Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
En el nostre afany per entendre i donar resposta a moltes preguntes relacionades amb diversos fenòmens de la realitat, recollim, mesurem i interpretem diferents dades i informacions. En aquest sentit els procediments estadístics ens proporcionen eines útils per poder-ho fer. Mitjançant tècniques i diversos procediments estadístics es poden seleccionar mostres, descriure poblacions, analitzar l’associació entre diferents tipus de variables, fer prediccions, analitzar efectes, i generar models predictius, etc. Tot això es realitza ajundant-nos del llibre de referència de l'assignatura d'en G.Berbel -3a edició, 2017, que es podrà comprar a Mediterrani o a Amazon, amb exercicis, exemples, vídeos, etc. Es proporcionen eines bàsiques per recollir, ordenar, sintetitzar, analitzar i interpretar dades que ens permetin respondre a diferents tipus de preguntes que un professional del marketing pot arribar a plantejar-se en l’exercici de la seva vida professional, i també pensant en les assignatures realitzaran durant el curs i els TFG. Els coneixements i competències que s’adquireixen en aquesta assignatura permeten: 1. Comprendre la lògica dels dissenys d’investigació i del principals procediments estadístics. Comprendre la lògica subjacent a la investigació científica, en què es basen la majoria d’articles, informes i treballs d’investigació. 2. Reflexionar sobre el disseny i concepció d'un qüestionari per recollir informació. 3. Recollir dades reals al carrer de forma online i offline. 4. Poder analitzar i representar distribucions de dades (variables), relacionar variables categòriques i quantitatives, i fer prediccions. 5. Interpretar dades, estadístics, gràfics... per realitzar informes de resultats i conclusions, encaminats a ajudar en la presa de decisions. 6. Utilitzar SPSS per realitzar procediments estadìstics. 7. Ser capaços de llegir i entendre literatura especialitzada amb dades estadístiques, ja que la major part d’articles, informes i treballs publicats contenen resultats obtinguts mitjançant procediments estadístics. 8. Realitzar un informe de resultats seguint normes APA. A modo d’un TFG breu.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
GASPAR BERBEL GIMENEZ
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • 4G- Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per poder emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de tipus econòmic, social, científic o ètic
 • 10G- Diferenciar i valorar les investigacions qualitatives i quantitatives, realitzant anàlisis crítiques
 • 2E- Comprendre els processos i les funcionalitats d'un sistema de suport per a la presa de decisions, identificant els diferents conceptes i instruments del màrqueting

Continguts

1. Modul 1. Introducció 1 Estratègies d’investigació. Qualitatives vs quantitatives. 2 Recollir dades. El nostre qüestionari. 3 Conceptes bàsics. Tipus de variables, escales de mesura i classificació de les variables 4 Recollir informació, dades, mitjançant eines online. Disseny de qüestionaris

2. Modul 2. La recollida de dades. 5 Introducció a la recollida/obtenció de dades en metodologia selectiva. Visió crítica en la construcció d’eines de recollida de dades. 5.1. Qüestionari 5.2. Observació 6 Recollida de dades, introducció i depuració de dades 7 Funcionament del software IBM-SPSS

3. Modul 3. Estadística descriptiva 9 Paràmetres i estadístics 10 Mesures de tendència central 11 Mesures de dispersió 12 Representació gràfica de variables numèriques: el Diagrama de caixa, el diagrama de tall i fulles. 13 Índexs basats en moments o ordenacions. La mediana.

