Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Normativa acadèmica dels estudis de doctorat

Aprovada en el Consell de Govern núm. 3/09, de 2 d’abril de 2009

Exposició de motius

El Reial decret 1393/2007 , de 29 d’octubre (BOE núm. 260, de 30 d’octubre de 2007), pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, regula els ensenyaments de doctorat al seu capítol V. En particular, cada universitat ha de regular el règim relatiu a l’elaboració, el tribunal, la defensa i l’avaluació de les tesis doctorals, segons el que es disposa als articles 20 a 22 de l'esmentat Reial decret.

Més enllà de canvis legals, i en sintonia amb l’esperit de convergència europea, és un bon moment per introduir canvis qualitatius en l’organització del doctorat a la Universitat de Girona. En aquest sentit, cal destacar tres idees bàsiques en el rerefons d’aquest marc regulador: 

  • Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l’estudiant en els mètodes i les tècniques de recerca, poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l’elaboració i presentació de la tesi doctoral corresponent, que consisteix en un treball original de recerca.
  • El doctorat estableix una relació que no és únicament bipersonal entre el director de la tesi i el doctorand, sinó també institucional entre aquest i la Universitat de Girona.
  • És obligació de la Universitat de Girona vetllar per la qualitat dels programes de doctorat, i és la seva voluntat sotmetre aquesta qualitat a avaluació mitjançant les agències pertinents, de forma que s’aconsegueixin i renovin les mencions de qualitat que aquestes atorguen.

Aquest marc regulador aplega i ordena tots els aspectes relacionats amb el doctorat a la Universitat de Girona, i es divideix en set capítols. També inclou sis disposicions transitòries, una disposició addicional, una disposició derogatòria i una disposició final.

 

Capítol 1. Programa de doctorat

Secció Primera. Definició i estructura del programa de doctorat

Article 1. Definició i estructura

1. El programa de doctorat (PdD) és un conjunt organitzat d’activitats formatives i de recerca que condueixen a l’obtenció del títol de doctor o doctora. Està constituït per un període de formació i un període de recerca.

2. La UdG ofereix programes de doctorat propis i programes de doctorat interuniversitaris, aquests darrers en el marc d’un conveni específic.

Article 2. Període de formació del doctorat

1. L’objectiu d’aquest període és proporcionar a l’estudiant de doctorat els coneixements fonamentals i la formació necessària per poder iniciar l’activitat investigadora en una línia del programa o més d’una.

2. El període de formació del doctorat està constituït per cursos estructurats dins l’oferta dels màsters de recerca i dels itineraris de recerca dels màsters mixtos (professionals/recerca) del programa de doctorat, que es poden complementar amb activitats (cursos, seminaris, etc.) coordinades des del mateix programa de doctorat.

3. La superació d’aquest període de formació dóna accés al període de recerca i permet sol·licitar-hi l’admissió.

Article 3. Període de recerca del doctorat

1. L’objectiu d’aquest període és elaborar i, posteriorment, defensar la tesi doctoral. La tesi doctoral consisteix en un treball de recerca original, elaborat en qualsevol línia de recerca del programa de doctorat.

2. L’admissió a aquest període pot estar condicionada a la superació de complements de formació que el programa de doctorat consideri indispensables per tal que l’estudiant adquireixi el grau de doctor.

Secció Segona. Estructura de gestió dels programes de doctorat

Article 4. Estructura de gestió

1. Els PdD agrupen màsters i línies de recerca a què s’adscriuen els investigadors.

2. Els PdD es gestionen mitjançant la següent estructura: l’Escola de Postgrau (GIGS), la Comissió d’Autorització de Defensa de Tesis Doctorals (CADTD), la Comissió d’Estudis de Postgrau, el director o directora del PdD, el Consell del PdD, els directors de tesis, els codirectors de tesis i els tutors de tesis doctorals.

Article 5. El director de programa de doctorat

1. El director del programa de doctorat és nomenat pel rector o rectora a proposta del vicerector o vicerectora amb competències en l’àmbit dels estudis de doctorat. Ha de ser un membre del personal acadèmic doctor a temps complet vinculat a una de les línies de recerca del programa.

2. Són competències del director del programa de doctorat:

a) Atendre i assessorar els alumnes que vulguin accedir al PdD.

b) Coordinar les direccions dels màsters del programa, en relació amb els aspectes del doctorat que siguin d’interès comú.

c) Mantenir actualitzada la informació referent a les línies de recerca del PdD i la relació d’investigadors vinculats a cada línia.

d) Gestionar els recursos que s’assignin al PdD, d’acord amb el Consell del Programa de Doctorat.

e) Coordinar les activitats relacionades amb l’obtenció, seguiment i gestió de la Menció de Qualitat.

f) Coordinar la programació i organització dels crèdits transversals del PdD i de les competències transversals d’universitat dels màsters que formin part del programa.

g) Col·laborar amb la resta de directors de PdD, sota la coordinació de l’Escola de Postgrau, en les qüestions d’interès comú.

Article 6. El Consell del Programa de Doctorat

1. El Consell del Programa de Doctorat és l’òrgan col·legiat encarregat de gestionar el doctorat i de prendre les decisions que n’afecten el desenvolupament intern.

2. El Consell del Programa de Doctorat està format per:

a) El directora o directora del PdD, que n’exerceix la presidència.

b) Els directors dels màsters que formin part del programa o, en el cas de màsters interuniversitaris, els seus responsables a la UdG.

c) Un màxim de cinc investigadors vinculats a les línies de recerca del PdD, nomenats pel director del PdD.

3. Són competències del Consell del Programa de Doctorat:

a) Determinar el nombre màxim de places per cada línia de recerca.

b) Admetre els estudiants al període de recerca del programa i assignar les places en les línies de recerca, d’acord amb els criteris establerts.

c) Autoritzar la inscripció de la tesi i la renovació de la matrícula anual.

d) Assignar el director o directora i, si escau, el tutor o tutora de tesi.

e) Proposar experts per a la revisió de les tesis doctorals.

f) Proposar membres per a la constitució dels tribunals que han de jutjar les tesis i elevar-les a la Comissió d’Autorització de Defensa de Tesis Doctorals.

Article 7. Directors de tesis doctorals

1. El director de la tesi doctoral és l’investigador que dirigeix l’estudiant durant l’elaboració de la tesi doctoral.

2. Poden ser directors de tesis doctorals tots els investigadors vinculats a alguna de les línies de recerca del PdD amb grau de doctor i amb experiència investigadora acreditada. Aquesta experiència s’acredita quan l’investigador disposa de sexenni de recerca, acreditació de recerca o de recerca avançada, informe positiu d’avaluació per a professor lector o, excepcionalment, una recerca equivalent a criteri del Consell del Programa de Doctorat.

3. Són competències dels directors de tesis doctorals:

a) Dirigir i tutoritzar l’estudiant durant el període de recerca del doctorat: seminaris, inscripció del títol de tesi i realització d’un treball de recerca original.

b) Facilitar l’accés als mitjans necessaris per portar a terme aquest treball.

c) Vetllar per la qualitat del treball i per la difusió de les aportacions realitzades.

d) Potenciar les estades de recerca dels doctorands en altres universitats.

Article 8. Codirectors de tesis doctorals

1. El codirector de la tesi doctoral és un investigador amb grau de doctor vinculat a alguna de les línies de recerca del PdD que, juntament amb el director, dirigeix l’estudiant durant l’elaboració de la seva tesi doctoral.

2. El codirector de la tesi doctoral té les mateixes competències que el director.

3. Un investigador amb grau de doctor sense experiència investigadora acreditada segons els criteris de l’article 7.2 d’aquesta normativa pot ser codirector d’una tesi doctoral, però no dirigir-la de forma individual.

Article 9. Tutors de tesis doctorals

1. En el cas que ni el director ni el codirector de la tesi, si n’hi ha, siguin investigadors de la Universitat de Girona, cal assignar un tutor.

2. Poden ser tutors de tesis doctorals tots els investigadors de la Universitat de Girona vinculats a alguna de les línies de recerca del PdD amb grau de doctor.

3. El tutor de la tesi doctoral ha de vetllar pel desenvolupament adequat de tots els aspectes acadèmics que afectin l’elaboració, presentació i defensa de la tesi doctoral.

Capítol 2. Condicions d'accés als ensenyaments de doctorat

Article 10. Accés

L’accés als dos períodes del programa de doctorat es fa de manera independent.

Article 11. Accés al període de formació

1. Per accedir al període de formació és condició necessària complir almenys una de les condicions següents, requerides també per accedir als ensenyaments oficials de màster:

a) Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol.

b) Estar en possessió d’un títol universitari expedit per una institució d’educació superior de l’espai europeu d’educació superior, que faculti en el país expedidor del títol per accedir a ensenyaments de màster.

c) Estar en possessió d’un títol universitari d’un sistema educatiu aliè a l’espai europeu d’educació superior; prèviament la Universitat ha de comprovar que el títol acredita un nivell de formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols corresponents i que permet accedir a ensenyaments de postgrau en el país expedidor. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l’homologació del títol d’accés al doctorat ni el seu reconeixement a altres efectes que no siguin cursar ensenyaments de doctorat.

Article 12. Accés al període de recerca

1. Per accedir al període de recerca és necessari, com a mínim, complir una de les condicions següents:

a) Estar en possessió d’un títol oficial de màster universitari de recerca o mixt en un itinerari de recerca.

b) Estar en possessió d’un títol del mateix nivell que el de màster universitari expedit per una institució d’ensenyament superior de l’espai europeu d’educació superior.

c) Estar en possessió d’un títol universitari d’un sistema educatiu aliè a l’espai europeu d’educació superior; prèviament la Universitat ha de comprovar que el títol acredita un nivell de formació equivalent als títols espanyols de màster universitari corresponents, i que faculta per accedir a estudis de doctorat en el país expedidor. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l’homologació del títol d’accés ni el seu reconeixement a altres efectes que no siguin cursar ensenyaments de doctorat.

d) Haver superat 60 crèdits inclosos en un màster universitari de recerca o mixt en el seu itinerari de recerca, o més d’un.

e) De manera excepcional, poden accedir al període de recerca els estudiants que acreditin 60 crèdits (ECTS) de nivell de postgrau que hagin estat configurats, d’acord amb la normativa que estableixi la Universitat, per a activitats formatives no incloses en màsters universitaris. Aquest supòsit es pot donar per criteris d’interès estratègic per a la Universitat o per motius científics que aconsellin formar doctors en un àmbit determinat. En tot cas, per aprovar aquesta mena de període de formació cal disposar de l’informe favorable de l’agència avaluadora, segons especifica l’article 24 del Reial decret esmentat al començament d’aquesta normativa.

f) Estar en possessió del diploma d’estudis avançats, obtingut d’acord amb el que disposa el RD 778/1998, de 30 d’abril, o haver obtingut la suficiència investigadora regulada en el RD 185/1985, de 23 de gener.

g) Estar en possessió d’un títol de grau adaptat a l’EEES amb un mínim de 300 crèdits.

2. Per accedir al període de recerca cal haver superat un mínim de 300 crèdits (ECTS) entre estudis de grau i postgrau. Aquest criteri no és aplicable als futurs graduats de 300 crèdits ECTS.

3. De manera excepcional, els estudiants amb la titulació de diplomatura o enginyeries tècniques o equivalents que hagin cursat un màster o un mínim de 60 crèdits ECTS de nivell de postgrau poden accedir al període de recerca del programa de doctorat, però, abans de poder inscriure la tesi, han de superar uns complements formatius, fins que acreditin el total de 300 crèdits ECTS entre els estudis equivalents de grau i els de postgrau.

4. Eventualment, els estudiants que hagin superat un mínim de 300 crèdits (ECTS) entre estudis de grau i postgrau i que estiguin en possessió d’un títol oficial de màster universitari professionalitzador poden accedir al període de recerca del programa de doctorat, però, abans de poder inscriure la tesi, han de superar els complements formatius que el Consell de Doctorat determini.

Capítol 3. Procés d'admissió als ensenyaments de doctorat

Article 13. Admissió al període de formació

1. Per poder cursar el període de formació en algun dels programes de doctorat de la Universitat de Girona, l’estudiant ha de sol·licitar l’admissió a un màster del PdD o a l’oferta específica del PdD en què s’englobin els cursos.

2. En el cas de sol·licitar l’admissió a un màster del PdD, el procediment d’admissió serà el propi d’aquest màster.

3. En el cas de sol·licitar l’admissió a l’oferta específica del PdD, l’estudiant ha d’adreçar la sol·licitud a l’Escola de Postgrau, que l’adreçarà al director del PdD per tal que el Consell del Programa de Doctorat que aquest presideix decideixi sobre aquesta admissió.

Article 14. Admissió al període de recerca

1. Per poder cursar el període de recerca en algun dels programes de doctorat de la Universitat de Girona, l’estudiant s’ha d’adreçar a l’Escola de Postgrau i sol·licitar l’admissió segons el procediment establert.

2. L’estudiant, en el moment de demanar l’admissió al període de recerca del programa de doctorat, ha de sol·licitar en quina línia de recerca del programa vol ser admès (i en quina sublínia, si és el cas). La sol·licitud s’ha d’acompanyar de la documentació següent:

a) Document acreditatiu de la seva identitat i nacionalitat.

b) Titulació o titulacions obtingudes.

c) Currículum.

d) Carta en què el doctorand especifiqui la motivació per accedir al període de recerca del programa, expliciti les línies de recerca d’interès i, si ho considera convenient, sol·liciti els possibles directors, codirectors i/o tutors.

3. Si les titulacions obtingudes poden donar accés al període de recerca del PdD, l’Escola de Postgrau ha d’adreçar la sol·licitud al director del PdD per tal que el Consell del Programa de Doctorat que aquest presideix emeti un informe sobre aquesta admissió. El Consell del Programa de Doctorat ha de tenir en compte la informació aportada pel candidat, així com les places disponibles en cada línia de recerca. Si l’estudiant és acceptat, se li assigna una línia de recerca i un director i, si escau, un codirector i/o tutor.

4. En el mateix informe, el Consell del Programa de Doctorat pot establir uns requisits complementaris per a l’admissió als estudis. Entre aquests requisits hi pot figurar l’exigència de superar complements de formació en algunes disciplines. En aquest cas, l’admissió al període de recerca del PdD resta condicionada a la superació dels complements que s’hagin especificat i no es pot inscriure la tesi fins que no s’hagin superat aquests complements.

Article 15. Matriculació del període de recerca

1. Els estudiants admesos al període de recerca han de formalitzar la matrícula a l’Escola de Postgrau (GIGS). La matrícula atorga als estudiants el dret a la tutela acadèmica, a la utilització dels recursos disponibles per al desenvolupament del seu treball i a la plenitud de drets previstos per la normativa per als estudiants de doctorat. La matrícula ha d’estar signada pel doctorand i el director, i si escau, pel codirector i/o pel tutor.

2. Abans de la finalització de cada curs acadèmic el Consell del Programa de Doctorat valorarà els avenços al llarg del curs i el seguiment del pla de recerca previst de cada estudiant. A tal efecte, el Consell del Programa de Doctorat podrà articular els mecanismes que consideri oportuns. Si la valoració per part del Consell del Programa de Doctorat és positiva, i amb la notificació prèvia als estudiants afectats, la matrícula es formalitzarà automàticament mitjançant el pagament de la tutela acadèmica del proper curs. Si per contra és negativa, no es formalitzarà la matricula i l’estudiant perdrà la plaça assignada.

3. En cas que l’estudiant no vulgui renovar la matrícula ho ha de notificar, i perd la plaça assignada.

4. Els estudiants que hagin perdut la plaça assignada, si posteriorment volen reprendre els estudis de doctorat, hauran de tornar a sol·licitar altre cop l’admissió al període de recerca.


Capítol 4. Tesi doctoral

Article 16. Tesi doctoral

1. La tesi doctoral consisteix en un treball de recerca original elaborat pel candidat en qualsevol disciplina, la qual haurà d’estar emmarcada en alguna de les línies de recerca que configurin el programa de doctorat.

2. La tesi serà redactada i posteriorment defensada en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya o en anglès. En casos justificats, la CADTD podrà autoritzar la redacció i posterior defensa en una altra llengua si hi ha motius acadèmicament justificats.

Article 17. Tesi com a compendi de publicacions

1. Una tesi doctoral es pot presentar com a compendi de publicacions. A tal efecte s’ha de basar en un conjunt de treballs sobre la mateixa línia de recerca, dels quals el doctorand sigui l’autor principal.

2. Els treballs han de ser publicats o han de tenir la carta d’acceptació després que el doctorand hagi iniciat el període de recerca corresponent al programa de doctorat i, com a màxim, dins dels sis anys previs a la presentació de la tesi.

3. La CADTD, a partir de la qualitat dels treballs inclosos en la tesi, ha de decidir si és procedent defensar-la en aquest format. A tal efecte, la CADTD establirà i publicarà uns criteris de qualitat, en els quals es tindran en compte els treballs que hagin estat publicats o acceptats en publicacions amb un índex d’impacte rellevant.

4. A l'efecte d’autoria de la tesi, es reconeix un únic signant com a autor o autora principal de l’article.

5. Cap dels coautors pot presentar una proposta de tesi de compendi de publicacions que contingui un article ja incorporat a una tesi d’un altre dels signants la lectura de la qual hagi estat autoritzada.

Article 18. Menció europea en el títol de doctor

1. En el cas que una tesi doctoral vulgui obtenir la menció de doctor europeu, que s’inclou en l’anvers del títol de doctor obtingut a la Universitat de Girona, caldrà que es donin les circumstàncies següents:

a) Que durant la seva formació dins del període de recerca el doctorand pugui acreditar que ha estat com a mínim tres mesos fora d’Espanya en una institució d’ensenyament superior o centre de recerca d’un altre Estat membre de la UE, on ha cursat estudis o ha fet treballs de recerca que li han estat reconeguts per la Universitat de Girona. Els tres mesos poden resultar de la suma de diferents estades, fins i tot en països diferents.

b) Que, pel que fa a la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions s’hagin redactat i presentat en una de les llengües oficials de la Unió Europea diferent de qualsevol de les llengües oficials d’Espanya.

c) Que un mínim de dos experts pertanyents a alguna institució d’educació superior o institut de recerca d’un Estat membre de la Unió Europea diferent d’Espanya hagin emès un informe favorable sobre la tesi.

d) Que almenys un expert pertanyent a alguna institució d’educació superior o centre de recerca d’un estat membre de la Unió Europea diferent d’Espanya, amb el títol de doctor, i diferent del responsable o responsables de l’estada o estades esmentades en l’apartat a) i diferent dels esmentats en l’apartat c), formi part del tribunal avaluador de la tesi.

2. La defensa de la tesi es regirà segons el procediment de gestió de la tesi doctoral, amb les especialitats necessàries, previst en el capítol V d’aquesta Normativa.

Article 19. Tesi cotutelada

1. Una tesi doctoral pot ser cotutelada entre la Universitat de Girona i una altra universitat, amb l’objectiu de crear i desenvolupar la cooperació científica entre equips de recerca d’ambdues institucions i facilitar la mobilitat dels doctorands. El procediment de cotutela ha de complir els requisits següents:

a) Cada cotutela de tesi s’ha de desenvolupar en el marc d’un conveni específic entre les dues universitats interessades i ha d’implicar el principi de reciprocitat. A la Universitat de Girona, el signa el rector o rectora, amb el vistiplau previ de la CADTD. En virtut del conveni, cada institució reconeix la validesa de la tesi doctoral defensada en aquest marc i es compromet a expedir el títol de doctor, previ vistiplau de la CADTD una vegada dipositada la tesi, en el cas de la Universitat de Girona.

b) Les modalitats d’admissió als estudis de doctorat i dipòsit de la tesi doctoral són les mateixes que regeixen els estudis de doctorat a les universitats corresponents.

c) Els candidats a la preparació del doctorat en cotutela han de fer el seu treball sota el control i la responsabilitat d’un director de tesi a cada una de les universitats interessades.

d) El doctorand s’ha de matricular a la Universitat de Girona i ha de pagar les taxes de tutela acadèmica. En el cas de defensar la tesi doctoral a la UdG, també ha d’abonar les taxes de dret d’examen.

e) El temps de preparació de la tesi s’ha de repartir entre les dues universitats per períodes d’estada alternatius en cada una. El temps d’estada mínim a cadascuna de les dues universitats no pot ser inferior a sis mesos. Aquesta estada es pot fer en una sola vegada o en diversos períodes.

f) Les dues institucions d’acollida del doctorand han d’assegurar la publicació, explotació i protecció dels resultats de la recerca realitzada, d’acord amb els procediments específics de cada país i els acords presos en el conveni signat.

g) La tesi ha de ser objecte d’una defensa única en qualsevol de les dues universitats. Aquesta disposició s’ha d’incloure en una clàusula en el conveni firmat per les dues institucions.

h) La composició del tribunal s’ha d’atendre a la legislació de l’estat on es defensa.

i) El finançament de les despeses dels professors que formen part del tribunal és responsabilitat de la universitat en què aquest tribunal actuï.

j) Tota tesi cotutelada ha d’incloure un resum en català, castellà o anglès. En casos justificats, la CADTD podrà autoritzar incloure aquest resum en una altra llengua si hi ha motius acadèmicament justificats.

2. En el cas de tesis doctorals cotutelades que es vulguin defensar a la Universitat de Girona, el procediment de gestió serà el mateix que per a la resta de tesis. En canvi, per a les que es vulguin defensar fora de la Universitat de Girona, el procediment de gestió s’atindrà al previst a l’art. 27 de la present Normativa.

3. Una tesi cotutelada pot optar també a la menció de doctor europeu, sempre que s’atingui al previst a l’art. 18 de la present Normativa.

4. Les modalitats de dipòsit estatal, drets d’autor i reproducció de les tesis a l’Estat espanyol es regeixen per la normativa vigent.

Capítol 5. Procediment de gestió de la tesi doctoral

Article 20. Projecte i inscripció de la tesi doctoral

1. Abans de finalitzar el primer semestre del segon curs del període de recerca l’estudiant ha d’inscriure el títol d’un projecte de tesi doctoral, avalat pel director de tesi i pel codirector i/o tutor, si escau, i acceptat pel Consell del Programa de Doctorat. En cas que no inscrigui la tesi en el termini establert, a l’estudiant no se li renovarà la tutela acadèmica en el curs següent.

2. Els tràmits d’inscripció es fan a l’Escola de Postgrau.

Article 21. Revisió de la tesi doctoral

1. Per iniciar el procés de revisió d’una tesi doctoral han de transcórrer com a mínim 6 mesos des de la inscripció d’aquesta. Per tal de garantir la qualitat d’una tesi doctoral amb anterioritat al dipòsit de la tesi, la Universitat estableix el procediment establert en els apartats següents.

2. Quan la tesi doctoral estigui acabada, el doctorand ha de sol·licitar a l’Escola de Postgrau, amb el vistiplau del director de la tesi i del codirector i/o tutor, si és el cas, que iniciï el procés de revisió de la tesi doctoral per garantir-ne la qualitat. A aquest efecte ha de presentar una sol·licitud al Registre de la Universitat. En la sol·licitud cal indicar si s’aspira a la menció europea en el títol de doctor i/o si es presenta la tesi com a compendi de publicacions. La sol·licitud ha d’anar acompanyada del document electrònic íntegre de la tesi doctoral, en format PDF o similar, signat digitalment mitjançant qualsevol certificació digital admesa per la UdG o degudament etiquetat i signat pel doctorand.

3. Posteriorment, l’Escola de Postgrau ha de sol·licitar una proposta d’un mínim de tres persones expertes en la matèria o matèries objecte de la tesi doctoral i externes a la Universitat de Girona al Consell del Programa de Doctorat en què s’enquadri la tesi i/o als investigadors de prestigi reconegut que consideri oportú. Una vegada la CADTD hagi donat el vistiplau, com a màxim una setmana més tard de la seva recepció, respecte al format de la tesi, l’Escola de Postgrau ha de demanar un informe sobre la tesi a un mínim de dos dels anteriors experts, membres de dues institucions d’educació superior o instituts de recerca diferents.

4. En el cas de tesis per compendi de publicacions, no es poden escollir com a experts cap dels coautors de les publicacions que es presenten.

5. En el cas que l’estudiant aspiri a la menció europea en el títol de doctor cal tenir present, respecte als experts externs, els aspectes que esmenta l’article 18.1.c) de la present Normativa.

6. Els informes que emetin les persones expertes s’han de referir tant als aspectes formals de la tesi doctoral com a la seva adequació al marc teòric, als objectius, a la metodologia, als resultats, a la discussió, a les conclusions i a les referències, i han de destacar, si escau, les repercussions que els resultats poden tenir en l’àmbit científic i social. Les persones expertes han d’assenyalar els aspectes que considerin que caldria esmenar. Finalment, tenint en compte els aspectes esmentats, han de fer constar la seva conformitat o no a la presentació i defensa de la tesi doctoral. L’Escola de Postgrau garanteix l’anonimat de les persones expertes informants. Els experts són retribuïts d’acord amb el que es fixa anualment en els pressupostos de la Universitat.

7. L’Escola de Postgrau ha de vetllar perquè el procés d’emissió d’informes de les persones expertes finalitzi en un termini no superior a dos mesos, comptats a partir de l’endemà de la data de presentació de la sol·licitud d’inici del procediment de revisió de la tesi doctoral. En el cas que aquest termini se superi, l’estudiant té dret a demanar la mediació de la CADTD.

8. L’Escola de Postgrau ha de trametre al doctorand i al director, i al codirector i/o tutor, si és el cas, una còpia dels informes anònims elaborats per les persones expertes. El doctorand ha de considerar la conveniència de modificar el contingut de la tesi doctoral d’acord amb les millores proposades, i portar-ne a terme la modificació si ho creu convenient. A més, el doctorand haurà de preparar la resposta als informes emesos pels experts per tal de lliurar-la en el moment del dipòsit de la tesi.

9. Si el doctorand està en desacord amb els informes de les persones expertes, pot demanar que s’adjunti un informe confidencial sobre aquests informes del director de la tesi i del president del Consell del Programa de Doctorat en què s’enquadri la tesi doctoral. Per facilitar l’elaboració d’aquest informe, que s’ha de lliurar en un termini no superior a quinze dies naturals, l’Escola de Postgrau ha de posar a disposició del director de la tesi i/o del director del Consell del Programa de Doctorat tota la documentació generada fins a aquell moment. Finalment, la CADTD ha de prendre una decisió.

Article 22. Dipòsit de la tesi doctoral

1. Un cop acabat el procediment de revisió de la tesi doctoral, el doctorand pot presentar-la formalment per al seu dipòsit en el termini màxim de sis mesos. A aquest efecte, ha de presentar una sol·licitud a l’Escola de Postgrau acompanyada de la documentació següent:

a) Currículum del doctorand, en què s’especifiquin les activitats científiques realitzades en el període de recerca, per exemple estades de recerca, assistència a congressos i altres contribucions.

b) Dos exemplars complets en suport paper de la tesi doctoral.

c) Document electrònic íntegre de la tesi doctoral, en format PDF o similar, signat digitalment mitjançant qualsevol certificació digital admesa per la UdG o degudament etiquetat i signat pel doctorand.

d) Resposta del doctorand als informes anònims emesos pels experts, en què exposi la seva posició respecte al contingut i indiqui clarament les modificacions introduïdes a la tesi doctoral. Aquest document ha d’estar signat pel doctorand i pel director de la tesi i codirector, si és el cas.

e) Informe favorable de la direcció de la tesi amb el vistiplau a aquest dipòsit.

2. En el cas que alguna de les publicacions incloses en una tesi presentada com a compendi de publicacions sigui signada per diversos autors, cal adjuntar també els documents següents:

a) Informe del director de la tesi en què s’indiqui la idoneïtat de la presentació de la tesi per compendi i s’especifiqui la contribució específica del doctorand al treball presentat i la de la resta d’autors.

b) Acceptació dels coautors que el doctorand presenti el treball com a tesi.

c) Renúncia dels coautors del treball no doctors a presentar-lo com a part d’una altra tesi doctoral.

3. Si s’aspira a la menció europea en el títol de doctor també cal adjuntar:

a) Acreditació de l’estada de com a mínim tres mesos en una institució d’ensenyament superior o centre de recerca, o diverses, d’un estat membre de la UE diferent d’Espanya, signada pel responsable del centre o centres d’acolliment.

4. Els dos exemplars complets en suport paper que es dipositen a l’Escola de Postgrau han de complir els requisits següents:

a) Han de ser enquadernats amb el text definitiu. Han d’estar paginats i han d’incloure el sumari i, si escau, fe d’errades.

b) A la primera pàgina de cada volum s’ha d’especificar l’autor i el títol complet, i s’hi ha d’exposar que es tracta d’una tesi doctoral, i indicar el nom del director i, si escau, del codirector i del tutor, el programa de doctorat, la universitat, el logotip de la universitat segons la normativa de la Universitat de Girona, l’any natural i el títol al qual dóna lloc (doctor per la Universitat de Girona).

c) L’enquadernació ha de ser amb relligat tipus llibre. No s'accepten enquadernacions amb espirals, carpetes, grapes metàl·liques, anelles o qualsevol altre sistema d'enquadernació poc consistent, que es pugui desenquadernar o manipular.

5. Si la tesi es presenta com a compendi de publicacions, ha de contenir el següent:

a) Una introducció que presenti els treballs i justifiqui la unitat temàtica de la tesi.

b) Un resum global dels resultats i la discussió d’aquests resultats.

c) Les conclusions finals.

d) Còpia dels treballs ja publicats o en vies de publicació (ubicada entre la introducció i discussió).

6. L’Escola de Postgrau ha de remetre un exemplar de la tesi doctoral a la Secretaria General de la Universitat i un altre ha de romandre a l’Escola de Postgrau per tal que els doctors interessats puguin consultar-lo i, si escau, formular-hi les observacions que considerin oportunes. A aquest efecte, l’Escola de Postgrau ha de comunicar a la Secretaria General i als departaments i instituts de recerca de la Universitat el període de consulta pública —que és de 15 dies hàbils previs a la defensa de la tesi, excepte els dissabtes, el mes d’agost i els períodes no lectius de Nadal i Setmana Santa— durant el qual es poden presentar les observacions al Registre de la Universitat.

7. Una vegada acabat el termini de consulta pública, el secretari o secretària general diligencia l’exemplar de la tesi doctoral que té dipositat, per deixar constància d’aquesta actuació administrativa, i el remet a l’Escola de Postgrau.

Article 23. Formació del tribunal de la tesi doctoral

1. En el termini de cinc dies naturals comptats a partir de la data de dipòsit de la tesi doctoral, l’Escola de Postgrau ha de sol·licitar al Consell del Programa de Doctorat en el qual s’enquadri la tesi que proposi set persones expertes en la matèria o matèries de què tracta la tesi que puguin ser membres del tribunal competent per jutjar-la. Aquestes persones expertes han de tenir el grau acadèmic de doctor i experiència investigadora reconeguda, justificada en un informe raonat que acompanyarà la proposta. El termini per fer la proposta i l’informe d’idoneïtat és de deu dies naturals a partir de la data de recepció de la petició de l’Escola de Postgrau. Tant la proposta com l’informe d’idoneïtat tenen caràcter confidencial.

2. Quan l’Escola de Postgrau hagi rebut la proposta, l’ha de posar a disposició de la CADTD, juntament amb la tesi doctoral, el currículum del doctorand, i tota la documentació generada pel procediment, per tal que, en el termini màxim d’un mes des de la recepció de la documentació, la Comissió autoritzi o denegui la defensa de la tesi doctoral.

3. Si la CADTD ho considera oportú, pot demanar informes addicionals d’especialistes que l’assessorin en qualsevol dels aspectes relacionats amb l’autorització o denegació de la continuació dels tràmits de presentació de la tesi doctoral. En particular, pot demanar llistes alternatives de persones expertes que puguin ser membres del tribunal encarregat de jutjar-la. En cas de demanar qualsevol informe, ho ha de comunicar per escrit al doctorand, juntament amb una estimació del termini en què s’espera arribar a una resolució, termini que ha de ser inferior a dos mesos.

Article 24. Autorització de la defensa i tribunal d’avaluació de la tesi doctoral

1. A la vista de tota la informació rebuda, la CADTD ha d’acordar l’autorització o denegació de la defensa de la tesi doctoral.

2. En el cas que s’autoritzi la defensa de la tesi doctoral, la CADTD ha de nomenar-ne el tribunal, que ha d’estar format per cinc membres titulars i dos de suplents, tots ells amb el grau de doctor i experiència investigadora acreditada.

3. Només poden formar part del tribunal dos membres d’una mateixa universitat. Ni el director ni el codirector ni el tutor de la tesi poden formar part del tribunal, llevat dels casos de tesis presentades en el marc d’acords bilaterals de codirecció amb universitats estrangeres que així ho tinguin previst.

4. En el cas de tesis per compendi de publicacions, tampoc no poden formar part del tribunal de lectura cap dels coautors de les publicacions que es presenten.

5. La CADTD designa, entre els membres del tribunal, un president o presidenta i un secretari o secretària. El president és, en general, el doctor amb el nivell acadèmic i/o de recerca acreditat més alt. En cas que un membre el tribunal renunciï al càrrec per causa justificada, el president l’ha de substituir pel suplent corresponent.

6. Els professors pertanyents als cossos docents universitaris poden formar part dels tribunals de tesi encara que estiguin en qualsevol modalitat d’exempció o jubilació.

7. En el cas que s’autoritzi la defensa de la tesi doctoral, en el termini màxim de deu dies naturals posteriors a l’adopció de l’acord l’Escola de Postgrau ha de notificar l’acord al doctorand, al director de la tesi, al president del tribunal i al director del programa de doctorat en què s’enquadri la tesi doctoral.

8. En el supòsit que no s’autoritzi la defensa de la tesi doctoral, en el termini màxim de deu dies naturals posteriors a l’adopció de l’acord l’Escola de Postgrau ha de notificar l’acord, juntament amb un informe motivat, al doctorand, al director de la tesi i al director del programa de doctorat en què s’enquadri la tesi doctoral.

9. El doctorand pot fer les al·legacions que consideri convenients davant la CADTD en qualsevol moment del procediment d’autorització o denegació de defensa de la tesi doctoral. Contra els acords de la CADTD es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el rector o rectora.

10. Una vegada el doctorand ha rebut l’autorització per defensar la tesi doctoral, ha de lliurar a l’Escola de Postgrau set exemplars de la tesi en format i contingut idèntics al que ha estat dipositat i el seu currículum.

11. Una vegada lliurats els set exemplars a l’Escola de Postgrau, el president del tribunal ha de comunicar a l’Escola de Postgrau la data de defensa amb una antelació mínima de 3 setmanes.

12. L’Escola de Postgrau ha de remetre, en el termini màxim d’una setmana, a cadascun dels set membres del tribunal el seu nomenament com a membres del tribunal, la convocatòria de defensa pública de la tesi doctoral, un exemplar de la tesi doctoral i el currículum del doctorand.

Article 25. Defensa i qualificació de la tesi doctoral

1. L’acte de defensa de la tesi doctoral té lloc en sessió pública i consisteix en l’exposició, per part del doctorand, de la tasca realitzada, la metodologia, el contingut i les conclusions, exposició en què ha de fer una atenció especial a les aportacions originals de la tesi.

2. L’Escola de Postgrau ha d’haver remès al secretari del tribunal la còpia de la tesi doctoral dipositada diligenciada i tota la documentació generada en el procés, inclosos els informes de les persones expertes.

3. Els membres del tribunal formulen al doctorand totes les qüestions que considerin oportunes. Els directors o directores de la tesi i els doctors o doctores presents a l’acte públic poden formular qüestions en el moment i en la forma que indiqui el president del tribunal.

4. Un cop finalitzada la defensa i discussió de la tesi doctoral, cada membre del tribunal ha de formular per escrit un informe de valoració.

5. El tribunal emet la qualificació global que finalment atorga a la tesi doctoral d’acord amb l’escala següent: no apte, aprovat, notable i excel·lent. El tribunal pot atorgar la menció cum laude si la qualificació global és d’excel·lent i el vot es dóna per unanimitat.

Article 26. Conclusió del procediment

1. El secretari o secretària del tribunal ha de lliurar a l’Escola de Postgrau tota la documentació que el tribunal hagi produït o rebut, inclòs l’exemplar diligenciat de la tesi doctoral.

2. L’Escola de Postgrau ha d’enviar als organismes públics pertinents un exemplar de la tesi així com la informació requerida.

3. L’Escola de Postgrau també ha de diligenciar l’exemplar principal de la tesi doctoral procedent de la Secretaria General, per deixar constància del resultat del procediment, i l’ha de trametre a l’Arxiu de la Universitat per a la seva custòdia permanent.

Article 27. Procediment per a tesis cotutelades defensades fora de la Universitat de Girona

1. En el cas de tesis cotutelades presentades fora de la UdG amb conveni de cotutela, l’estudiant haurà de matricular-se i inscriure la tesi tenint en compte els mateixos aspectes que per a les tesis defensades a la Universitat de Girona.

2. Una vegada aprovada la composició del tribunal per part de l’altra Universitat, l’estudiant ha de dipositar la tesi doctoral a l’Escola de Postgrau. A tal efecte ha de presentar la documentació que s’especifica a continuació:

a) Currículum del doctorand.

b) Dos exemplars complets en suport paper de la tesi doctoral.

c) Document electrònic íntegre de la tesi doctoral, en format PDF o similar, signat digitalment mitjançant qualsevol certificació digital admesa per la UdG o degudament etiquetat i signat pel doctorand.

d) L'aprovació de la composició del tribunal per part de l’altra universitat (es té en compte que la composició s'ha d’atenir a la legislació vigent de l’Estat on es defensa).

e) L’autorització de lectura de l’altra universitat.

3. L’Escola de Postgrau ha de posar l’anterior documentació a disposició de la CADTD, que en el termini màxim d’un mes ha de decidir sobre el reconeixement de la tesi doctoral defensada en aquest marc.

4. Amb el vistiplau de la CADTD, i un cop defensada la tesi, el director de la tesi ha de fer arribar a l'Escola de Postgrau una còpia de la documentació que n'acrediti la lectura, on consti la qualificació atorgada en el sistema establert en el país corresponent, juntament amb l’acta oficial de la UdG que li haurà subministrat l’Escola de Postgrau prèviament a la defensa.

5. L’Escola de Postgrau ha d’enviar als organismes públics pertinents un exemplar de la tesi així com la informació requerida.

6. L’Escola de Postgrau també ha de diligenciar l’exemplar principal de la tesi doctoral procedent de la Secretaria General, per deixar constància del resultat del procediment, i l’ha de trametre a l’Arxiu de la Universitat per a la seva custòdia permanent.

7. En el cas que la cotutela impliqui la participació d’institucions de diferents estats, la protecció del tema de la tesi i dels drets d’explotació i publicació dels resultats estaran garantits d’acord amb les disposicions específiques de cada Estat.

Capítol 6. Premis extraordinaris de doctorat

Article 28. Premis extraordinaris de doctorat

1. El rector o rectora convoca per a cada curs acadèmic un premi extraordinari de doctorat per cada àmbit dels programes de doctorat de la UdG, sempre que s'hi hagin llegit cinc tesis com a mínim en el termini de la convocatòria.

2. Es poden presentar al premi totes les tesis doctorals qualificades d’excel·lent cum laude que s’hagin llegit al llarg del període que fixa la convocatòria.

3. En el cas que el nombre de tesis d’un curs acadèmic en una titulació de doctor sigui inferior a cinc, s’acumulen, a efecte de nombre, a les del curs o cursos següents, fins a un màxim de cinc cursos, al termini dels quals es pot atorgar un premi.

4. Si el nombre de tesis d’un curs és superior a deu, es pot atorgar un altre premi per cada deu tesis més o fracció de deu.

5. Els tribunals que han d’atorgar els premis són nomenats pel rector o rectora a proposta del Consell de Govern.

6. La composició de cada tribunal és de cinc membres: un president, un secretari i tres vocals, elegits entre professors doctors amb recerca acreditada dels diferents àmbits de coneixement. Es nomena un vocal suplent.

7. Els tribunals han de valorar les tesis dins l’any acadèmic següent a la convocatòria del premi.

8. Els tribunals poden sol·licitar la col·laboració de professorat especialitzat en la matèria per tal de poder avaluar les diferents tesis.

9. Els tribunals han de valorar les diferents tesis presentades sense que es pugui acordar dur a terme cap exercici ni prova especial.

10. Els tribunals han d’elevar una proposta única al Consell de Govern per a la seva aprovació, mitjançant la CADTD.

11. El Consell de Govern, a la vista de les propostes fetes, ha d’aprovar la concessió dels premis extraordinaris de doctorat abans de la finalització del curs acadèmic.

[Nota: vegeu Acord del Consell Social sobre el preu de sol·licitud de títol per als estudiants que obtinguin un premi extraordinari]

Capítol 7. Doctorat honoris causa de la UdG

Article 29. Títol de doctor honoris causa

La UdG podrà conferir el títol de doctor honoris causa a persones rellevants en el terreny acadèmic, científic i cultural que vulgui distingir d’una manera especial.

Article 30. Atorgament

1. L’atorgament del títol de doctor honoris causa significa el reconeixement per part de la Universitat:

a) de la vàlua del candidat en allò que pertoca a la seva aportació a la ciència, al progrés del coneixement o a la creació cultural i artística.

b) de la seva projecció de mestratge en els camps de la seva especialitat.

c) de les seves relacions científiques i personals amb la Universitat de Girona i de la seva projecció en l’àmbit de la nostra cultura.

d) dels seus valors humans (com l’actitud davant els grans temes de la humanitat, la seva consideració i estima pel nostre país, etc.).

2. El Consell de Govern és l’òrgan que atorga el títol de doctor honoris causa. Atesa l’excepcionalitat d’aquesta figura, el Consell de Govern no podrà concedir més de tres doctorats honoris causa en un any.

3. Els centres docents i els departaments podran presentar un candidat cada any. Un cop el candidat presentat hagi obtingut el nomenament hauran d’esperar dos anys per presentar-ne un altre.

Article 31. Procediment

1. La iniciativa de l’atorgament haurà de partir d’un centre docent o departament de la Universitat i haurà de ser defensada com a mínim per la majoria absoluta dels membres que constitueixen la Comissió de Govern del centre docent o del Consell de Departament.

2. A més de la vàlua científica del candidat, els centres docents i els departaments hauran de tenir en compte els aspectes que esmenta l’article 30.1.

3. La proposta serà elevada pel degà de la Facultat, pel director de l’Escola o pel director del departament al Consell de Govern de la Universitat, acompanyada del certificat de la votació que preveu l’art. 31.1 d’aquesta Normativa i d’una memòria justificativa que reculli els mèrits del candidat en relació als aspectes esmentats.

4. El Consell de Govern valorarà el perfil acadèmic, professional i personal del candidat i acordarà la concessió o no d’aquest màxim grau acadèmic.

5. No podrà ser proposat com a doctor honoris causa de la UdG ningú que hagi format part de les seves plantilles de personal els últims 10 anys.

Article 32. Investidura

1. El conferiment del grau de doctor honoris causa es farà en el decurs d’una sessió solemne.

2. Les persones que hagin rebut el títol de doctor honoris causa de la UdG esdevindran membres honorífics de la seva comunitat universitària.

Disposicions transitòries

Disposició transitòria primera

La finalització de la docència d’un programa de doctorat acollit al Reial decret 778/98, de 30 d’abril, comporta el cessament de la seva direcció.

Disposició transitòria segona

En el cas que el programa de doctorat que finalitza el seu període de docència s’hagi transformat en un màster universitari de recerca o mixt, la responsabilitat de totes les funcions relacionades amb els treballs de recerca del doctorat es traspassa al director o directora del nou màster.

Disposició transitòria tercera

Donat el cas que el doctorat doni lloc a un màster professionalitzador o no es reconverteixi en màster universitari, la responsabilitat de totes les funcions relacionades amb els treballs de recerca del doctorat les han d’assumir els membres del Consell del Programa de Doctorat del programa regulat pel Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, més afí a la temàtica del treball.

Disposició transitòria quarta

1. En qualsevol cas, a la vista que els programes de doctorat regulats pel Reial decret 778/98, de 30 d’abril, ja no ofereixen període de docència en el curs 2009-2010, s’estableix com a data límit per a l’organització de tribunals únics que hagin de reconèixer la suficiència investigadora dels estudiants d’aquests programes el 30 d’octubre de 2011.

2. Els estudiants que en aquesta data no hagin obtingut la suficiència investigadora s’hauran d’adaptar a un programa vigent de màster per poder accedir al període de recerca dels programes de doctorat.

Disposició transitòria cinquena

Tal com estableix la disposició transitòria segona del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, els ensenyaments de doctorat regulats per decrets anteriors quedaran definitivament extingits el 30 de setembre de 2015.

Disposició transitòria sisena

L’Escola de Postgrau ha de comunicar el contingut d’aquestes disposicions transitòries a tots els doctorands i directors de tesis doctorals que en resultin afectats.

Disposició addicional única

Els directors dels programes oficials de postgrau (POP) passaran a ser directors de programes de doctorat establerts en aquesta Normativa, previ nomenament pel rector o rectora d’acord amb el que preveu l’article 5.1 de la present Normativa.

Disposició derogatòria única

Disposició final única

Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació pel Consell de Govern de la Universitat de Girona.

Acord del Consell Social sobre el preu de sol·licitud de títol per als estudiants que obtinguin un premi extraordinari

Sessió ordinària núm. 1/02, de 25 de febrer de 2002

S’APROVA:

Eximir els estudiants que obtinguin un premi extraordinari en els estudis impartits per la Universitat de Girona, corresponents a les titulacions de Graduat Superior o de Graduat, i d’acord amb l’apartat g) de l’Article 9 de la Llei 16/1998, de 28 de desembre dels Consells Socials de les universitats públiques de Catalunya (DOGC núm. 2799, de 5 de gener de 1999), de fer efectiu el preu públic corresponent a l’expedició dels esmentats títols.

Atorgar als estudiants que obtinguin un premi extraordinari, en els estudis impartits per la Universitat de Girona, corresponents a les titulacions de: Diplomat, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic, Llicenciat, Arquitecte, Enginyer o Doctor, i d’acord amb l’apartat f) de l’Article 11 de la Llei 16/1998, de 28 de desembre, dels consells socials de les universitats públiques de Catalunya (DOGC núm.2799, de 5 de gener de 1999), un ajut d’import equivalent al preu públic corresponent a l’expedició dels esmentats títols.

Els imports regulats als acords primer i segon, descrits anteriorment, seran compensats amb càrrec al pressupost del Consell Social.

La gerència de la Universitat de Girona facilitarà a la secretaria del Consell Social, cada any i abans que s’obri el període de pagament, la relació dels estudiants que obtinguin premis extraordinaris a les diferents titulacions per tal que el Consell Social els pugui informar directament de la gratuïtat del preu d’expedició del títol degut a la seva situació de premi extraordinari.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.