflicte d'interessos. Corrupció. Valors. Responsabilitat. Transparència. Infraestructura ética. Codis de conducta.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Personal al servei de les administracions públiques (3104DR0103)

Règim estatutari dels funcionaris públics: Drets individuals, col•lectius i de seguretat social. Règim jurídic del personal laboral de les administracions públiques. Convergència entre règim funcionarial i règim laboral.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

L'ordenament jurídic administratiu (3104GAP001)

L'ordenament jurídic administratiu i les seves fonts específiques. Els agents públics.

NDno definit A Aanual NDno definit

Teoria social (3104GAP002)

Introducció a la perspectiva sociològica i capacitació bàsica per a l'anàlisi crítica dels temes socials essencials: socialització, institucionalització, organització, estructura social i canvi social. Anàlisi crítica dels processos socials contemporanis: societat de la informació, globalització i nova divisió internacional del treball; estructura social contemporània; processos demogràfics, migracions i societats multiculturals; processos sociopolítics, crisis de l'Estat del Benestar i nous moviments socials.

NDno definit A Aanual NDno definit

Introducció al dret constitucional (3104GAP003)

Conceptes bàsics del dret. La Constitució i el sistema jurídic. Principis d’organització constitucional. Òrgans constitucionals. Estructura territorial de l’Estat. Comunitats autònomes i ens locals.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Drets i llibertats constitucionals (3104GAP004)

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Fonaments del dret internacional públic i comunitari (3104GAP005)

Nocions bàsiques de dret internacional i comunitari. L'objetiu essencial d'aquesta assignatura és presentar el marc jurídic que regula les relacions interestatals. Les qüestions estudiades en aquesta assignatura es poden agrupar en dos blocs: en el primer, relatiu als fonaments de Dret Internacional Públic, s´estudiarà el concepte de dret internacional i l´evolució històrica i institucionalització de la societat internacional; els membres de la societat internacional; normes jurídiques internacionals; les relacions ente el dret internacional públic i els drets interns; i l´estudi d´organitzacions internacionals universals (en particular, l´ONU). Pel que fa al segon bloc, relatiu als fonaments de Dret Comunitari, es pretén examinar el procés de construcció europea, ateses les seves especificitats.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Organització administrativa (3104GAP006)

Les administracions públiques. Objectius i funcions de l’administració. La burocràcia. Les administracions públiques espanyoles.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Conceptes bàsics del dret (3104GAP073)

Introducció a conceptes essencials del dret: fonts del dret, persona, patrimoni, contracte i responsabilitat

NDno definit A Aanual NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Economia política (3104GAP007)

Conceptes bàsics de l’anàlisi econòmica. El sector públic de l’economia i les empreses públiques. El sistema econòmic espanyol.

NDno definit A Aanual NDno definit

Estadística administrativa (3104GAP008)

Conceptes bàsics d’estadística. Tècniques i mètodes estadístics. Estadística aplicada a les administracions públiques.

NDno definit A Aanual NDno definit

Gestió tributària i pressupostària i comptabilitat pública (3104GAP009)

Gestión Financiera y Contabilidad. Programación y planificación financiera. Técnicas de gestión presupuestaria. Técnicas de gestión tributaria. Nociones básicas de contabilidad. La contabilidad pública

NDno definit A Aanual NDno definit

Introducció al sistema politicoconstitucional (3104GAP010)

Aquesta assignatura proposa introduïr a l'alumne en l'anàlisi del sistema político-constitucional. Formalment s'estructura en dos blocs. El primer desplega l'estudi de les diferents formes d'organització política i teories sobre l'Estat. S'hi estudia l'Estat com a forma d'organització política, el poder polític i la seva legitimació, les principals ideologies polítiques, els diferents models d'Estat així com les diferents formes de govern. Partint d'aquesta base conceptual, el segon bloc de l'assignatura proposa analitzar el sistema polític espanyol. Contempla, entre d'altres qüestions, l'anàlisi del sistema de partits, el sistema electoral, el comportament polític, la cultura política o les polítiques públiques a Espanya.

NDno definit A Aanual NDno definit

Procediment administratiu i jurisdicció contenciosa (3104GAP011)

Procediment i jurisdicció. La posició jurídica de l’administració. La posició jurídica de l’administrat. La tutela jurisdiccional de l’administrat. La jurisdicció contenciosa administrativa.

NDno definit A Aanual NDno definit

Dret financer i tributari (3104GAP012)

Dret Financer i Tributari (part general). Activitat financera. Pressupost i gestió pressupostària (remissió). Ingressos públics. Poder financer. Sistema tributari. Dret Tributari. Fet imposable. Subjectes. Prestació tributària. Procediments tributaris. Gestió. Inspecció. Recaptació. Revisió. Dret tributari sancionador.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Informació i documentació administrativa I (3104GAP013)

Sistemes informàtics: aplicació a la gestió administrativa i financera. La informació i el seu tractament a l’administració. Es completaran amb els contintguts d'Informació i documentació administrativa II.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Formes d'activitat administrativa (3104GAP014)

Consideració dels mitjans, béns i actuacions de les administracions públiques, amb especial referència als diversos sectors de la intervenció administrativa. Dret administratiu de Catalunya.

