Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
La didàctica recull els sabers i les competències a mobilitzar a l'hora d'ensenyar, per la qual cosa l'objecte de l'assignatura gira entorn de la competència docent i segueix dos grans objectius: - conèixer, analitzar i valorar els fonaments teòrics i pràctics de l'activitat docent en l'àmbit educatiu general i de l'educació física i l'esport en particular, i - construir coneixements i desenvolupar competències que permetin a l'alumnat, per una banda, dissenyar, desenvolupar i avaluar situacions d'ensenyament-aprenentatge en el marc de l'educació física i l'esport i, per una altra, començar a avaluar la pràctica docent des d'una perspectiva reflexiva i crítica.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
RICARD PRADAS CASAS
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • Buscar, organitzar i interpretar la informació que proporcionen les noves tecnologies (TIC).
 • Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Ajustar-se als límits de la competència professional.
 • Observar i analitzar el procés d'aprenentatge motor humà.
 • Adquirir habilitats motrius i demostrar l'execució de la pràctica en l'activitat física i de l'esport.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic, especialment dins de les activitats físiques i esportives.
 • Aplicar els coneixements a les diferents situacions pràctiques en les manifestacions bàsiques de la motricitat.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar la realització d'activitats físic- esportives i recreatives.

Continguts

1. Introducció

          1.1. Conceptualització i qüestions generals

          1.2. Fonaments i principis constructivistes de l'educació

2. L'ensenyança en Educació Física i Esport

          2.1. Introducció

          2.2. Planificació, conducció i avaluació de tasques en Educació Física i Esport

          2.3. La millora de la pràctica docent: la pràctica reflexiva

3. Fonaments pedagògics de l'Educació i l'Educació Física

          3.1. Principis, idees i aportacions de diverses escoles i corrents pedagògics

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,00 7,00 1,00 10,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 13,00 15,00 0 28,00
Elaboració individual de treballs 2,00 12,00 0 14,00
Prova d'avaluació 4,00 30,00 0 34,00
Sessió expositiva 11,00 0 11,00 22,00
Sessió participativa 6,00 8,00 0 14,00
Sessió pràctica 15,00 13,00 0 28,00
Total 53,00 85,00 12,00 150

Bibliografia

 • Blázquez, D. (2013). Diez competencias docentes para ser mejor profesor de Educación Física. Barcelona: Inde.
 • Blázquez. D. (dir.) (2017). Métodos de enseñanza en educación física. Enfoques innovadores para la enseñanza de competencias (2a ed.). Barcelona: Inde .
 • Blázquez, D. i Sebastiani, E. (2009). Enseñar por competencias en Educación Física. Barcelona: Inde.
 • de Zubiría Samper, J. (2012). De la escuela nueva al constructivismo. Un análisis crítico. (2a ed.). Bogotá: Magisterio Editorial.
 • Delors, J. (1996). Educació: hi ha un tresor amagat a dins. Barcelona: UNESCO.
 • Díaz, J. (2005). La evaluación formativa como instrumento de aprendizaje en Educación Física. Barcelona: Inde.
 • Florence, J.; Brunelle, J. i Carlier, G. (2000). Enseñar Educación Física en secundaria. Motivación, organización y control. Barcelona: Inde.
 • Fraile, A. (coord) (2004). Didáctica de la Educación Física. Una perspectiva crítica y transversal. Madrid: Biblioteca Nueva.
 • Giné,N. i Parcerisa, A. (coords.). (2003). Planificación y análisis de la práctica educativa. Barcelona: Graó.
 • Graham, G., Elliot, E. i Palmer, S. (2016). Teaching children and adolescents Physical Education (4a ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.
 • González, C. i Lleixà, T. (coords.) (2010). Educación Física. Investigación, innovación y buenas prácticas. Barcelona: Graó/Ministerio de Educación.
 • Hernández Álvarez, J.L. i Velázquez, R. (coords.). (2004). La evaluación en Educación Física. Investigación y práctica en el ámbito escolar. Barcelona: Graó.
 • Lleixà, T. (2003). Educación física hoy. Realidad y cambio curricular. Barcelona: ICE-Horsori.
 • López-Ros, V., Pradas, R. i Font, R. (2014). Educación física en primaria. Desarrollo curricular y estrategias para la prá.... Barcelona: Horsori.
 • Metzler, M.W. (2017). Instructional models for Physical Education (4a ed.). Scottsdale: Holcomb Hathaway Publishers.
 • Mosston, M. (1988). La enseñanza de la Educación Física. Barcelona: Paidos.
 • Mosston, M. i Ashworth, S. (1999). La enseñanza de la Educación Física. La reforma de los estilos de enseñanza. Barcelona: Hispano Europea.
 • Piéron, M. (1999). Para una enseñanza eficaz de las actividades físico-deportivas. Barcelona: Inde.
 • Pradas Casas, R. (coord)., López-Ros, V., Llobet-Martí, B. i Comino Ruíz, J. (2019). L'educació física en els centres educatius: infància, joventut i moviment. Barcelona: Rosa Sensat.
 • Ramírez Macías, G. (2013). Manual de teoría e historia de la educación física y el deporte contemporáneos. Sevilla: Wanceulen.
 • Ramos, L. i Del Villar, F. (2005). La enseñanza de la Educación Física. Madrid: Síntesis.
 • Sanz i Pinyol, Glòria (2005 ). Comunicació efectiva a l'aula : tècniques d'expressió oral per a docents . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Seners, P. (2001). La lección de Educación Física. Barcelona: Inde.
 • Siedentop, D. (1998). Aprender a enseñar la Educación Física. Barcelona: Inde.
 • Target, C. i Cathelineau, J. (2002). Cómo se enseñan los deportes. Barcelona: Inde.
 • Trilla, Jaume Cano García, Elena (2001 ). El Legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI . Barcelona: Grao. Catàleg
 • Vázquez, B. (coord). (2001). Bases educativas de la actividad física y el deporte. Madrid: Síntesis.
 • Velázquez, C. (coord). (2010). Aprendizaje cooperativo en Educación Física. Fundamentos y aplicaciones prác.... Barcelona: Inde.
 • Viciana, J. (2002). Planificar en Educación Física. Barcelona: Inde.
 • Zabala, Antoni (1995 ). La Pràctica educativa : com ensenyar . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC). Recuperat , a www.xtec.es

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AAC1. Examen d'avaluació continuada 1 Contestar preguntes sobre els continguts de l'assignatura. 30
AAC2. Examen d'avaluació continuada 2 Contestar preguntes sobre els continguts de l'assignatura. 30
AAC3. Treball en grup Elaborar un treball de caire teòric-pràctic relacionat amb els continguts de l'assignatura. 20 No
AAC4. Anàlisi i posada en pràctica de tasques Analitzar de forma argumentada i valorar críticament la posada en pràctica de tasques. 10 No
AAC5. Anàlisi i reflexió individual Analitzar críticament i reflexionar de forma argumentada sobre qüestions relacionades amb continguts rellevants de l'assignatura. 10 No

Qualificació

El sistema d'avaluació de l'EUSES-centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada.

AVALUACIÓ CONTINUADA

Per poder optar a l'avaluació continuada:
- s'ha d'haver assistit i participat amb les condicions estipulades a principi de curs a un mínim del 80% de les sessions pràctiques. Algunes d'aquestes sessions tindran caràcter qualificador i, per poder-hi optar, l'assistència serà obligatòria (a principi de curs es detallaran les dates),
- s'ha d'haver realitzat i entregat les activitats d'avaluació continuada dins dels terminis establerts.

L'avaluació continuada consta de cinc activitats:

AAC1.EXAMEN D'AVALUACIÓ CONTINUADA 1 (30%)
Avaluació de continguts de l'assignatura mitjançant un examen (durant el curs se'n detallaran les condicions: tipologia, format, durada, continguts...)
Aquesta activitat d'avaluació s'ha de superar obligatòriament amb una nota mínima de 5. En cas contrari, encara que la nota global de les activitats d'avaluació sigui igual o superior a 5, s'haurà de recuperar a l'avaluació final. Si en aquesta segona oportunitat encara no s'aprova, la nota final de l'assignatura serà de suspès, encara que la mitjana final sigui igual o major de 5. És a dir, per aprovar l'assignatura s'ha d'aprovar obligatòriament aquesta activitat d'avaluació.

AAC2.EXAMEN D'AVALUACIÓ CONTINUADA 2 (30%)
Avaluació de continguts de l'assignatura mitjançant un examen (durant el curs se'n detallaran les condicions: tipologia, format, durada, continguts...)
Aquesta activitat d'avaluació s'ha de superar obligatòriament amb una nota mínima de 5. En cas contrari, encara que la nota global de les activitats d'avaluació sigui igual o superior a 5, s'haurà de recuperar a l'avaluació final. Si en aquesta segona oportunitat encara no s'aprova, la nota final de l'assignatura serà de suspès, encara que la mitjana final sigui igual o major de 5. És a dir, per aprovar l'assignatura s'ha d'aprovar obligatòriament aquesta activitat d'avaluació.

AAC3.TREBALL EN GRUP (20%)
Elaboració d'un treball en grup relacionat amb els continguts de l'assignatura.
A principi de curs se'n detallaran les condicions (format, característiques i condicions de realització, forma i criteris d'avaluació, terminis de tutoria i d'entrega...).
Aquesta activitat d'avaluació es fa en grup i no és recuperable.

