Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2014-2015

Grau en Biotecnologia

Química bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Química (3103G00040)

Els elements químics i l'enllaç químic. Fonaments de química orgànica i inorgànica. Termodinàmica i equilibri químic. Equilibris en dissolució. Cinètica química.

Bbàsica 9 A Aanual CAcatalà

Biologia bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Biologia (3103G00041)

Bases moleculars dels éssers vius. Estructura, organització i desenvolupament dels éssers vius. Origen i evolució dels éssers vius. Biodiversitat i filogènia. Aspectes funcionals dels éssers vius. Organització de poblacions i ecosistemes

Bbàsica 9 A Aanual CAcatalà

Matemàtiques bàsiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Matemàtiques (3103G00042)

Funcions reals d'una variable: funcions elementals (exponencial, logaritmes, trigonomètriques). Derivació i integració de funcions d'una variable. Problemes d'optimització. Funcions reals de diverses variables: domini, corbes de nivell, derivades parcials, derivades direccionals i optimització. Equacions diferencials de primer ordre: solució general, el problema de valor inicial, equacions de variables separables, equacions lineals, exemples de la dinàmica de poblacions i de la cinètica química. Equacions diferencials lineals de segon ordre a coeficients constants. Exemples: el sistema massa - molla, circuits elèctrics. Espais vectorials, sistemes d'equacions lineals i matrius. Valors i vectors propis. Models matricials de dinàmica de poblacions.

Bbàsica 9 A Aanual CAcatalà

Física bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Física (3103G00043)

Anàlisi vectorial. Cinemàtica i dinàmica. Gravitació. Treball i energia. Quantitat de moviment. Xocs. Dinàmica de sòlids. Fluids: hidrostàtica i hidrodinàmica. Electricitat: electrostàtica. Magnetisme: camp magnètic, inducció magnètica, magnetisme a la matèria. Ones. Òptica física: polarització, interferència i difracció. Radioactivitat. Materials radioactius.

Bbàsica 9 A Aanual CAcatalà

Geologia bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Geologia (3103G00044)

Introducció a la Geologia: camps d'estudi, principis i models. La Terra com a planeta: origen, forma, dimensions i moviments. Estructura, dinàmica i història de la Terra. Introducció a l'estat sòlid cristal·lí. Els materials geològics: minerals i roques. Processos geològics externs.

Bbàsica 6 A Aanual CAcatalà

Tècniques científiques integrades

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tècniques científiques integrades I (3103G00001)

Seguretat en l'ús de productes químics. Símbols i pictogrames de perillositat. Frases R i S Organització del laboratori i seguretat. Emmagatzemament de productes. Gestió de residus de laboratori. Actuacions en cas d'emergència. Risc biològic al laboratori. Riscs i seguretat en el treball de camp Fonts d'informació científica. Recerca d'informació científica. Com citar informació científica. Propietat intel•lectual de la informació. Disseny i planificació d'un estudi estadístic. Tècniques d'obtenció de dades. Anàlisi exploratòria estadística univariant de dades. Anàlisi exploratòria estadística bivariant de dades. Els recursos estadístics dels programes de programari lliure com R, G-Stat i altres de similars i/o de Microsoft Office Excel.

Bbàsica 6 A Aanual CAcatalà

Tècniques científiques integrades II (3103G00002)

El mètode científic. Observació i experimentació. Models i lleis d'escala. Disseny bàsic d’experiments i de mostreigs. Calibratges, patrons i controls. Recollida de mostres ambientals i experimentals. Utilització del material i instrumental bàsic en el treball de camp. Familiarització amb els procediments bàsics d'identificació d'espècies vegetals i animals Ús del material bàsic de laboratori, tècniques bàsiques de manipulació, preparació i neteja del material, adquisició d'hàbits de treball i protecció. Utilització de l'instrumental bàsic del laboratori científic. Familiarització amb les tècniques més habituals al laboratori científic. Registre de procediments i resultats. Anotació de dades experimentals i observacionals. Mesures i xifres significatives. Unitats, dimensions i escales. Organització i anàlisi bàsica de les dades. Càlcul i propagació d'errors. Elaboració d'informes i memòries.

Bbàsica 6 A Aanual CAcatalà

Tècniques científiques integrades III (3103G02069)

Ús del material de laboratori i instrumental per a les sortides de camp en funció del Grau. Adquisició d'hàbits de treball i de protecció. Introducció a les tècniques bàsiques al laboratori i de camp en funció del Grau. Realització de mesures quantitatives i observacions qualitatives de processos, aplicats a cada Grau.

Bbàsica 6 BT Aanual CAcatalà

Bioquímica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Bioquímica (3103G00004)

Estructura i funció de macromolècules. Catàlisi i control de les reaccions bioquímiques. La funció dels metalls en els processos biològics. Bioenergètica. Metabolisme. Informació genètica. Estructura, propietats i reactivitat química de biomolècules.

OBobligatòria 6 BT 1primer semestre CAcatalà

Pràctiques de Bioquímica (3103G00069)

Introducció a l'experimentació en bioquímica.

OBobligatòria 3 BT 1primer semestre CAcatalà

Biologia molecular

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Biologia molecular (3103G00019)

Estructura dels genomes. Regulació de l'expressió gènica. Maduració, tipus i funcions de RNA. Tècniques d'estudi i modificació dels àcids nucleics. Mutagènesi. Tècniques de DNA recombinant i expressió de proteïnes recombinants.

OBobligatòria 6 BT 2segon semestre CAcatalà
CE 1primer semestre NDno definit

Pràctiques de biologia molecular (3103G00063)

OBobligatòria 3 BT 2segon semestre CAcatalà

Enginyeria bioquímica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Enginyeria bioquímica (3103G02010)

Fenòmens de transport. Balanços de matèria i energia. Descripció de les principals operacions de separació.

OBobligatòria 6 BT 1primer semestre CAcatalà

Pràctiques d’enginyeria bioquímica (3103G02011)

Aplicació dels balanços de matèria en instal•lacions experimentals. Estudi experimental del transport de matèria entre fases.

OBobligatòria 3 BT 1primer semestre CAcatalà

Fonaments de biologia per biotecnologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Citologia i histologia (3103G00006)

La cèl•lula: estructura i funció. Diferenciació cel•lular. Teixits animals. Teixits vegetals.

OBobligatòria 6 BT 1primer semestre CAcatalà

Genètica (3103G00007)

Naturalesa, organització, funció i transmissió del material hereditari. Recombinació i anàlisi genètica. Canvis al material hereditari. Regulació de l'expressió gènica. Principis de genètica de poblacions, genètica evolutiva i genètica humana.

OBobligatòria 6 BT 2segon semestre CAcatalà

Microbiologia (3103G00016)

Introducció al món dels microorganismes. Estructura i funcionament dels procariotes. Genètica microbiana. Introducció a la virologia. Metabolisme bacterià, plasticitat i variabilitat del catabolisme. Diversitat, taxonomia i filogènia dels procariotes. Fonaments d'ecologia microbiana i microbiologia ambiental. Fonaments de microbiologia aplicada i biotecnologia microbiana. Introducció a la microbiologia clínica.

OBobligatòria 6 BT 2segon semestre CAcatalà

Pràctiques integrades de citologia i histologia, microbiologia i genètica (3103G02015)

Metodologies bàsiques en biologia cel•lular, genètica i microbiologia.

OBobligatòria 6 BT Aanual CAcatalà

Fonaments de química per biotecnologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Química dels compostos orgànics (3103G00046)

Estructura i propietats dels composts orgànics. Isomería i estereoisomeria. Reactivitat. Mecanismes de les reaccions orgàniques. Alcans, alquens, alquins i aromàtics. Derivats halogenats. Alcohols, èters i fenols. Composts nitrogenats. Aldehids i cetones. Àcids carboxílics i derivats. Composts difuncionals.

OBobligatòria 6 BT 2segon semestre CAcatalà

Termodinàmica bàsica (3103G00068)

Termodinàmica Bàsica. Fonaments generals de termodinàmica química.

OBobligatòria 3 BT 1primer semestre CAcatalà

Bioenergètica i metabolisme

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Bioenergètica i metabolisme (3103G02008)

Comunicació intercel.lular; receptors i transducció del senyal. Regulació hormonal, factors de creixement polipeptídics. Proliferació i càncer.

OBobligatòria 6 BT 2segon semestre CAcatalà

Pràctiques de bioenergètica i metabolisme (3103G02009)

Metodologies i tècniques aplicades a estudis de bioenergètica i metabolisme.

OBobligatòria 3 BT 2segon semestre CAcatalà

Processos, productes i projectes biotecnològics

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Processos, productes i projectes biotecnològics I (3103G02018)

Instrumentació i control de bioprocessos. Operacions de separació. Integració d'operacions.

OBobligatòria 6 BT 1primer semestre CAcatalà

Processos, productes i projectes biotecnològics II (3103G02019)

Producció industrial de productes biotecnològics químics, farmacèutics i alimentaris. Biotecnologia i medi ambient. Disseny de processos

OBobligatòria 3 BT 2segon semestre CAcatalà

Pràctiques de processos, productes i projectes biotecnològics (3103G02020)

Estudi pràctic d'un procés biotecnològic mitjançant eines de simulació.

OBobligatòria 3 BT 2segon semestre NDno definit

Mètodes instrumentals quantitatius

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Mètodes instrumentals quantitatius (3103G02021)

Anàlisi i quantificació de biomolècules. Mètodes cromatogràfics. Mètodes electroforètics. Fonaments de fluorescència, quimioluminescència i radioactivitat. Mètodes de determinació estructural de biomolècules. Tècniques immunològiques.

OBobligatòria 3 BT 1primer semestre CAcatalà

Pràctiques de mètodes instrumentals quantitatius (3103G02022)

Aplicació de tècniques i mètodes instrumentals de laboratori.

OBobligatòria 6 BT 1primer semestre CAcatalà

Aspectes socials i econòmics de la biotecnologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Economia i gestió d'empreses (3103G00060)

Introducció a l'economia i gestió d'empreses: empresa, emprenedoria i innovació

OBobligatòria 6 BT 2segon semestre CAcatalà

Aspectes socials i legals de la biotecnologia (3103G02024)

Bioètica, normatives i legislació. Bioseguretat i riscs. Comunicació i impacte social.

OBobligatòria 3 BT 2segon semestre NDno definit

Bioinformàtica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de bioinformàtica (3103G00008)

Conceptes bàsics. Bases de dades biològics. Comparació de seqüències. Bioinformàtica estructural. Anàlisi 'òmics'

OBobligatòria 3 BT 2segon semestre CAcatalà

Bioinformàtica aplicada (3103G00009)

Eines bioinformàtiques via web. Accés a bases de dades biològics. Filogènia molecular. Identificació de gens.

OBobligatòria 3 BT 2segon semestre CAcatalà

Enginyeria de bioreactors

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Cinètica química i dinàmica molecular (3103G00047)

Fenòmens de transport i de superfície. Cinètica química: cinètica formal i cinètica molecular. Mecanismes. Catàlisi.

OBobligatòria 3 BT 1primer semestre ENanglès

Enginyeria de bioreactors (3103G02027)

Cinètica de reaccions bioquímiques. Equacions bàsiques per al disseny de reactors ideals. Tipus i disseny de bioreactors. Biocatalitzadors confinats i immobilitzats.

OBobligatòria 6 BT 1primer semestre CAcatalà

Pràctiques integrades

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràctiques integrades (3103G02064)

Aplicació a la producció i caracterització d'un producte biotecnològic a escala de laboratori.

OBobligatòria 6 BT 2segon semestre NDno definit

Projectes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projectes (3103G02065)

Projectes, definició i conceptes clau. Projectes de Recerca en l'àmbit públic a nivell nacional i europeu. Projectes de recerca d'empreses a nivell nacional i europeu. Projectes de creació d'empreses amb base biotecnològica. Gestió de projectes. Qualitat en la gestió de projectes.Documentació dels projectes i de la seva gestió. Valor del diner i càlculs de rentabilitat per bioempreses. El risc i la innovació.

OBobligatòria 6 BT 2segon semestre CAcatalà

Molècules biotecnològiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Disseny biomolecular (3103G00076)

Disseny computacional de biomolècules i fàrmacs. Estudi computacional de reaccions bioquímiques.

OPoptativa 3 RA 1primer semestre ENanglès

Aplicació industrial de la biotecnologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Química verda (3103G00050)

Definició i principis de química verda. Economia atòmica, minimització de residus, catàlisi, biocatàlisi, dissolvent, matèries primeres renovables, fonts d'energia renovables, seguretat en els processos industrials.

OPoptativa 3 BT 2segon semestre CAcatalà
RA 2segon semestre CAcatalà

Nanotecnologia (3103G00074)

Introducció a la nanociència i la nanotecnologia. Descripció i propietats dels nanomaterials. Nanomaterials en biotecnologia. Caracterització per microscòpia i espectroscòpia. Nanofabricació. Aplicacions en Medicina, Medi Ambient i Alimentació.