NDno definit A Aanual NDno definit

Informació i documentació administrativa II (3104GAP015)

La informació i el seu tractament a l’Administració. Producció de dades i tècniques de medició i anàlisi. La documentació administrativa i el seu tractament en l’Administració. Sistemes informàtics: Aplicació a la gestió administrativa i financera.

NDno definit A Aanual NDno definit

Programació i planificació financera (3104GAP016)

L'objectiu d'aquesta assignatura és conèixer com realitzar la programació i planificació financera d'una administració pública utilitzant eines, principalment, comptables. Pel fet de ser l'administració pública més propera la ciuitadà es realitzarà un especial èmfasi en l'administració local.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

PRÀCTIQUES

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades, etc. (3104DR0121)

NDno definit A Aanual NDno definit
FJ 1primer semestre NDno definit
S Aanual NDno definit

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades, etc. (3104DR0122)

NDno definit A Aanual NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret penal del treball i de l'empresa (3104CT0013)

Delictes comesos en el marc de la relació laboral contra la llibertat i la seguretat en el treball. Delictes contra la seguretat social. Delictes societaris i dret penal de l'empresa

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Processos judicials: nocions bàsiques (3104CT0025)

Coneixements bàsics per a entendre la dinàmica i conseqüències dels processos judicials en els àmbits civil, penal i contenciós-administratiu

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Argumentació jurídica (3104DR0028)

Llenguatge i argumentació. Argumentació i lògica. Les falacies. La interpretació jurídica i l'argumentació. Els casos difícils. Els arguments jurídics.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Comptabilitat per a juristes (3104DR0030)

La comptabilitat coma instrument de l'anàlisi jurídic-econòmic de l'empresa.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Criminologia (3104DR0031)

Teories criminològiques, institucions de control penal i problemes actuals.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Dret de danys (3104DR0037)

Sistemes de responsabilitat. Responsabilitat per culpa. Responsabilitat objectiva. Sistemes especials de responsabilitat.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Dret de la competència (3104DR0038)

Estudi del Dret de la competència espanyol, comunitari i internacional, tant en l’àmbit del Dret de defensa de la competència com en el del Dret contra la competència deslleial

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Dret de la protecció social (3104DR0042)

Concepte i principis. Formació històrica. Sistema de la Seguretat Social espanyola.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Dret de la seguretat i salut en el treball (3104DR0043)

Treball, salut i medi ambient laboral. Prevenció de riscos laborals. Drets i obligacions dels empresaris i dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. Responsabilitats legals.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Dret del consum (3104DR0046)

Dret del consum i protecció del consumidor. Protecció de la salut, la seguretat i els interessos econòmics i socials. Dret a la informació. Contractes de consum. Responsabilitat.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Dret del medi ambient (3104DR0047)

La normativa sobre el medi ambient i les regulacions sectorials sobre recursos naturals. Les competències de les Administracions públiques. Els mitjans d'actuació a través dels particulars.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Dret local (3104DR0056)

Les bases constitucionals i la legislació bàsica. La legislació catalana. Els ens que integren l'Administració local. Les seves competències. Les seves relacions amb les altres Administracions.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Dret matrimonial i processal canònic (3104DR0058)

Matrimoni i Dret canònic. Capacitat de les parts. Impediments matrimonials. Consentiment matrimonial. Forma canònica del matrimoni. Processos matrimonials canònics.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Dret penitenciari (3104DR0063)

Anàlisi sistemàtic de l'execució de la pena i concretament de la legislació penitenciària. Drets i deures dels interns, règims penitenciaris, classificació, tractament, sortides i beneficis, llibertat condicional, sancions i procediments, el Jutge de Vigilància Penitenciària.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Dret privat europeu i comparat I (sistemes) (3104DR0064)

Concepte, objectius i metodologia del Dret privat europeu i comparat. Els sistemes jurídics. Cultura jurídica continental i angloamericana.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Dret privat europeu i comparat II B (dret de danys) (3104DR0066)

Europeïtzació del Dret de danys. Els principis europeus del Dret de danys.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Dret social europeu (3104DR0070)

Lliure circulació de treballadors i drets socials en la Unió Europea.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Dret urbanístic (3104DR0071)

Antecedents i normativa bàsica. El planejament urbanístic. Els sistemes de gestió. La disciplina urbanística.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Drets lingüístics (3104DR0072)

Definició i identificació dels drets lingüístics. Normativa reguladora dels drets lingüístics. Les nocions d'oficialitat, doble oficialitat i llengua pròpia. Deures lingüístics. El bloc de la constitucionalitat en matèria lingüística. El règim jurídic de la llengua catalana.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Sistema de seguretat col·lectiva de la Carta de les Nacions Unides i la seva aplicació a la pràctica (3104DR0076)

