Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Normativa sobre la planificació docent i sobre l'avaluació i qualificació dels estudiants

Aprovada per la Comissió Gestora, sessions 13 i 20 d'octubre de 1994 (BOU núm. 11), i modificada per la Junta de Govern en la sessió núm. 6/00, de 27 de juliol i 7 de setembre de 2000

Aquesta normativa regula la matèria relacionada amb el Pla Docent, els sistemes d'avaluació i qualificació dels exàmens i la revisió de les proves i dels exàmens. Estableix també que s'aplicarà a tots els professors i estudiants de la UdG, sense excepcions.

Capítol 1: Àmbit d'aplicació

Art. 1

Aquestes normes afecten tot el personal docent i discent de la Universitat de Girona.

Art 2

Les normes següents s'aplicaran en els aspectes de l'activitat acadèmica següents: programació d'assignatures, avaluació per curs, sistemes d'avaluació i qualificació, informació sobre les proves, revisió de les proves, recursos.

Art. 3

El Consell d'Estudi de cada ensenyament ha de vetllar per la bona marxa de l'ensenyament de cada titulació i ha d'establir un àmbit de discussió entre totes les parts afectades.

Capítol 2: Pla docent

Art. 4

El Consell d'Estudi elaborarà una proposta de pla docent per a la titulació, d'acord amb les directrius marcades per la Junta de Govern de la UdG i la Comissió de Govern de la facultat/escola. La proposta haurà de preveure el nombre de grups de cada assignatura, les assignatures optatives que s'han d'oferir i els departaments i àrees que han d'impartir la docència.

La Comissió de Govern de la facultat o escola estudiarà els plans docents de les titulacions a càrrec seu i les aprovarà i trametrà al Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i als departaments implicats.

Els departaments, a la vista dels plans docents de titulació, assignaran el professorat i faran la planificació de les assignatures proposades per la facultat o escola.

Una vegada assignat el professorat a cada titulació, els departaments trametran els plans docents a les facultats i escoles implicades, que l'hauran d'estudiar, un cop escoltat el Consell d'Estudi corresponent.

En cas de discrepàncies amb els plans docents rebuts, les facultats i escoles i els departaments intentaran arribar a un acord. Si persisteixen les discrepàncies, el degà/director, el coordinador d'estudi i el director de departament corresponent aixecaran acta del punt de conflicte, que trametran conjuntament al Vicerectorat de Docència. En tot cas, incloent-hi els punts de desacord, la Comissió de Govern de la facultat o escola haurà de trametre els plans docents aprovats al Vicerectorat de Docència abans de l'1 de maig.

D'altra banda, els departaments trametran el seu pla docent, un cop aprovat pel Consell de Departament, al Vicerectorat de Professorat abans de l'1 de maig.

Finalment, l'aprovació anirà a càrrec de la Comissió de Govern de la Universitat de Girona, a proposta de la Comissió de Docència de la UdG.

Art. 5

Els departaments han de trametre a la facultat o escola abans de l'1 de juny la programació de les assignatures que li hagin estat assignades.

S'analitzaran els programes en el si dels consells d'estudis corresponents i, en cas de manca d'acord amb la programació tramesa pels departaments, decidirà la Comissió de Govern de la facultat/escola.

Els departaments, en cas de persistir el desacord, podran recórrer davant el Vicerectorat de Docència de la UdG, que serà qui, una vegada escoltades ambdues parts, decidirà en última instància.

Art. 6

La programació de cada assignatura ha de contenir:

 • a) Nom del professor responsable i dels que imparteixen docència.
 • b) Objectius de l'assignatura.
 • c) Programa detallat de teoria i pràctiques. Al programa de l'assignatura figuraran com a mínim aquells continguts que són obligats per a l'assignatura segons el pla d'estudis vigent.
 • d) Proposta del desenvolupament del programa al llarg del curs.
 • e) Sistemes d'avaluació: tipus i nombre de proves, treballs.
 • f) Bibliografia recomanada.

A l'inici del curs de l'assignatura, el professor ha d'informar els alumnes també dels criteris d'avaluació i qualificació, seminaris, dates de presentació de treballs i recomanacions del professor corresponent quant al desenvolupament del curs per part de l'alumne. També informarà sobre la metodologia que utilitzarà: exposicions orals, sortides, dinàmica de grup, etc.

Art. 7

El Consell d'Estudi proposarà a la Comissió de Govern de la facultat/escola el calendari d'exàmens finals, d'acord amb el calendari acadèmic fixat per la Universitat, els horaris de classe i els grups, i vetllarà perquè, un cop aprovats per la Comissió de Govern de la facultat/escola, la facultat/escola en faci publicitat abans de l'inici del període de matriculació.