AAC4.ANÀLISI DE LA POSADA EN PRÀCTICA DE TASQUES (10%)
Anàlisi amb arguments i valoració crítica de la posada en pràctica de tasques.
Per poder ser avaluat/da d'aquesta activitat s'haurà d'assistir i participar obligatòriament a totes les sessions de posada en pràctica de tasques, encara que en alguna de les sessions l'alumne/a no en proposi cap directament. A principi de curs se'n detallaran les condicions (format, característiques i condicions de realització i avaluació, forma i criteris d'avaluació, terminis de tutoria i d'entrega...).
Aquesta activitat d'avaluació es fa en grup i no és recuperable.

AAC5.ANÀLISI I REFLEXIÓ INDIVIDUAL (10%)
Anàlisi crítica i reflexió argumentada al voltant de continguts rellevants de l'assignatura, a partir de la lectura de textos, i/o consulta de documents, i/o visionat de vídeos, i/o altres.
A principi de curs se'n detallaran les condicions (format, característiques i condicions de realització, forma i criteris d'avaluació, terminis de tutoria i d'entrega...).
Aquesta activitat d'avaluació es fa individualment i no és recuperable.AVALUACIÓ FINAL

Els/Les estudiants que no vulguin o no puguin optar a l'avaluació continuada podran optar a ser avaluats/des en l'avaluació final, la qual consta de dues activitats:

AAF1.EXAMEN D'AVALUACIÓ FINAL (80%)
Avaluació dels continguts de l'assignatura mitjançant un examen (durant el curs se'n detallaran les condicions: tipologia, format, durada...), el qual constarà de dos apartats:
- Avaluació dels continguts de l'AAC1 (30%) i l'AAC2 (30%).
- Avaluació dels continguts de l'AAC3 (20%).
Aquesta activitat s'ha de superar obligatòriament amb una nota mínima de 5. En cas contrari, encara que la nota global de les activitats d'avaluació sigui igual o superior a 5, la nota final de l'assignatura serà de suspès. És a dir, per aprovar l'assignatura s'ha d'aprovar obligatòriament aquesta activitat d'avaluació.

AAF2.ANÀLISI I REFLEXIÓ INDIVIDUAL (10%)
Anàlisi crítica i reflexió argumentada al voltant de continguts rellevants de l'assignatura, a partir de la lectura de textos, i/o consulta de documents, i/o visionat de vídeos, i/o altres.
A principi de curs se'n detallaran les condicions (format, característiques i condicions de realització, forma i criteris d'avaluació, terminis de tutoria i d'entrega...).
Aquesta activitat d'avaluació es fa individualment i no és recuperable.

A l'avaluació final no es podrà dur a terme cap activitat equivalent a l'AAC4, donat que va associada a l'AAC3 (la qual en aquest format d'avaluació final s'avalua a l'AAF1.EXAMEN D'AVALUACIÓ FINAL) i, a més, en el seu desenvolupament implica presencialitat obligatòriament (tant per a l'avaluació continuada com per a l'avaluació única). En el global de l'assignatura, doncs, amb aquest format d'avaluació la nota màxima a la qual es podrà optar és de 9.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un/a alumne/a no presentat/da aquell/a que ha realitzat menys del 50% de les activitats d'avaluació continuada o no s'ha presentat a l'avaluació final o a l'avaluació única.

Avaluació única:
El sistema d'avaluació de l'EUSES-centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l'avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

L'avaluació única consta de tres activitats:

AAU1.EXAMEN D'AVALUACIÓ ÚNICA (70%)
Avaluació dels continguts de l'assignatura mitjançant un examen (durant el curs se'n detallaran les condicions: tipologia, format, durada...). Constarà de dos apartats:
- Avaluació dels continguts de l'AAC1 (30%) i l'AAC2 (30%).
- Avaluació dels continguts de l'AAC5 (10%).
Aquesta activitat s'ha de superar obligatòriament amb una nota mínima de 5. En cas contrari, encara que la nota global de les activitats d'avaluació sigui igual o superior a 5, la nota final de l'assignatura serà de suspès. És a dir, per aprovar l'assignatura s'ha d'aprovar obligatòriament aquesta activitat d'avaluació.

AAU2.TREBALL INDIVIDUAL (20%)
Elaboració d'un treball individual relacionat amb els continguts de l'assignatura.
Les condicions d'aquesta activitat d'avaluació (format, característiques i condicions de realització, forma i criteris d'avaluació, terminis de tutoria i d'entrega...) seran les mateixes que les de l'AAC3 (llevat que en aquell cas es fa en grup i en aquest, individualment) i es detallaran a principi de curs.

