Estudia > Beques i ajuts > Beques i ajuts de màster
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Beques de màster

Beques de caràcter general i ajuts UdG

Beques de caràcter general

NOVETAT: Acreditació Econòmica i Beca Equitat – Curs 2021-22

Per sol·licitar l’acreditació per matricular-se com a becari/ària condicional i la beca Equitat serà obligatori disposar d’un certificat digital.

Atès que en els propers dies es publicarà la convocatòria, s’aconsella que, si no es disposa d'algun dels certificats admesos, es comenci a tramitar l'alta en algun d'ells. Si s’escull l'IdCAT mòbil, fàcil de tramitar, aquí es troba tota la informació necessària.

Important: el certificat digital ha de ser de la persona sol·licitant (estudiant/a), no pot ser de cap familiar.

També s’haurà de demanar la beca General del Ministeri d'Educació i Formació Professional  quan s'obri el termini per sol·licitar-la (per a aquesta no serà imprescindible disposar de certificat digital)
 

Acreditació de caràcter econòmic i Beca EQUITAT 2021

L’acreditació de caràcter econòmic NOMÉS té l'efecte exclusiu de poder formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics.

L'acreditació l'has de sol·licitar en cas que vulguis matricular-te amb condició de becari/ària (només pagar les taxes) i si anteriorment no has gaudit de la beca de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional o te l'han denegat.

L’obtenció de l’acreditació econòmica no comporta el dret a la beca del Ministeri d’Educació i Formació Professional, has de formalitzar i presentar la sol·licitud de la beca de caràcter general i complir els requisits que estableixi la convocatòria.

Si en el moment de matricular-te no has rebut la resposta, fes la matrícula ordinària i quan la universitat rebi la teva acreditació, si t'han acreditat, t’actualitzarà el tipus de matrícula a “matrícula amb condició de becari” i t’ho comunicarà mitjançant una notificació.

BECA EQUITAT

Si reuneixes els requisits per la beca Equitat per a la minoració del preu del crèdit dels estudis universitaris, podràs gaudir d'un 80% o 70% de descompte, en el cas d’estudis de Grau. Per poder gaudir d’aquest descompte hauràs de sol·licitar i tenir denegada la beca de caràcter general del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Els estudiants que hagin estat becaris el curs 2020-2021 cal que sol·licitin, també, la beca EQUITAT, si se’ls denega la beca de caràcter general del Ministeri d'Educació i Formació Professional podran gaudir del descompte que els toqui per llindar de renda.

Contacte: beques.agaur@gencat.cat

 Termini presentació de la sol·licitud: del 7 de juliol al 14 d'octubre de 2021

Estudiants de Grau:

- No estar en possessió o disposició legal d'obtenir un títol acadèmic de Graduat o Màster Oficial.

- Estar matriculat en el curs 2021-22 en un ensenyament oficial de la totalitat de les assignatures o crèdits que li restin per a finalitzar els seus estudis.(això inclou els crèdits de reconeixement acadèmic)

- Estar cursant els últims crèdits per a completar els requisits per a l'obtenció del títol i haver superat el 75% de la càrrega lectiva.

- Disposar com a nota mitjana dels crèdits superats a què es refereix el punt anterior la que s'assenyala a continuació per a cadascuna de les branques de titulacions universitàries oficials:

 - 7,25 punts per a la branca d'Enginyeria i Arquitectura o Ensenyaments Tècnics.

 - 7,70 punts per a les branques de Ciències, Ciències Experimentals i per a les Ciències Socials i Jurídiques.

 - 7,80 punts per a la branca de Ciències de la Salut i

 - 8,00 punts per a la branca d'Humanitats

Tots aquests requisits s’han de complir en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

Termini presentació de la sol·licitud: del 4 de juny fins al 30 de setembre de 2021

Ajuts UdG

Convocatòria d'ajuts de matrícula per a estudiants de màsters oficials coordinats per la Universitat de Girona per a estudiants graduats a una universitat espanyola.

