Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Assignatura orientada al estudiant de fisioteràpia i que vol ser una guia clínica pel fisioterapeuta que li cal detectar la possible existència de patologies sistèmiques davant símptomes musculoesqueléticos. Dolor osteo-articular. Principals malalties, síndromes i dolors i la seva relació amb el dolor múscolo esquelètic. Bases radiològiques. Farmacodinamia i farmacocinètica de diversos medicaments, així com la utilitat dels mateixos.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MONIQUE MESSAGGI SARTOR
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • Comunicar-se de mode efectiu i clar
 • Tenir la capacitat d'aprenentatge autònom
 • Resoldre problemes
 • Tenir capacitat de gestió d'informació
 • Aprendre a aprendre (aprendre de manera autònoma, actualitzar-se i poder aprofundir en coneixements permanentment)
 • Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, mostrant dots d'innovació.
 • Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 • Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o àmbit tècnic concrets.
 • Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l'anglès.
 • Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Saber organitzar i planificar el treball propi i els estudis ulteriors.
 • Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.
 • Proporcionar una atenció de fisioteràpia eficaç, atorgant una assistència integral als pacients.
 • Saber treballar en equips professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.
 • Dur a terme les intervencions fisioterapèutiques basant-se en l'atenció integral de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals.

Continguts

1. 1.Health, Ilness, Homeostasis, Pain (somatic, neuropatic,visceral ),characteristics of pain, Prevention,Homeostasis, Fever,Hyperthermia, Hypothermia, 2. Epidemiology: Incidence, Prevalence, Life Expectancy, observational studies, experimental studies, Mortality rate, 5-year survival - Etiology of the diseases (Intrinsic, Extrinsic and Idiopathic, Iatrogenic, Genetic)- Epidemiological triangle, Causal pies theory, Concept of Risk Factor. 3. Type of Diseases: Chronic and Acute; Systemic and Localized Diseases, General Pathology - Cell adaptation (Hypertrophy,Atrophy,Hyperplasia,Metaplasia,Dysplasia, Neoplasia)-Inflammation (Acute and Chronic). 4. Local Manifestations of Inflammation: Exudates, Ulceration, Abcess - Cell Injury (Reversible and Irreversible), Mechanisms of cell injury, Apoptosis, Necrosis, Tissue Repair, Wound Healing Process, Celular Aging. 5- Pharmacology: basic concepts about drug, generic medicines, comercial drugs, Pharmacokinetics (absortion, metabolism, distribuition and Clearance) Bioavaliability, Pharmacodynamics (Mechanism of action, Effect of a drug) 6-Pulmonary System 7- Cardiovascular System 8-Digestive System 9-Endocrine and Metabolic System 10- Nephrology 11- Musculoskeletal System

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 16 0 16
Anàlisi / estudi de casos 15 20 35
Prova d'avaluació 27 25 52
Total 58 45 103

Bibliografia

 • Catherine Cavallaro Goodman; Teresa E. Kelly Snyder (2001). PATOLOGÍA MÉDICA PARA FISIOTERAPEUTAS (3ª edición). McGraw-Hill. .
 • Prieto Valtueña, J.M. (2007). EXPLORACIÓN CLÍNICA PRÁCTICA (26 Edicion). Masson.
 • Sobotta (2006). ATLAS DE ANATOMIA HUMANA I i II (26ª). PANAMERICANA.
 • Orts Llorca (2004). ANATOMIA HUMANA I i II i III (6ª Edición). Cientifico-Medica..
 • GUYTON (2007). COMPENDIO DE FISIOLOGIA MEDICA. . ELSEVIER.
 • Rey (1998). EL EXAMEN CLINICO. ELSEVIER.
 • Harrison (2006). Principios de Medicina Interna . MC GRAW HILL .
 • HARRISON (2005). MANUAL DE MEDICINA HARRISON (16 Edición). MCGRAW-HILL / INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.A.. .
 • FARRERAS VALENTI, P. y ROZMAN, C. (2004). MEDICINA INTERNA (16ª Edición). ELSEVIER ESPAÑA, S.A. .
 • Merck (2007). EL MANUAL MERCK. ELSEVIER ESPAÑA, S.A.. .
 • Abordatge de la diabetis mellitus tipus 2. Guies de Pràctica Clínica. (2010). ICS.
 • Guies de Pràctica Clínica. MPOC (2010). ICS.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
First Exam The first exam will consist of 30 to 40 multiple choice questions – the content: the first 5
classes.
30
Second Exam The second exam will consist of 30 to 40 multiple choice questions – the content: seminairs presented in class 30
Seminnair Preparation and presentation of a seminair about a specific theme. 30
Class attendance during the semminairs Student´s are expected to attend the classes during the seminnair presentations 10

Qualificació

Students are expected to attend lectures and seminaries, to participate in class and take the
examinations. There will be 2 exams and one assignment
Class attendance and participation during the
seminaries are also evaluated.

All scores on exam and assignments are based on 100 points. The final grade for each semester will be determined by the following formula.

Class attendance/Class participation during the seminairs 10%
Exam 1 30%
Exam 2 30%
Seminar (oral presentation) 30%
Total 100%

The first exam will consist of 30 to 40 multiple choice questions – the content: the first 4
classes.
The second exam will be about the seminaries – 30 to 40 multiple choice question.
You must have at least 5 in each exam and at least 5 in the assignment to approve the class.

Observacions

Information necessary to complete the course will be entirely provided in class.