Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Els alumes hauran d’adquirir familiaritat amb les característiques de les unitats lèxiques i amb l’organització del vocabulari català. També hauran de conèixer els diccionaris i els recursos lexicogràfics catalans i tenir la capacitat d’ajudar a l’aprenentatge del lèxic gràcies a mecanismes d’associació paradigmàtica i sintagmàtica.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAN FERRER COSTA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1 - Haver adquirit coneixements avançats i demostrat una comprensió detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en el camp dels ensenyaments d'espanyol / català com a segones llengües.
 • CE7 - Ser capaç de detectar les dificultats dels aprenents d'espanyol o de català com a L2 que estan relacionades amb les característiques gramaticals de l'L1.
 • CE12 - Ser capaç d'identificar i analitzar les unitats lèxiques univerbals i pluriverbals l'espanyol / català des d'una perspectiva morfològica, lèxic-semàntica, pragmàtica i lexicogràfica.

Altres Competències

 • Familiaritat amb les característiques de les unitats lèxiques.
 • Familiaritat amb l'organització del vocabulari català.
 • Capacitat d'ajudar a l'aprenentatge del lèxic gràcies a mecanismes d'associació paradigmàtica i sintagmàtica.
 • Familiaritat amb els diccionaris i els recursos lexicogràfics catalans.

Continguts

1. Dir la realitat: el nom de cada cosa

2. Els diccionaris: classes, components i estructura, representació lexicogràfica del significat

3. Miscel·lània de qüestions de lèxic català

4. L'ensenyament del lèxic

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 25 0 25
Elaboració de treballs 5 6 11
Lectura / comentari de textos 0 9 9
Resolució d'exercicis 14 16 30
Total 44 31 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  5. Preparació d'exercicis per a l'ensenyament del lèxic català Es tindran en compte el rigor i la sistematicitat amb què es realitzi l'exercici, la claredat expositiva i la correcció lingüística. 70
  6. Ressenya d’un diccionari seguint les pautes explicades a classe Es tindrà en compte que es demostri la capacitat de trobar la informació pertinent i de presentar-la de manera sintètica, ordenada i eficaç, d'acord amb criteris fonamentats des d'un punt de vista teòric. Claredat expositiva, correcció gramatical i de redacció. 30

  Qualificació

  a) Preparació d'exercicis per a l'ensenyament del lèxic català (70 % de la nota).
  b) Ressenya d’un diccionari seguint les pautes explicades a classe (30 % de la nota).
  Per a l’avaluació es tindran en compte el rigor i la sistematicitat amb què es realitzin els treballs, que es demostri la capacitat de trobar la informació pertinent i de presentar-la de manera sintètica, ordenada i eficaç, d’acord amb criteris fonamentats des d’un punt de vista teòric. Claredat expositiva, correcció gramatical i de redacció.
  Seran objecte de consideració positiva la participació a classe i l’assistència a seminaris i conferències relacionats amb la matèria de l’assignatura.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  És necessària la realització de tots els treballs per a obtenir una nota.

  Observacions

  Bibliografia bàsica

  Béjoint, Henri (2000) Modern Lexicography: An Introduction. Oxford: Oxford University Press.

  Cabré, M. Teresa (1994) A l’entorn de la paraula I. Lexicologia general. València: Universitat de València.

  Cabré, M. Teresa (1994) A l’entorn de la paraula II. Lexicologia catalana. València: Universitat de València.

  Cabré, M. Teresa, & Gemma Rigau (1986) Lexicologia i semàntica. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.

  Colón, Germà, & Amadeu-J. Soberanas (1985) Panorama de la lexicografia catalana. De les glosses medievals a Pompeu Fabra. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.

  Cruse, D. Alan (1986) Lexical Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.

  Cruse, D. Alan, & al. eds. Lexicology. An International Handbook on the Nature and Structure of Words and Vocabularies / Lexikologie. Ein internationales Handbuch zur Natur und Struktur von Wörtern und Wortschätzen, v. I. Berlin / New York: Walter de Gruyter.

  Espinal, M. Teresa ed. (2001) Lexicologia catalana: semàntica del mot i semàntica de l’oració. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

  Espinal, M. Teresa ed. (2010) Llengua catalana: semàntica i lexicologia. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

  Grzega, Joachim, & Marion Schöner (2007) English and General Historical Lexicology: Materials for Onomasiology Seminars. Eichstätt: Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt. http://www1.ku-eichstaett.de/SLF/EngluVglSW/OnOnMon1.pdf [20/10/2012]

  Luque Durán, Juan de Dios (2001) Aspectos universales y particulares del léxico de las lenguas del mundo. Granada: Granada Lingüística. [també (2004) Estudios de Lingüística del Español (ELiEs). http://elies.rediris.es/elies21/ [20/10/2012]]