Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
La didàctica recull els sabers i les competències a mobilitzar a l'hora d'ensenyar, per la qual cosa l'objecte de l'assignatura gira entorn de la competència docent i segueix dos grans objectius: - conèixer, analitzar i valorar els fonaments teòrics i pràctics de l'activitat docent en l'àmbit educatiu general i de l'educació física i l'esport en particular, i - construir coneixements i desenvolupar competències que permetin a l'alumnat, per una banda, dissenyar, desenvolupar i avaluar situacions d'ensenyament-aprenentatge en el marc de l'educació física i l'esport i, per una altra, començar a avaluar la pràctica docent des d'una perspectiva reflexiva i crítica.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
RICARD PRADAS CASAS
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • Buscar, organitzar i interpretar la informació que proporcionen les noves tecnologies (TIC).
 • Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Ajustar-se als límits de la competència professional.
 • Observar i analitzar el procés d'aprenentatge motor humà.
 • Adquirir habilitats motrius i demostrar l'execució de la pràctica en l'activitat física i de l'esport.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic, especialment dins de les activitats físiques i esportives.
 • Aplicar els coneixements a les diferents situacions pràctiques en les manifestacions bàsiques de la motricitat.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar la realització d'activitats físic- esportives i recreatives.

Continguts

1. Introducció

          1.1. Conceptualització i qüestions generals

          1.2. Fonaments i principis constructivistes de l'educació

2. L'ensenyança en Educació Física i Esport

          2.1. Introducció

          2.2. Planificació, conducció i avaluació de tasques en Educació Física i Esport

          2.3. La millora de la pràctica docent: la pràctica reflexiva

3. Fonaments pedagògics de l'Educació i l'Educació Física

          3.1. Principis, idees i aportacions de diverses escoles i corrents pedagògics

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 20 22
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 13 29 42
Classes participatives 28 8 36
Classes pràctiques 15 13 28
Prova d'avaluació 2 20 22
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Blázquez, D. (2013). Diez competencias docentes para ser mejor profesor de Educación Física. Barcelona: Inde.
 • Blázquez, D. i Sebastiani, E. (2009). Enseñar por competencias en Educación Física. Barcelona: Inde.
 • de Zubiría Samper, J. (2012). De la escuela nueva al constructivismo. Un análisis crítico. (2a ed.). Bogotá: Magisterio Editorial.
 • Delors, J. (1996). Educació: hi ha un tresor amagat a dins. Barcelona: UNESCO.
 • Díaz, J. (2005). La evaluación formativa como instrumento de aprendizaje en Educación Física. Barcelona: Inde.
 • Florence, J.; Brunelle, J. i Carlier, G. (2000). Enseñar Educación Física en secundaria. Motivación, organización y control. Barcelona: Inde.
 • Fraile, A. (coord) (2004). Didáctica de la Educación Física. Una perspectiva crítica y transversal. Madrid: Biblioteca Nueva.
 • Giné,N. i Parcerisa, A. (coords.). (2003). Planificación y análisis de la práctica educativa. Barcelona: Graó.
 • González, C. i Lleixà, T. (coords.) (2010). Educación Física. Investigación, innovación y buenas prácticas. Barcelona: Graó/Ministerio de Educación.
 • Hernández Álvarez, J.L. i Velázquez, R. (coords.). (2004). La evaluación en Educación Física. Investigación y práctica en el ámbito escolar. Barcelona: Graó.
 • Lleixà, T. (2003). Educación física hoy. Realidad y cambio curricular. Barcelona: ICE-Horsori.
 • López-Ros, V., Pradas, R. i Font, R. (2014). Educación física en primaria. Desarrollo curricular y estrategias para la prá.... Barcelona: Horsori.
 • Metzler, M.W. (2017). Instructional models for Physical Education (4a ed.). Scottsdale: Holcomb Hathaway Publishers.
 • Mosston, M. (1988). La enseñanza de la Educación Física. Barcelona: Paidos.
 • Mosston, M. i Ashworth, S. (1999). La enseñanza de la Educación Física. La reforma de los estilos de enseñanza. Barcelona: Hispano Europea.
 • Piéron, M. (1999). Para una enseñanza eficaz de las actividades físico-deportivas. Barcelona: Inde.
 • Ramírez Macías, G. (2013). Manual de teoría e historia de la educación física y el deporte contemporáneos. Sevilla: Wanceulen.
 • Ramos, L. i Del Villar, F. (2005). La enseñanza de la Educación Física. Madrid: Síntesis.
 • Sanz i Pinyol, Glòria (2005 ). Comunicació efectiva a l'aula : tècniques d'expressió oral per a docents . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Seners, P. (2001). La lección de Educación Física. Barcelona: Inde.
 • Siedentop, D. (1998). Aprender a enseñar la Educación Física. Barcelona: Inde.
 • Target, C. i Cathelineau, J. (2002). Cómo se enseñan los deportes. Barcelona: Inde.
 • Trilla, Jaume Cano García, Elena (2001 ). El Legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI . Barcelona: Grao. Catàleg
 • Vázquez, B. (coord). (2001). Bases educativas de la actividad física y el deporte. Madrid: Síntesis.
 • Velázquez, C. (coord). (2010). Aprendizaje cooperativo en Educación Física. Fundamentos y aplicaciones prác.... Barcelona: Inde.
 • Viciana, J. (2002). Planificar en Educación Física. Barcelona: Inde.
 • Zabala, Antoni (1995 ). La Pràctica educativa : com ensenyar . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC). Recuperat , a www.xtec.es

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AAC1. Examen d'avaluació continuada 1 Contestar preguntes sobre els continguts de l'assignatura, en una prova escrita. 30
AAC2. Examen d'avaluació continuada 2 Contestar preguntes sobre els continguts de l'assignatura, en una prova escrita. 30
AAC3. Treball teòric-pràctic reflexiu Elaborar un treball de caire teòric-pràctic relacionat amb els continguts de l'assignatura i portar tasques a la pràctica. 40

Qualificació

AVALUACIÓ CONTINUADA

Per poder optar a l'avaluació continuada:
- s'ha d'haver assistit i participat amb les condicions estipulades a principi de curs a un mínim del 80% de les sessions pràctiques (algunes sessions pràctiques es poden desenvolupar en un horari diferent el qual es comunicarà a principis de curs). Algunes d'aquestes sessions tindran caràcter qualificador i, per poder-hi optar, serà obligatori que els/les alumnes hi assisteixin,
- s'ha d'haver realitzat i entregat les activitats d'avaluació continuada dins dels terminis establerts.

L'avaluació continuada consta de tres activitats:
- EXAMENS D'AVALUACIÓ CONTINUADA (AAC1 -30%- i AAC2 -30%-)
Avaluació dels continguts de l'assignatura mitjançant dos exàmens escrits (un aproximadament a mitjans de curs -AAC1- i l'altre cap al final -AAC2-).
Aquestes activitats són alliberadores de matèria i s'han de superar obligatòriament amb una nota mínima de 5. En cas contrari, encara que la nota global de les activitats d'avaluació sigui superior a 5, s'haurà o s'hauran de recuperar a l'avaluació final. Si en aquesta segona oportunitat encara no s'aprova/en, la nota final de l'assignatura serà de suspès, encara que la mitjana final sigui igual o major de 5. És a dir, per aprovar l'assignatura s'han d'aprovar obligatòriament els exàmens.

- TREBALL TEÒRIC-PRÀCTIC REFLEXIU (AAC3 -40%-)
Aquest treball consta de dues parts relacionades:
Part 1. Elaboració d'un treball relacionat amb els continguts de l'assignatura (25%)
Part 2. Posada en pràctica i valoració de tasques (15%)
A principi de curs es concretarà el format, les característiques i condicions de realització, la forma i criteris d'avaluació i els terminis de tutoria i d'entrega.
Aquesta activitat no és recuperable.


AVALUACIÓ FINAL

Els/Les estudiants que no vulguin o no puguin optar a l'avaluació continuada podran optar a ser avaluats/des en l'avaluació final, la qual consta de dues parts:
- EXAMEN D'AVALUACIÓ FINAL (AAF1 -60%-)
Avaluació dels continguts de l'assignatura mitjançant un examen escrit, en el qual entren tots els continguts donats. Com en el cas de l'avaluació continuada, per aprovar l'assignatura s'ha d'aprovar l'examen.

- TREBALL TEÒRIC-PRÀCTIC REFLEXIU (AAF2 -25%-)
A l'avaluació final només es podrà desenvolupar la part d'elaboració d'un treball relacionat amb els continguts de l'assignatura (part 1), amb les mateixes condicions que en el cas de l'AAC3. No es podrà, doncs, desenvolupar la part de posada en pràctica i valoració de tasques (part 2), per la qual cosa en l'avaluació final no es podrà optar a la nota d'aquesta part.
En el global de l'assignatura, doncs, la nota màxima a la qual es podrà optar és 8,5.
A principi de curs es concretarà el format, les característiques i condicions de realització, la forma i criteris d'avaluació i els terminis de tutoria i d'entrega.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat aquell/a estudiant que:
- no hagi volgut o no s'hagi pogut presentar a l'avaluació continuada, o
- no s'hagi presentat a l'avaluació final.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:
OA1 - Planificar, conduir i avaluar activitats d'ensenyament-aprenentatge, amb especial atenció a les qüestions metodològiques i d'avaluació.
OA2 - Recollir informació descriptiva d'activitats d'educació física i esports, a partir de diversos focus d'anàlisi, per tal d'emetre valoracions crítiques.
OA3 - Conèixer els fonaments de la pràctica reflexiva per afavorir la millora de la pràctica professional.
OA4 - Conèixer els fonaments dels corrents pedagògics més rellevants i influents en l'àmbit educatiu.
OA5 - Millorar l'argumentació i l'expressió escrita en la presentació d'idees, opinions o posicionaments relacionats amb l'àmbit educatiu.

L'assignatura es desenvolupa a partir d'exposicions teòriques, anàlisi de documents i resolució de casos. També es fan sessions pràctiques, en algunes de les quals caldrà portar roba i calçat esportius.
El primer dia de classe es presentarà l'assignatura i s'ampliarà tota la informació que es detalla en aquesta programació.

Assignatures recomanades

 • Desenvolupament motor i iniciació esportiva
 • Història i fonaments socio-culturals de l'AF i l'esport
 • Jocs i habilitats motrius bàsiques
 • Programació de l'ensenyança en el sistema educatiu