Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Viu la UdG

Reglament

Associacions

Preàmbul

El moviment associatiu a la UdG és una peça clau per promoure l’impuls de moltes iniciatives i un canal complementari per fomentar la participació dels membres de la comunitat universitària en activitats culturals, lúdiques, socials, professionals i d’altres.

Per tant, és de gran importància fer de l’associacionisme una eina bàsica des de la qual els membres de la comunitat puguin participar en la vida universitària, informar-se i desenvolupar activitats que afavoreixin la formació integral i la relació amb els altres.

Per assolir les finalitats esmentades, potenciar el fet associatiu i dotar a les associacions de la Universitat d’un estatus propi per promoure la seva estabilitat i permanència, el Consell de Govern, en la sessió núm. 4/o5, de 28 d’abril de 2005, va aprovar el reglament d’associacions de la Universitat de Girona que fou modificat en la sessió núm. 5/13, de 25 de setembre de 2013 i, posteriorment, en la sessió 5/2015, de 25 de juny de 2015.

Reconeixent l’antecedent que ha significat el reglament d’associacions de l’any 2005 i les seves posteriors modificacions, el present reglament parteix dels seus principis bàsics i en completa la regulació, responent així a les necessitats plantejades i a les llacunes detectades que s’han fet paleses arran de l’aplicació del reglament anterior.

Les Associacions reconegudes a la Universitat de Girona s’hauran d’inscriure en el Registre d’Associacions de la UdG i formaran part del Consell d’Associacions.

El Consell d’Associacions és l’òrgan de relació entre les Associacions que ha de permetre la correcta coordinació i coneixença entre elles, vetllar pels interessos comuns i desenvolupar una sinergia que potenciï el fet associatiu i faciliti el desenvolupament de totes les seves activitats.

Disposicions generals

Article 1

Aquest Reglament té per objectiu regular el reconeixement i la coordinació de les associacions que desenvolupin la seva activitat a la Universitat de Girona.

CAPÍTOL I. DE LES ASSOCIACIONS DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA I LA SEVA INSCRIPCIÓ.

Secció I. De les associacions

Article 2

Es consideraran associacions de la UdG tant les que es puguin constituir autònomament dins la mateixa universitat com les delegacions d’associacions d’àmbit més gran. Queden excloses totes aquelles associacions vinculades orgànicament o que tinguin un emparament similar al de la UdG amb altres entitats públiques o privades. Totes les associacions reconegudes per la UdG hauran de complir els següents requisits:

 • Tenir com a àmbit principal d’actuació la Universitat de Girona. En el cas de ser una delegació d’associacions d’àmbit més gran, cal que tingui, entre d’altres, àmbit d’actuació a la Universitat de Girona.
 • Els seus objectius i activitats han d’estar d’acord amb els principis bàsics de la UdG, previstos en els seus Estatuts.
 • Estar constituïda com a associació d’acord amb la legislació vigent.
 • Estar formada com a mínim per tres membres.
 • Estar constituïda majoritàriament per membres de la comunitat universitària, exmembres de la comunitat universitària i estudiants de centres adscrits a la Universitat de Girona.
 • Estar inscrita en el Registre d’Associacions de la UdG.

Article 3

 1. El Registre d’Associacions de la UdG és un registre d’àmbit intern de la UdG, que té per finalitat inscriure les associacions que compleixin els requisits establerts en aquest reglament. La inscripció de les associacions en aquest registre garanteix la seva publicitat dins de la UdG.
 2. Els promotors de l’associació podran sol·licitar, amb caràcter previ a la inscripció al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya o altre registre d’associacions corresponent, una autorització per domiciliar l’associació en espais de la UdG així com l’ús de les sigles de la UdG en la denominació de l’associació. Aquesta autorització tindrà una durada inicial de 4 mesos, prorrogable a instància del promotor. En tot cas, si en el termini màxim d’un any no es produís l’autorització de la inscripció de l’associació en el Registre d’Associacions de la UdG, dita autorització provisional serà definitivament revocada. Tanmateix, durant el referit període els promotors es responsabilitzaran del compliment de les obligacions que pugui comportar l’autorització provisional.
 3. El col·lectiu que vulgui sol·licitar la inscripció al Registre d’Associacions haurà de presentar una sol·licitud davant de qualsevol oficina del Registre de la UdG, segons l’imprès que se’ls facilitarà, adreçada a la Secretaria General de la Universitat, acompanyada d’una còpia dels seus Estatuts, degudament inscrits al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya o en el registre d’associacions corresponent, i de les dades d’identificació dels seus representats. Els/les representats legals de les associacions constituïdes dins la pròpia Universitat hauran d’acreditar la seva condició mitjançant l’acta del seu nomenament. Els representats de les Delegacions d’Associacions d’àmbit més ampli, hauran d’acreditar la seva condició amb el document oportú.
 4. Les associacions que vulguin fer servir el nom, el logotip, l’emblema o qualsevol altre senyal corporatiu de la Universitat, hauran de sol·licitarho, especificant l’aplicació corresponent (sigui gràfica o electrònica i sobre qualsevol suport) i el tipus d’ús sol·licitat.

En l’autorització s’especificarà l’ús o usos pels quals es reconeix, així com el període de vigència.

Article 4

 1. La resolució que denegui la inscripció només podrà fonamentar-se en el fet que la naturalesa del col·lectiu sol·licitant no es correspongui amb el que preveu l’article 2 o en la manca dels documents previstos en l’article 3.
 2. Una associació podrà ser donada de baixa en el registre pels motius següents:
  • a. Sol·licitud de la mateixa associació.
  • b. No presentació de la memòria d’activitats durant dos anys consecutius.
  • c. Incompliment greu dels deures previstos en l’article 6.
  • d. Modificació posterior dels Estatuts de l’associació, de tal manera que la seva naturalesa esdevingui incompatible amb l’article 2 d’aquest reglament o deixin de concórrer els requisits que s’hi preveuen.
 3. L’òrgan competent per autoritzar o denegar la inscripció així com per donar de baixa a una associació és el Consell de Govern de la UdG. En tots els casos serà preceptiu escoltar el Consell d’Associacions abans d’ordenar la baixa.
 4. La resolució que denegui la inscripció o la que doni de baixa una associació posarà fi a la via administrativa, sense perjudici de la prèvia interposició potestativa d’un recurs de reposició davant el mateix Consell de Govern.

CAPÍTOL II. DRETS I DEURES DE LES ASSOCIACIONS

Article 5

Són drets de les associacions de la UdG:

 • Rebre suport institucional, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries i la infraestructura de la Universitat de Girona.
 • Concórrer a l’obtenció d’ajuts econòmics dirigits a associacions que pugui convocar la UdG.
 • Disposar d’un compte de correu electrònic en els termes i condicions que estiguin establerts de caràcter general per la Universitat.
 • Tenir representació en el Consell d’Associacions.

Article 6

Són deures de les associacions de la UdG:

 • Observar aquesta normativa, altres normes de la Universitat i el conjunt de la legislació vigent.
 • Respectar i conservar el patrimoni i espais cedits per la Universitat de Girona.
 • Assistir a les reunions convocades pel Consell d’Associacions de la UdG.
 • Contribuir a l’assoliment dels objectius programats pel Consell d’Associacions de la UdG.
 • Actuar amb respecte vers als altres membres de la comunitat universitària i als principis bàsics de la UdG, expressats en els seus Estatuts.
 • Comunicar a la Secretaria General de la UdG qualsevol canvi en els seus Estatuts o en les dades corresponents als seus representats.
 • Presentar al Consell d’Associacions i al vicerectorat del fet associatiu una memòria del curs acadèmic abans de l’1 de desembre de cada any. La memòria de curs constarà d’una relació de membres actius, els càrrecs dels òrgans de direcció, les actes dels acords de nomenament, les activitats realitzades i els resultats dels comptes de l’exercici econòmic corresponent.
 • Justificar les despeses realitzades amb càrrec al pressupost de la UdG.
 • Facilitar una adreça electrònica per tal de poder-hi rebre totes les notificacions i informacions relacionades amb el Consell d’Associacions.
 • Designar, anualment, un membre de l’associació perquè assisteixi a la formació que s’organitza en el sí de la Universitat de Girona sobre el Protocol de prevenció i actuació davant situacions de violència o assetjament per raó de sexe, gènere o sexualitat. Caldrà notificar aquesta designació al vicerectorat d’estudiants, via correu electrònic, abans del dia 1 d’octubre de cada curs acadèmic.
 • Designar anualment, com a mínim 1 persona de l’associació, com a responsable d’activar els circuits pertinents, si es dona una situació de violència o d’assetjament per raó de sexe, gènere o sexualitat. Caldrà notificar aquesta designació al vicerectorat d’estudiants, per correu electrònic, abans del dia 1 d’octubre de cada curs escolar.
 • Comprometre’s a activar, dins de les possibilitats de la seva associació, els mecanismes i prendre les mesures pertinents en el cas de detectar qualsevol situació de violència per raó de sexe, gènere o sexualitat. En aquest cas, també caldrà notificar-ho, per correu electrònic i a títol informatiu, a la Unitat d’Igualtat de Gènere de la UdG.
 • Difondre entre el membres de l’associació, i activar si escau, el Protocol de prevenció i actuació davant situacions de violència o assetjament per raó de sexe, gènere o sexualitat a la Universitat de Girona.

