Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Normativa d'ordenació acadèmica dels programes de doctorat de la Universitat de Girona

Aprovada en Junta de Govern de 3 de desembre de 1998

Aquesta normativa es va aprovar en Junta de Govern de data 3 de desembre de 1998 i suposa l'acceptació del Reial Decret 778/1998, de 30 d'abril, segons el qual es regula el tercer cicle d'estudis universitaris, l'obtenció i l'expedició del títol de doctor i altres estudis de postgrau (BOE núm. 104, d'1 de maig de 1998).

La nova estructuració dels programes de doctorat i els requeriments que estableix el RD 778/1998, de 30 d’abril, fan necessària una nova regulació d’aquests estudis a la Universitat de Girona.

El desplegament normatiu que segueix es basa en el reial decret citat i en el document Línies generals d’ordenació acadèmica dels programes de doctorat de la UdG, que el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica ha sotmès a la consideració de la Comissió de Doctorat i que la Junta de Govern de la Universitat ha aprovat en data 5-11-1998.

1. Organització dels programes de doctorat de la UdG

1.1. Contingut dels programes de doctorat

Els programes de doctorat s’estructuren en dos períodes i tenen com a finalitat l'especialització de l'estudiant en un camp científic, tècnic o artístic, així com la seva formació en les tècniques d'investigació (art. 2.2).

El contingut dels programes de doctorat ha de comprendre, en el primer període, anomenat de docència:

a) Cursos o seminaris sobre els continguts fonamentals dels camps científic, tècnic o artístic en què es troba el programa, amb un mínim de 15 crèdits.

b) Cursos o seminaris relacionats amb la metodologia i formació en tècniques d'investigació.

c) Cursos o seminaris relacionats amb camps afins al programa i que siguin d'interès per a la formació investigadora dels doctorands.

El segon període, de recerca, suposa la realització d’un o més treballs d'investigació tutelats, amb un mínim global de 12 crèdits. En cap cas els crèdits de recerca es podran dur a terme mitjançant treballs de menys de 4 crèdits.

1.2. Organització dels programes de doctorat

Els programes de doctorat a la Universitat de Girona poden estructurar-se amb dos criteris:

– Programes-marc que agrupin diferents itineraris vinculats a línies de recerca d’un mateix àmbit de coneixements.

– Programes-marc que agrupin diferents itineraris vinculats a diverses línies de recerca d’un o més àmbits de coneixement que presentin una proposta transversal i coherent de formació per a la recerca.

Cada programa podrà incloure itineraris diversos, que responguin a àmbits més específics.

Cada programa-marc oferirà entre sis i dotze crèdits comuns per a tots els estudiants amb independència de l’itinerari al qual s'adscriguin. Aquests crèdits seran obligatoris o optatius per als itineraris segons determini el programa de doctorat a què pertanyen.

Els itineraris s’oferiran en funció de les possibilitats de cada programa. Hauran de ser proposats pel Consell de Tutors i presentats pel director del programa a la Comissió de Doctorat, que els elevarà a la Junta de Govern de la UdG.

Els itineraris podran ser interuniversitaris, compartits amb altres universitats.

Cada itinerari oferirà com a mínim 15 crèdits en cursos i seminaris.

1.2.1. Quan es proposi l’organització d’un programa de doctorat, el departament/institut o els departaments i instituts de recerca implicats acordaran, d’entre els seus professors doctors a temps complet, qui exercirà les funcions de direcció del programa. 

Funcions del director de programa de doctorat:

a) Impulsar la creació d’itineraris en el seu programa.

b) Coordinar i validar l’oferta dels diversos itineraris que conformen el programa.

c) Vetllar per la coherència de l’oferta del programa.

d) Presidir el Consell de Tutors.

1.3. Itineraris dels programes de doctorat

El itineraris dels programes de doctorat seran coordinats per un professor doctor.

1.3.1. Funcions del coordinador d’itinerari:

a) Assumir l’ordenació acadèmica de l’itinerari i proposar al director del programa l’oferta específica de cursos i seminaris.

b) Determinar el nombre màxim d’estudiants que s'admeten cada curs acadèmic en els cursos i seminaris en funció de l’oferta docent i de la capacitat real de dirigir treballs de recerca i tesis doctorals.

c) Assumir les funcions d’orientació curricular que requereixin els estudiants del seu itinerari. Aquesta funció tutorial no suposa necessàriament la direcció dels treballs de recerca dels estudiants de l’itinerari.

