Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Internacional

Tràmits 2020-21

Erasmus+ d'estudis per a països europeus

TRÀMITS DELS ESTUDIANTS AMB PLAÇA ACCEPTADA i RESOLTA

Un cop l'estudiant hagi acceptat la plaça i s'hagi publicat la resolució definitiva de places de la convocatòria de Mobilitat Internacional 2020-21, aquesta és la documentació que caldrà formalitzar per realitzar la mobilitat a través del programa Erasmus+ d'estudis a Països del Programa:

1. ABANS D'INICIAR LA MOBILITAT

  • Acord de d'estudis (Learning Agreement for Studies) . Els responsables de mobilitat del centre UdG  on l'estudiant cursa els estudis serà l’encarregat de preparar aquest document amb la col·laboració de la universitat de destí i de l’estudiant. Cal que aquest document estigui signat per totes les parts abans de l’inici de la mobilitat.
  • Contractació de l'assegurança de mobilitat internacional obligatòria. Els estudiants que participin en un programa de mobilitat internacional de la UdG hauran de contractar l'Assegurança de Mobilitat obligatòria de la UdG , que inclou les cobertures mèdica, responsabilitat civil i d'accidents, així com l'assistència en viatge. A més de contractar aquesta assegurança, si s'ha de viatjar a un país de la Unió Europea, recomanem que també fer la Targeta Sanitaria Europea (TSE) .
  • Convenio de subvención Erasmus+ Educación Superior para estudios (curso 2020-2021). L’Oficina de Relacions Exteriors (ORE) serà l'encarregada preparar el conveni oficial de subvenció amb les dades facilitades per l’alumne, i ho farà signar pel participant  i pel representant institucional de la UdG. Aquest document haurà d’estar signat per totes les parts abans de començar la mobilitat. Per tal de poder redactar el Convenio de Subvención, l’estudiant haurà de pujar al MOBOUT un rebut, extracte bancari recent o document de titularitat on aparegui el logo del banc, el número IBAN i el nom de l'estudiant, conforme és el titular del compte.
  • Primera part del test online de nivell de llengua de la Comissió Europea (OLS): També abans d’iniciar el període de mobilitat, està previst que els participants hagin de realitzar una prova online per avaluar el nivell de la llengua de docència a la universitat de destí. Els nadius en la llengua de docència estan exclosos d’aquest requisit. Per acreditar que són nadius en una llengua, els estudiants hauran de presentar el títol d'estudis de secundària a la Secretaria Acadèmica del seu centre UdG. El centre UdG acreditarà un nivell C1 de la llengua en qüestió a l'expedient de l'estudiant, entenent que és nadiu en l'esmentada llengua. Aquesta prova de nivell de llengua, tot i ser un requisit obligatori de la Comissió Europea, en cap cas servirà per acreditar cap nivell de llengua, sinó que tan sols servirà per raons estadístiques de la Comissió.   

2. UN COP INICIADA LA MOBILITAT

  • Document d'incorporació. Quan l'estudiant comenci els estudis a la universitat de destí, durant la primera setmana haurà de pujar al MOBOUT una còpia del document d'incorporació (model disponible al MOBOUT) omplert i signat per la universitat de destí conforme ja ha començat el període d'estudis segons el termini acordat.

Un cop l’ORE rebi la certificació d’arribada, sempre i quan el participant hagi acomplert tots els tràmits de l'apartat "Abans d'iniciar la mobilitat", es procedirà a fer el primer pagament, que consisteix en el 70% del total de l'ajut segons l'estada prevista.

En el cas de que hi hagi algun canvi o imprevist, en relació a l'estada prevista al Learning Agreement  i el Convenio de Subvención signats abans de marxar, caldrà que el participant n'informi per escrit el més aviat possible al seu centre UdG.

3. UN COP FINALITZADA LA MOBILITAT

Un cop finalitzada l'estada, en el termini màxim de 30 dies (mai més tard del 30 de setembre de 2021), cal que l’estudiant faci els següents tràmits per a justificar la seva estada:

  • Certificat d'estada. Cal que l'estudiant adjunti una còpia del certificat amb tots els apartats omplerts i signat per la universitat de destí. No s'acceptaran certificats amb correccions.
  • Qüestionari UE (online). Un cop l'estudiant hagi finalitzat l'estada, rebrà automàticament un email enviat per la Comissió Europea demanant-li que respongui un qüestionari sobre la seva estada. Atenció: cal vigilar perquè el remitent del missatge és replies-will-be-discarded@ec.europe.eu i sovint va a parar a l'spam.
  • Segona part del test de nivell de llengua (OLS) de la Comissió Europea (online). Aquells beneficiaris que hagin realitzat la primera prova de nivell de llengua abans d’iniciar la mobilitat, rebran una nova invitació per email cap al final de l'estada per fer la segona part del test de nivell. Hi ha un termini de 15 dies per respondre el test i és un requisit obligatori per justificar l'estada. No caldrà que facin el segon test OLS aquells estudiants que van treure un C2 al primer test.

Un cop realitzats aquests tràmits, es procedirà a fer el pagament restant de l'ajut segons l'estada real que consti al certificat d'estada. Atenció, en cap cas l'estada podrà ser inferior a 3 mesos ni superior a 12.

  •   En cas d’haver fet una estada real inferior a la prevista al Convenio de Subvención, el participant rebrà l’ajut equivalent a l’estada real (pot haver-hi un màxim de mesos finançats, s'indicarà a la convocatòria dels ajuts Erasmus+ d'estudis 2020-21).
  •   En cas d’haver fet una estada real més llarga de la prevista al Convenio de Subvención, el participant rebrà l’ajut equivalent a l’estada inicialment prevista (pot haver-hi un màxim de mesos finançats, que en tot cas s'indicarà a la convocatòria dels ajuts Erasmus+ d'estudis 2020-21) i només podrà rebre l’ajut pels dies addicionals en cas de disposar la UdG fons sobrants al final de la convocatòria.

El centre UdG farà el reconeixement acadèmic de la mobilitat segons el certificat de notes que emeti la universitat de destí i atorgarà 1,5 ECTS de reconeixement acadèmic per mes complet d'estada a l'estranger a tots aquells estudiants de grau participants en el programa de mobilitat Erasmus , fins a un màxim de 6 ECTS (per totes les mobilitats que puguin realitzar durant els seus estudis).