Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Identificar els recursos territorials com a base fonamental per al desenvolupament turístic. Valorar les potencialitats turístiques d’un recurs emprant les eines específiques per al desenvolupament i gestió dels productes turístics, d’acord amb els principis de sostenibilitat i en el context del canvi ambiental.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Albert Llausas Pascual  / Mohammad Soltanolkotabi  / Hyerim Yoon
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (40%), Anglès (0%)

Grup EN

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Albert Llausas Pascual  / Hyerim Yoon
Idioma de les classes:
Català (0%), Castellà (0%), Anglès (100%)

Competències

  • 22. Tenir pensament lògic i esperit crític
  • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques
  • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics

Continguts

1. Bases conceptuals i estudis de cas / Conceptual background and study cases

          1.1. Governança, planificació i gestió / Governance, planning and management

          1.2. Gestió del turisme pel desenvolupament local / Tourism management for local development

          1.3. Gestó de recursos naturals / Natural resource management

          1.4. Gestió de recursos socioculturals / Sociocultural resource management

          1.5. Gestió de recursos en entorns urbans / Resource management in urban settings

          1.6. Gestió de recursos en espais rurals / Resource management in rural areas

2. Gestió orientada a la sostenibilitat / Management for sustainability

          2.1. Gestió dels recursos en un context de canvi climàtic / Resource management under climate change

          2.2. Planificació de la gestió sostenible / Sustainable management planning

          2.3. Sostenibilitat: avaluació i indicadors / Sustainability: assessment and indicators

          2.4. Planificació i participació / Planning and participation

          2.5. Recursos turístics, gènere i decreixement / Tourism resources, gender and degrowth

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6,00 16,00 0 22,00
Prova d'avaluació 2,00 20,00 0 22,00
Sessió expositiva 22,50 12,00 0 34,50
Sessió participativa 3,00 5,00 0 8,00
Sortida de camp 6,00 2,50 0 8,50
Treball en equip 6,00 24,00 0 30,00
Total 45,50 79,50 0 125

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Activitat 1. Identificació de recursos i agents de planificació i gestió / Identification of resources and planning and management agents Activitat en grup desenvolupada autònomament i presentada a l'aula. Es valorarà la qualitat de la presentació del treball a l'aula. L'avaluació es basarà en indicadors recollits en una rúbrica que es distribuirà a l'inici del curs i que inclou criteris de contingut (estructura, fonts, perspectiva crítica, etc.) i de forma (claredat, ús del vocabulari, entonació, estètica, etc.)
Group activity developed autonomoursly and presented in the classroom. The quality of the presentation of the work in the classroom will be assessed. The evaluation will be based on indicators included in a rubric that will be distributed at the beginning of the course and that includes criteria of content (structure, sources, critical perspective, etc.) and form (clarity, use of vocabulary, intonation, aesthetics, etc.)
5
Activitat 2. Iniciatives turístiques per al desenvolupament / Tourism initiatives for development Activitat en grup desenvolupada autònomament i presentada a l'aula. Es valorarà la qualitat de la presentació del treball a l'aula. L'avaluació es basarà en indicadors recollits en una rúbrica que es distribuirà a l'inici del curs i que inclou criteris de contingut (estructura, fonts, perspectiva crítica, etc.) i de forma (claredat, ús del vocabulari, entonació, estètica, etc.)
Group activity developed autonomoursly and presented in the classroom. The quality of the presentation of the work in the classroom will be assessed. The evaluation will be based on indicators included in a rubric that will be distributed at the beginning of the course and that includes criteria of content (structure, sources, critical perspective, etc.) and form (clarity, use of vocabulary, intonation, aesthetics, etc.)
5 No
Activitat 3. Gestió de recursos naturals / Natural resource management Activitat en grup desenvolupada autònomament i presentada a l'aula. Es valorarà la qualitat de la presentació del treball a l'aula. L'avaluació es basarà en indicadors recollits en una rúbrica que es distribuirà a l'inici del curs i que inclou criteris de contingut (estructura, fonts, perspectiva crítica, etc.) i de forma (claredat, ús del vocabulari, entonació, estètica, etc.)
Group activity developed autonomoursly and presented in the classroom. The quality of the presentation of the work in the classroom will be assessed. The evaluation will be based on indicators included in a rubric that will be distributed at the beginning of the course and that includes criteria of content (structure, sources, critical perspective, etc.) and form (clarity, use of vocabulary, intonation, aesthetics, etc.)
5 No
Activitat 4. Gestió de recursos socioculturals / Sociocultural resource management Activitat en grup desenvolupada autònomament i presentada a l'aula. Es valorarà la qualitat de la presentació del treball a l'aula. L'avaluació es basarà en indicadors recollits en una rúbrica que es distribuirà a l'inici del curs i que inclou criteris de contingut (estructura, fonts, perspectiva crítica, etc.) i de forma (claredat, ús del vocabulari, entonació, estètica, etc.)
Group activity developed autonomoursly and presented in the classroom. The quality of the presentation of the work in the classroom will be assessed. The evaluation will be based on indicators included in a rubric that will be distributed at the beginning of the course and that includes criteria of content (structure, sources, critical perspective, etc.) and form (clarity, use of vocabulary, intonation, aesthetics, etc.)
5 No
Activitat 5. Gestió de l’overtourism en entorns urbans / Overtourism management in urban settings Activitat en grup desenvolupada autònomament i presentada a l'aula. Es valorarà la qualitat de la presentació del treball a l'aula. L'avaluació es basarà en indicadors recollits en una rúbrica que es distribuirà a l'inici del curs i que inclou criteris de contingut (estructura, fonts, perspectiva crítica, etc.) i de forma (claredat, ús del vocabulari, entonació, estètica, etc.)
Group activity developed autonomoursly and presented in the classroom. The quality of the presentation of the work in the classroom will be assessed. The evaluation will be based on indicators included in a rubric that will be distributed at the beginning of the course and that includes criteria of content (structure, sources, critical perspective, etc.) and form (clarity, use of vocabulary, intonation, aesthetics, etc.)
5 No
Activitat 6. Joc de rol / Role play Activitat en grup desenvolupada a l'aula en dues sessions i autònomament. Es valorarà la capacitat de cerca d'informació, elaboració d'arguments i la participació individual activa en l'activitat a l'aula.
Group activity developed in two classroom sessions and autonomously. Evaluation criteria include the ability to search for information, build arguments and the individual active participation in the activity in the classroom.
10 No
Activitat 7. Elaboració d'un pla de gestió sostenible / Crafting a sustainable management plan Activitat en grup desenvolupada a l'aula en diverses sessions i autònomament. Es valorarà la qualitat de la memòria presentada i la presentació del treball a l'aula. L'avaluació es basarà en indicadors recollits en una rúbrica que es distribuirà abans de l'activitat i que inclou criteris de contingut (estructura, fonts, perspectiva crítica, etc.) i de forma (claredat, ús del vocabulari, entonació, estètica, etc.)
Group activity developed in the classroom during multiple sessions and autonomously. The quality of the delivered memo and the quality of the presentation of the work in the classroom will be assessed. The evaluation will be based on indicators included in a rubric that will be distributed prior to the activity and that includes criteria of content (structure, sources, critical perspective, etc.) and form (clarity, use of vocabulary, intonation, aesthetics, etc.)
30 No
Sortida de camp / Field trip Es valorarà la qualitat d'un breu infomre sobre els aprenentatges adquirits durant la sortida de camp.
The quality of a brief report on the lessons learned during the field trip will be assessed.
5 No
Examen final / Final test La prova final avaluarà coneixements teòrics adquirits al llarg del curs i la capacitat de formular propostes de gestió davant problemes diversos que es podran plantejar.
The final test will assess the theoretical knowledge acquired throughout the course and the ability to formulate management proposals in the face of various problems that may be presented to the student.
30