CAPÍTOL III. DEL CONSELL D’ASSOCIACIONS I EL SEUS

MEMBRES.
Secció I. Del Consell d’Associacions.

Article 7

 1. El Consell d’Associacions és l’òrgan de representació i deliberació de les associacions de la UdG.
 2. El Consell d’Associacions disposarà d’una pàgina web, un compte de correu electrònic i diferents comptes de xarxes socials en els termes i condicions que estiguin establerts de caràcter general per la Universitat.

Article 8

 1. El Consell està compost per un representant de cadascuna de les associacions inscrites en el Registre d’Associacions de la UdG.
 2. Les votacions dels temes inclosos en l’ordre del dia seran a mà alçada i cada associació podrà emetre 1 únic vot.
 3. Les votacions per escollir els càrrecs seran secretes.
 4. El coordinador, el secretari i els vocals del Consell d’Associacions (si n’hi ha) no tenen dret a vot, excepte en els casos recollits a l’article 13 a).
 5. Poden assistir al Consell, amb veu i sense vot, el rector o la persona en qui delegui, el coordinador del Consell d’Estudiants o la persona en qui delegui.
Secció II. De l’elecció dels càrrecs.

Article 9

Són càrrecs del Consell d’Associacions:

 • Un coordinador, que el presidirà.
 • Un secretari, que aixecarà actes de les reunions del Consell d’Associacions
 • Vocalies, si es considera necessari.

Aquests càrrecs del Consell d’Associacions s’escolliran a la primera reunió del curs acadèmic, d’acord amb el que s’estipula als articles 10 i 11 d’aquest reglament.

La durada del mandat de tots els càrrecs serà d’un curs acadèmic.

Els càrrecs del Consell d’Associacions seran incompatibles amb el càrrec de coordinador/a del Consell d’Estudiants o membre de la comissió permanent del Consell d’Estudiants.

La persona escollida per ocupar el càrrec de coordinador/a haurà de formar part dels òrgans de govern d’una associació inscrita al registre d’associacions de la UdG. En el cas que es perdi la condició dins dels òrgans de govern de l’associació en qüestió o que hi hagi una cessament voluntari del càrrec, el coordinador/a ho haurà de comunicar d’immediat a la resta d’associacions per correu electrònic i haurà de convocar les eleccions immediatament en un termini de 15 dies després de la comunicació.

Article 10

 1. La convocatòria d’eleccions la farà el/a coordinador/a del curs acadèmic anterior al curs vigent.
 2. La convocatòria d’eleccions es farà entre la data d’inici del curs acadèmic i no més tard del 30 de setembre.
 3. Les eleccions es celebraran al llarg del mes d’octubre de cada any.
 4. Entre la convocatòria de les eleccions i la celebració de les mateixes haurà de passar un termini mínim de 15 dies i un màxim de 30 dies naturals.
 5. Les persones interessades hauran de presentar la seva candidatura pel registre de la Universitat de Girona adreçat al Consell d’Associacions. El termini per presentar aquestes candidatures està entre la data de la convocatòria de les eleccions i fins 7 dies abans de la celebració de les mateixes.
 6. Les eleccions seran preferentment presencials i es celebraran en el marc d’un ple.
 7. El dia de les eleccions els/les candidats/es hauran de presentar el programa d’actuacions/activitats de la seva candidatura.

Article 11

L’elecció del coordinador, secretari i les vocalies es durà a terme de manera preferentment presencial.

