Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2017-2018

Doble Titulació Grau en Mestre/a d'Educació Infantil/ Grau en Mestre/a d'Educació Primària

Societat, família i escola

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Societat, família i escola. Sociologia (3101G00143)

Sociologia i Educació. Educació i societat: Canvis en les relacions de gènere i intergeneracionals. Multiculturalitat i interculturalitat. Impacte social i educatiu dels llenguatges audiovisuals i de les pantalles. Discriminació i inclusió social i desenvolupament sostenible. Evolució històrica de la família Entorn i escola Família i comunitat Evolució històrica de l'escola funció tutorial Cultures, folklore i tradicions

Bbàsica 6 B 2segon semestre CAcatalà

Societat, família i escola. Teories i institucions (3101G00144)

L’objectiu d’aquest bloc és fer una aproximació teòrica a l'educació i desenvolupar un anàlisi crític de les principals corrents pedagògiques. Alhora pretén reflexionar sobre projectes educatius i controvèrsies educatives actuals.

Bbàsica 3 B 2segon semestre CAcatalà

Societat, família i escola. Tecnologies (3101G00145)

Impacte socials i Educatiu Dels Llenguatges AUDIOVISUALS I De les Pantalles. Discriminació i Inclusió i Desenvolupament Sostenible socials. Entorn i Escola Família i Comunitat L'Evolució Històrica de l'Educació al llarg del Segle XX i XXI. funció tutorial Cultures, el folklore i Tradicions.

Bbàsica 6 B 2segon semestre CAcatalà

Infància, salut i alimentació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Infància, salut i alimentació (3101G04027)

Desenvolupament infantil Salut i Benestar El nen i el Grup La salut infantil L'Alimentació infantil hàbits Saludables La Salut i L'Expressió De les Emocions Trastorns de son i alimentació Salut i desenvolupament psicomotor, vocal, perceptiu, cognitiu, afectiu, comunicatiu i social

Bbàsica 7 B Aanual CAcatalà

Ciència, salut i sostenibilitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Ciències naturals i sostenibilitat (3101G03029)

El pensament científic Desenvolupament humà i comportament saludables Ciència, societat, desenvolupament tecnològic i sostenibilitat Educació per a la sostenibilitat Currículum i educació per a la sostenibilitat

Bbàsica 4 B 1primer semestre CAcatalà

Societat, ciència i sostenibilitat (3101G03030)

El pensament científic Desenvolupament humà i comportament saludables Ciència, societat, desenvolupament tecnològic i sostenibilitat Educació per a la sostenibilitat Currículum i educació per a la sostenibilitat

Bbàsica 3 B 2segon semestre CAcatalà

Salut i expressió corporal per a mestres (3101G03031)

Salut i activitat física. Salut i postura. Expressió i comunicació corporal.

Bbàsica 3 B 2segon semestre CAcatalà

Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (3101G03003)

Educació, aprenentatge i desenvolupament psicològic. El desenvolupament cognitiu, lingüístic, psicomotor, social i afectiu en l'etapa de l'Educació Primària. Els processos d'ensenyament i aprenentatge a l'aula. El procés de construcció del coneixement a l'escola. Els components cognitius, relacionals i afectius en l'aprenentatge escolar. La interacció entre alumnes i aprenentatge escolar. Els processos d'ensenyament i aprenentatge en l'etapa d'Educació Primària i atenció a la diversitat. Contexts de desenvolupament, escenaris educatius i pràctica educativa. Les pràctiques educatives com contexts de desenvolupament. La continuïtat entre contexts de desenvolupament.

Bbàsica 10 B Aanual CAcatalà

Llengües i competències comunicatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anglès per a usos acadèmics i professionals (3101G00146)

Recerca, Selecció i ús d'informació en les Fonts adequades Tècniques d'Argumentació i Interpretació. Expressió oral. Parlar en públic. Escrita Expressió. Registres i tipologies textuals. Producció de Textos en diferents Llenguatges i Llengües. Tecnologies de la Informació i la Comunicació Llengua Estrangera a Nivell comunicatiu i d'ús: anglès o francès

Bbàsica 5 B 1primer semestre ENanglès

Català i castellà per a usos acadèmics i professionals (3101G00147)

Recerca, selecció i utilització de la informació en les fonts adequades Crítica Literacitat. Interpretació i Anàlisi Crítica del Discurs i del Text. Tècniques d'Argumentació i Interpretació. Els Llenguatges Científics en l'Àmbit Acadèmic (Dades Estadístiques, Taules I Gràfics, lingüístic Registre). Expressió oral. Parlar en públic. Escrita Expressió. Registres tipologies I Textuals. Producció de Textos estafa Diferents Llenguatges i Llengües. Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Bbàsica 5 B 2segon semestre CAcatalà

