¿Internacional > Quieres marcharse? > Personal > Erasmus+ KA103 > Convocatoria
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú
Identificación

Internacional

Convocatòria 2019-2020

Erasmus+ Staff Mobility for Teaching (STA)

Convocatòria d'ajuts Erasmus+ KA103 STA 2019/2020, per a la mobilitat de personal per impartir docència a països del programa (Staff Mobility for Teaching Assignments)

Informació

Durada de la convocatòria

Es podran realitzar mobilitats fins al 30 de setembre de 2020.

Termini de sol·licituds

FINS L’1 DE MARÇ DE 2020 o fins que la UdG hagi esgotat els ajuts (fons) disponibles.

Requisits

Podran optar a aquests ajuts tot aquell personal de la UdG autoritzat per signar actes d’estudis del pla docent de la Universitat de Girona en el curs 2019-20.

Compatibilitat-restriccions

Tindran prioritat aquell personal de la UdG autoritzat per signar actes d'estudis del pla docent de la UdG que només hagin presentat una única sol·licitud dintre d’aquesta mateixa convocatòria. En el supòsit que durant aquesta convocatòria es presentés una segona sol·licitud, inicialment s’atorgarà un ajut zero i en el cas de tenir fons sobrants al final de la convocatòria el personal de la UdG podria ser beneficiari d’un ajut de la UE.

Institucions de destí on realitzar la mobilitat

La institució de destí cal que sigui una institució d’ensenyament superior amb carta Erasmus+ i amb la qual la UdG tingui signat un conveni de col·laboració:

En aquesta llista veureu que les places tenen un professor de la UdG responsable, que n'és el "propietari" i la prioritat per fer-ne ús serà seva. Serà el professor sol·licitant que haurà d'haver acordat prèviament amb el professor responsable de la plaça la possibilitat de poder sol·licitar la mobilitat.

Ajut econòmic Erasmus+ KA103 STA

Consulteu les condicions i detalls de l'ajut per mobilitat de docència Erasmus+ KA103 STA  .

Els ajuts podran ser fins a un màxim de 5 dies d'activitat docent, l’import que es concedirà a cada beneficiari serà en funció de disponibilitat de fons en el moment de fer la sol·licitud de plaça, la durada de la seva estada, el país de destí i la distància entre la institució d’origen i la institució de destí.

No obstant, la UdG podrà adjudicar ajuts Erasmus+ sense finançament de la UE. Aquests ajuts zero (beca cero) poden ser tant per a un període de mobilitat complet o bé per un període addicional a un període de mobilitat amb finançament de la UE. En aquest cas, els beneficiaris també hauran de complir tots els requisits establerts amb caràcter general, llevat dels de finançament.

Tindran prioritat aquell personal que només hagin presentat una única sol·licitud dintre d’aquesta mateixa convocatòria. En el supòsit que durant aquesta convocatòria es presentés una segona sol·licitud, inicialment s’atorgarà un ajut zero i en el cas de tenir fons sobrants al final de la convocatòria el personal podria ser beneficiari d’un ajut de la UE.

L’ import màxim de la beca pot ser complementat en els casos de personal amb discapacitats i que presentin necessitats especials, mitjançant la presentació dels documents requerits per l'Agència Nacional Erasmus+ espanyola (SEPIE), que serà l’òrgan que dictaminarà si tal ajut és aprovat o denegat.

Dites quantitats es faran efectives a qui resulti becat en almenys 2 pagaments. El primer tindrà lloc en els 30 dies naturals a la signatura del conveni de subvenció i abans de l’inici de la mobilitat. La quantitat d’aquest primer pagament serà l’equivalent al 80% del total de l’ajut. La resta es farà efectiva un cop finalitzada la mobilitat i una vegada el beneficiari hagi justificat la seva estada. Aquests pagaments es realitzaran sempre i quan la Universitat de Girona disposi dels fons atorgats pel SEPIE per a tals ajuts. La UdG no realitzarà pagaments durant vacances de Nadal, Setmana Santa, ni en el termini comprès entre l’1 d’agost i el 15 de setembre.