Format de la tesi doctoral

Criteris de format de la tesi doctoral a la Universitat de Girona i de presentació de tesis en format electrònic

Acord del Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat de la Universitat de Girona, pres en la sessió 10/2012, de 12 de desembre de 2012, i modificat per acord del Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat de 20 de desembre de 2013

1. Coberta

La coberta ha de contenir exclusivament els elements següents (en aquest ordre):

 • El logotip de la Universitat de Girona.
 • El nom de la Universitat de Girona.
 • La indicació “TESI DOCTORAL” (en la llengua que correspongui).
 • El títol de la tesi.
 • El número de volum, en el cas que la tesi consti de més d’un.
 • El nom i els cognoms del doctorand/doctoranda.
 • L’any en què es diposita la tesi.

En les tesis elaborades en el marc d’institucions no universitàries s’hi podrà incloure, addicionalment, el logotip corresponent.

En les tesis cotutelades s’hi podrà incloure, addicionalment, el logotip de l’altra Universitat.

La coberta no ha de contenir el nom del grup de recerca ni els logotips d’altres estructures de recerca de la Universitat de Girona (departament, institut, grup de recerca...).

A l’Annex 1 es mostra un exemple de coberta.

2. Portada

La portada és el primer full de la tesi doctoral i ha de contenir exclusivament la informació següent:

 • El logotip de la Universitat de Girona.
 • El nom de la Universitat de Girona.
 • La indicació “TESI DOCTORAL” (en la llengua que correspongui; si és en anglès, ha de ser “DOCTORAL THESIS”).
 • El títol de la tesi.
 • El número de volum, en el cas que la tesi consti de més d’un.
 • En el cas que la tesi inclogui annexos, cal indicar-ho i numerar-los, si n’hi ha més d’un.
 • El nom i els cognoms del doctorand/doctoranda.
 • L’any en què es diposita la tesi.
 • El nom del programa de doctorat.
 • El nom i els cognoms de la persona o persones responsables de la direcció de la tesi.
 • El nom i els cognoms del tutor de la tesi.
 • El títol al qual aspira el doctorand/doctoranda, és a dir: “Doctor/doctora per la Universitat de Girona”.

En les tesis elaborades en el marc d’institucions no universitàries, s’hi podrà incloure, addicionalment, el logotip corresponent.

En cas de tesis cotutelades, s’hi podrà incloure, addicionalment, el logotip de l’altra Universitat.

A l’Annex 2 es mostra un exemple de portada.

3. Altres elements preliminars

Després de la portada i abans del cos de la tesi doctoral, i sempre que la tesi contingui abreviatures, figures o taules, o hagi donat lloc a publicacions, s’hi ha d’incloure:

 • La llista de publicacions derivades de la tesi.
 • La llista d’abreviatures.
 • L’índex de figures.
 • L’índex de taules.

Així mateix, de manera opcional, s’hi poden incloure també:

 • Un certificat de la direcció de la tesi: aquest certificat, original i signat pel director/directora, dóna fe que el doctorand/doctoranda ha realitzat el treball d’investigació sota la direcció del signant. Si la tesi pretén obtenir la menció internacional, s’ha d’indicar en aquest certificat (que en aquest cas és obligatori). A l’Annex 3 es presenta un model per a aquest certificat.
 • La dedicatòria.
 • Els agraïments: projectes o entitats que han finançat la recerca, institucions, unitats o serveis que han col·laborat en algun aspecte de la tesi, etc.

4. Cos de la tesi doctoral

Una tesi doctoral ha de demostrar la competència del doctorand en el nivell superior de la disciplina de què s’ocupa i la seva capacitat de treballar-hi de manera autònoma; hi ha d’aportar nous coneixements, o noves maneres de gestionar aquells de què es disposa; ha de reflectir que coneix l’estat actual de la recerca en la disciplina a què fa l’aportació i que és capaç de situar la pròpia recerca en el context de l’àmbit del saber que li correspon.

La UdG només accepta dos formats de tesi doctoral: el format de tesi tradicional o de monografia i el format de tesi com a compendi de publicacions. El cos de la tesi doctoral tindrà unes característiques clarament diferenciades segons el format triat, tal com es detalla en els apartats següents, però en ambdós formats la tesi ha de demostrar una coherència com a treball, garantida pels elements següents:

 • Índex general amb numeració de pàgines. Per a treballs de dos o més volums, ha d’incloure la relació de tots els volums i sumaris per a cada volum.
 • Resums en català, castellà i anglès.
 • Introducció general.
 • Objectius del conjunt del treball.
 • Conclusions generals.