Anàlisi de les seves propostes de la Carta de les Nacions Unides. Sistema de seguretat col·lectiva recollit en els capítols VII i VIII de la Carta de les Nacions Unides. La seva aplicació a la pràctica: guerra de Corea, conflicte del Golf Pèrsic, Ruanda, Somàlia, Bòsnia-Herzegovina i Kosovo.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Els delictes davant el tribunal del jurat (3104DR0078)

Anàlisi dels delictes subjectes al tribunal del jurat i desenvolupament dels aspectes pràctics que caracteritzen aquest procés.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Estratègia empresarial (3104DR0080)

Concepte d'estratègia. Estratègia i competitivitat. Elements d'anàlisi estratègics. Anàlisi intern i extern. Diferents tipus d'estratègia. Els recursos i les capacitats de les organitzacions.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Fiscalitat de l'empresa (3104DR0083)

Anàlisi específic dels tributs que recauen sobre les activitats econòmiques, incloent tant els aspectes materials de la tributació com els deures formals de la naturalesa tributària que recauen sobre l'empresari.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Gestió de serveis públics (3104DR0086)

Serveis públics i serveis privats d'interès públic. Fórmules de gestió i organització de la gestió.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Història de les constitucions i de la codificació (3104DR0087)

Estudi de les diferents constitucions espanyoles del segle XIX. La Constitució de 1812. El procés codificador a Espanya. Estudi especial de la codificació penal.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Història del dret penal (3104DR0088)

L'assignatura ofereix una aproximació històrica al desenvolupament del dret penal europeu i espanyol.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Nacionalitat, ciutadania de la Unió Europea i estrangeria (3104DR0098)

Principis del dret internacional. Adquisició i pèrdua de la nacionalitat espanyola. La ciutadania europea. Règim jurídic dels estrangers a Espanya.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Organitzacions internacionals (3104DR0100)

Nocions generals de les organitzacions internacionals. El Dret de les organitzacions internacionals. Les organitzacions internacionals d'àmbit universal. L'organització de les Nacions Unides. Els organismes especialitzats. Organitzacions internacionals d'àmbit regional: europees i no europees.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Patrimoni públic (3104DR0101)

Domini públic. Patrimoni històric-artístic. Patrimoni natural. Règim de gestió i de conservació.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Pràctica contenciosa administrativa (3104DR0107)

El procés contenciós-administratiu. Les parts. L'objecte del procés: actuació administrativa impugnable. Execució de sentències i sistema de recursos.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Pràctica processal civil I (3104DR0108)

La pràctica dels procediments civils més freqüents en la praxis judicial civil. Procés ordinari; procés verbal; procés d'execució, procés monitori; judici canviari.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Pràctica processal penal (3104DR0111)

La pràctica dels procediments penals més freqüents. Judici de faltes; procediment abreujat; l'anomenat judici ràpid; procediment de l'habeas corpus; el procediment en matèria d'injúries i calúmnies.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Tributació local (3104DR0125)

Hisenda local. Ordenances fiscals. Gestió dels tributs locals. Taxes i preus públics locals. Contribucions especials locals. Impostos municipals. Impost sobre Béns Immobles. Impost sobre Activitats Econòmiques. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres. Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Recursos de les províncies i altres entitats municipals.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

La prova i la seva valoració. Perspectives filosòfiques (3104DR0126)

Tipus de fets. La noció general de prova. Prova jurídica. Prova com a mitjà, com a activitat i com a resultat. El fet rellevant jurídicament. Noció de fet provat. Prova: creença, convicció, coneixement. La justificació de les decisions judicials. Motivació de les decisions judicials.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Desigualtats socials i polítiques públiques (3104GAP028)

En aquesta assignatura s'analitzaran els principals eixos de les desigualtats socials (gènere, edat, classe social, etc.) i el paper de les polítiques públiques en la seva creació, reproducció o modificació. S'adoptarà una perspectiva internacional i històrica però es focalitzarà l'anàlisi en els processos que afecten la Catalunya actual. Desigualtat, diferència, estructura social, grups socials, benestar, polítiques públiques, estat del benestar, gènere, edat, classe, ètnia, territori, seguretat social, mercat de treball, educació, sanitat, exclusió social.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Dret constitucional europeu (3104GAP030)

L'assignatura té com a principal objectiu oferir als alumnes uns coneixements bàsics sobre les característiques jurídiques i polítiques del procés d'integració europea. La perspectiva d'anàlisi és constitucional, és a dir, pretén traslladar els paràmetres teòrics i ideològics del constitucionalisme (el discurs dels drets fonamentals i de les llebertats públicques, el principi democràtic i en general els mecanismes de control dels poders) a l'edifici normatiu i institucional de la Unió Europea. L'aproximació es fa des d'una òptica dinàmica, doncs es fixa en la construcció europea entesa com a procés, i amb un èmfasi especial en les transformacions que implica pels sistemes jurídico-polítics dels Estats membres.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Sancions administratives (3104GAP068)

Aquesta assignatura de lliure eleccció pretén oferir als estudiants l'anàlisi de l'exercici de la potestat sancionadora de les Administracions Públiques, amb especial referència amb l'Administració Local.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Sistema impositiu espanyol (3104GAP069)

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit