Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L'objectiu de l'assignatua és l'assoliment, per l'estudiant, de les competències necessàries per analitzar narratològicament un text narratiu. L'assignatura es divideux en dues parts, que corresponen a dos gèneres literaris: conte i novel·La. Es comenten les diferents tendpencies i corrents d'anàlisi al llarg de la història, que s'apliquen amb una metodologia eminentment pràctica sobre textos proposats de diferents èpoques, estètiques, etc., per tal que l'estudiant pugui testar els coneixements adquirits sobre materials pràctics. Al llarg del curs, s'aportaran i aplicaran els resultats de projectes de recerca en curs en l'àmbit de la literatura contemporània.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FRANCESC XAVIER PLA I BARBERO
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Competències

 • CB1 Seleccionar de manera adequada les fonts i la informació que permetin desenvolupar una recerca original que aporti nous coneixements en el camp de les ciències humanes.
 • CB2  Analitzar problemes nous en tota la seva complexitat i proposar la seva solució des d'una perspectiva multidisciplinària.
 • CE2  Explorar noves vies de creació de coneixement, en investigacions concretes de l'àmbit humanístic, a partir del coneixement i la reflexió sobre una pluralitat de línies de recerca desenvolupades en aquest àmbit.
 • CE3  Avançar i aprofundir, en el registre que correspon a un postgrau, en el coneixement de problemàtiques concretes plantejades en les diferents disciplines de l'àmbit de les ciències humanes.
 • CE4  Aplicar, en investigacions concretes de l'àmbit humanístic, la terminologia i els marcs conceptuals adequats i estar en condicions de relacionar els problemes específics d'aquestes investigacions amb les teories de referència.
 • CE6  Analitzar i interpretar, amb el màxim rigor acadèmic, i en la seva forma original, les fonts primàries de les investigacions en ciències humanes, ja siguin documentals, materials o iconogràfiques.

Altres Competències

 • Desenvolupament de la capacitat d'anàlisi i reflexió crítica necessària per a la creació de nou coneixement en el camp de les ciències humanes i socials. Desenvolupament de la capacitat de comunicació de coneixements humanístics i culturals: participació en debats generals, comunicació de coneixements específics a diferent tipus de públic, especialitzat i no especialitzat. Preparació com a investigador professional competent en el camp de les ciències humanes i socials: domini dels mètodes de recerca de l'àmbit i capacitat de treball, individual i en equip.

Continguts

1. 1. APROXIMACIONS CRÍTIQUES A LA NARRATIVA: NOVEL•LA Prof. Francesc Montero Curs 2018-19 1. L’estudi de la narració 1.1- L’evolució històrica del gènere narratiu 1.2- La narratologia i els seus antecedents 2. La narració 2.1- L’acció 2.2- La narrativitat 2.3- La ficcionalitat 3- La història i la trama 3.1- Els conceptes d’història i trama 3.2- Construcció i tipologia de la trama 3.3- La segmentació 4- El tema 4.1- El concepte de tema 4.2- La tematització 5- El narrador i el narratari 5.1- La comunicació narrativa 5.2- La veu narrativa 5.3- Tipologia de les veus narratives 5.4- El concepte de narratari 5.5- Tipologia i funcions del narratari 6- El mode 7.1- Concepte de distància 7.2- Tipologia dels modes narratius 7.3- Concepte de perspectiva 7.4- Tipologia de la focalització 7- El temps 8.1- El temps de la narració 8.2- Tipologia del temps 8.3- L’anàlisi del temps: l’ordre, la duració i la freqüència 8- L’espai 9.1- L’espai narratiu 9.2- Tipologia i funció de l’espai 9.3- La descripció 9- Els personatges 10.1- El concepte de personatge de ficció 10.2- La construcció del personatge 10.3- Tipologia dels personatges

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 9 12 21
Total 9 12 21

Bibliografia

 • Enric Sullà ed. (1996). “Teoría de la novel·la. Antología de textos del siglo XX”.. Barcelona: Crítica.
 • JOSE MARIA POZUELO YVANCOS (2003). LA TEORIA DEL LENGUAJE LITERARIO (2ª ED.), Cátedra. Cátedra.
 • FORSTER, E. M. (1992). Aspectes de la novel·la. Barcelona: Columna.
 • Eco, Umberto (1997). Sis passejades pels boscos de la ficció. Barcelona: Destino.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Marcel Proust, "Sobre la lectura"
Umberto Eco, "Sis passejades pels boscos de la ficció"
10

Qualificació

L'avaluació consistirà en un treball obligatori.

Observacions

La llengua emprada a l'aula serà el català