Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Es pretén que l'alumne adquireixi una formació teòrica i pràctica sobre l'elaboració i desenvolupament de projectes d'investigació. Per a això, s'analitzen conceptes, es desenvolupen estratègies i es proposen exercicis pràctics dins l'àmbit de la salut.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Anna Prats Puig
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (30%)

Competències

  • T4. Treballar en equip.
  • T5. Comunicar-se oralment i per escrit.
  • T7. Resoldre problemes.
  • T12. Tenir raonament crític.
  • 17. Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.

Continguts

1. Principis generals de recerca 4.1. Introducció; 4.2. Conceptes bàsics en metodologia d'investigació; 4.3. Finalitats de la investigació; 4.4. Bases metodològiques de la recerca clínica i epidemiològica; 4.5. Ètica i investigació.

2. El projecte de recerca. 3.1. Què és un projecte d'investigació ?; 3.2. El projecte d'investigació en el procés de la investigació; 3.3. Apartats projecte recerca.

3. Objectius d'investigació. 11.1. Definició i tipus d'objectius 11.2. Objectius que no són de recerca 11.3. Objectius propis de recerca

4. Hipòtesi i variables 12.1. Concepte i característiques de les hipòtesis 12.2. Formulació d'hipòtesis 12.3. Hipòtesi conceptual o d'investigació 12.4. Definició, selecció i tipus de variables

5. Cerca bibliogràfica. 6.1. La cerca bibliogràfica en la investigació 6.2. Objectius de la recerca bibliogràfica 6.3. Etapes de la recerca bibliogràfica 6.4. Bases de dades bibliogràfiques

6. Normativa Vancouver. 5.1. Introducció 5.2. Com citar dins del text? 5.3. Referències bibliogràfiques 5.4. Per ampliar informació 5.5. Consells útils per a la redacció del Projecte d'Investigació (PI)

7. Participants 13.1. Introducció 13.2. Població d'estudi 13.3. Grandària de la mostra 13.4. Mostreig

8. Estratègia d'anàlisi 14.1. Estratègia d'anàlisi d'un estudi descriptiu 14.2. Estratègia d'anàlisi d'un estudi analític

9. Classificació dels dissenys i tipus d'estudi. 7.1. Definició de disseny 7.2. Criteris de classificació dels dissenys d'estudis 7.3. Classificació dels tipus d'estudi

10. Revisió bibliogràfica: 1.1. Què és una revisió?; 1.2. Què es pretén aconseguir?; 1.3. Passos per a l'elaboració del treball de revisió; 1.4. Inconvenients de la revisió bibliogràfica. 1.5. Apartats d'un article de revisió bibliogràfica

11. Revisió sistemàtica. 2.1. Què és una revisió sistemàtica (RS) ?; 2.2. Guia per a l'elaboració d'una RS; 2.3. Definició de l'objectiu d'una RS; 2.4. Identificació dels estudis disponibles per a una revisió sistemàtica; 2.5. Criteris de selecció d'una RS; 2.6. Valoració de la qualitat dels estudis seleccionats; 2.7. Extracció de les dades per a una RS.

12. Estudis amb un disseny descriptiu. 9.1. Estudis de prevalença 9.2. Estudis d'associació creuada 9.3. Estudis d'incidència

13. Estudis amb un disseny analític observacional. 10.1. Estudis de cohorts 10.2. Estudis de casos i controls

14. Estudis amb un disseny analític experimental. 8.1. Introducció 8.2. L'assaig clínic 8.3. Altres dissenys experimentals

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5,00 20,00 0 25,00
Prova d'avaluació 2,00 2,00 0 4,00
Sessió expositiva 30,00 38,50 30,00 98,50
Treball en equip 5,00 15,00 0 20,00
Tutories de grup 2,50 0 0 2,50
Total 44,50 75,50 30,00 150

Bibliografia

  • Garriga, A. J., Lubin, P., Merino, J. M., Padilla, M., Recio, P. y Suárez, J. C. (2009). Introducción al análisis de datos. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.
  • Argimon, J. M., y Jiménez, J. (2019). Métodos de investigación clínica y epidemiológica (5th edición). Barcelona: Elsevier.
  • Icart, M. T., Pulpón, A. M., Garrido, E. M. y Delgado, P. (2012). Cómo elaborar y presentar un proyecto de investigación, una tesina y una tesis. Barcelona: Universitat de Barcelona.
  • Pardo, A., Ruiz, M. A. y San Martín, R. (2009). Análisis de datos en ciencias sociales y de la salud I. Madrid: Editorial Síntesis.
  • Cobo, E., Muñoz, P. y González, J. A. (2007). Bioestadística para no estadísticos. Barcelona: Elsevier.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Projecte d'investigació Aquesta activitat consisteix en l’elaboració de la part metodològica d’un projecte d’investigació. L’activitat es realitza en grup i no requereix nota mínima per aprovar l'assignatura. 20 No
Prova d'avaluació moodle Aquesta activitat consisteix en 10 preguntes tipus test on s’avalua el contingut teòric de l’assignatura. L’activitat es realitza individualment i no requereix nota mínima per aprovar l'assignatura. 15 No
Activitat pràctica d’estadística Consisteix en què l’estudiant reculli dades d’un projecte fictici i creï la matriu de dades. La realització d’aquesta part de la tasca és individual i suposarà un increment de 0,25 punts en la nota de l’examen final, si en aquest s’ha obtingut una puntuació mínima de 4,75 punts.

Posteriorment, a l'aula i en grups, s’analitzaran les dades amb el programari estadístic indicat per la professora de l’assignatura.

Finalment es realitzarà una prova moodle individual per avaluar els coneixements de la sessió pràctica.

Aquesta activitat no requereix nota mínima per aprovar l'assignatura.
15 No
Prova d'avaluació final L’examen inclou preguntes relacionades amb problemes, casos clínics, qüestions teòriques i interpretació de resultats treballats a l'aula. L'activitat és induvial i recuperable.

50

Qualificació

AVALUACIÓ CONTINUADA:

Projecte d'investigació - 20% de la nota final de l’assignatura: Aquesta activitat consisteix en l’elaboració de la part metodològica d’un projecte d’investigació. L’activitat es realitza en grup i no requereix nota mínima per aprovar l'assignatura.

Prova d'avaluació moodle - 15% de la nota final de l’assignatura: Aquesta activitat consisteix en 10 preguntes tipus test on s’avalua el contingut teòric de l’assignatura via moodle. L’activitat es realitza individualment i no requereix nota mínima per aprovar l'assignatura.

Activitat pràctica d’estadística; 0,25 punts + 15% de la nota final de l’assignatura:
Aquesta activitat no requereix nota mínima per aprovar l'assignatura i tindrà lloc en tres fases:
1. La primera fase consisteix en el fet que l’estudiant reculli dades d’un projecte fictici i ompli la matriu de dades via formulari Google. La realització d’aquesta part de la tasca és individual i suposarà un increment de 0,25 punts en la nota de l’examen final, si en aquest s’ha obtingut una puntuació mínima de 4,75 punts.
2. La segona fase consisteix en l’anàlisi de les dades recollides mitjançant el programari estadístic indicat per la professora de l’assignatura. Aquest part de l’activitat es realitzarà a l’aula i en grups.
3. La tercera fase consisteix en la realització d’una prova Moodle (10 preguntes tipus test) individual per avaluar els coneixements de la sessió pràctica. Aquesta part de l’activitat suposa un 15% de la nota final de l’assignatura.

Prova d'avaluació final - 50% de la nota final de l’assignatura: L’examen inclou anunciats tipus resum de projectes de recerca a partir del qual s’hauran de respondre preguntes relacionades amb qualsevol part del contingut de l’assignatura. En el cas de les preguntes tipus test, si es contesten malament restaran 1/5 del valor de la pregunta. Per a poder realitzar l’examen és necessari portar el carnet d’estudiant UdG o si no pot ser saber-se el codi UdG. En cas que l’examen no estigui correctament identificat amb el codi UdG de l’estudiant, aquest podrà no rebre la nota en el període preestablert. Aquesta activitat és induvial i recuperable.

AVALUACIÓ ÚNICA:

Prova d'avaluació final - 100% de la nota final de l’assignatura: L’examen inclou anunciats tipus resum de projectes de recerca a partir del qual s’hauran de respondre preguntes relacionades amb qualsevol part del contingut de l’assignatura. En el cas de les preguntes tipus test, si es contesten malament restaran 1/5 del valor de la pregunta. Per a poder realitzar l’examen és necessari portar el carnet d’estudiant UdG o si no pot ser saber-se el codi UdG. En cas que l’examen no estigui correctament identificat amb el codi UdG de l’estudiant, aquest podrà no rebre la nota en el període preestablert. Aquesta activitat és individual i recuperable.

AVALUACIÓ DE SUFICIÈNCIA:

Només els alumnes no aprovats (amb una nota inferior a 5 de nota final de l'assignatura) optaran a un examen de suficiència on la nota màxima serà de 5 (tots els aprovats hauran d'obtenir com a mínim un 5 i obtindran com a nota màxima el 5) i sobre la qual no es podran sumar en cap cas les notes obtingudes en les activitats d'avaluació continuada.

IMPORTANT:
PROVES AVALUACIÓ:
1. No es responen preguntes durant l'examen
2. Només es podrà portar un bolígraf i un corrector per la realització de l'examen. Cada estudiant haurà de portar el seu propi corrector per poder contestar correctament l'examen (no es podrà demanar a cap company ni a la professora de l'assignatura).
3. És obligatori omplir correctament el camp d'identificació (número UdG), si no, l’estudiant no tindrà la nota en el període establert.
4. No es pot parlar durant l'examen.