Comunicació visual i musical per a usos acadèmics i professionals (3101G00148)

Recerca, selecció i USO d'Informació en les Fonts adequades Els Llenguatges Científics en l'Àmbit Acadèmic (Dades Estadístiques, Taules I Gràfics, lingüístic Registre). Llenguatge no verbal. Escrita Expressió. Registres tipologies I Textuals. Producció de Textos estafa Diferents Llenguatges i Llengües. Comunicació audiovisual i disseny Tecnologies de la Informació i la Comunicació Retòrica i visual currículum ocult Educació de la Veu

Bbàsica 5 B 1primer semestre CAcatalà

Observació sistemàtica i anàlisi de contextos

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Observació sistemàtica i anàlisi de contextos (3101G00002)

Fonaments de l'observació. La metodologia observacional com a instrument d'investigació a l'aula i l'escola. Procés de l'observació sistemàtica. L'observació com a instrument per a la millora de la pràctica educativa. Tècniques i estratègies de recollida d'informació: anàlisi i elaboració. Tècniques bàsiques d'anàlisi de les dades obtingudes mitjançant la tecnologia observacional. Ús de les TIC i mitjans audiovisuals com a recurs per a l'observació i l'anàlisi de dades. Interpretació de les dades i elaboració d'informes. La professió de mestre o mestra. Anàlisis de les principals propostes pedagògiques contemporànies.

Bbàsica 10 B Aanual CAcatalà

Música, expressió plàstica i corporal

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Expressió corporal, psicomotricitat i aprenentatge (3101G04029)

• Fonaments curriculars musicals, visuals, PLASTICS I d'Expressió Corporal. • Teories del Desenvolupament de l'Aprenentatge musical, visual-plàstic i corporal. • La cançó i l'Audició musical en l'Educació i corporal musical. • Didàctica del Desenvolupament psicomotor. • Didàctica de l'Educació musical, de l'Educació corporal i de l'Educació i visual plàstica. • La Sensibilitat Artística i creativa. • Educació emocional estafadors les Arts.

OBobligatòria 5 B 2segon semestre CAcatalà

Arts visuals i aprenentatge (3101G04030)

• Fonaments curriculars musicals, visuals, PLASTICS I d'Expressió Corporal. • Teories del Desenvolupament de l'Aprenentatge musical, visual-plàstic i corporal. • La Producció Artística de Com Instrument didàctic. • Didàctica de l'Educació musical, de l'Educació corporal i de l'Educació i visual plàstica. • Els Llenguatges audiovisuals de Com Instrument Educatiu. • La Sensibilitat Artística i creativa. • Educació estètica i Educació sensorial. • Educació emocional estafadors les Arts. • Evaluation en Arts i Educació Infantil.

OBobligatòria 5 B 2segon semestre CAcatalà

Musica i aprenentatge (3101G04031)

• Fonaments curriculars musicals, visuals, plàstics i d'Expressió Corporal. • Teories del Desenvolupament de l'Aprenentatge musical, visual-plàstic i corporal. • La cançó i l'Audició musical en l'Educació i corporal musical. • La Producció Artística de Com Instrument didàctic. • Didàctica de l'Educació musical, de l'Educació corporal i de l'Equació i visual plàstica. • Els Llenguatges audiovisuals de Com Instrument Educatiu. • La Sensibilitat Artística i creativa. • Educació estètica i Educació sensorial. • Educació emocional estafadors les Arts. • Evaluation en Arts i Educació Infantil.

OBobligatòria 5 B 1primer semestre CAcatalà

Processos i contextos educatius

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Processos i contextos educatius (3101G03032)

Etapa d'Educació Primària i el seu currículum. Competències curriculars: ensenyament i aprenentatge. Planificació de l'activitat docent i aprenentatge a l'aula. Els continguts curriculars i la seva organització. Avaluació. Dificultats d'aprenentatge en l'Educació Primària. Interacció i comunicació a l'aula. Els serveis de suport i l'atenció a l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge. Gestió de l'aula. Coneixement d'experiències innovadores en Educació Primària. Funció docent. Selecció d'informació. Teories i institucions educatives contemporànies Anàlisi i crítica de lleis i contextos en relació amb el context sociocultural

OBobligatòria 7 B 2segon semestre CAcatalà

Arts, qualitat i multiculturalitat (3101G03033)

Etapa d'Educació Primària i el seu currículum. Competències curriculars: ensenyament i aprenentatge. Planificació de l'activitat docent i aprenentatge a l'aula. Els continguts curriculars i la seva organització. Avaluació. Dificultats d'aprenentatge en l'Educació Primària. Interacció i comunicació a l'aula. Coneixement d'experiències innovadores en Educació Primària. Selecció d'informació. Millora de la qualitat Context multicultural i educació artística

OBobligatòria 3 B 2segon semestre CAcatalà

Organització de l'espai escolar, materials i habilitats docents

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Organització de l'espai escolar, materials i habilitats docents (3101G00003)

Característiques organitzatives dels col•legis d'Educació Infantil i Primària. Legislació. L'organització de l'espai escolar. Organització de recursos materials i funcionals. Habilitats docents. Estratègies d'acció tutorial. El treball en equip. Treball cooperatiu entre alumnes. Relacions de l'escola amb l'entorn social pròxim: plans d'acollida, de transició, d'entorn. Anàlisi de materials educatius. El mestre com a dinamitzador de l'aula, del centre educatiu i del territori.