  

Dades mes importants de la convocatòria. Consulteu les bases a l'enllaç al final d'aquesta descripció.

Persones destinatàries: persones graduades a una universitat espanyola, preinscrites a un dels màsters de la UdG inclosos en la convocatòria, que tinguin una nota mitjana d'expedient acadèmic de la titulació d'accés a màster igual o superior a 7, i que no estiguin en possessió (o reuneixin els requisits per obtenir-lo) d'un altre títol oficial de màster. També hi poden optar les persones que es matriculin del segon curs d'un màster de 120 crèdits sempre que la nota mitjana del primer curs sigui igual o superior a 7.

Dotació:  l'import màxim de l'import total de la matrícula d'un màster oficial de 60 crèdits (amb un màxim de 1661€). Les taxes associades a la matrícula no es troben cobertes per l'ajut.

Presentació sol·licituds dels ajuts: del 30 de juliol al 26 de setembre de 2021 a les 23:59, a través de la plataforma del Banc Santander (veure enllaç directe a baix)

Nota: la plataforma de beques del Banc Santander et demanarà que et registris per poder sol·licitar aquests ajuts.

Requisits:

 • Haver cursat els estudis que donen accés al màster en una universitat del sistema universitari espanyol i ser resident a la Unió Europea.
 • Tenir una nota mitjana d'expedient de la titulació d'accés a màster igual o superior a 7.
 • Tenir una nota mitjana del primer curs d'un màster de 120 crèdits inclòs a la convocatòria igual o superior a 7 (per als estudiants de segon curs de màster)
 • Haver formalitzat la preinscripció per a qualsevol dels màsters oficials inclosos a la convocatòria i haver pagat la taxa de preinscripció.
 • La preinscripció al màster ha d'estar completada amb tota la documentació requerida per optar a l'admissió.


One grant for students of the master's program in Mechanics of Materials and Structures. Open to every student admitted to the master's program.

  

Relevant information. Read the call guidelines below.

Addressees: Students who have been admitted (until the deadline to submit applications) to the master's program in Mechanic of Materials and Structures of the University of Girona.

Amount: One grant to cover the tuition fees to register for the 60 credits of the MMS program (up to 4.000€)

Application deadline: from July 16  to 17 September 2021 at 11:59 pm (Girona local time)

Requirements:

 • Students must have been admitted to the master's program before the deadline ends.
Documents to be submitted with your application:
 • Official language certificates of both English and French.
 • Proof of previous working experience in the field of the Càtedra Bellapart.
 • One or two reference letters (optional)
How to submit applications?
Via e-Registration. Bear in mind that you will need an e-Certificate to proceed with this. If you are an international student, please send a request to grantMMS@bellapart.com and they will submit your application for you. They will send you further instruction if needed.

Convocatòria de 6 ajuts de matrícula pels màsters en Biotecnologia Alimentària i Turisme Cultural

  

Dades mes importants de la convocatòria. Consulteu les bases a l'enllaç al final d'aquesta descripció.

Persones destinatàries: aquelles preinscrites als màsters en Biotecnologia Alimentària o en Turisme Cultural, que tinguin una nota mitjana d'expedient acadèmic de la titulació d'accés, en l'escala de qualificació espanyola, igual a 6,5 o superior i que no disposin d'un altre títol de màster oficial a Espanya

Dotació: 6 ajuts d'un import màxim de l'import total de la matrícula d'un màster oficial de 60 crèdits. S'ofereixen tres ajuts per a cada màster.

Presentació sol·licituds dels ajuts: del 30 de juny al 18 de juliol de 2021 a les 23:59 (hora local de Girona).

Requisits:

 • Haver formalitzat la preinscripció per al Màster en Biotecnologia Alimentària o per al Màster en Turisme Cultural.
 • Haver abonat la taxa de preinscripció de 30,21€.
 • Tenir una nota mitjana d’expedient acadèmic de la titulació d’accés, en l’escala de qualificació espanyola, igual o superior a 6,5.
 • Haver obtingut plaça per a cursar algun dels màsters citats en l’apartat a)
 • Que la persona sol·licitant no es trobi en possessió d’un títol de màster oficial o reuneixi els requisits per tenir un títol del mateix nivell o superior a l’estat espanyol.