OPoptativa 3 BT 2segon semestre ENanglès
RA 2segon semestre ENanglès

Gestió i control de qualitat (3103G02034)

Concepte de Qualitat. Normes i models de qualitat: normalització, acreditació, certificació. Els principis de les Bones Pràctiques de Laboratori. Garantia de la Qualitat.

OPoptativa 3 BT 2segon semestre ENanglès
RA 2segon semestre ENanglès

Simulació i control de processos (3103G02035)

Introducció al control de processos biotecnològics. Anàlisi i disseny de sistemes de control. Sistemes de control avançat. Instrumentació de processos

OPoptativa 3 BT 2segon semestre CAcatalà
RA 2segon semestre CAcatalà

Recuperació de productes (3103G02036)

Fonaments de recuperació de productes biotecnològics. Disseny d'estratègies i unitats d'operació. Sistemes de validació i anàlisi.

OPoptativa 3 BT 2segon semestre CAcatalà
RA 2segon semestre CAcatalà

Gens i biotecnología

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fàrmacs biotecnològics (3103G00052)

Biotecnologia en la indústria farmacèutica. Etapes de la producció de fàrmacs biotecnològics. Dianes terapèutiques. Introducció al disseny i tipus de fàrmacs biotecnològics.

OPoptativa 3 BT 1primer semestre CAcatalà
RA 1primer semestre CAcatalà

Manipulació genètica d’organismes (3103G02039)

La modificació genètica a l’era post-genòmica. Sistemes d’expressió induïbles. Clonació sense enzims de restricció. Inserció dirigida de gens. Mutagènesi a gran escala. Transcriptòmica. Proteòmica. Algunes aplicacions de la modificació genètica en plantes i animals.

OPoptativa 3 BT 1primer semestre CAcatalà
RA 1primer semestre CAcatalà

Enginyeria de proteïnes (3103G02040)

El disseny de proteïnes. Eines generals per a l'enginyeria de proteïnes. Disseny de novo i redisseny de proteïnes naturals. Aplicacions de l'enginyeria de proteïnes.

OPoptativa 3 BT 1primer semestre ENanglès
RA 1primer semestre ENanglès

Cultius cel•lulars (3103G02042)

Tècniques de cultiu cel•lular, principis i aplicacions.

OPoptativa 3 BT 1primer semestre CAcatalà
RA 1primer semestre CAcatalà

Bioremediació (3103G02043)

Biodegradació i bioacumulació. Estratègies de bioremediació: bioestimulació i bioaugment. Degradació de la matèria orgànica, bioeliminació de residus i de nitrogen. Disseny d'organismes modificats genèticament per a bioremediació. Biodegradació de composts naturals i bioremediació del petroli. Transformacions i bioremediació de xenobiòtics. Bioplàstics. Resistència i transformacions microbianes de metalls tòxics. Biocontrol.

OPoptativa 3 BT 1primer semestre CAcatalà
RA 1primer semestre CAcatalà

Biotecnologia fonamental

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Biotecnologia alimentària (3103G00010)

Microbiologia i processos enzimàtics aplicats a la indústria alimmentària. Aplicacions de la biotecnologia al desenvolupament d'aliments. Legislació i seguretat alimentària. Biotecnologia i anàlisi dels aliments.

OPoptativa 3 BT 1primer semestre CAcatalà
RA 1primer semestre CAcatalà

Genètica aplicada (3103G00011)

Definició de marcador molecular. Tipus de marcadors i detecció. Tècniques de genotipatge . Del fenotip al gen: mapes genètics, QTLs i estudis d'associació. Genètica forense i traçabilitat.

OPoptativa 3 BT 1primer semestre CAcatalà
RA 1primer semestre CAcatalà

Genòmica (3103G00012)

Organització de l'ADN i del cromosoma. Elements i estructura del genoma. L'ADN codificant i no codificant. Genòmica comparativa i evolució dels Genomes.

OPoptativa 3 BT 1primer semestre ENanglès
RA 1primer semestre ENanglès

Biotecnologia de la reproducció (3103G00025)

Control i patologia de la reproducció. Tècniques per a la millora de la fecundació, de la producció i de la salut animal. Tècniques de reproducció assistida. Manipulació de gàmetes i embrions in vitro. Transgènesi: mètodes per crear animals transgènics. Transgènics i clònics.