OBobligatòria 10 B Aanual CAcatalà

Aprenentatge de les ciències naturals, socials i matemàtiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Aprenentatge de les ciències socials (3101G04032)

Fonaments Científics , Matemàtics i Tecnològics del currículum en aquesta etapa així com les teories sobre l'Adquisició i Desenvolupament dels Aprenentatges corresponents . Estratègies didàctiques paràgraf Representacions desenvolupar numèriques, nocions espaials i Geomètriques i de Desenvolupament lògic . Estratègies didàctiques paràgraf desenvolupar NOCIONS SOBRE magnituds i Anàlisi de Dades . Les Ciències Naturals i Socials de COM Coneixement sociocultural i Científic PROMOURE Metodologia paràgraf El Pensament Científic i l'Experimentació . Evolució del Pensament , Els costums , Les Creences i dels Moviments Socials i Polítics del al llarg de la Història . Estratègies didàctiques paràgraf comprendre els Moviments Socials i l'Entorn . Estratègies de Comprensió de la Realitat from La Interacció Amb El Medi , natural i social . Moments MAS Excel · lents de la Història de les Ciències i les Tècniques i do Transcendència . Bones Pràctiques from intedisciplinar approach 1 . Elaboració de propostes didàctiques en relació Amb La Interacció Ciència, Tècnica , societat Sostenible i Desenvolupament Interès i Respecte Pel ell, a través de Projectes Didàctics adequats naturals

OBobligatòria 5 B 2segon semestre CAcatalà

Aprenentatge de les matemàtiques (3101G04033)

Fonaments Científics , Matemàtics i Tecnològics del currículum en aquesta etapa així com les teories sobre l'Adquisició i Desenvolupament dels Aprenentatges corresponents . Estratègies didàctiques paràgraf Representacions desenvolupar numèriques, nocions espaials i Geomètriques i de Desenvolupament lògic . Estratègies didàctiques paràgraf desenvolupar NOCIONS SOBRE magnituds i Anàlisi de Dades . Les Ciències Naturals i Socials de COM Coneixement sociocultural i Científic PROMOURE Metodologia paràgraf El Pensament Científic i l'Experimentació . Evolució del Pensament , Els costums , Les Creences i dels Moviments Socials i Polítics del al llarg de la Història . Estratègies didàctiques paràgraf comprendre els Moviments Socials i l'Entorn . Estratègies de Comprensió de la Realitat from La Interacció Amb El Medi , natural i social . Moments MAS Excel · lents de la Història de les Ciències i les Tècniques i do Transcendència . Bones Pràctiques from intedisciplinar approach 1 . Elaboració de propostes didàctiques en relació Amb La Interacció Ciència, Tècnica , societat Sostenible i Desenvolupament Interès i Respecte Pel ell, a través de Projectes Didàctics adequats naturals

OBobligatòria 5 B 1primer semestre CAcatalà

Aprenentatge de les ciències naturals (3101G04034)

Fonaments Científics , Matemàtics i Tecnològics del currículum en aquesta etapa així com les teories sobre l'Adquisició i Desenvolupament dels Aprenentatges corresponents . Estratègies didàctiques paràgraf Representacions desenvolupar numèriques, nocions espaials i Geomètriques i de Desenvolupament lògic . Estratègies didàctiques paràgraf desenvolupar NOCIONS SOBRE magnituds i Anàlisi de Dades . Les Ciències Naturals i Socials de COM Coneixement sociocultural i Científic PROMOURE Metodologia paràgraf El Pensament Científic i l'Experimentació . Evolució del Pensament , Els costums , Les Creences i dels Moviments Socials i Polítics del al llarg de la Història . Estratègies didàctiques paràgraf comprendre els Moviments Socials i l'Entorn . Estratègies de Comprensió de la Realitat from La Interacció Amb El Medi , natural i social . Moments MAS Excel · lents de la Història de les Ciències i les Tècniques i do Transcendència . Bones Pràctiques from intedisciplinar approach 1 . Elaboració de propostes didàctiques en relació Amb La Interacció Ciència, Tècnica , societat Sostenible i Desenvolupament Interès i Respecte Pel ell, a través de Projectes Didàctics adequats naturals

OBobligatòria 5 B 2segon semestre CAcatalà

Matemàtiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Matemàtiques 1 (3101G03008)

• Matemàtica i evolució social. • De la vivenciació i manipulació a la simbolització i abstracció matemática. • Materials manipulables, recursos TIC i jocs. • El llenguatge matemàtic i verbal com a comprensió i l’expressió de la realitat. • Desenvolupament del pensament lògic matemàtic i raonament matematic. • Didàctica de l’adquisició del nombre i de l’aprenentatge operatiu. • Didàctica de la geometría del pla i de l’espai. • Experimentació matemática i resolución de problemes.