Per motius extraordinaris, el mateix Consell d'Estudi pot proposar a la Comissió de Govern les rectificacions oportunes al calendari elaborat.

Quan es cregui convenient, el Consell d'Estudi pot proposar també el calendari d'exàmens parcials.

Art. 8

La facultat/escola publicarà cada any i abans de la matricula les programacions de les assignatures de tots els estudis, els horaris de les classes teòriques i pràctiques i la data i l'hora de l'examen de cada assignatura.

Art. 9

La Facultat/Escola anunciarà, abans d'iniciar-se el període d'exàmens, la data de publicació de notes de cadascun dels exàmens així com la data i l'horari de la revisió d'aquests exàmens.

Caldrà garantir un interval no inferior a 2 dies lectius entre la data de la publicació de les notes i la corresponent data de revisió d'exàmens.

Art. 10

La facultat/escola farà públics, a proposta dels departaments, els horaris d'assessorament individualitzat i d'atenció a l'estudiant de cada professor.

Per confeccionar aquests horaris s'han de tenir en compte les hores de classe dels estudiants i la igualtat d'atenció als grups de matí, tarda o nocturn.

Art. 11

Els estudiants han de ser avaluats d'acord amb els continguts i els criteris d'avaluació que consten a la programació de l'assignatura.

Capítol 3. Avaluació i qualificació

Art. 12

Els sistemes d'avaluació fixats al pla de programació de cada una de les assignatures es basaran, seguint les tradicions acceptades per tota la comunitat universitària, en alguna o algunes de les activitats següents:

 • a) Participació en classes teòriques, seminaris i altres activitats complementàries que es realitzin.
 • b) Realització de pràctiques.
 • c) Treballs presentats en relació al contingut de l'assignatura.
 • d) Exàmens parcials.
 • e) Exàmens finals.
 • f) Altres activitats específiques que garanteixin també l'avaluació objectiva del rendiment de l'estudiant.

Art. 13

L'estudiant té dret que la Universitat verifiqui els seus coneixements. Quan la programació de l'assignatura i la matèria no permeti la realització d'una prova final, els consells d'estudi, a proposta dels departaments, poden acordar les possibles excepcions.

Art. 14

Tot respectant el contingut de l'art. 7, la indicació de la data, l'aula i l'hora de realització de les diferents proves, en cas que n'hi hagi, serà publicada per la facultat/escola.

Art. 15

Els professors faran saber als alumnes abans de l'examen la valoració sobre la puntuació total de cada pregunta o part de l'examen.

Art. 16

Els professors han de conservar, d'acord amb la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, el material d'avaluació: documents escrits o d'altre tipus com a mínim durant el curs acadèmic següent. En cas de recurs, el material de les proves d'avaluació s'ha de conservar fins a la seva resolució ferma.

Capítol 4: Exàmens

Art. 17

El professor pot sol·licitar la identificació dels estudiants en qualsevol moment anterior o simultani de l'examen o prova, per mitjà de l'exhibició del DNI, passaport o carnet de la Universitat de Girona.

Art. 18

Els estudiants tenen dret a rebre un justificant documental en finalitzar la prova o examen que acrediti que l'han realitzat. A aquests efectes, si escau, la Secretaria Administrativa de cada centre en facilitarà un model, i el signarà el professor responsable de l'examen.

Art. 19

Tots els alumnes matriculats d'una assignatura que compleixin les condicions establertes per la llei i per la programació de l'assignatura, tenen el dret de presentar-se a les proves i/o exàmens que es realitzin en aquella assignatura i a ser qualificats, respectant les incompatibilitats acadèmiques fixades en els corresponents plans d'estudis.

Art. 20

Només es poden examinar o presentar a les proves les persones que estiguin matriculades. No es podran guardar notes d'un any per l'altre.

Art. 21

Els estudiants tenen dret a les convocatòries ordinàries i extraordinàries previstes a la normativa de permanència vigent a la Universitat de Girona.

Art. 22

En cas que es trobin a la cinquena convocatòria, els estudiants poden examinar-se davant d'un tribunal qualificat que serà nomenat pel departament i serà compost per tres titulars i tres suplents. D'aquests tres membres, com a mínim dos han de ser professors dels cossos docents del departament corresponent.

Art. 22 bis

Per als estudiants que es trobin en sisena convocatòria, l'examen es durà a terme el mateix dia i serà el mateix enunciat d'examen per a tots els estudiants, independentment de la convocatòria, però serà corregit per un tribunal, segons estableix l'article 22.

Art. 23

La realització demostradament fraudulenta d'algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació d'alguna assignatura comportarà la nota de suspens amb independència del procés disciplinari que es pugui seguir contra l'alumne infractor.

L'estudiant pot recórrer contra la nota atorgada per aquest concepte, d'acord amb el que disposa l'article 28.

Art. 24

L'estudiant té dret a sol·licitar i saber els resultats de totes les proves, treballs o exàmens, d'acord amb el sistema d'avaluació prèviament establert. També té dret a sol·licitar i obtenir còpia de l'enunciat dels exàmens.

Art. 25

Els treballs i memòries de pràctiques es tornaran als estudiants a petició pròpia, un cop qualificats i finalitzat el termini d'arxiu obligatori previst a l'article 15. Es considera que l'estudiant renuncia a la devolució dels treballs i/o memòries si no han estat sol·licitats tres mesos després de la qualificació. La reproducció total o parcial o la utilització per a qualsevol altra finalitat han de tenir l'autorització explícita de l'autor o autors, d'acord amb la llei de la propietat intel·lectual.

Art. 26

En cas d'exàmens orals, el departament nomenarà un tribunal que estarà compost per tres membres del mateix departament, un dels quals serà el professor de l'assignatura.

Es remetrà a la Secretaria Administrativa de la facultat/escola un full per a cada alumne on, a més de les seves dades, constaran les preguntes formulades i una breu valoració de cadascuna de les respostes.

Capítol 5. Revisió de proves i exàmens

Art. 27

Es defineix com a revisió de les proves d'avaluació l'anàlisi crítica que el professor en faci de manera individualitzada als estudiants, contra la qual no és procedent cap mena de recurs. El dret que es dugui a terme aquesta revisió irrecorrible no impedeix que la nota sigui recorreguda de la manera especificada a l'art. 28.

La revisió de l'examen final, en tot cas, només es podrà fer en un període anterior al tancament de les actes.

Art. 28

Un cop tancades les actes definitives, els estudiants poden recórrer contra les qualificacions individuals o contra les qualificacions finals dels seus exàmens que apareguin a les actes, segons el procediment següent:

La reclamació es presentarà al Deganat/Direcció responsable de la titulació corresponent, en un termini màxim de 7 dies naturals a partir del moment en què es fan públiques les actes.

El Deganat/Direcció ho posarà en coneixement del director del departament al qual estigui assignada l'assignatura per tal que proposi un tribunal format per tres professors, dels quals:

 • dos professors seran dels cossos docents, com a mínim, si és possible de la mateixa àrea de coneixement o similar que el professor de l'assignatura.
 • el tercer membre podrà ser un professor contractat de la mateixa àrea de coneixement o similar que la del professor de l'assignatura.

El director de departament, en nomenar el tribunal, fixarà un termini màxim de 15 dies, en el qual el tribunal, havent escoltat el professor de l'assignatura i l'estudiant, haurà de resoldre la qualificació.

En cap cas no pot formar part del tribunal el mateix professor de l'assignatura.

Si ho considera oportú, aquest tribunal pot modificar la qualificació obtinguda per l'estudiant.

El Deganat/Direcció farà pública la resolució del tribunal i la notificarà a l'estudiant. També li farà saber que aquesta resolució no esgota la via administrativa i que es pot interposar recurs ordinari en contra davant del rector en el termini d'un mes.

Aquests recursos ordinaris només es podran interposar contra els aspectes de procediment de la revisió, d'acord amb les normes de la Llei de procediment administratiu, per tal que, des de les màximes instàncies universitàries, es vetlli per garantir l'equitat i la justícia de les revisions, sense que això comporti en cap cas la possibilitat de substituir la valoració tècnica feta pel tribunal nomenat.

En cas que quedés demostrat que la revisió duta a terme havia incorregut en qualsevol dels defectes que comporten la nul·litat o anul·labilitat del procediment revisor, el rector decidirà allò que sigui procedent.

En cas de rectificació de la qualificació, el tribunal ho ha de fer constar en una acta addicional i serà l'única nota que hi constarà. Aquesta qualificació anul·la l'anterior.

En cas d'exàmens orals que ja han estat avaluats per un tribunal, la revisió únicament es podrà sol·licitar quan es fonamenti en defectes de forma.

Capítol 6: Informe sobre avaluacions i qualificacions

Art. 29

Un cop acabat el curs acadèmic, els degans/directors remetran al Vicerectorat de Docència una valoració dels resultats acadèmics dels seus estudis, que haurà d'incloure els possibles suggeriments per a la millora de la qualitat de la docència, i aquest Vicerectorat la utilitzarà per confeccionar l'informe general de docència de la Universitat de Girona.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.