OPoptativa 3 BT 1primer semestre CAcatalà
RA 1primer semestre CAcatalà

Biotecnologia vegetal (3103G00026)

Enginyeria genètica de plantes. Aplicacions de les plantes transgèniques en l'agricultura. Utilitat de les plantes transgèniques en la recerca

OPoptativa 3 BT 1primer semestre NDno definit
RA 1primer semestre NDno definit

Fisiologia molecular

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Immunologia (3103G00013)

Bases cel•lulars de la immunitat i la inflamació. Fonaments dels mecanismes de defensa animal. Tipus d'immunitat. Immunodeficiències. Tècniques immunològiques.

OPoptativa 3 BT 2segon semestre CAcatalà
RA 2segon semestre CAcatalà

Neurobiologia (3103G00014)

Bases cel•lulars i moleculars en neurobiologia.

OPoptativa 3 BT 2segon semestre CAcatalà
RA 2segon semestre CAcatalà

Fisiologia bacteriana (3103G00023)

Funcionament de la cèl•lula bacteriana. Anàlisi de les estructures internes i externes. Comportament i adaptació de la cèl•lula bacteriana en resposta a condicionants externs. Aplicació de noves metodologies d'estudi. Models metabòlics. Mecanismes de regulació. Mecanismes de senyalització molecular.

OPoptativa 3 BT 2segon semestre NDno definit
RA 2segon semestre NDno definit

Virologia (3103G00024)

Estructura i composició de les partícules virals. Origen in filogènia. Cicle viral i regulació lisis/lisogènia. Ecologia i patogènia viral. Diagnòstic, profilaxis i terapèutica. Mètodes de cultiu i quantificació dels virus.

OPoptativa 3 BT 2segon semestre CAcatalà
RA 2segon semestre CAcatalà

Fisiologia cel·lular (3103G00070)

Fisiologia cel.lular. Comunicació cel.lular i resposta cel.lular. Tràfic intracel.lular. Memòria a llarg termini com a model de transducció del senyal. Anàlisi de l'expressió gènica en la transducció del senyal.

OPoptativa 3 BT 2segon semestre CAcatalà
RA 2segon semestre CAcatalà

Pràctiques en empresa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràctiques en empreses (3103G02066)

Realització de pràctiques tutelades en el marc d'un projecte. Col·laboració i implicació en les tasques empresarials o institucionals que s'encomanin a l'alumne pel tutor i a l'empresa o institució on es realitzin. L‘objectiu és desenvolupar una acció formativa en qualsevol entitat, pública o privada, nacional o estrangera, amb l’objectiu d’aplicar i complementar la formació adquirida, apropar l’estudiant a la realitat de l’àmbit professional en què exercirà la seva professió i desenvolupar competències que afavoreixen la seva incorporació al mercat de treball.

OPoptativa 6 EJ Aanual CAcatalà
ES Aanual NDno definit
F 1primer semestre CAcatalà
J Aanual CAcatalà
RA Aanual CAcatalà
S Aanual CAcatalà

Estadística

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estadística (3103G00045)

Teoria de la probabilitat. Inferència estadística. Experiments amb un únic factor. Models lineals. Contrastos no paramètrics. Anàlisi descriptiva multivariant aplicada a la experimentació biològica.

OPoptativa 6 BT 1primer semestre CAcatalà
RA 1primer semestre CAcatalà

Treball final de grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball final de grau (3103G02068)

Integració creativa de coneixements i habilitats pràctiques amb la finalitat de resoldre un problema científico real. Estructuració d'una defensa sòlida dels punts de vista personals basant-se en coneixements científics ben fonamentats. Presentació del treball realitzat.

NDno definit 12 EF 1primer semestre CAcatalà
EJ Aanual CAcatalà
ES Aanual CAcatalà
F 1primer semestre CAcatalà
J Aanual CAcatalà
S Aanual CAcatalà

Molècules biotecnològiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Bioanàlisi (3103G00077)

Metodologia analítica per a la determinació de biomolècules i substàncies d'interès biològic, clínic i farmacèutic. Anàlisi immunoquímica i Anàlisi enzimàtica. Sensors i biosensors. Metodologies avançades en cromatografia i espectrometria de masses.

OPoptativa 3 RA 1primer semestre CAcatalà