OBobligatòria 5 B 1primer semestre CAcatalà

Aprenentatge de les llengües i lectoescriptura

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Aprenentatge de llengües i lectoescriptura (1) (3101G04001)

Currículum de llengua. Adquisició de la lectura i de l'escriptura. Pas de l'oral a l'escrit. Registres i usos de la llengua. Literalitat crítica. Teories de l'adquisició i desenvolupament del llenguatge. Coneixements lingüístics i aplicació didàctica de les quatre habilitats (comprensió oral i escrita, expressió oral i escrita). Estratègies i recursos per facilitar l'expressió i comprensió oral a l'aula. L'escolta activa. La llengua i les llengües en contexts multilingües i multiculturals. Atenció a les diversitats. Projecte lingüístic de centre. Estratègies per fomentar l'adquisició de la llengua en contexts d'interacció i acció. Programa d'immersió lingüística. La literatura en Educació Infantil. Recursos de la literatura popular. Foment i dinamització de la lectura i de l'escriptura. Biblioteca d'aula i escolar. El llenguatge no verbal en la comunicació. Estratègies per fomentar l'adquisició de la llengua en contexts d'interacció i acció. Programa d'immersió lingüística. Propostes didàctiques des d'una perspectiva globalitzadora i integradora.

OBobligatòria 4 B 1primer semestre CAcatalà

Diversitat i connexions entre àrees curriculars

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Diversitat i connexions entre àrees curriculars (3101G04016)

Globalització i interdisciplinarietat. Didàctica inclusiva de les àrees curriculars de l'Educació Infantil. Elaboració de propostes didàctiques i bones pràctiques. Estratègies d'atenció a la diversitat. Pràctiques educatives innovadores en l'Educació Infantil. Les Tic i el llenguatge audiovisual en l'Educació Infantil. Reflexió a partir de la pròpia pràctica.

OBobligatòria 10 B Aanual CAcatalà

Llengües

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Llengües 1 (3101G03010)

Comprendre els principis bàsics de les ciències del llenguatge i la comunicació. Adquirir formació literària i conèixer la literatura infantil. Conèixer el currículum escolar de les llengües i la literatura. Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents en els alumnes. Parlar, llegir i escriure correctament i adequadament en les llengües oficials de la Comunitat Autònoma corresponent. Conèixer el procés d'aprenentatge del llenguatge oral i la lectoescriptura i el seu ensenyament. Fomentar la lectura i animar a escriure. Conèixer les dificultats per a l'aprenentatge de les llengües oficials d'alumnes d'altres llengües. Afrontar situacions d'aprenentatge de llengües en contexts multilingües i multiculturals i elaborar propostes didàctiques adequades. Expressar-se, oralment i per escrit en una llengua estrangera. Desenvolupar la literacitat crítica. Conèixer els processos d'interacció i comunicació a l'aula. Promoure el treball cooperatiu i el treball i esforç individuals. Potenciar el raonament abstracte a través de diferents llenguatges.

OBobligatòria 7 B Aanual CAcatalà

Aprenentatge de les llengües i lectoescriptura

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Aprenentatge de llengües i lectoescriptura (2) (3101G04026)

Currículum de llengua. Adquisició de la lectura i de l'escriptura. Pas de l'oral a l'escrit. Registres i usos de la llengua. Literalitat crítica. Teories de l'adquisició i desenvolupament del llenguatge. Coneixements lingüístics i aplicació didàctica de les quatre habilitats (comprensió oral i escrita, expressió oral i escrita). Estratègies i recursos per facilitar l'expressió i comprensió oral a l'aula. L'escolta activa. La llengua i les llengües en contexts multilingües i multiculturals. Atenció a les diversitats. Projecte lingüístic de centre. Estratègies per fomentar l'adquisició de la llengua en contexts d'interacció i acció. Programa d'immersió lingüística. La literatura en Educació Infantil. Recursos de la literatura popular. Foment i dinamització de la lectura i de l'escriptura. Biblioteca d'aula i escolar. El llenguatge no verbal en la comunicació. Estratègies per fomentar l'adquisició de la llengua en contexts d'interacció i acció. Programa d'immersió lingüística. Propostes didàctiques des d'una perspectiva globalitzadora i integradora.