Qualificació

- El pes de cadascuna de les activitats avaluables és el que figura a la fitxa de l'assignatura, però per poder fer efectiu el càlcul de la nota final cal haver obtingut una nota mínima de 4 sobre 10 a l'examen final.
- En cas de complir el criteri anterior, les activitats avaluables no entregades (o no entregades en el termini previst) es puntuaran amb un 0 i ponderaran segons el pes previst en el càlcul de la nota final. La no assistència injustificada a la sortida de camp també es puntuarà amb un 0 a l'activitat corresponent.
- L'activitat 1 serà l'única activitat pràctica recuperable en cas d'haver obtingut una nota inferior a 5 o de no haver completat la tasca dins el termini previst. La recuperació implicarà repetir la pràctica a nivell individual.
- L’obtenció d’una nota inferior a 5 a l’examen final dona dret a fer un examen de recuperació. A efectes del càlcul de la nota final de l’assignatura, el pes de la nota obtinguda en aquest examen de recuperació és el mateix que figura a la fitxa de l’assignatura. El pes restant seguirà provenint dels resultats obtinguts a les activitats avaluables restants.

- The weight of each of the graded activities is that shown in the information sheet of the subject, but to be able to trigger the calculation of the final mark it is necessary to have obtained a minimum mark of 4 out of 10 in the final exam.
- In case of fulfilling the previous criterion, the evaluable activities not delivered (or not delivered on time) will be scored with a 0 and will keep their weight in the calculation of the final note. Unjustified non-attendance at the field trip will also be scored with a 0 in the corresponding activity.
- Activity 1 will be the only practical activity recoverable in the event that it has been graded with less than a 5 or it has not been completed within the deadline. Recovery will involve repeating the practice individually.
- Obtaining a grade of less than 5 in the final exam entitles the student to take a resit exam. For the purpose of calculating the final grade of the subject, the weight of the grade obtained in this retake exam is the same as that shown in the information sheet of the subject. The remaining weights will continue to come from the results obtained in the remaining evaluable activities.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota de “No presentat” s’assignarà a estudiants que no entreguin cap de les activitats avaluables i no es presentin a l’examen final.

The grade "Not presented" will be assigned to students who do not submit any of the assessable activities and do not take the final exam.

Avaluació única:
El model d’avaluació única es configura de la següent manera:
- Examen final, amb un pes del 50% en la ponderació total.
- Entrega de la memòria de l’activitat 7 i de videonarracions per a les presentacions de les activitats 1, 2, 3, 4 i 5. Aquestes sis activitats es faran de manera individual i s'entregaran enviant un correu-e que contingui enllaços a les gravacions al professorat responsable abans de la data de l'examen. L’activitat 7 tindrà un pes del 25% en la nota final i a cadascuna de les activitats restants li correspondrà un pes del 5% sobre la puntuació total.

The single evaluation model is configured as follows:
- Final exam, with a weight of 50% in the total weighting.
- Delivery of the report of activity 7 and of video narrations for the presentations of activities 1, 2, 3, 4 and 5. These six activities will be completed individually and will be delivered by sending an e-mail containing links to the recordings to the responsible teacher before the date of the exam. Activity 7 will have a weight of 25% in the final grade and each of the remaining activities will have a weight of 5% on the total score.

Requisits mínims per aprovar:
Caldrà obtenir una qualificació mínima final de 5,0 per considerar superada l’assignatura.

A minimum final grade of 5,0 will be required to pass the subject.

Tutoria

Les tutories es podran concertar enviant un correu-e al docent a qui concerneixi o bé a través d’un missatge instantani enviat a través de la plataforma Moodle. Respondrem els missatges en un màxim 24 hores en dies laborables

Guidance and counseling meetings can be arranged by email or with a direct message on Moodle We will answer the messages in a maximum of 24 hours on weekdays.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Les comunicacions dirigides al col·lectiu d’estudiants es faran a través de les eines de missatgeria incorporades a la plataforma Moodle. L’estudiantat pot fer servir les eines de missatgeria instantània de la mateixa plataforma per comunicar-se amb el professorat.

Annnouncements to student groups will be made through the messaging tools built into the Moodle platform. Students can use the instant messaging tools on the same platform to communicate with lecturers.

Observacions

El plantejament de l’assignatura combina les sessions expositives per part del professorat amb un esforç de treball continuat per part de l’alumnat. Les activitats pràctiques i dirigides analitzaran casos d’estudi, desenvoluparan aspectes presentats a les sessions teòriques, convidaran a l’aprenentatge reflexiu i fomentaran l’autonomia de l’estudiant. La major part de les activitats pràctiques es faran en grup i implicaran dur a terme presentacions a l’aula, que permetran millorar competències comunicatives i de gestió del temps i la informació.
La major part dels materials de suport usat pel professorat durant les sessions expositives es posaran a disposició de l’alumnat a través de la plataforma Moodle amb posterioritat a cada sessió. Aquest material pot ser útil a l’estudiant per repassar el treball fet i per a la preparació de l’examen final, però en cap li servirà com a material d’estudi. L’assistència a les sessions expositives proveirà la major part dels continguts.
El plagi no serà tolerat.

The subject combines expository sessions by the lecturers with a continuous work effort by the students. The practical and guided activities will analyze case studies, develop aspects presented in the theoretical sessions, invite reflective learning and promote student autonomy. Most of the practical activities will be done in groups and will involve classroom presentations, which will improve communication and time and information management skills.
Most of the support materials used by the lecturers during the expository sessions will be made available to the students through the Moodle platform after each session. This material may be useful for the student to review the work done and for the preparation for the final exam, but it will not serve as study material. Attendance at the expository sessions will provide most of the content.
Plagiarism will not be tolerated.

Assignatures recomanades

  • Dimensió socio-cultural del turisme
  • Dimensió territorial del turisme
  • Gestió del patrimoni cultural
  • Ordenació i planificació del territori
  • Tipologies i estratègies de destinacions turístiques

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
El disseny de les assignatures s’ha fet per la docència de l’escenari I-Presencial.

En cas de l’escenari II-MésPresencialque Virtual, la docència del grup gran es farà per a una part, rotativa, d’estudiants presencials i la resta la podran seguir amb streaming.

En el cas de l’escenari III-MésVirtual que presencial la docència en grup gran passa a ser docència virtual i la docència en grups mitjans passa a ser alterna (cada setmana meitat d’un grup presencial i l’altre virtual) En aquest cas, un grup classe passa a fer docència totalment virtual per tots els alumnes que aquella setmana no puguin assistir-hi presencialment.

En el cas de l’escenari IV-Confinament, es respectaran les sessions de classe previstes que seran els horaris de contacte estudiants/professor per fer les mateixes activitats.

Modificació de l'avaluació:
En el cas que les activitats d’avaluació no es puguin fer de forma presencial, es realitzaran aquestes mateixes activitats el mateix dia i hora previst, amb mitjans no presencials. Quinze dies abans de la data us informarem del mitjà que s’utilitzarà per fer-lo.

Tutoria i comunicació:
La Tutoria i comunicació amb l’estudiantat es farà tal i com es defineix en la pestanya de Tutoria i Comunicació en tots els escenaris.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.