En l’elecció dels càrrecs del Consell d’Associacions, cada associació membre del registre d’associacions de la UdG podrà emetre 1 únic vot. Es podrà votar en blanc, a favor o en contra.

En cas que només es presenti una candidatura, aquesta es proclamarà electe.

Si hi ha 2 candidats o més i es produeix una situació d’empat es farà una segona volta de votacions. Si es manté l’empat, s’escollirà el candidat que sigui membre de l’associació que porta més temps inscrita en el registre d’associacions de la UdG.

Si no hi ha cap candidat, s’hauran de convocar eleccions de manera immediata i la persona que exerceixi el càrrec de secretari/a assumirà les funcions de coordinador/a fins a l’elecció d’un nou coordinador/a. En el cas que no hi hagi secretari/a, assumirà la coordinació un membre dels òrgans de direcció de l’associació més antiga del registre d’associacions de la UdG.

Article 12

La creació de les vocalies, la quantitat i les seves funcions serà decisió del Coordinador del Consell d’Associacions.

Article 13

 • Les decisions el Consell es prendran per majoria dels presents. Només en el cas d’empat, el coordinador podrà emetre un vot que serà de qualitat.
 • Les reunions del Consell es convocaran amb una antelació mínima de 8 dies i es comunicaran per correu electrònic.
 • El Consell el convoca el coordinador per decisió pròpia o a petició d’un mínim de 4 associacions. Per raons d’excepcionalitat o d’urgència el Consell podrà ser convocat pel rector.

Article 14

Quinze dies abans de les eleccions hi haurà una sessió informativa on els membres que cessin explicaran les tasques i funcions dels diferents òrgans als candidats.

Article 15

Els candidats tindran l’obligació, el dia de les eleccions i abans de procedir a les votacions, de fer una presentació del seu programa.

Secció III. De les funcions del Consell d’Associacions

Article 18

Són funcions del Consell d’Associacions:

 • Elaborar o modificar el seu Reglament, que haurà de ser aprovat pel Consell de Govern de la UdG.
 • Emetre el seu informe tal com estipula l’Art. 4.3 en els casos previstos d’aquest reglament.
 • Fer recomanacions als òrgans del govern de la UdG sobre qualsevol aspecte de la vida universitària d’interès pel fet associatiu.
 • Demanar informació als òrgans de govern de la Universitat sobre aquells afers i qüestions que afectin directament al fet associatiu i informar als òrgans esmentats quan es sol·liciti l’opinió del Consell en aquesta matèria.
 • Nomenar els seus representants, que assisteixin en nom d’aquest a comissions d’altres àmbits.
 • Fomentar la col·laboració entre les Associacions de la UdG.
 • Gestionar l’organització d’iniciatives i activitats conjuntes del Consell d’Associacions.

Article 19

 • El Consell d’Associacions podrà disposar d’uns espais que seran assignats per la Universitat de Girona, en la mesura de les seves possibilitats, pel desenvolupament de les activitats i el funcionament de les associacions.
Secció IV. Del coordinador i el secretari.

Article 20

El coordinador té com a finalitat coordinar, representar i presidir el Consell d’Associacions.

Article 21

Són funcions del/la coordinador/a:

 • Convocar el Consell per iniciativa seva o proposta de 4 associacions.
 • Fixar l’ordre del dia de les sessions del Consell d’Associacions.
 • Canalitzar la comunicació entre els òrgans de govern de la Universitat i les associacions.
 • Assignar les tasques a l’estudiat en pràctiques del Consell d’Associacions, d’acord amb els seus tutors.
 • Gestionar i administrar els recursos del Consell d’Associacions.
 • Assistir a totes les reunions, tribunals, comissions que hagi d’estar present el representant del Consell d’Associacions.
 • Altres funcions que puguin derivar de la normativa vigent

Article 22

El secretari serà escollit pel Consell d’Associacions i té com a funcions:

 • Comunicar la convocatòria de la reunió als membres del Consell d’Associacions.
 • Aixecar acta de cada reunió del Consell.
 • Registrar totes les actes i documents propis del Consell d’Associacions.
 • Les funcions delegades pel coordinador i les que li atribueixi la normativa vigent.  

Disposició derogatòria

Amb l’entrada en vigor d’aquest Reglament queden derogades les normatives o
acords anteriors relatius a aquesta matèria o que puguin contradir els anteriors
preceptes.

Disposició final

Aquest reglament entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el BOUdG.
 

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.