Calendari marc dels estudis de grau

Curs 2017-2018

Calendari marc que aprova el Consell de Govern de la UdG per a tota la universitat. Consulteu també el calendari de cada facultat o escola.

Atenció! Per acord de la Comissió Delegada de Docència i Estudiants, adoptat en la sessió 7/2017, de 5 de desembre, el 21 de desembre de 2017 passa a ser dia no lectiu, a causa de la celebració d'eleccions al Parlament de Catalunya.

1. Inici i finalització de l'activitat acadèmica

Aquestes dates determinen els límits entre els quals s’ha de desenvolupar l’activitat lectiva del període (incloent-hi proves d’avaluació de la mena que siguin):

 • Inici de curs: 12 de setembre de 2017 (dt.)
 • Final de curs: 11 de setembre de 2018 (dt.)

2. Accés

2.1. Accés per preinscripció

L’accés a la universitat per iniciar estudis de grau es regeix pel calendari de preinscripció que per a cada curs acadèmic aprova el Consell Interuniversitari de Catalunya a proposta de la seva Comissió d’Accés i Afers Estudiantils.

2.1.1. Proves d’accés a la universitat

Convocatòria 2018 (pendent d’aprovació per part de la Comissió d'Accés i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya):

 • Convocatòria de juny: primera quinzena de juny
 • Convocatòria de setembre: primera quinzena de setembre
2.1.2. Proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i 45 anys

Convocatòria 2017:

 • Fase general per a més grans de 25 i 45 anys: 22 d’abril (ds.)
 • Fase específica per a més grans de 25 anys: 29 d’abril (ds.)
 • Lloc: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

2.2. Accés per trasllat

Períodes per sol·licitar plaça a la UdG per trasllat:

 • Trasllat amb un mínim de 30 crèdits reconeguts: del 18 (dt.) al 28 (dv.) d’abril de 2017
 • Trasllat entre estudis afins que comparteixen a primer curs un mínim de 30 crèdits: del dia 15 (dj.) al 30 (dv.) de juny de 2017

2.3. Presentació de sol·licituds de reconeixement de crèdits d’estudis universitaris i/o de cicles formatius de grau superior previs

 • Per a estudiants d’accés per trasllat: durant el període de sol·licitud d’accés per trasllat (vegeu apartat 2.2)
 • Per a estudiants d’accés per preinscripció: Del 13 de juliol (dj.) al 27 d’octubre (dv.) de 2017

2.4. Presentació de sol·licituds per superar a la UdG requisits formatius complementaris previs a l’homologació de títols estrangers

Del 3 (dl.) al 14 (dv.) de juliol del 2017

2.5. Accés per a estudiants visitants

 • Presentació de sol·licituds: del 4 (dl.) al 15 (dv.) de setembre de 2017.
 • Excepcionalment s’admetran sol·licituds de matrícula d’estudiants visitants per cursar assignatures o mòduls del segon semestre fins a 1 setmana després d’acabar el període de modificació de matrícula del segon semestre.

3. Matrícula

3.1. Estudiants de nou accés assignats per preinscripció universitària

 • En primera preferència: del 13 (dj.) al 18 (dt.) de juliol de 2017
 • Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva: 18 de juliol de 2017 (dt.)
 • De segona assignació (en qualsevol preferència): del 26 (dc.) al 27 (dj.) de juliol de 2017
 • Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació: 7 (dj.) i 8 (dv.) de setembre de 2017
 • De segona reassignació de juny: 15 de setembre de 2017 (dv.)
 • De tercera reassignació de juny: 21 de setembre de 2017 (dj.)
 • En convocatòria de setembre: 26 de setembre de 2017 (dt.)
 • En matrícula d’octubre: 10 d’octubre de 2017 (dt.)

3.2. Estudiants de cursos anteriors

 • Estudiants amb totes les actes de qualificació tancades (llevat de les corresponents a pràctiques externes) a la convocatòria de juny: del 10 (dl.) al 26 (dc) de juliol de 2017
 • Estudiants amb qualificacions a la convocatòria de setembre: del 18 de setembre (dl.), sempre que les actes estiguin tancades, al 21 de setembre de 2017 (dj.)
 • Estudiants que han de modificar la matrícula perquè s’han anul·lat assignatures optatives: de l’1 (dv.) al 8 (dv) de setembre de 2017
 • Període especial, per qualsevol mena de problema (actes no tancades, problemes personals dels estudiants, etc.): del 2 (dl.) al 3 (dt.) d’octubre de 2017

3.3. Anul·lació i modificació de matrícula

 • Període d’anul·lació de matrícula global: fins al 17 de novembre de 2017 (dv.)
 • Període d’anul·lació de convocatòria: per a assignatures de primer semestre, fins al 15 de desembre de 2017 (dv.); per a assignatures de segon semestre i anuals, fins a l’11 de maig de 2018 (dv.). En cap cas es podrà anul·lar la convocatòria d’una assignatura ja qualificada.
 • Període de modificació de matrícula (ampliacions d’assignatures) per a assignatures de 2n semestre: del 22 de gener (dl) fins al 2 de febrer de 2018 (dv).

3.4. Incorporació de crèdits de reconeixement acadèmic

Els crèdits de reconeixement acadèmic s’acrediten electrònicament i en conseqüència els estudiants podran sol·licitar-ne la incorporació a l’expedient durant tot l’any.

4. Acreditació de tercera llengua

L’acreditació de la superació d’una llengua que emeti el Servei de Llengües Modernes de la UdG es farà electrònicament sense haver de sotmetre’s a cap període.

Els estudiants podran aportar les acreditacions d’una llengua d’acord amb el que s’indica a continuació:

 • Els que disposin de qualsevol acreditació identificada a la normativa abans d’iniciar els seus estudis podran presentar-la conjuntament amb la resta de documentació requerida per a la primera matrícula.
 • La resta s’haurà d’ajustar al calendari següent:
  • Del 22 de gener (dl.) fins al 2 de febrer de 2018 (dv.)
  • De l’1 de juny (dv.) fins al 29 de juny de 2018 (dv.)

5. Convocatòries extraordinàries d'exàmens

5.1. Sol·licitud d’avançament de convocatòries per finalització d’estudis i de convocatòries amb tribunal, d’acord amb la normativa

 • Primer semestre: del 20 (dl.) al 24 (dv.) de novembre de 2017
 • Segon semestre: del 2 (dc.) al 8 (dt.) de maig de 2018

5.2. Sol·licitud de convocatòria de gràcia

S’estableixen dos períodes:

 • el primer, del 3 (dl.) al 7 (dv.) de juliol de 2017
 • el segon, del 12 (dl.) al 16 (dv.) de febrer de 2018

En aplicació del que estableix la normativa de permanència, abans de matricular-se, els estudiants que hagin consumit totes les convocatòries de qualificació sense haver superat alguna assignatura o mòdul hauran d’obtenir la concessió d’una darrera convocatòria de gràcia. La matrícula haurà d’efectuar-se en els períodes establerts.

6. Vacances i dies no lectius

Dies festius i períodes no lectius (no s’impartiran classes ni es realitzaran exàmens):

 • 12 d’octubre de 2017 (dj.): El Pilar (festa estatal)
 • 1 de novembre de 2017 (dc.): Tots Sants (festa estatal)
 • 6 de desembre de 2017 (dc.): Dia de la Constitució Espanyola (festa estatal)
 • 7 de desembre de 2017 (dj.): Pont
 • 8 de desembre de 2017 (dv.): Dia de la Immaculada (festa estatal)
 • Nadal: del 23 (ds.) de desembre de 2017 al 6 (dv.) de gener de 2018 (ambdós inclosos)
 • Setmana Santa: del 26 (dl.) de març al 2 (dl.) d’abril de 2018 (ambdós inclosos)
 • Festa Major de la UdG (dv.): 19 (dj.) d’abril de 2018
 • 1 de maig de 2018 (dt.): Dia del Treball (festa estatal)
 • 21 de maig de 2018 (dl.): Pasqua Granada (festa autonòmica)
 • De l’1 de juliol al 31 de juliol de 2018: període hàbil sense activitats formatives
 • De l’1 d’agost al 31 d’agost de 2018: període no lectiu