Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Pràctiques professionals que permetin integrar els coneixements, habilitats i actituds de la infermera basats en els principis i valors associats a l'atenció centrada en la persona incorporant els valors professionals, competències de comunicació, valoració i judici infermer.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup M1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Laura Aulinas Quintana  / Carmen Bertran Noguer  / Anna Maria Codina Bassa  / Maria Colomer Plana  / Maria del Mar Fernandez Alcarria  / Miriam Ferrer Avelli  / Noelia Galera Linares  / Sandra Gelabert Vilella  / Judit Guix Herrera  / Maria del Carmen Malagon Aguilera  / Juan Ramon Montoya Orti  / Alicia Nogue Planella  / Laura Maria Plaza Sanchez  / Rosa Prat Sala  / Misericordia Pruna Horra  / Marina Ramírez Carré  / Francisco Rodrigo Lopez  / Pedro Roura Marti  / Cristina Serrabassa Funoll  / Eva Serrat Graboleda  / Minea Maria Torres Gestoso  / Dalmau Vila Vidal  / Lilian Vivas Villacampa
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup M2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Laura Aulinas Quintana  / Carmen Bertran Noguer  / Anna Maria Codina Bassa  / Maria Colomer Plana  / Maria del Mar Fernandez Alcarria  / Miriam Ferrer Avelli  / Noelia Galera Linares  / Sandra Gelabert Vilella  / Judit Guix Herrera  / Maria del Carmen Malagon Aguilera  / Juan Ramon Montoya Orti  / Alicia Nogue Planella  / Laura Maria Plaza Sanchez  / Rosa Prat Sala  / Misericordia Pruna Horra  / Marina Ramírez Carré  / Francisco Rodrigo Lopez  / Pedro Roura Marti  / Cristina Serrabassa Funoll  / Eva Serrat Graboleda  / Minea Maria Torres Gestoso  / Dalmau Vila Vidal  / Lilian Vivas Villacampa
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup T1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Laura Aulinas Quintana  / Carmen Bertran Noguer  / Anna Maria Codina Bassa  / Maria Colomer Plana  / Maria del Mar Fernandez Alcarria  / Miriam Ferrer Avelli  / Noelia Galera Linares  / Sandra Gelabert Vilella  / Judit Guix Herrera  / Maria del Carmen Malagon Aguilera  / Juan Ramon Montoya Orti  / Alicia Nogue Planella  / Laura Maria Plaza Sanchez  / Rosa Prat Sala  / Misericordia Pruna Horra  / Marina Ramírez Carré  / Francisco Rodrigo Lopez  / Pedro Roura Marti  / Cristina Serrabassa Funoll  / Eva Serrat Graboleda  / Minea Maria Torres Gestoso  / Dalmau Vila Vidal  / Lilian Vivas Villacampa
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB01 - Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones a les que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables
 • CB03 - Identificar i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria
 • CB07 - Comprendre, sense perjudicis, a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, i garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional
 • CB10 - Protegir la salut i el benestar de les persones, la família o els grups atesos, garantint la seva seguretat
 • CB11 - Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut, respectant el seu sistema de creences i valors
 • CB19 - Incorporar el pensament crític i analític en l'àmbit d'actuació, en la resolució de problemes i en la presa de decisions
 • CB20 - Llegir comprensivament i escriure textos de el propi àmbit de coneixement en llengua anglesa
 • CES01 - Realitzar tècniques i teràpies específiques i / o complementàries a les cures d'infermeria amb seguretat i eficàcia
 • CES06 - Aplicar les tecnologies i sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut

Continguts

1. Pràctica clínica en l'àmbit sociosanitari i/o geriàtric

2. Habilitats per a la vida

3. Activitats de col.laboració amb entitats del territori

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 6,00 0 6,00
Pràctiques en empreses / institucions 0 134,00 0 134,00
Resolució d'exercicis 0 2,00 0 2,00
Sortida de camp 4,00 0 0 4,00
Tutories de grup 4,00 0 0 4,00
Total 8,00 142,00 0 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Activitat pràctica: realitzada en el centre assignat Mitjançant rúbrica d'avaluació. És necessari un 5/10 per aprovar i fer mitjana amb la resta d'activitats d'avaluació 55
Portafoli: activitat que consisteix en un treball teòric i reflexiu basat en la pràctica assistencial realitzada S'avaluen els continguts, el pensament crític i reflexiu utilitzat mitjançant una rúbrica d'avaluació. Es necessari un mínim de 5 sobre 10 per aprovar 35
Tutoria: espai d'aprenentatge per realitzar el seguiment de les pràctiques, analitzar les dificultas i els aspectes de millora, treballar les habilitats per la vida, el pensament crític i reflexiu. S'avaluaran mitjançant rúbrica d'avaluació. 5 No
Activitats formativa sobre Habilitats per a la vida Es realitzaran activitats de formació sobre les habilitats per a la vida en període de pràcticum i s'avaluen amb una rúbrica d'avaluació dins l'activitat pràctica que es realiza el centre sanitari 5 No

Qualificació

l'assistència a l'activitat pràctica al centre assignat és obligatoria en el 100%.
Les faltes d'assistència justificades es podran recuperar al finalitzar l'activitat pràctica, fins a un màxim de 5 faltes.
L'activitat pràctica és una activitat recuperable en cas de suspendre la primera convocatòria amb una nota inferior a 5 o només per aquells estudiants que no puguin dur a terme el pràcticum per causes majors (baixa laboral, malaltia, etc). Aquests estudiants podran acollir-se a la AR de l’activitat pràctica que es programarà entre el juny i juliol del mateix curs acadèmic segons disponibilitat de les institucions.
No arribar a una qualificació igual o superior a 5/10 en el portafolis implica realitzar de nou el treball i entregar-lo en la data planificada al calendari com Activitat recuperable del Pràcticum Introductori
Les tutories són obligatòries al 100%.

Es necessari obtenir qualificació de les tres activitats d'avaluació plantejades (activitat pràctica, portafolis i tutories) per poder superar l'assignatura. Això significa que si un/a estudiant realitza l'activitat pràctica però no entrega el portafolis i/o no assisteix a les tutories no pot superar l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà No Presentat a l'estudiantat que no es presenti a l'activitat pràctica, que no justifiqui les faltes d'assistència i/o que tingui més de 5 faltes d'assistència justificades.

Avaluació única:
Els i les estudiants es podran acollir a l’avaluació única en situacions excepcionals d’acord al Reglament sobre les sol·licituds d’avaluació única al Grau d'Infermeria de la Universitat de Girona, aprovat en la sessió 1/2021 de la Comissió de Govern de la FI.
L'avaluació única de l'assignatura coincideix amb les activitats d'avaluació descrites en la mateixa

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0 de cadascuna de les activitats docents d'avaluació

Tutoria

La tutoria és una activitat d'avaluació del pràcticum amb un pes formatiu i avaluatiu important.
Les estudiants són tutoritzades en el 100% de les hores d'activitat pràctica a la institució sanitaria per una Infermera Tutora, la majoria d'elles acreditades per aquests fi. Aquesta tutorització és continua durant les hores de pràctiques en la institució sanitaria.
També totes les estudiants estan tutoritzades per una Professora de Pràcticum de la Facultat d'Infermeria que realitza un seguiment de l'aprenentatge dins l'àmbit sanitari i facilita l'aprenentatge crític i reflexiu. El professorat i l'estudiantat realitzaran com a mínim entre una i dos tutories presencials durant el pràcticum i tenen un contacte continu de tutorització mitjançant el correu electrònic durant les setmanes que dura l'activitat pràctica.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Durant l'activitat pràctica la comunicació amb l'estudiantat és fluida i continua de manera presencial o per correu electrònic.