1.4. Consell de Tutors

Formaran part del Consell de Tutors del programa de doctorat:

a) El director del programa.

b) Els coordinadors de cada un dels itineraris que integren el programa de doctorat.

c) Altres professors d’àrees de coneixement que imparteixen docència en el programa de doctorat designats pel director del programa.

Funcions del Consell de Tutors:

a) Dur a terme el seguiment acadèmic del programa de doctorat.

b) Organitzar l’avaluació dels estudiants.

c) Vetllar per l’aprofitament de l’oferta dels diversos itineraris.

d) Distribuir el pressupost assignat al programa.

e) Decidir l’admissió d’estudiants a tots els itineraris, en funció dels requeriments establerts pel programa.

f) Determinar el nombre màxim de places per cada itinerari, tenint en compte que cada programa globalment no podrà admetre més de tres estudiants per professor doctor que participa en el programa.

g) Definir els continguts dels crèdits comuns de programa que de manera optativa podran cursar els estudiants de qualsevol dels itineraris del programa.

2. Procediment per a l'aprovació de programes de doctorat

2.1. Convocatòria de presentació de programes de doctorat

A la convocatòria de programes de doctorat per a cada any acadèmic, els directors de programes han de presentar la proposta tenint en compte l’oferta d’itineraris dels departaments i instituts englobats en l’àmbit del seu programa.
Els programes de doctorat són proposats conjuntament per tots els departaments i instituts universitaris que els promouen. Són els responsables acadèmics dels cursos i seminaris que s’hi inclouen.

El director del programa presenta la proposta de programa, amb identificació dels itineraris previstos, a la Comissió de Doctorat, a través del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica, acompanyada de la memòria acadèmica i la memòria econòmica que estableix la UdG, dins del termini que assenyala la convocatòria.

A la memòria acadèmica caldrà fer constar els professors responsables de cada curs o seminari, amb la proposta de professors visitants i del finançament previst. El reconeixement dels crèdits de doctorat en el pla docent dels professors de la UdG serà regulat pel Reglament de Professorat.

Per sol·licitar finançament de professors visitants amb càrrec als pressupostos de la UdG, caldrà presentar el compromís de participar a la convocatòria d’ajuts per mobilitat de professors (MECD o altres).

Per afavorir l’òptima utilització dels recursos disponibles, el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica trametrà al vicerector de Professorat la relació de professors de la Universitat de Girona amb indicació dels crèdits que imparteixen en cada programa i al gerent de la Universitat les memòries econòmiques de les propostes presentades perquè les informin.

2.2. Aprovació de programes de doctorat

La Comissió de Doctorat, a la vista de les memòries acadèmica i econòmica i de l'informe del gerent de la Universitat, proposarà a la Junta de Govern l'aprovació dels programes presentats amb indicació de:

a) Els itineraris i els cursos i seminaris corresponents a cada un.

b) Els departaments/instituts responsables de cada programa.

c) El coordinador de cada itinerari.

d) La composició del Consell de Tutors.

e) El període lectiu.

f) Els crèdits assignats a cada curs o seminari, en cap cas inferiors a 3.

g) Els crèdits assignats al treball o treballs de recerca (no menys de 4) en què s’estructura el període de recerca de cada un dels itineraris del programa de doctorat.

h) Els requisits previs per accedir-hi.

i) Els mínims i màxims d'estudiants per cada curs o seminari, si s'escau.

j) El nombre mínim d’estudiants per itinerari, en cap cas inferior a 5.

k) El nombre màxim d’estudiants per itinerari, tenint en compte que cada programa no podrà tenir més de tres estudiants per professor doctor que participa en el programa.

La Junta de Govern aprovarà els programes amb les condicions que decideixi establir per a cada programa.

2.3. Inici d’activitats acadèmiques dels programes de doctorat

Els programes que arribin a 10 o més preinscrits en la data prevista, sempre que arribin al nombre d’estudiants preinscrits per itinerari que s’hagi establert, podran iniciar les activitats.

En el cas de programes i/o itineraris que en la preinscripció no arriben a cobrir el nombre mínim de places establert, la Comissió de Doctorat emetrà un informe que serà presentat a la Junta de Govern perquè el consideri.

Aquest informe podrà proposar l’agrupació coherent de programes i/o itineraris.

2.4. Avaluació dels programes de doctorat

Quan s'acabi el programa, el director de cada programa presentarà a la Comissió de Doctorat un informe-valoració dels resultats del programa, detallats per itineraris, que reculli les dades que a la vista de la proposta de cada programa establirà la Comissió de Doctorat.

3. Accés als programes de doctorat

3.1. Condicions d’admissió en el programa

3.1.1. Els aspirants poden accedir a qualsevol itinerari de programa de doctorat relacionat científicament amb el seu currículum universitari, amb l'admissió prèvia del Consell de Tutors del programa. En tot cas, hauran d'estar en possessió del títol de llicenciat, arquitecte o enginyer. En el cas que l'aspirant sol·liciti l'accés a un itinerari que no estigui relacionat amb el seu currículum acadèmic, la Comissió de Doctorat, un cop escoltat el director del programa, resoldrà la possibilitat d'accés a l'itinerari i al programa (art. 5.1 i art. 2).

3.1.2. Els estudiants espanyols o estrangers en possessió d'un títol de llicenciatura o nivell equivalent, obtingut en una universitat o centre d'ensenyament superior estranger, i que vulguin cursar a Espanya els estudis de doctorat, poden accedir a aquests estudis amb l'homologació prèvia del seu títol (disposició addicional 1.1).

Els estudiants amb títols estrangers sense homologar també poden sol·licitar ser admesos en els estudis de doctorat, presentant una instància al rector de la Universitat. El rector pot resoldre favorablement la sol·licitud. En aquest cas la seva admissió al programa de doctorat no implica l'homologació del títol estranger i no els habilita per exercir la seva professió en el nostre país (disposició addicional 1.2). A la notificació d’aquesta resolució es farà constar explícitament aquest extrem.

Per a obtenir el títol de doctor amb tots els efectes que li atribueix la legislació vigent a Espanya, serà necessari obtenir l'homologació o reconeixement del títol de llicenciat o nivell acadèmic equivalent (disposició addicional 1.3).

3.1.3. Els estudiants de doctorat procedents d'altres universitats que vulguin accedir a un programa de la UdG han de presentar a la Comissió de Doctorat una instància per demanar l'admissió del trasllat i la convalidació dels crèdits corresponents (art.15.1), acompanyada de:

a) Certificació acadèmica dels estudis de doctorat realitzats.

b) Informe favorable del director del programa de doctorat en què vol ser admès.

La Comissió de Doctorat comunicarà a l'alumne la resolució d'admissió i la corresponent convalidació de crèdits. En cas que la resolució sigui favorable, l'alumne haurà de satisfer a la universitat de procedència els drets de trasllat d'expedient i haurà d'abonar els preus oficials per convalidació en el moment de formalitzar la matrícula.

3.2. Procediments de preinscripció i admissió

3.2.1. L'admissió d'alumnes a cada itinerari serà decidida pel Consell de Tutors, segons els criteris que hagi establert prèviament la Universitat (art. 5.2). L'admissió es decidirà un cop acabat el període de preinscripció.

3.2.2. Cada programa definirà el departament o institut que assumeix el procediment de preinscripció, que es realitzarà en el període determinat cada curs acadèmic pel calendari acadèmic de doctorat, d’acord amb les condicions establertes per la Universitat.

3.3. Assignació del tutor

Els estudiants de doctorat tindran com a tutor el coordinador de l’itinerari a què s’adscriuen.

Aquest tutor es responsabilitzarà dels seus estudis i d’informar i orientar els estudiants sobre les línies de recerca vinculades a l’itinerari. Donarà el vistiplau a la matrícula de cada estudiant de l’itinerari.

El director del treball o treballs d’investigació que l’estudiant ha de dur a terme no té per què ser el tutor de l’itinerari.

4. Expedient acadèmic

L’expedient de doctorat s’estructura en dos períodes.

El primer, de docència, consta de com a mínim 20 crèdits de cursos i seminaris que necessàriament han de ser almenys 15 de fonamentals i com a màxim 5 d'aliens al programa.

El segon, de recerca, que no es pot iniciar sense la superació del primer, consta d’un mínim de 12 crèdits per la realització d’un o més treballs de recerca.

4.1. Matrícula

L'estudiant no pot formalitzar la matrícula simultàniament a més d'un programa de doctorat.

4.1.1. Matrícula a cursos i seminaris

En el període de docència l’estudiant ha de matricular els 20 crèdits de cursos i seminaris que estableix l’article 6.1 del Reial Decret 778/98.

S’ha de tenir en compte que d’aquests 20 crèdits com a mínim 15 han de ser fonamentals i com a màxim 5 aliens al programa.

La matrícula dels cursos o seminaris propis del programa es realitzarà en les dates establertes en el calendari acadèmic de cada any.

La matrícula dels cursos o seminaris no previstos en el seu programa impartits en altres programes de doctorat de la UdG pot efectuar-se en el mateix imprès de matrícula que la resta del programa en què es matricula l'alumne; caldrà, però, l'acceptació del professor que imparteix el curs o seminari al qual vol matricular-se.

La realització de cursos o seminaris no previstos en el seu programa impartits en programes de doctorat d'altres universitats requereix formalitzar la matrícula i el pagament a l'altra universitat. L'estudiant haurà de presentar una còpia d'aquesta matrícula.

En ambdós casos, però, caldrà l'autorització del coordinador de l’itinerari, que exerceix de tutor.

Aquests cursos seran reconeguts a l'expedient acadèmic, a partir de la certificació acadèmica expedida per la universitat on s'han realitzat els cursos o seminaris aliens al programa.

En tots els casos els cursos o seminaris no previstos en el programa, i per tant, aliens a aquest, només computaran fins a un màxim de cinc crèdits.

4.1.2. Matrícula de treballs de recerca

La matrícula dels crèdits corresponents als treballs d'investigació que constitueixen el període de recerca s’ha de fer necessàriament dins el termini de matrícula ordinari, una vegada superats els vint crèdits del període de docència, d’acord amb l’article 6.1 del Reial Decret esmentat.

4.2. Actes

Els cursos i seminaris i els treballs de recerca d'un programa de doctorat poden rebre la qualificació d'excel·lent, notable, aprovat, suspès i no presentat (art. 3.2).

Es farà una acta per a cada curs del programa, que serà signada pel professor responsable del curs.
En el cas dels treballs de recerca es farà una acta per a cada un. Serà preceptiu l’informe del director del treball i de dos doctors especialistes en la matèria, designats pel Consell de Tutors del programa. El Consell de Tutors, a la vista dels informes esmentats, qualificarà els treballs i el coordinador de l’itinerari signarà l’acta.

Les actes on constin alumnes d'altres universitats que cursin a la UdG els crèdits aliens, una vegada diligenciades, seran trameses pel Servei de Gestió Acadèmica i d'Estudiants a la universitat o centre on l'alumne cursa estudis de doctorat.

4.3. Diplomes i certificats

Un cop finalitzat el primer dels períodes, s'expedirà un certificat global i quantitativament valorat que acreditarà la superació del període de docència del tercer cicle d'estudis universitaris i que serà homologable a totes les Universitats espanyoles.

Un cop superats ambdós períodes, hi ha d'haver una valoració de coneixements en una exposició pública davant un tribunal únic per cada programa de doctorat, proposat pel Consell de Tutors i aprovat per la Comissió de Doctorat, de 3 membres doctors, un dels quals ha de ser aliè al departament o departaments implicats en el programa, d'una altra universitat o del Consell Superior d'Investigacions Científiques. Un dels membres, que ha de ser catedràtic d’universitat, actuarà de president. Si n’hi ha més d’un, actuarà de president el catedràtic d’universitat amb més antiguitat en el cos.

La superació d'aquesta valoració garantirà la suficiència investigadora del doctorant i permetrà l'obtenció d'un certificat-diploma d’estudis avançats realitzats, vinculats a una sola àrea de coneixement en funció del treball o treballs d’investigació realitzats. (Si hi ha diverses àrees de coneixement, el treball o treballs d'investigació també s'hauran de vincular a una d'aquestes àrees). Aquest certificat-diploma acreditarà la suficiència investigadora i serà homologable a totes les universitats espanyoles.

La UdG regularà el funcionament d’aquest tribunal i el procediment d’atorgament de la suficiència investigadora. [Vegeu Funcionament del tribunal únic per a l'obtenció del diploma d'estudis avançats (DEA).]

Tesi doctoral

[Nota: Segons la disposició transitòria única de la Normativa sobre elaboració, presentació i defensa de tesis doctorals, aprovada en la sessió núm. 8/05 del Consell de Govern, de 22 de juliol de 2005, "Queda derogat l’article 5 de la Normativa d’ordenació dels programes de doctorat de la UdG, aprovada per la Junta de Govern de 3 de desembre de 1998, excepte l’apartat 6 i 8 en tot allò que no s’oposi a aquest reglament".]

5.1. Director de tesi (art.7.3) [derogat]

Per ser director de tesi cal tenir el títol de doctor.

El director de tesi ha de tenir vinculació permanent o temporal amb el departament o Institut universitari que coordini el programa de doctorat. Qualsevol altre doctor, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 778/98, podrà ser director de tesi, amb l'acord previ de la Comissió de Doctorat.

Abans d’inscriure la tesi, el doctorant ha de presentar la petició a la Comissió de Doctorat acompanyada de:

a) Projecte de tesi

b) Informe favorable raonat del director del programa de doctorat amb les dades més rellevants del director que es proposa.

La Comissió comunicarà la resolució al doctorand, que, si és favorable, podrà procedir a la inscripció de la tesi.

5.2. Projecte i inscripció de la tesi doctoral

El doctorand ha de presentar un projecte de tesi avalat pel director de tesi i acceptat pel Consell de Tutors, abans d'acabar el programa (art.7.4), al Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants de la Universitat de Girona.

Podrà registrar el projecte de tesi doctoral des del moment en què ha superat el període de docència fins abans d'acabar el període de recerca del seu programa de doctorat.

L'alumne ha d’instar aquesta inscripció i adjuntar el projecte de tesis doctoral, d’acord amb la normativa específica que establirà la Universitat de Girona.

En cas que no presenti el projecte de tesi abans de finalitzar el programa, l'alumne haurà d'iniciar un altre programa i sol·licitar adaptacions o convalidacions segons que correspongui.

El doctorand que vulgui canviar el títol de la tesi després d'inscriure-la, ho ha de sol·licitar a la Comissió de Doctorat amb el vistiplau del director de la tesi.

Quan el doctorand vulgui realitzar la tesi doctoral en un departament diferent d'aquell o d’aquells que són responsables del seu itinerari, ho ha de fer constar expressament en la petició, a la qual haurà d'adjuntar, a més del projecte, la disposició d'acceptació per part de l'altre departament.

5.3. Presentació de la tesi [derogat]

Un cop obtinguda la suficiència investigadora i reunits tots els altres requeriments que estableixen els articles 3 i 6 del Reial Decret 778/98, es pot presentar la tesi a la Comissió de Doctorat (art. 8).

Per fer-ho caldrà dipositar-ne dos exemplars complets al Servei de Gestió Acadèmica i d'Estudiants, signats pel director de la tesi; en cas que el director no sigui del departament o institut que coordini el programa, signarà també el coordinador de l’itinerari, que exerceix de tutor, d’acord amb el que estableix l’article 8.1 del RD 778/98. Els exemplars hauran de complir els requeriments que determini la Universitat de Girona i es presentaran acompanyats de:

a) Sol·licitud de presentació de tesi, amb l'autorització del director de tesi i el vistiplau del director del departament, i donat el cas, del tutor.

b) Proposta del departament de 10 especialistes en la matèria a què es refereix la tesi o una altra que li sigui afí, a efectes de constituir el tribunal per jutjar-la. Anirà acompanyada d'un informe raonat sobre la idoneïtat de tots i cadascun d'ells.

Han de ser doctors, espanyols o estrangers, vinculats a universitats o organismes d'ensenyament superior o investigació.

Els professors pertanyents als cossos docents universitaris podran formar part dels tribunals de tesi encara que estiguin en qualsevol modalitat d'exempció o jubilats.

En cap cas no podran formar part del tribunal el director de la tesi ni el tutor, llevat els casos de tesis presentades en programes de doctorat conjunts amb universitats estrangeres, en virtut dels corresponents convenis.

c) Còpia del certificat-diploma d'estudis avançats que acredita la suficiència investigadora o el certificat de l'atorgament del reconeixement de suficiència investigadora per part del departament.

No caldrà la presentació d’aquest document per part de l’estudiant si la suficiència investigadora l’ha d’acreditar la mateixa UdG.

La Comissió de Doctorat designa el tribunal entre aquests 10 especialistes, després haver escoltat el/s director/s de la tesi o els especialistes que es considerin oportuns.

El tribunal consta de 5 doctors (president, vocal primer, vocal segon, vocal tercer i secretari), més 2 doctors nomenats com a suplents. No poden ser més de 3 d'una mateixa universitat ni més de 2 del mateix departament.
Serà nomenat president el CU amb més antiguitat en el cos docent; en absència de CU, el TU o el CEU més antic. El secretari serà professor de la UdG sempre que sigui possible.

En cas de tesis cotutelades amb universitats estrangeres que es defensin a la universitat de Girona, podrà formar part del tribunal de tesi el cotutor de la universitat estrangera sempre que així s’especifiqui en el conveni de cotutela preceptiu; en cap cas el tutor o director de la Universitat de Girona no podrà formar-ne part.

Un dels exemplars dipositats serà tramès a la Secretaria General de la Universitat, un altre restarà a la secretaria del departament o institut on es presenta la tesi un mínim de 15 dies naturals per ser consultat per les persones que tenen el títol de doctor, les quals poden presentar, per escrit, a la Comissió de Doctorat, les consideracions que creguin oportunes.

La Comissió de Doctorat informarà tots els departaments i instituts de la UdG del termini de consultes establert (art. 9).

5.4. Admissió a tràmit de la tesi [derogat]

La Comissió de Doctorat, un cop acabat el període de dipòsit, a la vista dels escrits que es puguin haver rebut i amb l'assessorament dels especialistes que consideri convenient, decidirà si s'admet a tràmit la tesi i aprovarà la composició del tribunal.

Un cop designat el tribunal, la Comissió de Doctorat ho notifica al director del programa i al doctorand perquè el doctorand faci arribar, en un termini de set dies naturals, als membres del tribunal, juntament amb el seu curriculum vitae, la tesi que s'ha de jutjar.

El tribunal disposarà d'un mes per enviar a la Comissió de Doctorat un informe individual i raonat en què es judiqui la tesi i se'n faci una valoració (art. 10.1).

5.5. Defensa i qualificació de la tesi [derogat]

La Comissió de Doctorat, un cop examinats els informes, disposarà si és procedent o no la defensa de la tesi, i farà arribar al doctorand les observacions que es considerin oportunes.

Si escau, el/s director/s de la tesi doctoral podran ser cridats per la Comissió de Doctorat per fonamentar la decisió.
Si és denegada la defensa de la tesi doctoral per la Comissió de Doctorat o després de la defensa, el doctorand podrà sol·licitar certificació literal dels informes.

Si el tribunal considera pertinent la defensa de la tesi, el departament fixarà en el període lectiu del calendari acadèmic una data de defensa pública que s'anunciarà amb set dies naturals d’antelació.

Abans d'iniciar la sessió de defensa de la tesi, l'alumne haurà d'entregar al secretari del tribunal un exemplar de la fixa mecanitzada degudament emplenat. La fitxa es pot recollir al departament corresponent.

El doctorand exposarà el contingut del seu treball, fent menció especial a les seves aportacions originals.

Els membres del tribunal exposaran la seva opinió sobre el treball presentat i podran formular les preguntes que considerin convenients i que el doctorand haurà de contestar.

Les persones presents que tinguin el títol de doctor podran formular preguntes i objeccions que el doctorand haurà de contestar en el moment i la forma que assenyali el president del tribunal.

Quan s'acaba la defensa de la tesi, el tribunal atorga la qualificació de no apte, aprovat, notable o excel·lent, prèvia votació en sessió secreta (art.10.6). A proposta d'almenys quatre membres del tribunal pot atorgar-se la menció de cum laude, que constarà en el corresponent títol de doctor. En cas que aquesta menció s’atorgui per unanimitat, així constarà en el títol corresponent.

5.6. Títol de doctor

Quan aprovi la tesi doctoral, el doctorand presentarà al Servei de Gestió Acadèmica una instància per demanar el títol de doctor.

El títol de doctor és expedit en nom del rei pel rector de la Universitat, després de complir tots els requisits formals establerts en l'annex I del RD 778/1998, de 30 d'abril.

El títol de doctor inclourà la menció "Doctor per la Universitat", seguida de la referència a la universitat en què es va aprovar la tesi.

Hi figurarà el títol de llicenciat, arquitecte o enginyer o equivalents o homologats, així com la seva universitat, el lloc i la data d'expedició. També hi figurarà el programa de doctorat, l’itinerari si s'escau i el departament o departaments i instituts responsables del programa.

Les normes d'organització i procediment dels corresponents registres universitaris de títols s'ajustaran al que estableix el Registro Nacional de Títulos del Ministeri d'Educació i Ciència.

El títol de doctor té caràcter oficial i validesa territorial segons la legislació vigent i habilitarà per a la docència i la investigació d'acord amb les normes legals establertes.

El doctorand, en el moment de sol·licitar l'expedició del títol de doctor, lliurarà al Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants un exemplar complet de la seva tesi sense enquadernar, a més d'emplenar uns impresos que serviran per l'edició de la tesi doctoral en el format que la Universitat determini, i haurà d'abonar les taxes corresponents a l'expedició del títol.

L'interessat rebrà un resguard que acredita que el títol sol·licitat es troba en tràmit d'expedició. Aquest resguard supletori del títol tindrà la mateixa validesa acadèmica que el títol.

5.7. Arxiu de tesis doctorals

Un cop aprovada la tesi, un exemplar quedarà dipositat al departament corresponent. L’exemplar dipositat a la Secretaria General s’incorporarà a l'arxiu de la Universitat.

La Comissió de Doctorat enviarà al Consejo de Universidades, al Ministeri d'Educació i Cultura i al Comissionat d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya una fitxa mecanitzada segons la normativa establerta (art.11).

5.8. Publicació de tesis doctorals

La UdG podrà establir els mecanismes per a la publicació de tesis doctorals d'aquesta universitat.

6. Disposicions addicionals

6.1. Alumnes del Pla del Reial Decret 185/1985, de 23 de gener

Als estudiants que quan entri en vigor el Reial Decret 778/98, de 30 d'abril, hagin iniciat els estudis de doctorat se'ls aplicarà les disposicions reguladores anteriors a l'entrada en vigor d'aquest RD, llevat dels articles 9 i 10, que són d'aplicació immediata per a tots els estudiants de doctorat.

Els estudiants de la UdG que ja hagin iniciat el doctorat i vulguin acollir-se a la nova normativa hauran de demanar l’adaptació als nous programes de doctorat.

Els estudiants que hagin iniciat un programa de doctorat de biennis anteriors sense haver superat la totalitat dels crèdits de docència podran continuar els seus estudis sense haver de sol·licitar adaptació si el programa es renova per al bienni 1998-2000.

Els estudiants que ja tinguin els 32 crèdits d'un programa de doctorat de la UdG i vulguin sol·licitar l'adaptació a un nou programa per poder obtenir el certificat-diploma acreditatiu d'estudis avançats, hauran de sol·licitar l'adaptació i s'hauran de sotmetre a la valoració de coneixements en una exposició pública davant el tribunal únic per a cada programa de doctorat que estableix l’article 4.3 d’aquesta normativa.

6.2. Doctorats honoris causa (art.14)

La Universitat té establert el procediment per nomenar doctor honoris causa les persones que pels seus mèrits són mereixedores d'aquesta distinció.

6.3. Premis extraordinaris de doctorat

6.3.1. El rector convocarà per a cada curs acadèmic 1 premi extraordinari de doctorat per a cada programa de doctorat que s'imparteixi a la UdG, sempre que s'hagin llegit 5 tesis en el termini de la convocatòria.

Es podran presentar al premi totes les tesis doctorals qualificades d'excel·lent cum laude per unanimitat que s'hagin llegit al llarg del període que fixi la convocatòria.

En el cas que el nombre de tesis d'un curs acadèmic en una titulació de doctor sigui inferior a 5, s'acumularan, a efecte de nombre, a les del curs o cursos següents fins a un màxim de 5 cursos, al termini dels quals es pot atorgar un premi.
Si el nombre de tesis d'un curs és superior a 10, pot atorgar-se un altre premi per cada 10 tesis més o fracció de 10.

6.3.2. Poden accedir a l'atorgament del premi extraordinari els doctors que compleixin les condicions següents:

a) Haver llegit la tesi en el període que estableix la convocatòria del premi.

b) Haver obtingut la qualificació d'excel·lent cum laude per unanimitat en la tesi doctoral.

6.3.3. Els tribunals que han de jutjar l'atorgament dels premis seran nomenats pel rector a proposta de la Junta de Govern.

La composició de cada tribunal serà de cinc membres: un president, un secretari i tres vocals, elegits d'entre professors doctors dels diferents àmbits de coneixement. Es nomenarà un vocal suplent.

Els tribunals valoraran les tesis dins l'any acadèmic següent a la convocatòria del premi.

Els tribunals poden sol·licitar la col·laboració de professorat especialitzat en la matèria per tal de poder avaluar les diferents tesis.

Els tribunals valoraran les diferents tesis presentades, sense que es pugui acordar dur a terme cap exercici ni prova especial.

Els tribunals han d'elevar una proposta única a la Junta de Govern per a la seva aprovació, mitjançant la Comissió de Doctorat.

6.3.4. La Junta de Govern, a la vista de les propostes fetes, aprovarà la concessió dels premis extraordinaris de doctorat abans de la finalització del curs acadèmic.

6.3.5. La normativa de premis extraordinaris serà revisada en funció del nombre de tesis que es presentin en els propers cursos.

[Vegeu acord del Consell Social sobre el preu de sol·licitud de títol per als estudiants que obtinguin un premi extraordinari]

7. Disposicions finals

7.1. Entrada en vigor

Aquesta normativa entra en vigor l’endemà de la publicació de l’acord d’aprovació per la Junta de Govern.

7.2. Aplicació

La Comissió de Doctorat considerarà i resoldrà qualsevol excepcionalitat que sorgeixi en aplicació d’aquesta normativa.

ACORD DEL CONSELL SOCIAL SOBRE EL PREU DE SOL·LICITUD DE TÍTOL PER ALS ESTUDIANTS QUE OBTINGUIN UN PREMI EXTRAORDINARI

Sessió ordinària núm. 1/02, de 25 de febrer de 2002

S’APROVA:

Eximir els estudiants que obtinguin un premi extraordinari en els estudis impartits per la Universitat de Girona, corresponents a les titulacions de Graduat Superior o de Graduat, i d’acord amb l’apartat g) de l’Article 9 de la Llei 16/1998, de 28 de desembre dels Consells Socials de les universitats públiques de Catalunya (DOGC núm. 2799, de 5 de gener de 1999), de fer efectiu el preu públic corresponent a l’expedició dels esmentats títols.

Atorgar als estudiants que obtinguin un premi extraordinari, en els estudis impartits per la Universitat de Girona, corresponents a les titulacions de: Diplomat, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic, Llicenciat, Arquitecte, Enginyer o Doctor, i d’acord amb l’apartat f) de l’Article 11 de la Llei 16/1998, de 28 de desembre, dels consells socials de les universitats públiques de Catalunya (DOGC núm.2799, de 5 de gener de 1999), un ajut d’import equivalent al preu públic corresponent a l’expedició dels esmentats títols.

Els imports regulats als acords primer i segon, descrits anteriorment, seran compensats amb càrrec al pressupost del Consell Social.

La gerència de la Universitat de Girona facilitarà a la secretaria del Consell Social, cada any i abans que s’obri el període de pagament, la relació dels estudiants que obtinguin premis extraordinaris a les diferents titulacions per tal que el Consell Social els pugui informar directament de la gratuïtat del preu d’expedició del títol degut a la seva situació de premi extraordinari.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.