4.1. Tesi en format tradicional o de monografia

Una tesi en format tradicional o de monografia presenta com una única aportació, amb una estructura unitària, un treball de recerca global.

Als elements generals indicats a l’inici de l’apartat 4, en una tesi en aquest format s’hi han d’afegir, amb independència dels capítols en què s’estructuri, els apartats següents:

 • Metodologia.
 • Resultats.
 • Discussió.
 • Bibliografia.

S’accepta que els resultats i la discussió es presentin en un mateix capítol. En una tesi presentada en format tradicional o de monografia hi ha d’haver una única introducció, una descripció general de la metodologia i els objectius de tota la tesi, i s’han de presentar unes úniques conclusions de la tesi i un únic apartat de bibliografia.

El programa de Dret, Economia i Empresa admet que una tesi en format tradicional pugui incorporar la part de resultats en forma d’articles. Per a això, en l'apartat de resultats calen un mínim de tres articles, estructurats amb el mateix format de la tesi i amb la llengua pròpia de la revista a la qual es té intenció d’enviar-los o s’han enviat. En aquest cas caldrà incloure igualment una discussió conjunta al final dels tres articles, a més de les conclusions i la bibliografia. Si el doctorand no és l’únic autor dels articles, els coautors dels treballs declararan la seva conformitat per escrit a la utilització del treball com a part de la tesi del doctorand i el reconeixement d’aquest com a autor principal dels treballs. A més, els coautors dels treballs inclosos en una tesi que no tinguin el grau de doctor renunciaran a presentar-los com a part de la seva pròpia

4.2. Tesi com a compendi de publicacions

En determinats àmbits de coneixement és habitual la publicació de resultats de les investigacions durant l’elaboració de les tesis doctorals, de forma que aquestes, encara que constitueixen treballs originals, no sempre són totalment inèdites. Aquesta pràctica justifica la presentació de la tesi com a compendi de publicacions, sempre que compleixi els requisits que es detallen a continuació.

Una tesi es pot presentar com a compendi de publicacions sempre que el cos central el formin diverses aportacions, que poden haver estat publicades o acceptades per ser publicades en revistes científiques centrades en l’àmbit de recerca objecte de la tesi. Els requisits mínims exigits per presentar una tesi com a compendi de publicacions són diferents per a cada programa de doctorat, tal com queda recollit dins la informació de cada programa.

Una tesi en aquest format inclourà els aspectes següents, a més dels generals indicats a l’inici de l’apartat 4:

 • Pàgina inicial on s’especifiqui que la tesi és un compendi d’articles de recerca prèviament publicats o acceptats i on constaran les referències completes de les publicacions (incloent-hi els autors) que constitueixen el nucli de la tesi, així com els seus indicis de qualitat.
 • Opcionalment, un capítol de metodologia en el qual es descriuran els procediments i materials emprats en les investigacions objecte de les publicacions que han servit de base per elaborar la tesi.
 • El nucli central de la tesi estarà constituït per una còpia dels articles, amb indicació de la referència completa on han estat publicats o acceptats. La còpia dels treballs ja publicats estarà situada entre l’apartat d’objectius i el de discussió, o bé es pot presentar en un annex. Els articles publicats han de figurar a la tesi amb el mateix format que a la revista on van ser publicats.
 • Un capítol en el qual se sintetitzin els principals resultats i la discussió d’aquests resultats.

En aquest format, la introducció general ha de presentar els articles publicats o acceptats que s’inclouen en el compendi. Cal justificar la unitat temàtica del conjunt, fer explícit el lligam entre els diversos articles i destacar la coherència del conjunt.

Les tesis que es presentin sota aquesta modalitat han de complir les condicions següents:

 1. La tesi inclourà un mínim d’articles de recerca originals, complets i que no siguin revisions (reviews). Han de tenir una unitat temàtica (sobre una mateixa línia de recerca). La resta d’autors han de fer constar explícitament, per escrit, que l’autor de la tesi és l’autor principal d’aquests treballs.
 2. Els treballs han d’haver estat publicats o acceptats amb posterioritat a la primera matriculació del doctorand en estudis de doctorat.
 3. En el cas de treballs acceptats per ser publicats, cal aportar el DOI, si l’article ja el té assignat, o, en cas contrari, la carta d’acceptació o de notificació que l’article ha estat rebut per l’editorial.
 4. Els coautors dels treballs declararan per escrit la seva conformitat a la utilització del treball com a part de la tesi del doctorand i el reconeixement com a autor principal dels treballs publicats o acceptats per publicar.
 5. Els coautors dels treballs inclosos en una tesi que no tinguin el grau de doctor renunciaran a presentar-los com a part de la seva pròpia tesi doctoral.