Observacions

La planificació dins els horaris de les pràctiques clíniques consten en els horaris aprovats per la comissió de govern de la Facultat d’Infermeria i es poden consultar a la página web de la Facultat d’Infermeria.

Els resultats d'aprenentatge que demostrarà l'estudiantat són:

- Proporciona valoració integral d'infermeria a la persona, família i comunitat al llarg del seu cicle vital, reconeixent la diversitat multicultural.
- Demostra habilitats per a l'organització de la feina infermer i la utilització de 'material adequat a cada procediment.
- Desenvolupa una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures.
- Aplica les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució de procediments de diversa complexitat.
- Desenvolupa habilitats comunicatives que afavoreixen la relació terapèutica.
- Adquireix habilitats per establir converses amb les persones usuàries i les seves famílies.
- Desenvolupa habilitats per al treball en equip.
- Aplica el codi deontològic i els principis ètics de la infermeria.
- Reconeix les pròpies actituds i la seva influència en el procés de cures, valorant les conseqüències de les seves decisions.
- Gestiona la informació i el coneixement mitjançant l'ús eficient de les TIC.

En aquesta assignatura s'integra la competència transversal: Desenvolupar la capacitat d’identificar desigualtats per raons de sexe i gènere i de dissenyar solucions per fer-hi front.
Els resultats d'aprenentatge que s'hi vinculen són:
- Identifica els biaixos, estereotips i rols de gènere en la seva disciplina i en l'exercici de la seva professió.
- Sap fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge
- Reconeix en les activitats professionals i no professionals l’impacte dels rols de cura en la salut de les cuidadores informals. - Analitza les diferències per sexe i les desigualtats de gènere en l'etiologia, l’anatomia, la fisiologia i les patologies, en el diagnòstic diferencial, les opcions terapèutiques i la resposta farmacològica, i en el pronòstic; en les cures a les persones, així com en altres tipus de diagnòstics i intervencions en salut.
- És capaç de realitzar una història clínica, examen físic, psicològic, o diagnòstic d'infermeria, o activitat diagnòstica pròpia d'altres professions de la salut de forma específica per a homes i dones.
- Es comunica de manera eficaç amb els persones ateses, demostrant consciència de la diferència de poder professional-usuari/usuària, incloent l'ús d'un llenguatge que minimitzi els desequilibris de poder, validi les experiències de les persones que pateixen i elimini els estereotips de gènere.
- Incorpora eines per avaluar i monitoritzar l'equitat de gènere en les intervencions relacionades amb la salut.
En aquesta assignatura s'integra la competència ODS: Comprèn la relació entre els ODS i l’atenció centrada en la persona.

Els resultats d’aprenentatge que s'hi vinculen són :
- Coneix i sap identificar els ODS en relació a la salut de les persones treballats en els continguts i activitats docents de l’assignatura.
- Integra la perspectiva dels ODS en les activitats infermeres

Assignatures recomanades

 • Anatomofisiologia
 • Atenció infermera de la persona sana al llarg del cicle vital
 • Bases conceptuals del coneixement infermer
 • Bioestadística, epidemiologia i demografia
 • Llenguatge científic i sistemes d'informació
 • Nutrició, metabolisme i bioquímica
 • Pràctiques de simulació clínica I
 • Psicologia de la salut i habilitats comunicatives

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari de 100% virtualitat: per la naturalesa de l'activitat en cas de passar a un escenari de virtualitat aquesta es substituirà per una activitat extraordinaria que treballi el màxim de les competències de l'assignatura.

Modificació de l'avaluació:
Escenari de 100% virtualitat: l'activitat extraordinaria serà el 100% de l'avaluació de l'assignatura i serà recuperable

Tutoria i comunicació:
Escenari de 100% virtualitat: totes les tutories concertades per correu electrònic amb el professorat seran virtuals.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.