OBobligatòria 11 B Aanual CAcatalà

Ciències experimentals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Ciències experimentals 1 (3101G03009)

Principis bàsics i lleis fonamentals de les ciències experimentals (Física, Química, Biologia i Geologia). Història de la Ciència: comprensió de l'actualitat des d'una visió històrica de les ciències. La metodologia científica: l'enfocament investigatiu. Els procediments científics: l'observació, l'experimentació, la resolució de problemes, el treball de camp. Didàctica de les ciències experimentals. El currículum escolar de les ciències experimentals. El laboratori, les TIC i altres recursos en el procés d'ensenyament-aprenentatge de les ciències experimentals. El llenguatge científic.

OBobligatòria 6 B 2segon semestre CAcatalà

Educació física

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Educació física 1 (3101G03011)

• Biologia de l'aparell locomotor. • Desenvolupament i aprenentatge motor. • Activitat física i salut. • Joc i esport. • Expressió corporal i creativitat motriu. • Educació física de base. • Didàctica de l'educació física. • Currículum, competències i educació física. • Llenguatge no verbal.

OBobligatòria 5 B 2segon semestre CAcatalà

Educació musical, plàstica i visual

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Educació musical, plàstica i visual 1 (3101G03012)

Els llenguatges artístics (musical, visual, plàstic, etc.) en el desenvolupament cognitiu, social, afectiu i creatiu. El currículum d'educació artística. Innovació i avaluació en l'educació artística. L’educació artística i els seus contexts. Didàctica de la música i de les arts visuals. Art i creativitat. Percepció, representació i imaginació. Arts, tecnologies i comunicació. Arts i educació emocional i terapèutica. Arts i multiculturalitat. Dels sentits a la crítica: educació estètica i crítica. Arts i ambients escolars: entorn, clima, celebracions, i connexions amb la resta d'àrees. Folklore, cultures i tradicions.

OBobligatòria 5 B 2segon semestre CAcatalà
ER 2segon semestre CAcatalà
SI 2segon semestre CAcatalà
SO 2segon semestre CAcatalà

Ciències socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Ciències socials 1 (3101G03013)

Principis bàsics de les ciències socials. Currículum escolar de les ciències socials. Continguts, recursos didàctics i competències. L'estudi històric i geogràfic des d'una orientació instructiva i cultural. L'educació democràtica de la ciutadania i la pràctica del pensament social crític. La rellevància de les institucions públiques i privades per a la convivència pacífica entre els pobles. El fet religiós i la seva relació amb la cultura. Desenvolupament i avaluació de continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents en els estudiants. El treball de camp escolar en Ciències Socials. Les TIC com a recurs d'ensenyament i aprenentatge de les ciències socials.

OBobligatòria 6 B 2segon semestre CAcatalà

Competències bàsiques i currículum

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Competències bàsiques i currículum (3101G03034)

El currículum de primària. Competències bàsiques. Interdisciplinarietat. El projecte educatiu. Innovació i desenvolupament curricular. La interacció a l'aula. Expressió i comunicació oral i escrita. Avaluació per competències bàsiques.

OBobligatòria 10 B Aanual CAcatalà

Anglès: aprenentatge per competències (3101G03035)

El currículum de primària. Interdisciplinarietat. El projecte educatiu. Innovació i desenvolupament curricular. La interacció a l'aula. Expressió i comunicació oral i escrita. Avaluació per competències bàsiques Expressió i comunicació oral i escrita en anglès Ensenyament / aprenentatge de la llengua anglesa

OBobligatòria 5 B 1primer semestre ENanglès

Pràcticum 1 i TFG 1

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G03016)

L'escola de primària. L’ organització de l'escola 3-12. El paper del docent a l'escola. Observació sistemàtica de la vida quotidiana. Relació família-escola-entorn Treball cooperatiu dels diferents professionals implicats en la formació bàsica. El clima d'aula. Estratègies de dinamització i convivència. Dinàmica i dinàmiques del grup de l'alumnat. Tècniques d'anàlisi de contexts. Estratègies didàctiques adequades a l'alumnat i al desenvolupament del currículum. Elaboració de seqüències didàctiques interdisciplinàries, integradors i inclusives. Planificació i reflexió sobre la pràctica. Estratègies d'observació i investigació educativa. Expressió escrita de l'informe o memòria de pràctiques.