4. Modul 4. Introducció a la probabilitat i a la llei normal 14 Conceptes Previs 15 Distribucions de probabilitat 16 Distribució normal 17 Càlculs amb llei normal –tipus A. Probabilitat en funció de puntuacions 18 Intervals de predicció i d’estimació 19 Inferència estadística: Estimació de paràmetres

5. Modul 5. Estadística inferencial uni i bivariable amb SPSS 20 Introducció al contrast d’hipòtesi 21 El grau de significació (p) 22 Comparació d’una estimació amb un paràmetre poblacional 23 Relació entre una variable categòrica binària i una quantitativa 24 Relació entre dues variables categòriques 25 Relació entre dues variables quantitatives. Correlacions

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 2 4
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 6 14 20
Classes expositives 11 14 25
Classes pràctiques 5 8 13
Prova d'avaluació 5 38 43
Resolució d'exercicis 10 35 45
Total 39 111 150

Bibliografia

 • Berbel, G. (2017). Claves y herramientas de estadística en turismo y ciencias sociales (3a.). Barcelona: Grupo Aptabel.
 • SOLANAS, A.; FAUQUET, J.; SALAFRANCA, LL.; NÚÑEZ, M.I. (2005). Estadística descriptiva en Ciencias del Comportamiento. Madrid: Internacional Thomson Editores.
 • Pardo, A., i San Martín, R (2010). Análisis de datos en ciencias sociales y de la salud (II). Madrid: Síntesis.
 • PARRA, E. i CALERO, F.J. (2007). Estadística para Turismo. Madrid: McGraw-Hill.
 • Amón, J. (1993). Estadística para psicólogo (9ª). Madrid: Pirámide.
 • BARÓ Llinàs, J. (1993). Inferencia estadística: aplicaciones económico-empresariales (2ª). Barcelona: Parramón.
 • Botella, J. (2001). Análisis de datos en psicología (2ª). Madrid: Pirámide.
 • Escuder Vallés, Roberto (1995). Estadística aplicada: economía y ciencias sociales. Valencia: Tirant lo Blanch.
 • Johnson, Richard Arnold (2001). Statistics: principles and methods (4th). New York: John Wiley.
 • León, Orfelio G. (2003). Métodos de investigación: en psicología y educación (3ª). Madrid: McGraw-Hill.
 • MacRae, Sandy (1995). Modelos y métodos para las ciencias del comportamiento. Barcelona: Ariel.
 • Moore, David S. (1999). The Basic practice of statistics (2nd). New York: W.H. Freeman.
 • Pardo, A., Ruiz, M.A. y San Martín, R. (2009). Análisis de datos en ciencias sociales y de la salud. Madrid: Síntesis.
 • Peña Sánchez de Rivera, Daniel (1989). Estadística : modelos y métodos / Daniel Peña Sánchez de Rivera. Madrid: Alianza.
 • Peña Sánchez de Rivera, Daniel (1991). Estadística : modelos y métodos (2a ed. ). Madrid: Alianza.
 • Peña Sánchez de Rivera, Daniel (1997). Introducción a la estadística para las ciencias sociales. Madrid: McGraw-Hill.
 • Solanas, A., Fauquet, J., Salafranca, Ll. i Núñez, M.I. (2005). Estadística descriptiva en Ciencias del Comportamiento. Madrid: Internacional Thomson Editores.
 • Siegel, Andrew F (1996). Statistics and data analysis : an introduction (2nd). New York: John Willey.
 • Wonnacott, Thomas H. (1997). Introducción a la estadística (2ª ed. ). México: Limusa.
 • Statistics Glossary. Recuperat , a http://www.stats.gla.ac.uk/steps/glossary/alphabet.html
 • Internet Glossary of Statistical Terms. Recuperat , a http://www.animatedsoftware.com/statglos/statglos.htm#index
 • Estadística 1. Recuperat , a http://www.itch.edu.mx/academic/industrial/estadistica1/toc.html
 • Test Estadístics. Recuperat , a http://scientific-european-federation-osteopaths.org/es/test-estadisticos
 • Introductory Statistics: Concepts, Models and Applications. Recuperat , a http://www.psychstat.missouristate.edu/introbook/sbk13.htm
 • Sampling Distributions. Recuperat , a http://onlinestatbook.com/stat_sim/sampling_dist/index.html
 • The normal curve. Recuperat , a http://www.psychstat.missouristate.edu/introbook/sbk11.htm

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
A 7. Evidències pràctiques – sessions pràctiques. Aquesta activitat representa un 80% de la nota. 80
A 9. Prova escrita La Prova escrita representa un 20% de la nota. 20

Qualificació

Aquesta assignatura compta amb dues modalitats d’avaluació: avaluació continuada (A), o final (B). En totes dues es seguirà el manual de l’assignatura (llibre disponible a la Recepció de la EUM).

OPCIÓ A) AVALUACIÓ CONTINUADA

Amb una assistència mínima del 70 % de les classes. De no arribar a aquest percentatge l’alumne haurà d’anar a examen final. Solament es podrà justificar una assistència dins aquest mínim.

--> Es realitzaran 5 evidències o activitats durant el curs -4 individuals de tipus pràctic que es mostraran dins la guia o portafoli de seguiment -que donarà el professor-, i una grupal en relació a les dades de la investigació que es farà durant el curs. Totes s’hauran de mostrar o lliurar via moodle -segons el cas. La majoria es realitzaran dins les sessions pràctiques –aula informàtica- amb l'ajuda d'un col·laborador de recolza, a part del professor.
Tenir omplert el guió o portafoli de seguiment situa a l’alumne en la franja d’aprovat –a menys que no validi els seus coneixements a la segona prova escrita (4 mínim). Sense el guió-portafoli omplert en la seva totalitat no es farà l'examen d'avaluació continua, anant al final.

--> 1 Prova escrita (prova amb preguntes obertes i tipus test, tipus examen) ? La segona d’aquestes proves –de tot el material i mòduls- determinarà la nota final d’Avaluació Continua. Es tracta de validar la l’avaluació continua. S’ha de treure un 4 com a mínim a la segona prova escrita.
--> Qui hagi aprovat l’assignatura dins l’avaluació continua podrà sumar a la seva nota fins un 10% (1 punt) més, de participació (aquest l’assignarà el professor en funció de les aportacions, iniciativa, i actitud dins el grup). Solament es suma aquest punt si s’està aprovat, no serveix per aprovar.
Per aprovar l’assignatura dins la modalitat d’avaluació continuada serà obligatori haver realitzat totes les evidències, les 6.
L’evidència grupal consistirà en lliurar un informe de resultats amb format d’informe científic –amb dades donades o pròpies.
No lliurar les evidències a temps es traduirà en què l’alumne haurà de fer EXAMEN FINAL, tot i que podrà continuar venint i participant a classe.

OPCIÓ B) AVALUACIÓ FINAL
Aquesta modalitat és l’oficial, la “teòrica” no presencial, per aquells que no puguin assistir de manera regular, no aprovin per avaluació continua, no tinguin el guió-portafoli complert o abandonin l’avaluació continua.

Aquesta modalitat presenta dues opcions per aprovar:
--> EXAMEN FINAL Prova escrita de tota l’assignatura.
--> EXAMEN DE REVÀLIDA. Prova escrita de tota l’assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

La matèria està centrada en SABER FER, no en memoritzar aspectes teòrics.

Assignatura pràctica des l'inici, s'ha de portar una calculadora científica -tipus Casio fx 82 recomanable-, i també el llibre de l'assignatura que estarà a recepció -es compra a l'escola.

Pel bon seguiment de l’assignatura serà fonamental donar-se d’alta en el campus virtual (Aula Moodle), tant si l’estudiant assisteix a les classes de manera regular com si segueix l’assignatura en modalitat no presencial. Tots dos poden seguir l’assignatura via moodle.
Es seguiment es realitzarà mitjançant un EXCEL compartit que serà la GUIA DE L’ASSIGNATURA, per saber què hem fet i com preparar les proves i exàmens.
Serà imprescindible, com a guia i font d’exercicis i apunts, tenir i seguir el manual (llibre) de l’assignatura.