Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA DOLORS BALAGUER CONDOM  / SILVIA BARRABES VERA  / FRANCESC CASAMITJANA VILA  / MARGARIDA CASTAÑER VIVAS  / JOAQUIM COMAS MATAS  / ESTEFANIA GASCON GARCIA  / ANNA MENCIO DOMINGO  / RAMON MORENO AMICH  / MARTA MUÑOZ FRIGOLA  / DAVID PAVON GAMERO  / SEBASTIA PUIG BROCH  / DIEGO VARGA LINDE  / MANUEL ZAMORANO CACERES
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Desenvolupar la redacció i planificar la direcció i execució de projectes relacionats amb l'àmbit de treball.
 • Integrar els coneixements del grau en un entorn professional i d'investigació incorporant coneixements de legislació , economia i gestió.

Continguts

1. Bloc I. ASPECTES GENERALS

2. Tema 1. Definició de projecte i tipologies.

3. Tema 2. Atribucions professionals.

4. .

5. Bloc II. PROJECTES D' R+D+I

6. Tema 3. El sistema públic de recerca.

7. Tema 4. La transferència de tecnologia i la innovació.

8. Tema 5. La propietat intel•lectual i industrial.

9. Tema 6. La carrera investigadora.

10. Tema 7. El projecte de recerca.

11. Tema 8. Publicació i documentació científiques.

12. .

13. Bloc III. PROJECTES DE CONSULTORIA I D'ENGINYERIA

14. Tema 9. Cicle de vida d’un projecte.

15. Tema 10. Responsabilitats professionals.

16. Tema 11. Contractes i concursos.

17. Tema 12. Disseny i redacció del projecte.

18. Tema 13. Pressupostos i avaluació econòmica.

19. Tema 14. Planificació i programació de projectes.

20. Tema 15. Gestió de projectes.

21. Tema 16. Presentació i exposició del projecte.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 14 14
Classes expositives 12 18 30
Elaboració de treballs 20 100 120
Total 32 132 164

Bibliografia

 • Clanchy, John; Ballard, Brigid. (2000). Cómo se hace un trabajo académico. Guía práctica para estudiantes universitarios. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza. Catàleg
 • Davidson, Jeff. (2000). La Gestión de Proyectos. Prentice-Hall.
 • Morales, Carlos Javier (2001). Guía para hablar en público. Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Nicholas, John M. (2001). Project Management for Business and Technology. Prentice-Hall. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes expositives Examen teòric 10
Elaboració d'un projecte Redacció d'un projecte 70
PAT/PAC Nota obtinguda de l'avaluació de les competències transversals a través del PAT/PAC 20

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura es portarà a terme mitjançat dues proves, una individual i una altra en grup.

Activitat individual (10%): consistirà en un examen tipus test on s'avaluaran els coneixements assolits per l'estudiant en relació al contingut teòric del Bloc II.

Activitat en grup (70%): consistirà en el disseny d'un projecte seguint un procediment estandaritzat i on el grup ha de detallar el marc teòric, antecedents, objectius, planificació...
Es valorarà tant el disseny formal com el realisme de la proposta. Es realitzaran tutories amb els grups de treball per fer un seguiment de la proposta a presentar.

La mitjana d'aquestes dues activitats d'avaluació (examen tipus test individual i disseny d'un projecte en grup) ha de ser igual o superior a 4 (sobre 8) per poder aprovar l'assignatura.

Atès que no es fa examen de teoria dels Blocs I i III, es fa control d’assistència a classe i a les tutories, que repercuteix en l’avaluació de l’assignatura: la qualificació del treball en grup es matisarà en proporció a l'assistència a classe i a les tutories:
100% -75% = -0 punts
75% - 50% = -1 punt
50% - 25% = -1,5 punts
25% - 0% = -2 punts

La nota que l'estudiant obtingui del PAT/PAC contribuirà en el 20% restant de la nota final.