Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Es pretén que l'alumne adquireixi una formació teòrica i pràctica sobre l'elaboració i desenvolupament de projectes d'investigació. Per a això, s'analitzen conceptes, es desenvolupen estratègies i es proposen exercicis pràctics dins l'àmbit de la salut.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
OLGA HERNANDEZ SERRANO
Idioma de les classes:
Català (30%), Castellà (30%), Anglès (30%), Francès (10%)

Competències

  • T4. Treballar en equip.
  • T5. Comunicar-se oralment i per escrit.
  • T7. Resoldre problemes.
  • T12. Tenir raonament crític.
  • 17. Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.

Continguts

1. Revisió bibliogràfica: 1.1. Què és una revisió?; 1.2. Què es pretén aconseguir?; 1.3. Passos per a l'elaboració del treball de revisió; 1.4. Inconvenients de la revisió bibliogràfica. 1.5. Apartats d'un article de revisió bibliogràfica

2. Revisió sistemàtica. 2.1. Què és una revisió sistemàtica (RS) ?; 2.2. Guia per a l'elaboració d'una RS; 2.3. Definició de l'objectiu d'una RS; 2.4. Identificació dels estudis disponibles per a una revisió sistemàtica; 2.5. Criteris de selecció d'una RS; 2.6. Valoració de la qualitat dels estudis seleccionats; 2.7. Extracció de les dades per a una RS.

3. El projecte de recerca. 3.1. Què és un projecte d'investigació ?; 3.2. El projecte d'investigació en el procés de la investigació; 3.3. Apartats projecte recerca.

4. Principis generals de recerca 4.1. Introducció; 4.2. Conceptes bàsics en metodologia d'investigació; 4.3. Finalitats de la investigació; 4.4. Bases metodològiques de la recerca clínica i epidemiològica; 4.5. Ètica i investigació.

5. Normativa Vancouver. 5.1. Introducció 5.2. Com citar dins del text? 5.3. Referències bibliogràfiques 5.4. Per ampliar informació 5.5. Consells útils per a la redacció del Projecte d'Investigació (PI)

6. Cerca bibliogràfica. 6.1. La cerca bibliogràfica en la investigació 6.2. Objectius de la recerca bibliogràfica 6.3. Etapes de la recerca bibliogràfica 6.4. Bases de dades bibliogràfiques

7. Classificació dels dissenys i tipus d'estudi. 7.1. Definició de disseny 7.2. Criteris de classificació dels dissenys d'estudis 7.3. Classificació dels tipus d'estudi

8. Estudis amb un disseny analític experimental. 8.1. Introducció 8.2. L'assaig clínic 8.3. Altres dissenys experimentals

9. Estudis amb un disseny descriptiu. 9.1. Estudis de prevalença 9.2. Estudis d'associació creuada 9.3. Estudis d'incidència

10. Estudis amb un disseny analític observacional. 10.1. Estudis de cohorts 10.2. Estudis de casos i controls

11. Objectius d'investigació. 11.1. Definició i tipus d'objectius 11.2. Objectius que no són de recerca 11.3. Objectius propis de recerca

12. Hipòtesi i variables 12.1. Concepte i característiques de les hipòtesis 12.2. Formulació d'hipòtesis 12.3. Hipòtesi conceptual o d'investigació 12.4. Definició, selecció i tipus de variables

13. Participants 13.1. Introducció 13.2. Població d'estudi 13.3. Grandària de la mostra 13.4. Mostreig

14. Estratègia d'anàlisi 14.1. Estratègia d'anàlisi d'un estudi descriptiu 14.2. Estratègia d'anàlisi d'un estudi analític

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 4 17 21
Prova d'avaluació 22 60 82
Resolució d'exercicis 24 23 47
Total 50 100 150

Bibliografia

  • Garriga, A. J., Lubin, P., Merino, J. M., Padilla, M., Recio, P. y Suárez, J. C. (2009). Introducción al análisis de datos. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.
  • Argimon, J. M., y Jiménez, J. (2019). Métodos de investigación clínica y epidemiológica (5th edición). Barcelona: Elsevier.
  • Icart, M. T., Pulpón, A. M., Garrido, E. M. y Delgado, P. (2012). Cómo elaborar y presentar un proyecto de investigación, una tesina y una tesis. Barcelona: Universitat de Barcelona.
  • Pardo, A., Ruiz, M. A. y San Martín, R. (2009). Análisis de datos en ciencias sociales y de la salud I. Madrid: Editorial Síntesis.
  • Cobo, E., Muñoz, P. y González, J. A. (2007). Bioestadística para no estadísticos. Barcelona: Elsevier.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitats pràctiques realitzades a l'aula durant la sessió de classe (tant individual com en grups): crítica i discussió de casos, articles científics, problemes estadístics i pràctiques amb dades relacionades amb la fisioteràpia amb i sense programari estadístic. Aquestes activitats pràctiques realitzades a l'aula durant la sessió de classe estan directament relacionades amb l'adquisició pràctica de les competències "treball en equip", "resolució de problemes", "raonament crític", "habilitats comunicatives orals i escrites" 20
Treball: projecte de recerca. 1. Capacitat de resolució de casos pràctics paràgraf referents a l'àmbit sanitari.
2. Treballar els apartats del treball fi de grau: projecte de recerca.
3. Fomentar el raonament crític a partir de la lectura de literatura científica.
4. Generar idees innovadores sobre possibles projectes d'investigació en l'Àmbit de la fisioteràpia.
20
Exàmen d'avaluació amb preguntes de desenvolupament dels continguts teòrics i pràctiques L'exàmen és en format amb preguntes de desenvolupament que inclou problemes, qüestions teòriques i interpretació de resultats.

60

Qualificació

1º AVALUACIÓ PART TEÒRICA [60% de la nota global]:
Consta d'un examen d'avaluació continuada. Es una prova amb preguntes de desenvolupament on s'avaluarà tots el continguts de la matèria i activitats realitzades a l'aula al llarg de l'assignatura.

2º AVALUACIÓ PART PRÀCTICA [40% de la nota global]:
- 20% de la nota global: Treball (projecte de recerca).
- 20% de la nota global: Activitats pràctiques realitzades a l'aula durant la sessió de classe.

*Important: Per obtenir una puntuació mitjana entre la part teòrica i la part pràctica de l'assignatura l'alumne ha d'assolir una qualificació d’ almenys 5 punts en cadascuna de les dues parts.

3º AVALUACIÓ DE SUFICIÈNCIA [100% de la nota global]:
En el cas d'haver suspès la part teòrica o la part pràctica o ambdues parts de l'assignatura l'alumne tindrà l'opció de realitzar un examen tipus test i preguntes de desenvolupament on s'avaluaran tots els continguts de l'assignatura de la teoria i la pràctica [100% de la nota global]. En el cas que l'alumne aprovi l'examen de suficiència, la seva qualificació final serà de 5 punts.

*Els alumnes que hagin aprovat el examen d'avaluació continuada (amb una qualificació igual o superior a 5.00) i la part pràctica (amb una qualificació igual o superior a 5.00) estaran exemptes de fer l'examen de suficiència.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
*Es considerarà un alumne no presentat (NP) aquell que no es presenti a l’avaluació continuada o a l’avaluació final.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:

OA1- Conèixer els procediments d'elaboració d'una investigació científica.
OA2- Identificar les diferents parts de la redacció d'un article científic així com els seus principals components.
OA3- Redactar un pre-projecte d'investigació en el camp de la fisioteràpia.
OA4- Utilitzar de forma adequada diferents cercadors bibliogràfics per tal d'elaborar el cos teòric d'una investigació.
OA5- Dominar els processos relacionats amb les dades científiques: recol·lecció, agrupació i categorització.
OA6- Aplicar les proves de significació estadística
OA7- Interpretar les dades estadístiques presentades en articles d'actualització científica