NDno definit 21 B Aanual CAcatalà

Matemàtiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Matemàtiques 2 (3101G03018)

OBobligatòria 5 B 2segon semestre CAcatalà
SI 2segon semestre NDno definit

Ciències experimentals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Ciències experimentals 2 (3101G03019)

OBobligatòria 4 B 2segon semestre CAcatalà

Llengües

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Llengües 2 (3101G03020)

OBobligatòria 3 B 2segon semestre CAcatalà

Educació física

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Educació física 2 (3101G03021)

OBobligatòria 5 B 1primer semestre CAcatalà

L'escola d'educació infantil

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Educació infantil 1 (3101G04006)

L'escola infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en l'internacional. Evolució històrica del sistema educatiu del país. Experiències internacionals i bones practiques (0-3 anys). Legislació de l'escola. Factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels alumnes: espai, temps i relacions socials. Organització a l'escola infantil (0-3 anys). El docent a l'escola infantil (0-3 anys). La relació família-escola en l'educació infantil. Institucions i serveis d'atenció al nen de 0-3 anys. Gestió de l'aula. Organització del treball de l'aula i en l'espai de joc. Treball en Equip. Procés educatiu en l'etapa 0-3: metodologia, recursos i estratègies. Processos d'interacció i comunicació en grups d'alumnes 0-3 anys. Expressió oral i escrita comunicativa en anglès en la investigació i comunicació d'experiències internacionals innovadores a Ed. Infantil. Tècniques i metodologies d'investigació aplicades a la millora de la pràctica educativa.

OBobligatòria 4 B 1primer semestre CAcatalà

Educació infantil 2 (3101G04007)

L'escola infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en l'internacional. Evolució històrica del sistema educativa del país. Experiències internacionals i bones practiques (3-6 anys). Legislació de l'escola. Factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels alumnes: espai, temps i relacions socials. Organització del cicle 3-6 en escoles d'infantil i primària. El docent d'infantil a l'escola infantil i a l'escola d'infantil i primària (3-6 anys). La relació família-escola en l'educació infantil. Institucions i serveis d'atenció al nen de 3-6 anys. Gestió de l'aula. Organització del treball de l'aula i en l'espai de joc (3-6 anys). Treball en Equip. Procés educatiu en l'etapa 3-6: metodologia, recursos i estratègies. Processos d'interacció i comunicació en grups d'alumnes de 3-6 anys. Expressió oral i escrita comunicativa en anglès en la investigació i comunicació d'experiències internacionals innovadors en ed. Infantil. Tècniques i metodologies d'investigació aplicades a la millora de la pràctica educativa.

OBobligatòria 6 B Aanual CAcatalà

Educació musical, plàstica i visual

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Educació musical, plàstica i visual 2 (3101G03022)

OBobligatòria 5 B 1primer semestre CAcatalà

Dificultats d'aprenentatge i transtorns del desenvolupament

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament (3101G04017)

1. Les dificultats d'aprenentatge en l'etapa d'educació infantil: models teòrics de referència i criteris bàsics d'identificació i atenció educativa. Dificultats d'aprenentatge en la lectura i l'escriptura . Dificultats d'aprenentatge en el llenguatge oral . Dificultats d'aprenentatge en les matemàtiques. 2. Els trastorns del desenvolupament, de la conducta i/o de la personalitat (discapacitat psíquica, sensorial, neuromotriu, autisme, etc.): models teòrics de referència i criteris bàsics d'identificació i atenció educativa 3. L'atenció primerenca: fonaments teòrics, serveis i professionals 4. Els serveis de suport i l'atenció a l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge, trastorns del desenvolupament, de la conducta i/o la personalitat: recursos, estratègies d'intervenció i formes de col•laboració 5. La família i l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament, conducta i/o personalitat 6. Aspectes socials i emocionals de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del desenvolupament, de la conducta i/o personalitat

OBobligatòria 10 B Aanual CAcatalà

Ciències socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Ciències socials 2 (3101G03023)

OBobligatòria 4 B 1primer semestre CAcatalà

Pràcticum 1 i TFG 1

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G04018)

El cicle 0-3 en el marc general de l'escola 0-6. Organització de l'escola infantil. El paper de l'adult a l'escola 0-3. El nen de 0-3: necessitats i característiques específiques. Observació sistemàtica de la vida quotidiana. Relació família-escola-entorn. Treball cooperatiu dels diferents professionals implicats en la formació de 0-3 anys. L'ambient d'aula i els espais. Dinàmica i dinàmiques del grup de nens i nenes de 0-3 anys. Tècniques d'anàlisi de contexts. Estratègies didàctiques adequades a l'alumnat de 0-3 anys. Elaboració de seqüències didàctiques globalitzadores, integradores i inclusive. Programació i reflexió sobre la pràctica. Estratègies d'observació i investigació educativa. Planificació, execució i avaluació de propostes educatives. Expressió escrita de l'informe o memòria de pràctiques.

NDno definit 20 B Aanual NDno definit

Experimentació, manipulació i joc a l'educació infantil

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Experimentació, manipulació i joc 1 (3101G04035)

La Manipulació i El Joc com necessitats Bàsiques per al desenvolupament materials manipulables experimentació educació sensorial Coneixement del Nen a Través del Llenguatge La llengua de Com Instrument De Mediació La funció del docent en el cebador i Segon Cicle de l'Educació Infantil Aprenentatge i joc mundial Aprenentatge i Experiència joc didàctic creativitat Cos, Espai, Expressió, emoció Arts i les Ciències com Experiències / Estratègies d'Aprenentatge

OBobligatòria 10 B Aanual NDno definit

Pràcticum 2 i TFG 2

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràcticum 2 (3101G04037)

El Cicle Educatiu 3-6, 0-6 i l'Etapa L'Escola 3-12 OS Observació Sistemàtica del Context aula, Cicle i Escola Relació família-escola-entorn. Treball cooperatiu dels diferents professionals Implicats en el centre L'ambient d'aula i Els Espais Clima d'aula i convivència Elaboració de Seqüències didàctiques globalitzadores, integradors i inclusives Estratègies didàctiques adequades a l'alumnat i al Projecte de centre Planificació i Reflexió Sobre la Pràctica Estratègies d'OS Observació i Recerca Educativa Projectes d'Innovació

NDno definit 24 B 1primer semestre NDno definit

Treball Final de Grau (3101G04038)

El Cicle Educatiu 3-6, 0-6 i l'Etapa L'Escola 3-12 OS Observació Sistemàtica del Context aula, Cicle i Escola Relació família-escola-entorn. Treball cooperatiu dels diferents professionals Implicats en el centre L'ambient d'aula i Els Espais Clima d'aula i convivència Elaboració de Seqüències didàctiques globalitzadores, integradors i inclusives Estratègies didàctiques adequades a l'alumnat i al Projecte de centre Planificació i Reflexió Sobre la Pràctica Estratègies d'OS Observació i Recerca Educativa Projectes d'Innovació

NDno definit 6 B 1primer semestre NDno definit

Pràcticum 2 i TFG 2

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràcticum 2 (3101G03038)

El Cicle Educatiu 3-6, 0-6 i l'Etapa L'Escola 3-12 OS Observació Sistemàtica del Context aula, Cicle i Escola Relació família-escola-entorn. Treball cooperatiu dels diferents professionals Implicats en el centre L'ambient d'aula i Els Espais Clima d'aula i convivència Elaboració de Seqüències didàctiques globalitzadores, integradors i inclusives Estratègies didàctiques adequades a l'alumnat i al Projecte de centre Planificació i Reflexió Sobre la Pràctica Estratègies d'OS Observació i Recerca Educativa Projectes d'Innovació

NDno definit 24 B Aanual CAcatalà

Treball Final de Grau (3101G03039)

L'escola 3-12. Observació sistemàtica del context aula, cicle i escola. Relació família-escola-entorn. Treball cooperatiu dels diferents professionals implicats en el centre. L’ ambient d'aula i els espais. Clima d'aula i convivència. Elaboració de seqüències didàctiques interdisciplinàries, integradors i inclusives. Tècniques d'anàlisi de contexts. Estratègies didàctiques adequades a l'alumnat i al projecte de centre. Planificació i reflexió sobre la pràctica. Estratègies d'observació i investigació educativa. Expressió oral i escrita de texts específics. Projectes d'innovació.

NDno definit 6 B 2segon semestre NDno definit

Menció en educació en les arts visuals i plàstiques (3-12)

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Sistemes i didàctica de la representació visual i espaial (3101G00018)

En aquesta assignatura es procura proporcionar als estudiants una sèrie de nocions bàsiques respecte de l'ús del dibuix (principalment, i entre altres formes d'art i cultura visual) com a eina de representació del món, de l'interior i l'exterior, de les idees i projectes. També es treballaran els recursos necessaris per a conscienciar-nos de la importància de les diferents estratègies de la representació visual per a descobrir, interpretar, construir i reconstruir la nostra percepció, concepció i comprensió del món, d'un mateix i dels altres.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Del patrimoni multicultural a la contemporaneïtat artística: recursos educatius (3101G00019)

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Taller de tècniques bidimensionals: creativitat i processos artístics (3101G00020)

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Taller de tècniques tridimensionals: creativitat i processos artístics (3101G00021)

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Criteris, estratègies i metodologies per a la sensibilització en arts visuals i plàstiques (3101G00022)

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Educació estètica i vida quotidiana: postmoderna, multicultural, feminista, ecològica (3101G00023)

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Intel·ligències múltiples, arts i creativitat (3101G00071)

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Menció en educació física (3-12)

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

L'expressió corporal i la dansa (3101G00024)

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Didàctica de l'educació física (3101G00025)

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Salut i condició física (3101G00026)