AAU3.ANÀLISI DE LA POSADA EN PRÀCTICA DE TASQUES (10%)
Anàlisi amb arguments i valoració crítica de la posada en pràctica de tasques.
Per poder ser avaluat/da d'aquesta activitat, l'alumne/a haurà de desenvolupar-la obligatòriament en una sessió pràctica presencial.
A principi de curs se'n detallaran les condicions (format, característiques i condicions de realització i avaluació, forma i criteris d'avaluació, terminis de tutoria i d'entrega...).
Aquesta activitat d'avaluació no és recuperable.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s'utilitzarà el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:
OA1 - Planificar, conduir i avaluar activitats d'ensenyament-aprenentatge, amb especial atenció a les qüestions metodològiques i d'avaluació.
OA2 - Recollir informació descriptiva d'activitats d'educació física i esports, a partir de diversos focus d'anàlisi, per tal d'emetre valoracions crítiques.
OA3 - Conèixer els fonaments de la pràctica reflexiva per afavorir la millora de la pràctica professional.
OA4 - Conèixer els fonaments dels corrents pedagògics més rellevants i influents en l'àmbit educatiu.
OA5 - Millorar l'argumentació i l'expressió escrita en la presentació d'idees, opinions o posicionaments relacionats amb l'àmbit educatiu.

L'assignatura es desenvolupa a partir d'exposicions teòriques, anàlisi de documents i resolució de casos. També es fan sessions pràctiques, en algunes de les quals caldrà portar roba i calçat esportius.
El primer dia de classe es presentarà l'assignatura i s'ampliarà tota la informació que es detalla en aquesta programació.

Assignatures recomanades

 • Desenvolupament motor i iniciació esportiva
 • Història i fonaments socio-culturals de l'AF i l'esport
 • Jocs i habilitats motrius bàsiques
 • Programació de l'ensenyança en el sistema educatiu

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial
Es mantenen les activitats programades inicialment.
L'exposició teòrica de continguts i l'anàlisi i estudis de casos es desenvoluparan de forma presencial a les aules habilitades a l'EUSES.

Escenari IV. Confinament
L'exposició teòrica de continguts i l'anàlisi i estudis de casos es desenvoluparan de forma no presencial a través de classes virtuals i del moodle.
Donat que la situació de confinament no possibilitarà dur a terme les sessions pràctiques de manera presencial, es buscarà una forma alternativa virtual de desenvolupament d'aquestes sessions. Sigui com sigui, es mantindran les condicions d'assistència obligatòria de cara a l'opció d'avaluació continuada.

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial
Es mantenen les activitats d'avaluació i el percentatge de qualificació que cadascuna atorga a la nota final.


Escenari IV. Confinament
Es mantenen les activitats d'avaluació, amb adaptacions.

AVALUACIÓ CONTINUADA
- AAC1.EXAMEN D'AVALUACIÓ CONTINUADA 1 i AAC2. EXAMEN D'AVALUACIÓ CONTINUADA 2
Es realitzaran de manera virtual i el percentatge de cadascuna en la qualificació final de l'assignatura serà del 25%.
- AAC3.TREBALL EN GRUP
El percentatge de nota que atorgarà a la qualificació final de l'assignatura serà del 30%, per la qual cosa s'ampliaran els continguts a desenvolupar.
- AAC4. ANÀLISI DE LA POSADA EN PRÀCTICA DE TASQUES
Donat que aquesta activitat d'avaluació parteix de la posada en pràctica de tasques, i en la situació de confinament no serà possible, es buscarà una forma alternativa virtual d'avaluació. Com en el disseny inicial, per poder ser avaluat/da d'aquesta activitat serà obligatòria l'assistència a totes les sessions d'avaluació.
- AAC5.ANÀLISI I REFLEXIÓ INDIVIDUAL
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació".

AVALUACIÓ FINAL
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que l'AAF1.EXAMEN D'AVALUACIÓ FINAL es realitzarà de manera virtual.

AVALUACIÓ ÚNICA
- AAU1.EXAMEN D'AVALUACIÓ ÚNICA i AAU2.TREBALL INDIVIDUAL
Es realitzaran de manera virtual i es mantenen la resta de condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació".
- AAU3. ANÀLISI DE LA POSADA EN PRÀCTICA DE TASQUES
Donat que aquesta activitat d'avaluació parteix de la posada en pràctica de tasques, i en la situació de confinament no serà possible, es buscarà una forma alternativa virtual d'avaluació. Com en el disseny inicial, per poder ser avaluat/da d'aquesta activitat serà obligatòria l'assistència a la sessió d'avaluació assignada.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial
Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s'utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament
Les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.