Per als dos darrers apartats, es dóna un model a l’Annex 4.

5. Revisió de la tesi doctoral

D’acord amb la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat de Girona, quan la tesi doctoral estigui acabada, el doctorand ha de sol·licitar a l’Escola de Doctorat, amb el vistiplau del director i del(s) codirector(s) de tesi i del tutor, que iniciï el procés de revisió de la tesi doctoral per garantir-ne la qualitat. A aquest efecte ha de presentar una sol·licitud al Registre de la Universitat. En la sol·licitud cal indicar si s’aspira a la menció internacional en el títol de doctor i/o si es presenta la tesi com a compendi de publicacions. La sol·licitud ha d’anar acompanyada del document electrònic íntegre de la tesi doctoral, en format PDF o similar.

6. Dipòsit de la tesi doctoral

D’acord amb la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat de Girona, un cop acabat el procediment de revisió de la tesi doctoral, el doctorand ha de presentar-la formalment per ser dipositada. L'exemplar complet en suport paper que es dipositi a l’Escola de Doctorat ha de complir els requisits següents:

 • Ha d’estar enquadernat amb el text definitiu. Ha d’estar paginat i ha d’incloure el sumari i, si escau, una fe d’errades.
 • L’enquadernació ha de ser amb relligat tipus llibre. No s’accepten enquadernacions amb espirals, carpetes, grapes metàl·liques, anelles o qualsevol altre sistema d’enquadernació poc consistent, que es pugui desenquadernar o manipular. Tampoc s’accepta que s’hi adhereixi un plàstic per augmentar la consistència de la primera pàgina.

7. Format electrònic de la tesi doctoral

Tal com indica la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat de Girona, cal presentar la tesi doctoral també en format electrònic. A aquest efecte, cal tenir presents els aspectes següents:

 • La tesi doctoral s’ha de presentar en un únic arxiu en format PDF.
 • Si la tesi doctoral conté arxius adjunts addicionals relacionats amb altres formats (àudio, vídeo, etc.), aquests altres arxius també s’hi han d’incloure.
 • Tots els arxius s’han de presentar en un CD-ROM o DVD-ROM, on cal indicar clarament les dades següents: títol de la tesi doctoral, nom del doctorand/doctoranda, nom del director/directora i data.
 • Els noms dels arxius informàtics presentats han de seguir el patró següent: t[tres inicials de l'autor][part del total].extensió. Exemple: els arxius presentats per a la tesi doctoral de Juvencio Pérez Homs (inicials JPH) són dos: un arxiu PDF que conté la tesi doctoral i un arxiu addicional de vídeo en format MPEG. L’arxiu de la tesi en format PDF s’ha d’anomenar tjph1de2.pdf, i l’arxiu de vídeo s’ha d’anomenar tjph2de2.mpeg. En cas que la tesi es compongués només de l’arxiu de la tesi, s’hauria d’anomenar tjph1de1.pdf.

8. Altres aclariments

En el cas d’estudiants procedents d’altres programes de doctorat que hagin rebut el reconeixement de la Comissió Acadèmica per a totes o part de les activitats de recerca fetes en el programa de doctorat de procedència, si aquest reconeixement inclou articles de recerca, aquests es podran presentar dins del compendi de publicacions.

9. Aplicació

El present acord s’aplicarà i produirà els seus efectes a partir de l’endemà de ser aprovat pel Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat.

Disposició transitòria

Al llarg de l’any 2013, les comissions acadèmiques aplicaran la normativa anterior sobre criteris per poder presentar la tesi com a compendi d’articles aprovada per la Comissió d’Autorització de Defensa de Tesis Doctorals en la sessió de 16 de desembre de 2009, en els casos que aquesta normativa resulti més favorable que la normativa present. Aquesta disposició s’aplicarà únicament als estudiants matriculats per primer cop en el programa de doctorat abans del curs 2011-2012.