Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Viu la UdG

Reglament

Associacions

Preàmbul

El moviment associatiu a la UdG és una peça clau per promoure l’impuls de moltes iniciatives i un canal complementari per fomentar la participació dels membres de la comunitat universitària en activitats culturals, lúdiques, socials, professionals i d’altres.

Per tant, és de gran importància fer de l’associacionisme una eina bàsica des de la qual els membres de la comunitat puguin participar en la vida universitària, informar-se i desenvolupar activitats que afavoreixin la seva formació integral i la relació amb els altres.

Per assolir les finalitats esmentades, potenciar el fet associatiu i dotar a les associacions de la Universitat d’un estatus propi per promoure la seva estabilitat i permanència, el Consell de Govern, en la sessió núm. 4/05, de 28 d’abril de 2005, va aprovar el reglament d’associacions de la Universitat de Girona que fou modificat en la sessió núm. 5/13, de 25 de setembre de 2013.

Reconeixent l’antecedent que ha significat el reglament d’associacions de l’any 2005 i la modificació del 2013, el present reglament parteix dels seus principis bàsics i en completa la regulació, responent així a les necessitats plantejades i a les llacunes detectades que s’han fet paleses arran de l’aplicació del reglament anterior.

Les Associacions reconegudes a la Universitat de Girona s’hauran d’inscriure en el Registre d’Associacions de la UdG i formaran part del Consell d’Associacions.

El Consell d’Associacions és l’òrgan de relació entre les Associacions que ha de permetre la correcta coordinació i coneixença entre elles, vetllar pels interessos comuns i desenvolupar una sinergia que potenciï el fet associatiu i faciliti el desenvolupament de totes les seves activitats.

El Consell d’Associacions és l’òrgan de relació entre les Associacions que ha de permetre la correcta coordinació i coneixença entre elles, vetllar pels interessos comuns i desenvolupar una sinergia que potenciï el fet associatiu i faciliti el desenvolupament de totes les seves activitats.

Disposicions generals

Article 1

Aquest Reglament té per objectiu regular el reconeixement i coordinació de les associacions que desenvolupin la seva activitat a la Universitat de Girona.

Capítol I. De les associacions de la Universitat de Girona i la seva inscripció.

Secció I. De les associacions

Article 2

Es consideraran associacions de la UdG tant aquelles que es puguin constituir autònomament dins la pròpia universitat com les delegacions d'associacions d'àmbit més gran. Queden excloses totes aquelles associacions vinculades orgànicament o que tinguin un emparament similar al de la UdG amb d’altres entitats públiques o privades. Totes les associacions reconegudes per la UdG hauran de complir els següents requisits:

 • Tenir com a àmbit principal d'actuació el de la Universitat de Girona
 • Els seus objectius i activitats han d'estar d'acord amb els principis bàsics de la UdG, previstos en els seus Estatuts.
 • Estar constituïda com a associació d'acord amb la legislació vigent.
 • Estar formada com a mínim per tres membres.
 • Estar constituïda majoritàriament per membres de la comunitat universitària i/o ex estudiants de la UdG.
 • Estar inscrita en el Registre d'Associacions de la UdG.

Secció II. Del Registre

Article 3

1.El Registre d’Associacions de la UdG és un registre d’àmbit intern de la UdG, que té per finalitat inscriure les associacions que compleixin els requisits establerts en aquest reglament. La inscripció de les associacions en aquest registre garanteix la seva publicitat dins de la UdG.

2. Els promotors de l'associació podran sol·licitar, amb caràcter previ a la inscripció al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya, o altre registre d’associacions corresponent, una autorització per domiciliar l'associació en espais de la UdG així com l'ús de les sigles de la UdG en la denominació de l'associació. Aquesta autorització tindrà una durada inicial de 4 mesos, prorrogable a instància del promotor. En tot cas, si en el termini màxim d’un any no es produís l’autorització de la inscripció de l’associació en el Registre d’Associacions de la UdG, dita autorització provisional serà definitivament revocada. Tanmateix, durant el referit període els promotors es responsabilitzaran del compliment de les obligacions que pugui comportar l’autorització provisional.

3. El col·lectiu que vulgui sol·licitar la inscripció al Registre d'Associacions haurà de presentar una sol·licitud davant de qualsevol oficina del Registre de la UdG, segons l'imprès que se'ls facilitarà, adreçada a la Secretaria General de la Universitat, acompanyada d'una còpia dels seus Estatuts, degudament inscrits al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya o en el registre d’associacions corresponent, i de les dades d'identificació dels seus representants. Els/les representants legals de les associacions constituïdes dins la pròpia Universitat hauran d'acreditar la seva condició mitjançant l'acta del seu nomenament. Els representants de les Delegacions d'Associacions d'àmbit més ampli, hauran d'acreditar la seva condició amb el document oportú.

4.Les associacions que vulguin fer servir el nom, el logotip, l’emblema o qualsevol altre senyal corporatiu de la Universitat, hauran de sol·licitar-ho, especificant l’aplicació corresponent (sigui gràfica o electrònica i sobre qualsevol suport) i el tipus d’ús sol·licitat.

En l’autorització s’especificarà l’ús o usos pels quals es reconeix, així com el període de vigència.

Article 4

1. La resolució que denegui la inscripció només podrà fonamentar-se en el fet que la naturalesa del col·lectiu sol·licitant no es correspongui amb el que preveu l'article 2 o en la manca dels documents previstos en l'article 3.

2. Una associació podrà ser donada de baixa en el registre pels motius següents:

 • Sol·licitud de la mateixa associació.
 • No presentació de la memòria d'activitats durant dos anys consecutius.
 • Incompliment greu dels deures previstos en l'article 6.
 • Modificació posterior dels Estatuts de l'associació, de tal manera que la seva naturalesa esdevingui incompatible amb l'article 2 d'aquest reglament o deixin de concórrer els requisits que s'hi preveuen.

3. L'òrgan competent per autoritzar o denegar la inscripció així com per donar de baixa a una associació és el Consell de Govern de la UdG. En tots el casos serà preceptiu escoltar el Consell d'Associacions abans d'ordenar la baixa.

4. La resolució que denegui la inscripció o la que doni de baixa una associació esgotarà la via administrativa, sense perjudici de la prèvia interposició potestativa d'un recurs de reposició davant el mateix Consell de Govern.

Capítol II. Drets i deures de les associacions

Article 5

Són drets de les associacions de la UdG:

 • Rebre suport institucional, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries i la infraestructura de la Universitat de Girona.
 • Concórrer a l’obtenció d'ajuts econòmics dirigits a associacions, que pugui convocar la UdG.
 • Disposar d’un compte de correu electrònic en els termes i condicions que estiguin establerts de caràcter general per la Universitat.
 • Tenir representació en el Consell d'Associacions.

Article 6

Són deures de les associacions de la UdG:

 • Observar aquesta normativa, altres normes de la Universitat, i el conjunt de la legislació vigent.
 • Respectar i conservar el patrimoni de la Universitat.
 • Actuar amb respecte vers als altres membres de la comunitat universitària i als principis bàsics de la UdG, expressats en els seus Estatuts.
 • Comunicar a la Secretaria General de la UdG qualsevol canvi en els seus Estatuts o en les dades corresponent als seus representants.
 • Presentar al Consell d'Associacions i al vicerectorat del fet associatiu una memòria del curs acadèmic abans de l’ 1 d’octubre de cada any. La memòria constarà d'una relació de membres, els càrrecs dels òrgans de direcció, les actes dels acords de nomenament, les activitats realitzades i els resultats dels comptes de l'exercici econòmic corresponent.
 • Justificar les despeses realitzades amb càrrec al pressupost de la UdG.

Capítol III. Del Consell d'Associacions i els seus membres

Secció I. Del Consell d’Associacions

Article 7

1.El Consell d'Associacions és l’òrgan de representació i deliberació de les associacions de la UdG.

2. El Consell d’Associacions disposarà d’una pàgina web, un compte de correu electrònic i diferents comptes de xarxes socials, en els termes i condicions que estiguin establerts de caràcter general per la Universitat.

Article 8

1.El Consell està compost per un/a representant de cadascuna de les associacions inscrites en el Registre d’Associacions de la UdG.

2. També podran assistir al Consell, amb veu i sense vot, el/la rector/a o la persona en qui delegui, el/la coordinador/a del Consell d’Estudiants o la persona en qui delegui.

Article 9

Els membres del Consell d’Associacions escolliran a la primera reunió del curs acadèmic:

 • Un/a coordinador/a del Consell d’Associacions, que el presidirà.
 • Un/a secretari/ària, que aixecarà acta de les reunions del Consell.
 • Els vocals que es consideri oportú amb indicació de les funcions que tenen encomanades.

Aquests càrrecs seran incompatibles amb el de coordinador/a del Consell d’Estudiants. Les persones escollides per a ocupar aquests càrrecs hauran de formar part dels òrgans de govern de les seves respectives associacions, i cessaran automàticament en el càrrec si perden la seva condició a la pròpia associació. El Consell procedirà a escollir les persones que ocuparan les vacants que es produeixin. En cas que el càrrec cessat sigui el de coordinador/a, el/la rector/a convocarà el Consell per escollir el nou/va coordinador/a.

Article 10

1.Les decisions el Consell es prendran per majoria absoluta dels presents.

2.Les reunions del Consell es convocaran amb una antelació mínima de 8 dies, i es comunicaran pel mitjà que hagi acordat el propi Consell.

3.El Consell el convoca el/la coordinador/a per decisió pròpia o a petició d’un mínim de 4 associacions. Per raons d’excepcionalitat o d’urgència el Consell podrà ser convocat pel rector/a.

Article 11

Són funcions del Consell d’Associacions:

 • Elaborar o modificar el seu Reglament, que haurà de ser aprovat pel Consell de Govern de la UdG.
 • Emetre el seu informe en els casos previstos en l’Art. 4.3 d’aquest Reglament.
 • Fer recomanacions als òrgans de govern de la UdG sobre qualsevol aspecte de la vida universitària d’interès per al fet associatiu.
 • Demanar informació als òrgans de govern de la Universitat sobre aquells afers i qüestions que afectin directament al fet associatiu i informar als òrgans esmentats quan es sol·liciti l’opinió del Consell en aquesta matèria.
 • Nomenar els seus representants, que assisteixin en nom d’aquest a comissions d’altres àmbits.
 • Fomentar la col·laboració entre les Associacions de la UdG.
 • Gestionar l’organització d’iniciatives i activitats conjuntes del Consell d’Associacions.

Article 12

Són obligacions dels membres del Consell d’Associacions:

 • Assistir a les reunions del Consell d’Associacions.
 • Contribuir a l’assoliment dels objectius programats pel Consell d’Associacions.

Article 13

El Consell d’Associacions podrà disposar d’uns espais que seran assignats per la Universitat de Girona, en la mesura de les seves possibilitats, pel desenvolupament de les activitats i el funcionament de les associacions.

Secció II. Del coordinador/a del Consell d’Associacions i el/la secretari/ària

Article 14

El/la coordinador/a té com a finalitat coordinar, representar i presidir el Consell d’Associacions.

Article 15

El /la coordinador/a pot ser un/a estudiant, un personal d’administració i serveis o personal acadèmic, representant d’un associació, elegit pel Consell d’Associacions.

Article 16

Són funcions del/la coordinador/a:

 • Convocar el Consell per iniciativa seva o proposta de 4 associacions.
 • Fixar l’ordre del dia de les sessions del Consell d’Associacions.
 • Canalitzar la comunicació entre els òrgans de govern de la Universitat i les associacions.
 • Coordinar els/les becaris/àries del Consell d’Associacions.
 • Gestionar i administrar els recursos del Consell d’Associacions.
 • Assistir a totes les reunions, tribunals, comissions que hagi d’estar present el representant del Consell d’Associacions.
 • Altres funcions que es puguin derivar de la normativa vigent.

Article 17

L’elecció del/la coordinador/a es farà en una reunió del Consell d’Associacions i el seu mandat tindrà una durada d’un any.

Article 18

Quinze dies abans de l’elecció hi haurà una sessió informativa on els membres que cessin explicaran les tasques i funcions dels diferents òrgans al que s’hi incorporin.

Article 19

Només es podran votar a les persones que hagin presentat candidatura. Els candidats, representants d’associacions i membres del Consell d’Associacions, tenen el dret i el deure de presentar un programa als membres del Consell d’Associacions, fins a vuit dies abans de les eleccions.

Article 20

El/la secretari/ària serà escollit pel Consell d’Associacions i té com a funcions:

 • Comunicar la convocatòria de la reunió als membres del Consell d’Associacions.
 • Aixecar acta de cada reunió del Consell.
 • Registrar totes les actes i documents propis del Consell d’Associacions.
 • Les funcions delegades pel coordinador/a i les que li atribueixi la normativa vigent.

Disposició derogatòria

Queda derogat el reglament d’associacions de la Universitat de Girona aprovat pel Consell de Govern en la sessió ordinària núm. 5/13 que va tenir lloc el dia 25 de setembre de 2013.

Disposició final

Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOUdG.

Publicat el 02/07/2015 en el número de BOU 5/2015

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.