Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
El pràcticum constitueix una experiència formativa de pràctiques estructurades de forma continuada i intensiva i significa pels alumnes una preparació per a la seva transició a la vida laboral. És per això que en el pràcticum es treballen un nombre considerable de competències professionals. També es converteix en un espai per al coneixement i la relació entre la realitat professional i social, i la institució universitària. En aquest sentit, el pràcticum suposa una aproximació de la formació universitària al món professional, però també significa un espai adequat per escoltar les reflexions i crítiques que des de la pràctica puguin incorporar-se al currículum formatiu. D'aquesta manera el pràcticum es converteix en un escenari privilegiat per a la participació dels agents socials en l'activitat formativa i per a la col•laboració i comunicació entre la universitat i els professionals que tenen l'encàrrec de donar resposta a diferents situacions i problemàtiques socials.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FRANCISCO CALVO GARCIA  / MARIA CARME MONTSERRAT BOADA  / MONTSERRAT MUSELLAS SALA  / JOSEP MIQUEL PALAUDARIAS I MARTI  / SANTIAGO PERERA IZQUIERDO  / PERE SOLER MASO
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Grup SI

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FRANCISCO CALVO GARCIA  / MARIA CARME MONTSERRAT BOADA  / MONTSERRAT MUSELLAS SALA  / JOSEP MIQUEL PALAUDARIAS I MARTI  / SANTIAGO PERERA IZQUIERDO  / PERE SOLER MASO
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • 3. Comunicar-se oralment i per escrit amb destresa a la llengua de l'entorn professional
 • 5. - Utilitzar les TIC i els mitjans i recursos audiovisuals en l'àmbit d'estudi i context professional
 • 6. - Gestionar l'informació
 • 7. - Resoldre problemes i prendre de decisions en els àmbits d'intervenció professional
 • 8. - Analitzar críticament les pròpies actuacions i intervencions i les dels altres professionals
 • 9. - Treballar en equip a diferents nivells i amb altres professionals i institucions relacionades amb la intervenció educativa
 • 10. - Reconèixer la diversitat en tots els seus àmbits (social, cultural, psicològica, social)
 • 11. - Establir i mantenir relacions interpersonals
 • 12. Mantenir compromís ètic en la intervenció socioeducativa
 • 14. Adaptar-se a situacions noves en contexts d'aprenentatge i professionals.
 • 15. - Afrontar les situacions professionals de forma creativa
 • 16. - Liderar grups, iniciatives, projectes i equips professionals
 • 17. - Actuar d'acord amb el perfil professional de l'educador social i els contexts socials i institucionals d'intervenció.
 • 18. - Identificar i analitzar situacions personals familiars i socials concretes
 • 19. - Gestionar processos de participació i acció comunitària
 • 20. - Intervenir en situacions de crisisi familiar i social
 • 21. Intervenir en situacions d'exclusió i discriminació social
 • 22. - Organitzar i gestionar projectes i serveis socioeducatius
 • 23. Dissenyar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
 • 24. - Aplicar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
 • 25. -Avaluar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa en els diferents àmbits de treball
 • 27. Documentar-se i buscar informació que permeti actualitzar i aprofundir en coneixements relacionats amb el treball educatiu

Continguts

1. El pràcticum de tercer curs té com a finaitat l'assoliment de les competències professionals relacionades més directament amb l'establiment de relacions educatives i l'anàlisi de la pràctica professional. El pràcticum constitueix la primera estada de pràctiques tutorades en un centre o servei socioeducatiu. Es dóna prioritat a l'estada en centres i serveis del nostre context territorial. Simultàniament al pràcticum es cursa l'assignatura "La pràctica socioeducativa. relació comunicació i intervenció".

2. L'estada als centres de pràctiques s'inicia a mitjans de novembre de 2011 i finalitza a finals d'abril de 2012.

3. L'estudiant ha de realitzar una estada de pràctiques de 12 hores a la setmana. Es deixaran els dijous i els divendres lliure de docència presencial per tal que els estudiants puguin fer les pràctiques.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració de treballs 4 14 18
Pràctiques en empreses / institucions 4 225 229
Tutories 18 35 53
Total 26 274 300

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Estada de pràctiques tutoritzades en centres i serveis de l'àmbit socioeducatiu. El tutor del centre elaborarà un informe de valoració de les pràctiques de l'estudiant. • Compliment dels pactes (calendari, horari, tasques, etc.)
  • Responsabilitat de l’estudiant i respecte per les normes de la institució.
  • Actuació ètica, incloent l’actuació en relació a la informació dels usuaris i del centre.
  • Desenvolupament de les funcions de l’educador social
  • L’evolució de l’aprenentatge de l’estudiant en relació als següents aspectes:
  - Les persones usuàries del centre
  - L’equip de professionals
  - La identificació i anàlisi de casos, contextos i situacions d’intervenció
  - La identificació de funcions i competències de les diferents figures professionals del centre
  - Les actituds i valors per a l’exercici professional de l’educador social.
  40
  Tutories de seguiment de les pràctiques - Capacitat per argumentar les opinions i punts de vista, comunicar-se amb claredat i de forma assertiva.
  - Capacitat de diàleg i actitud d'escolta.
  - Capacitat de reflexió i anàlisi crítica de les pròpies experiències de pràctiques i de les dels companys.
  - Capacitat d'expressar-se oralment amb claredat, precisió, utilitzant vocabulari de l'àmbit professional
  20
  Elaboració d'un portfoli que inclou les activitats realitzades durant les pràctiques i l'informe d'autoavaluació de l'estudiant - Capacitat de comunicar-se per escrit, utilitzant correctament el vocabulari professional,i el domini dels marcs teòrics i conceptuals propis de l'àmbit socioeducatiu.
  - Capacitat per analitzar situacions d'intervenció, de reflexió crítica sobre el paper desenvolupat pels diferents agents que hi intervenen.
  - Capacitat per valorar els diferents factors implicats en les situacions d'intervenció socioeducativa i de vincular-ho a aspectes teòrics
  - Capacitat per reflexionar sobre la pròpia pràctica
  - Capacitat de reflexionar sobre els propis recursos personals per adaptar-se a les situacions de pràctica professional
  - Capacitat de plantejar-se objectius d'aprenentatge i estratègies de millora.
  40

  Qualificació

  Per poder ser qualificat l'estudiant ha de realitzar les activitats que formen part del pràcticum: participar en les tutories, realitzar les activitats del portfoli i dur a terme l'estada de pràctiques en el centre en els termes pactats.

  El tutor de la UdG posarà la qualificació a l'estudiant. Per fer-ho, redactarà un informe, l'informe del tutor de la universitat, que conté els apartats que s'esmenten a continuació, per cada un dels quals posarà una puntuació de l'1 al 10.

  1. Les tutories: a partir del seguiment de les tutories el tutor farà un informe i assignarà una puntuació de l'1 al 10. Per fer el seguiment el professor disposa d'un full de seguiment de les tutories grupals i individuals que recull les observacions fetes al llarg de les sessions.
  2. El portfoli: El tutor de la UdG assignarà una puntuació de l'1 al 10 al portfoli de l'estudiant.
  3. Les pràctiques al centre: A partir de la informació que proporcioni el tutor del centre, el tutor de la UdG assignarà una puntuació de l'1 al 10 a l'estada de pràctiques.

  La qualificació final es calcularà fent la mitjana ponderada d'aquests tres elements: tutories (20%), portofoli (40%), estada de pràctiques en el centre (40%)

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  La realització d'una estada de pràctiques incompleta, no realitzar totes o algunes de les activitats del portfoli i/o no assistir als seminaris grupals de seguiment del pràcticum ni a les tutories individuals, serà objecte d'una qualificació de No presentat.

  Observacions

  El pràcticum és anual. L'estada de pràctiques començarà a mitjans del mes de novembre i finalitzarà a finals d'abril. Al llarg de les pràctiques els estudiants han d'assistir a les sessions de tutoria i realitzar les activitats previstes.

  A partir del mes de setembre, a dins l'apartat d'Educació social de "La meva", es trobarà la Guia del pràcticum del Grau d'Educació social, que conté la informació detallada sobre l'organització, seguiment i avaluació del pràcticum.

  IMPORTANT: No és possible acumular les hores d'estada al centre i escurçar el període de pràctiques. Les pràctiques es desenvolupen de novembre a finals d'abril i és necessari fer l'estada al centre durant ot aquest període.