REVISIÓ EXAMEN:
La revisió dels exàmens i de les activitats es farà únicament en la data i hora establerta per coordinació. En cap cas es podrà realitzar a distància o en una altra data o horari.
1. La revisió és per comprovar que no hi ha hagut cap error per part de la professora en la correcció de l'examen. I per aprendre com poder millorar per a futures avaluacions.
2. En cap cas es podrà negociar la nota amb la professora de l'assignatura.
3. En cas de considerar que hi ha hagut un error per part de la professora en la correcció i que la nota ha de ser revisada, es demanarà per escrit després d’entregar l'examen i abans de sortir de l’aula de revisió. Total demanda posterior a la sortida de l’aula de revisió no es tindrà en consideració.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que ha realitzat menys del 50% de les activitats d’avaluació continuada o no s'ha presentat a l'avaluació final o a l'avaluació única.

Avaluació única:
AVALUACIÓ ÚNICA:

El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura, a secretaria del grau de fisioteràpia i a coordinació de grau de fisioteràpia durant les dues primeres setmanes del semestre.

En cas de triar l'avaluació única, l'alumne realitzarà un examen d'avaluació única on s'avaluaran tots els continguts de l'assignatura.

* Important: per aprovar l'avaluació única l'alumne ha d'obtenir una qualificació de 5 punts o més en la prova d'avaluació única.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l'assignatura, serà necessari obtenir una qualificació final mínima de 5.0.

REQUISITS PER A APROVAR

AVALUACIÓ CONTINUADA

La nota de l'examen final ha de ser com a mínim de 4,75 punts per poder sumar els 0,25 punts de la recollida de dades de l'activitat pràctica d'estadística. La suma de la nota final més els 0,25 punts ha de ser igual a 5 per poder fer mitjana amb les notes obtingudes en les activitats d'avaluació continuada. Les activitats d'avaluació continuada no tenen nota mínima.

Tot estudiant que no obtingui un 5 sumant la nota de l’examen més la part pràctica de recollida de dades, la nota final de l'assignatura serà la de l'examen, ja que es perd el dret a sumar la nota obtinguda en les activitats d'avaluació continuada.

L'aprovat de l'assignatura requerirà l'obtenció d'una nota total final de 5 (examen final + activitats avaluació contínua).

AVALUACIÓ ÚNICA

La nota de l'examen d’avaluació única ha de ser com a mínim de 5 punts per poder aprovar l’assignatura.

Tot examen d’avaluació única en què no s'obtingui un 5, la nota final de l'assignatura serà la de l'examen.

AVALUACIÓ SUFICIÈNCIA

Només els alumnes no aprovats (amb una nota inferior a 5 de nota final de l'assignatura) optaran a un examen de suficiència on la nota màxima serà de 5 (tots els aprovats hauran d'obtenir com a mínim un 5 i obtindran com a nota màxima el 5) i sobre la qual no es podran sumar en cap cas les notes obtingudes en les activitats d'avaluació continuada.

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiant es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:

OA1- Conèixer els procediments d'elaboració d'una investigació científica.
OA2- Identificar les diferents parts de la redacció d'un article científic així com els seus principals components.
OA3- Redactar un pre-projecte d'investigació en el camp de la fisioteràpia.
OA4- Utilitzar de forma adequada diferents cercadors bibliogràfics per tal d'elaborar el cos teòric d'una investigació.
OA5- Dominar els processos relacionats amb les dades científiques: recol·lecció, agrupació i categorització.
OA6- Aplicar les proves de significació estadística
OA7- Interpretar les dades estadístiques presentades en articles d'actualització científica

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
*En cas d'entrar a l'escenari I (presencial), les activitats es realitzaran presencialment a les aules habilitades.

*En cas d'entrar a l'escenari IV (confinament), les activitats que es realitzen a casa es continuaran realitzant a casa i les activitats que es realitzen a l'aula es realitzaran únicament des de casa. Les activitats es lliuraran mitjançant moodle o correu electrònic.

Modificació de l'avaluació:
*En cas d'entrar a l'escenari I (presencial), l'avaluació es realitzarà presencialment a les aules habilitades al centre.

*En cas d'entrar a l'escenari IV (confinament), l'avaluació es realitzarà a través d'una prova tipus test en moodle des de casa.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial: les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades amb cita prèvia. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s’utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

El grau de fisioteràpia no inclou les tutories en l’horari ni en l'aulari, aquestes es programen en funció de la demanda dels estudiants y en grups reduïts. El professor, si el calendari acadèmic ho permet, pot organitzar classes de repàs dins de l'horari lectiu.

Escenari IV. Confinament: les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.