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Desenvolupament i aprenentatge de les habilitats motrius (3101G00027)

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Iniciació als esports (3101G00028)

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Recursos didàctics per a l'educació física (3101G00029)

En català

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

L'activitat física com a instrument d'integració social (3101G00030)

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Menció en llengües estrangeres (3-12)

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Taller d'expressió escrita (anglès, francès) (3101G00031)

OPoptativa 3 A 1primer semestre ENanglès

Didàctica de la llengua extrangera ( aprofundiment 3-12 ) (3101G00032)

OPoptativa 3 A 2segon semestre ENanglès

Literatura infantil (3101G00033)

OPoptativa 3 A 1primer semestre ENanglès

La pronunciació de l'anglès a l'aula (3101G00034)

OPoptativa 3 A 2segon semestre ENanglès

Taller d'expressió oral (anglès / francès) (3101G00035)

OPoptativa 3 A 2segon semestre ENanglès

Cultura anglesa (3101G00036)

OPoptativa 3 A 1primer semestre ENanglès

Aprenentatge integrat de llengües i continguts (3101G00139)

L’assignatura té com a objectiu conèixer els principis bàsics de la pràctica CLIL a l’aula de primària així com la preparació i avaluació de materials per a la seva implantació

OPoptativa 3 A 1primer semestre ENanglès

Menció educació musical (3-12)

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Educació de la veu i cançó. Desenvolupament de capacitats musicals (3101G00038)

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Pràctica instrumental i creativitat (3101G00039)

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Oïda i comprensió musical i ús de les tecnologies audiovisuals (3101G00040)

OPoptativa 3 B 1primer semestre CAcatalà

Didàctica de l'educació musical (3101G00041)

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Direcció coral i instrumental (3101G00044)

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Història de la música: evolució, renovació i estils (3101G00140)

Obtenir uns coneixements bàsics i generals sobre l'evolució i renovació dels diferents estils i èpoques en la història de la música, per poder aplicar aquests coneixements a la nostra pràctica educativa. Aquest treball es farà escoltant, relacionant, analitzant i reflexionant sobre les diferents músiques i estils amb una finalitat eminentment didàctica.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Didàctica de la música II (3101G00141)

Treballar continguts específics de l'etapa d'educació infantil per tal d'aprendre a a programar i a dissenyar activitats d'ensenyament i aprenentatge a partir dels continguts de la matèria, els seus objectius i les seves capacitats bàsiques pròpies de l'etapa. Aquest treball es farà basant-se en la pròpia pràctica a l'aula i el coneixement de recursos bàsics per l'educació infantil com ara l'educació sensorial, la instrumentació de petites obres o cançons, el jocs musicals, el moviment i la dansa i recursos TIC a l'aula d'infantil

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Menció tecnologies de la informació i la comunicació (3-12)

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Vídeo digital per educadors 0-3 (3101G00005)

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Disseny, creació i avaluació de materials interactius (3101G00045)

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Anàlisi, avaluació i ús d'entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge (3101G00046)

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Videojocs i educació (3101G00047)

Cada cop més els videojocs són presents a la nostra societat. De mica en mica, la visió negativa en utilitzar aquests tipus de productes multimèdia està canviant. Ja són molts els experts que afirmen que jugar a videojocs afavoreix determinades habilitats de les persones jugadores, que poden esdevenir útils. Al llarg d'aquesta optativa es farà -un repàs als principals aspectes relacionats amb els videojocs (hsistòria, tipus, gèneres, tipus de jugadors...), -una anàlisi de la utilització dels videojocs en educació, -una aproximació a la utilització d'eines per a la creació de videojocs. També es tractaran altres aspectes relacionats, com per exemple el de la gamificació.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Productes multimèdia infantils i juvenils (3101G00057)

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

La imatge digital en contextos educatius (3101G00094)

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà
SI 2segon semestre CAcatalà

El so digital en els materials didàctics (3101G00095)

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Menció Educació Científica i Ambiental

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

El treball experimental: tipologia, recursos, i exemplificació (3101G00059)

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

L'educació ambiental: objectius, conceptes, estratègies metodològiques, avaluació (3101G00063)

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Pensament matemàtic i científic (3101G00072)

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Geografia en un món de canvi (3101G00090)

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Investigació matemàtica a l'aula d'educació infantil i educació primària (3101G00097)

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Experiències d'educació científica i ambiental a les escoles (3101G00137)

L’escola sostenible. Projectes de Ciències. Exemples pràctics i reals. Disseny de sortides i tallers de medi

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Naturalesa de la Ciència per a mestres (3101G00138)

Idees clau i continguts conceptuals estructuradors sobre la naturalesa de la Ciència i com abordar-la a infantil i primària. El mòdul presentarà i discutirà eines per a dissenyar unitats didàctiques de ciències

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà