Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Aquest curs es divideix en tres eixos temàtics: La recreació, el turisme i l'organització d'esdeveniments. Totes tres temàtiques es tracten individualment, però també es descobreixen els punts en comú. El paraigües que les engloba és l'oci, un dels àmbits més importants de les activitats físiques, especialment en aquesta època i societat en que vivim. Crear experiències significatives que satisfacin els objectius lúdics, socials i vivencials dels usuaris, clients o practicants és un repte pel qual cal una innovació constant i eines flexibles i adaptables. En aquest àmbit de l'oci destaquen les activitats recreatives, sense objectiu merament competitiu o de salut, el turisme actiu i esportiu i els esdeveniments esportius.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSEP ORIOL SALLENT BONAVENTURA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSEP ORIOL SALLENT BONAVENTURA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • Buscar, organitzar i interpretar la informació que proporcionen les noves tecnologies (TIC).
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar i avaluar els programes de l'activitat física i de l'esport en l'ensenyament, entrenament, salut, gestió, recreació i readaptació.

Continguts

1. Organització d'esdeveniments esportius 1.1 Fases 1.2 Tècniques específiques 1.3 Aprofitament turístic dels esdeveniments esportiu

2. Esport i recreació 2.1. Bases teòriques de l’Oci Concepte de Lleure i Oci. Importància i actualitat. L’experiència recreativa. Educació de l’oci. 2.2. L’Activitat Física Recreativa Particularitat de les Activitats Físiques Recreatives. Diferents experiències Planificació, execució i avaluació de les Activitats Físiques Recreatives 2.3. Vivència de l'esport recreatiu per diferents poblacions

3. Turisme i Esport 3.1. Introducció al turisme i el Turisme i Esport Situació actual i tendències. Sectors implicats en la indústria del turisme. El Turisme i Esport Conceptes i classificació del Turisme i Esport. Implicació del sector públic. Implicació del sector privat.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10 47 57
Classes participatives 20 2 22
Classes pràctiques 10 5 15
Elaboració de treballs 12 8 20
Prova d'avaluació 1 10 11
Treball en equip 6 15 21
Tutories 1 3 4
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Cascón, Paco (1995 ). La Alternativa del juego 1 : juegos y dinámicas de educación para la paz . Madrid: Los Libros de la Catarata. Catàleg
 • Cerveró i Puig, Josep (2001 ). Màrqueting turístic . Vic: Eumo. Catàleg
 • Csikszentmihalyi, Mihaly (1997 ). Fluir : una psicología de la felicidad = (Flow) . Barcelona: Editorial Kairós. Catàleg
 • Miranda Viñuelas, Julián (1996 ). La Recreación y la animación deportiva : sonrisa y esencia de nuestro tiempo . Salamanca: Amarú. Catàleg
 • Ocio y deporte: un análisis multidisciplinar (2004 ). Bilbao: Universidad de Deusto. Catàleg
 • Valls, Josep Francesc (1999 ). La Gestió d'empreses de turisme i lleure : l'art de provocar la satisfacció . Barcelona: Columna :Proa. Catàleg
 • Sallent, O (2008). El valor de proveer experiencias únicas en turismo activo: aportaciones práctica. Dins (Ed.), Documentos de Estudios de Ocio (, p. 231-248). Deusto: Universidad de Deusto.
 • Sallent, O (1991). El Deporte y el Turismo: un campo fascinante. Apunts: Educació Física i Esports, (26), 53-60
 • Lacroix, M. (2005). El culte a l'emoció. Atrapats en un món d'emocions sense sentiments. Barcelona: La Campana.
 • Standeven, J. De Knop, P. (1999). Sport Tourism. Champaign, IL.: Human Kinetics.
 • Tarssanen, S Kylänen, M. (2006). A Theoretical model for Producing Experiences - A Touristic Perspective. Articles on Experiences, (2), . Recuperat , a www.leoland.fe
 • Allen, J. et al. (2008). Festival & Special Event Management (5ª). Wiley.
 • Sahnoun, P.; Doury, N. (1990). Com buscar un espònsor. Pleniluni.
 • Getz, D. (2005). Event studies: theory, research and policy for planned events. Elsevier Butterworth-Heinemann.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
ATA Via Verda: Organització d'una activitat esportiva lúdica a la Via Verda, creació d’un element d’avaluació i avaluació d’altres grups. Especificats en documents al campus virtual de l'assignatura 15
TE: Treball d'equip: Activitat de treball autònom en equip sobre l’organització d’un esdeveniment. Precisa d’una dedicació més important, reunions, treball de camp, presentació a classe, etc.. Especificats en documents al campus virtual de l'assignatura.
Consta d'una part assistencial i pràctica, d'una part en equip (àrea de l'esdeveniment) i d'una part individual (avaluació d'un altre esdeveniment)
45
AE: Activitat d’avaluació escrita: Activitat de valoració de l’aprenentatge del contingut amb examen escrit. Examen escrit.
Compta pel 30% de la nota final
30
TI: Anàlisi i valoració individual de l'organització d'un esdeveniment esportiu per part d'alumnes de la classe Veure descripció del treball al moodle 10

Qualificació

Avaluació contínua:
- Inclou l'activitat de Treball Autònom (organitzar una activitat per la sortida a la Via Verda), el Treball en Equip (organització d'un esdeveniment), el Treball Individual (anàlisi i valoració d'un esdeveniment) i l'Avaluació Escrita.
- Cal treure un quatre i mig com a mínim en cada una de les parts per poder fer mitjana a la nota
L'activitat de Treball Autònom no es pot recuperar.
El Treball en Equip només es pot recuperar la redacció de la part grupal, però no l'assistencial.
El treball individual es pot recuperar.
L'avaluació escrita es pot recuperar (l'examen de recuperació serà un examen de suficiència i per tant no es pot treure més d'un sis)

Avaluació final:
- Aprovar l’examen escrit – 55%
- Presentar un treball sobre la generació d’experiències 10%
- Analitzar l’organització d’un esdeveniment esportiu 25%
- Presentar els apunts de l’assignatura redactats personalment per l’alumnat (no s’admet la transcripció de les diapositives “power point” penjades al moodle) (10%)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l’avaluació continuada o a l’avaluació final

Observacions

OA1. L’alumnat té una visió general i un posicionament crític envers l’oci, les seves dimensions, els conceptes que s’estudien, els actors que s’hi impliquen i les tendències actuals.
OA2. L’alumnat coneix suficientment els àmbits d’aplicació i té els diferents recursos per implicar-s’hi, especialment en el cas del turisme esportiu i actiu
OA3. L’alumnat ha tingut la possibilitat de realitzar activitats pràctiques relacionades amb els diferents àmbits d’aplicació
OA4. L’alumnat té les eines necessàries per continuar la recerca i l’aprofundiment de continguts.
OA5. L’alumnat té els recursos per poder efectuar el primer pas en els diferents projectes escollits

Assignatures recomanades

 • Activitat física a la natura
 • Activitat física i esport per persones amb alguna discapacitat
 • Disseny, intervenció i evaluació en l'educació física i l'esport
 • Instal·lacions esportives
 • Jocs i habilitats motrius bàsiques
 • Legislació esportiva i direcció de sistemes i organitzacions
 • Noves tendències en l'activitat física i la qualitat de vida
 • Professió i reptes de futur del Graduat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport