Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Es pretén que l'alumne adquireixi una formació teòrica i pràctica sobre l'elaboració i desenvolupament de projectes d'investigació. Per a això, s'analitzen conceptes, es desenvolupen estratègies i es proposen exercicis pràctics dins l'àmbit de la salut.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ERNEST ESTEVE CAUPENA  / OLGA HERNANDEZ SERRANO  / ANNA PRATS PUIG
Idioma de les classes:
Català (30%), Castellà (30%), Anglès (30%), Francès (10%)

Competències

  • T4. Treballar en equip.
  • T5. Comunicar-se oralment i per escrit.
  • T7. Resoldre problemes.
  • T12. Tenir raonament crític.
  • 17. Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.

Continguts

1. Revisió bibliogràfica: 1.1. Què és una revisió?; 1.2. Què es pretén aconseguir?; 1.3. Passos per a l'elaboració del treball de revisió; 1.4. Inconvenients de la revisió bibliogràfica. 1.5. Apartats d'un article de revisió bibliogràfica

2. Revisió sistemàtica. 2.1. Què és una revisió sistemàtica (RS) ?; 2.2. Guia per a l'elaboració d'una RS; 2.3. Definició de l'objectiu d'una RS; 2.4. Identificació dels estudis disponibles per a una revisió sistemàtica; 2.5. Criteris de selecció d'una RS; 2.6. Valoració de la qualitat dels estudis seleccionats; 2.7. Extracció de les dades per a una RS.

3. El projecte de recerca. 3.1. Què és un projecte d'investigació ?; 3.2. El projecte d'investigació en el procés de la investigació; 3.3. Apartats projecte recerca.

4. Principis generals de recerca 4.1. Introducció; 4.2. Conceptes bàsics en metodologia d'investigació; 4.3. Finalitats de la investigació; 4.4. Bases metodològiques de la recerca clínica i epidemiològica; 4.5. Ètica i investigació.

5. Normativa Vancouver. 5.1. Introducció 5.2. Com citar dins del text? 5.3. Referències bibliogràfiques 5.4. Per ampliar informació 5.5. Consells útils per a la redacció del Projecte d'Investigació (PI)

6. Cerca bibliogràfica. 6.1. La cerca bibliogràfica en la investigació 6.2. Objectius de la recerca bibliogràfica 6.3. Etapes de la recerca bibliogràfica 6.4. Bases de dades bibliogràfiques

7. Classificació dels dissenys i tipus d'estudi. 7.1. Definició de disseny 7.2. Criteris de classificació dels dissenys d'estudis 7.3. Classificació dels tipus d'estudi

8. Estudis amb un disseny analític experimental. 8.1. Introducció 8.2. L'assaig clínic 8.3. Altres dissenys experimentals

9. Estudis amb un disseny descriptiu. 9.1. Estudis de prevalença 9.2. Estudis d'associació creuada 9.3. Estudis d'incidència

10. Estudis amb un disseny analític observacional. 10.1. Estudis de cohorts 10.2. Estudis de casos i controls

11. Objectius d'investigació. 11.1. Definició i tipus d'objectius 11.2. Objectius que no són de recerca 11.3. Objectius propis de recerca

12. Hipòtesi i variables 12.1. Concepte i característiques de les hipòtesis 12.2. Formulació d'hipòtesis 12.3. Hipòtesi conceptual o d'investigació 12.4. Definició, selecció i tipus de variables

13. Participants 13.1. Introducció 13.2. Població d'estudi 13.3. Grandària de la mostra 13.4. Mostreig

14. Estratègia d'anàlisi 14.1. Estratègia d'anàlisi d'un estudi descriptiu 14.2. Estratègia d'anàlisi d'un estudi analític

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 2,00 40,00 0 42,00
Resolució d'exercicis 44,00 43,00 0 87,00
Sessió expositiva 4,00 17,00 0 21,00
Total 50,00 100,00 0 150

Bibliografia

  • Garriga, A. J., Lubin, P., Merino, J. M., Padilla, M., Recio, P. y Suárez, J. C. (2009). Introducción al análisis de datos. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.
  • Argimon, J. M., y Jiménez, J. (2019). Métodos de investigación clínica y epidemiológica (5th edición). Barcelona: Elsevier.
  • Icart, M. T., Pulpón, A. M., Garrido, E. M. y Delgado, P. (2012). Cómo elaborar y presentar un proyecto de investigación, una tesina y una tesis. Barcelona: Universitat de Barcelona.
  • Pardo, A., Ruiz, M. A. y San Martín, R. (2009). Análisis de datos en ciencias sociales y de la salud I. Madrid: Editorial Síntesis.
  • Cobo, E., Muñoz, P. y González, J. A. (2007). Bioestadística para no estadísticos. Barcelona: Elsevier.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Activitats pràctiques realitzades a l'aula o a casa durant la sessió de classe: crítica i discussió de casos, articles científics, problemes estadístics i pràctiques amb dades relacionades amb la fisioteràpia amb i sense programari estadístic. Aquestes activitats pràctiques realitzades a l'aula durant la sessió de classe o a casa estan directament relacionades amb l'adquisició pràctica de les competències "treball en equip", "resolució de problemes", "raonament crític", "habilitats comunicatives orals i escrites" 40
Exàmen d'avaluació amb preguntes tipus test L'exàmen és en format amb preguntes tipus test que inclou problemes, casos clínics, qüestions teòriques i interpretació de resultats.

60

Qualificació

AVALUACIÓ CONTINUADA:

L'avaluació continuada consisteix en:

1º AVALUACIÓ PART TEÒRICA [60% de la nota global]:
Consta d'un examen tipus test d'avaluació continuada. És una prova on s'avaluen tots els continguts de la matèria teòrica: aquest examen només inclou preguntes de la teoria però no de la part pràctica.

2º AVALUACIÓ PART PRÀCTICA [40% de la nota global]:
Proves pràctiques realitzades a casa i activitats pràctiques realitzades a l'aula durant la sessió de classe.

*Important: Per obtenir una puntuació mitjana entre la part teòrica i la part pràctica de l'assignatura, l'alumne ha d'obtenir una qualificació d'almenys 5 punts en cadascuna de les parts.

AVALUACIÓ DE SUFICIÈNCIA:

AVALUACIÓ DE SUFICIÈNCIA [100% de la nota global]:

*En el cas d'haver suspès l'avaluació continuada:

Si has suspès la part teòrica o la part pràctica o ambdues parts de l'assignatura, l'alumne tindrà l'opció de realitzar un examen tipus test on s'avaluaran tots els continguts de l'assignatura de la teoria i la pràctica [100% de la nota global]. En el cas que l'alumne aprovi l'examen de suficiència, la seva qualificació final serà de 5.00 punts.
Els alumnes que hagin aprovat l'examen d'avaluació continuada (amb una qualificació igual o superior a 5 punts) i la part pràctica (amb una qualificació igual o superior a 5 punts) estaran exempts de realitzar l'examen de suficiència.

*En el cas d'haver suspès l'avaluació única:

Si has suspès l'examen tipus test d'avaluació única (teoria + pràctica) tindràs l'opció de realitzar un examen d'avaluació de suficiència [100% de la nota global]. En el cas que l'alumne aprovi l'examen de suficiència, la seva qualificació final serà de 5.00 punts.
Els alumnes que hagin aprovat l'avaluació única (teoria + pràctica) amb 5 punts o més punts, estaran exempts de realitzar la prova d'avaluació de suficiència.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que ha realitzat menys del 50% de les activitats d’avaluació continuada o no s'ha presentat a l'avaluació final o a l'avaluació única.

Avaluació única:
AVALUACIÓ ÚNICA:

El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

En cas de triar l'avaluació única, l'alumne realitzarà un examen tipus test on s'avaluaran tots els continguts de l'assignatura [100% de la nota global] de la teoria (60%) més la pràctica (40%: activitats pràctiques realitzades a l'aula i també les activitats realitzades a casa).

* Important: per aprovar l'avaluació única l'alumne ha d'obtenir una qualificació de 5 punts o més en la prova tipus test.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura:

Si tries l'avaluació continuada:

*Avaluació continuada: Per obtenir una puntuació mitjana entre la part teòrica i la part pràctica de l'assignatura, l'alumne ha d'obtenir una qualificació d'almenys 5 punts en cadascuna de les parts: 5 punts o més punts en l'examen test de preguntes únicament de la teoria i 5 o més punts en les activitats realitzades a casa i a l'aula.

Si tries l'avaluació única:

*Avaluació única: per aprovar l'avaluació única l'alumne ha d'obtenir una qualificació de 5 punts en la prova tipus test que contindrà preguntes de la teoria i de la pràctica.

Per a aquells que no han superat l'avaluació continuada o l'avaluació única:

*Avaluació de suficiència: els alumnes han d'obtenir una qualificació de 5 o més punts en l'avaluació de suficiència per superar l'assignatura.

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiant es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:

OA1- Conèixer els procediments d'elaboració d'una investigació científica.
OA2- Identificar les diferents parts de la redacció d'un article científic així com els seus principals components.
OA3- Redactar un pre-projecte d'investigació en el camp de la fisioteràpia.
OA4- Utilitzar de forma adequada diferents cercadors bibliogràfics per tal d'elaborar el cos teòric d'una investigació.
OA5- Dominar els processos relacionats amb les dades científiques: recol·lecció, agrupació i categorització.
OA6- Aplicar les proves de significació estadística
OA7- Interpretar les dades estadístiques presentades en articles d'actualització científica

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
*En cas d'entrar a l'escenari I (presencial), les activitats es realitzaran presencialment a les aules habilitades.

*En cas d'entrar a l'escenari IV (confinament), les activitats que es realitzen a casa es continuaran realitzant a casa i les activitats que es realitzen a l'aula es realitzaran únicament des de casa. Les activitats es lliuraran mitjançant moodle o correu electrònic.

Modificació de l'avaluació:
*En cas d'entrar a l'escenari I (presencial), l'avaluació es realitzarà presencialment a les aules habilitades al centre.

*En cas d'entrar a l'escenari IV (confinament), l'avaluació es realitzarà a través d'una prova tipus test en moodle des de casa.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial: les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s’utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic. Escenari IV. Confinament: les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.