Documentació que cal adjuntar amb la sol·licitud:

 • Carta de motivació d’una extensió mínima de 2 o 3 pàgines.
 • Documentació que acrediti el coneixement d’altres idiomes diferents del castellà.
 • Documentació que acrediti l’experiència laboral en el àmbit de la Càtedra.

Convocatoria de 6 ayudas de matrícula para los másteres en Biotecnología Alimentaria y Turismo Cultural

  

Información más importante de la convocatoria. Consulta las bases en el enlace al final de esta descripción.

Personas destinatarias: las preinscritas en los másteres en Biotecnología Alimentaria o en Turisme Cultural, que tengan una nota media de expediente académico de la titulación de acceso, en la escala de calificación española, igual o superior a 6,5 y que no dispongan de otro título de máster oficial en España.

Dotación: 6 ayudas de un importe máximo del total de la matrícula de los 60 créditos del máster en Biotecnología Alimentaría o Turismo Cultural. Se ofrecen tres ayudas por cada máster.

Presentación de solicitudes: del 30 de junio al 18 de julio de 2021 a las 23:59 (hora local de Girona).

Requisitos:

 • Haber formalizado la preinscripción para el máster en Biotecnología Alimentaria o para el máster en Turismo Cultural.
 • Haber abonado la tasa de preinscripción de 30,21€.
 • Tener una nota media de expediente académico de la titulación de acceso, en la escala de calificación española, igual o superior a 6,5.
 • Haber obtenido plaza para cursar alguno de los másteres citados en el apartado a)
 • Que la persona soliciante no se encuentre en posesión de un título de máster oficial o que reúna los requisitos para tener un título del mismo nivel o superior en el estado español.

Documentació que se debe adjuntar con la solicitud:

 • Carta de motivación de una extensión mínima de 2 o 3 páginas.
 • Documentación que acredite el conocimiento de otros idiomas diferentes del castellano.
 • Documentació que acredite la experiencia laboral en el ámbito de la Cátedra.

Convocatòria d'ajuts de matrícula per a estudiants de màsters oficials de la Universitat de Girona i de màsters interuniversitaris coordinats per la UdG per a estudiants internacionals. 

  

Dades mes importants de la convocatòria. Consulteu les bases a l'enllaç al final d'aquesta descripció.

Persones destinatàries: aquelles preinscrites a un estudi oficial de màster de la Universitat de Girona o bé a un màster interuniversitari coordinat per la UdG, i que hagin obtingut el títol que dona accés al màster en una universitat que no pertanyi al sistema universitari espanyol.

Dotació: 23 ajuts d'un import màxim de l'import total de la matrícula d'un màster oficial de 60 crèdits (amb un màxim de 4.000€).

Presentació sol·licituds dels ajuts: del 10 d'abril al 7 de maig de 2021 a les 23:59.

Nota: la plataforma de beques del Banc Santander et demanarà que et registris per poder sol·licitar aquests ajuts.

Requisits:

 • Haver cursat els estudis que donen accés al màster en una universitat de fora de l’Estat espanyol i no tenir permís de residència a Espanya.
 • Haver fet la preinscripció per a qualsevol dels màsters oficials que es relacionen en l’annex I de la convocatòria.
 • Haver abonat la taxa de preinscripció a màster.
 • Haver completat la preinscripció al màster amb tota la documentació requerida, incloent-hi el document d'equivalència de notes mitjanes del Ministeri d'Educació.
 • Que sigui primera matrícula a una màster oficial de la UdG.


Convocatoria de ayudas de matrícula para estudiantes de másteres oficiales de la Universitat de Girona y de másteres interuniversitarios coordinados por la UdG para estudiantes internacionales.

  

Información más importante de la convocatoria. Consulta las bases en el documento al final de esta descripción

Personas destinatarias: aquellas preinscritas en un estudio oficial de máster de la Universitat de Girona o bien en un máster interuniversitario coordinado por la UdG, y que hayan obtenido el título que da acceso al máster en una universidad que no forme parte del sistema universitario español.

Dotación: 23 ayudas de un importe máximo del importe total de la matrícula de un máster oficial de 60 créditos  (con un máximo de 4.000€).

Presentación de solicitudes de las ayudas: del 10 de abril al 7 de mayo de 2021 a las 23:59 (hora local de Girona)

Nota: la plataforma de becas del Banco Santander te pedirá que te registres para poder solicitar estas ayudas.

Requisitos:

 • Haber cursado los estudios que dan acceso al máster en una universidad fuera del Estado español y no residir en España.
 • Haber formalizado la preinscripción para cualquiera de los másteres oficiales que se relacionan en el anexo I de la convocatoria.
 • Haber abonado la tasa de preinscripción.
 • Haber completado la presincripción al máster con toda la documentación requerida, incluyendo el documento de equivalencia de notas medias del Ministerio de Educación.
 • Que sea la primera matrícula a un máster oficial de la UdG.
* El proceso de solicitud a través de la plataforma del Banco Santander está disponible únicamente en inglés. Recomendamos utilitzar la traducción automática del navegador o contactar con ajuts@udg.edu si tuvieras algún problema.

Call for registration grants for University of Girona's official master studies and official joint master's programmes coordinated by the UdG for international students

  

Relevant information. Read the call guidelines below.

Addressees: Students who have pre-registered for one of the University of Girona's official master's programmes or for a joint master's programme coordinated by the UdG who are qualified to study a master's degree by a university that is not part of the Spanish university system.

Amount: 23 grants to cover the tuition fees to register for an official master's program of 60 credits (up to 4.000€)

Application deadline: from 10 April  to 7 May 2021 at 11:59 pm (Girona local time)

Please note: The Santander Scholarships platform will require you to create an account and register in order to submit your application.

Requirements:

 • Have completed the access degree to the master’s programme in a university outside the Spanish state and not have a Spanish residence permit.
 • Have pre-registered for one of the official master’s programmes listed in annex I.
 • Have paid the pre-registration fee.
 • Have completed the pre-registration with all documents, including the grades equivalence document issued by the Spanish Ministry of Education.
 • First time registration for an official master's degree at the UdG.

Altres ajuts

Beques AECID per a ciutadans d'Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia

  

L'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament convoca:
1. Programa de beques de màster per a funcionaris i personal integrat en els sistemes públics de països d'Amèrica Llatina inclosos en les estratègies bilaterals del V Plan Director de la Cooperació Espanyola i Filipines.
 1.1. Termini de sol·licitud: de l'1 al 22 de març de 2021.

2. Programa de beques per a ciutadans de països d'Àfrica i Orient Mitjà inclosos en les estratègies bilaterals del V Pla Director de la Cooperació Espanyola, i de països de l'Àfrica Subsahariana, receptors d'Ajuts Oficials per al Desenvolupament.
 2.1. Termini de sol·licitud: del 2 al 23 de març.
Informació d'ambdues convocatòries: Visiteu la pàgina web del MAEC-AECID

Junior Visiting Fellowship i Premis Talent: Reptes Globals i Europa Segle XXI.

  

El CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs), amb el suport de la Fundació Banc Sabadell, convoca:
"Premi Talent Reptes Globals"
"Premi Talent Europa Segle XXI"
- Període de presentació de sol·licituds: fins al 28 de febrer de 2021.
- Dotació econòmica: 2.500€

"Ju
nior Visiting Fellowship" en la seva primera edició. 

Per a més informació: Visiteu la plana web de la convocatòria.

COVID-19 recovery: towards more resilient and inclusive solutions

  

Call for applications 2021 - RAUN
Open to all Masters or PhD students between ages of 21-20
Application deadline: 4 April 2021 at 23:59 CET
More info at www.ra-un.org 

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.