Sol·licituds 2018-2020

Erasmus+ KA107 STA

SOL·LICITAR UN AJUT DE MOBILITAT ERASMUS+ KA107 STA 2018-2020 PER IMPARTIR DOCÈNCIA A PAÏSOS ASSOCIATS

Es podran presentar sol·licituds a través del formulari online d'aquesta pàgina des del dia de la publicació d'aquesta convocatòria FINS L’1 DE MARÇ DE 2020, o fins que, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, s'hagin adjudicat totes les places previstes.

Caldrà adjuntar a la sol·licitud  algun d'aquests documents, conforme la institució de destí accepta que el professor de la UdG hi realitzi una activitat docent en les dates indicades a la sol·licitud:

  • Carta d'invitació, email, etc. de la institució de destí

o bé

En el cas que no s’adjunti cap d’aquests documents, es notificarà al sol·licitant que disposa de 10 dies per adjuntar la documentació necessària, en cas contrari la sol·licitud es considerarà com a no vàlida.

Formulari de sol·licitud ajut de mobilitat de docència a països associats Erasmus+ KA107 2018-2020

En el termini màxim de 30 dies comptadors a partir de la recepció de la sol·licitud, es dictarà resolució sobre la concessió i/o denegació dels ajuts. El mes d’agost no es comptabilitzarà dins d’aquest termini, tampoc els dies de vacances de Nadal ni Setmana Santa.

Criteris

El deganat/direcció de cada facultat o escola serà el responsable de validar les sol·licituds del seu personal docent.

Així doncs, un cop rebudes les sol·licituds, l’Oficina de Relacions Exteriors requerirà al deganat o direcció de cada centre per tal que emeti un informe favorable o desfavorable sobre els candidats.

Els professors responsables dels convenis també hauran de donar el seu vistiplau per tal de que algun altre sol·licitant pugui accedir a l’ajut de mobilitat de docència a la institució de destí de la qual en són responsables.